Norra Danhult, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Danhult 1783 (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).
Ornakärr 1703-1704 (Lantmäteriet).

Ornakärr nr. 10 och Norra Danhult har gemensamt ursprung och har kopplats ihop i många äldre källor, tex jordrevningsprotokollet från 1671 där Norra Danhult direkt nämns som en del av Ornakärr 10 [1] Den som först upptäckte detta var Kurt Bengtsson, som själv bodde på Möllegården. Hans anteckningar finns här: Kurt Bengtsson om Möllegården och Norra Danhult.

Domboksmål

1668 pag 210

Jens Sönnessen i Ornekier bewiste med kaldsmend Önd Pers i holte och bendt persen ibm som haffuer steffnit Sadzer Hansen i Espered och Mons Poulsen i Ornekier i Möllegarden till 1 ting til ote mends opkreffelse forne kaldsmend haffuer och steffnit Ture Jensen i Ornakier, Paul Bendsen Anders Laurisen ibm til at möde påalreden for dj ote mend och deris sandhed at ware Bestendig angaande bemelte Jens Sönnessens federnegods i Ornakier huorledes den er Ruineret och helt Udlegt siden hans Sahl faders döde war samme gaard Nederbränt och ödelagt först först it steges hus med smide udj och schorsten som ded sig burde same hus war 4 wegerum torfhus som er bortfört. Noch it hus Inden i gaarden som war fähus och hörlade och en p____ som er Uetbrente Noch en Wandmölle som war 4re Wegerum hus som var tuinde quarne udj och gaffs aarl. Landegilde aff er och slet borte. Item en gandske hoob Eger paa grunden er hugen och bortfört och sthaur til Udpligt for hugen, huör om forne Jens Sönnessen idag ote wulige dannemend begierendes, der kunde Syne grandske och Erfare disse forskne poster som hand for dem paa astenden beuise will och otte mend:End och saa at merke öffer de huörledis de huus --- staar er holden wed lige och hues bröstfald sampt skade ------- skoug och mark mig I min Umöndig aar er Wederfaren ----- och offuier Weije er huör ifre som forsumeligt och Ret kand er om icke felleds Weijen och feedriften er Indtept som ---- haffuer liget och warit. Her Imod möte Mons Poulsen I Ornakier och formente at Ingen Mand bör stedis paa samme gaard fören hans formönder bliffuer laulig dteffet eller och begier dj for ---- paa hans Side mote opnefnis, Jens Sönnessen formente at ---- hand er nu blefuen sin egen Werge och kenner till laug och derföre bör handh Icke forwegres otte Wullige mend som baade kand --- see, huar den gaarden er Wed magt och huad skade hand lidit hafwer I sin Umöndige aar Då steder dommaren otte mend förste Anders Olson i Giörlöf Suend Trudsen ibm, Mons Nilsen i Ornakier, Niels Jensen i Wademossa, Suend Persen i Töndebergie, Anders Suends ibm, Anders Laursen i Giörslöf, Mons Jensen ibm, Huillka forskrne otte mend haffuer at möde paa aastedn naar de tilsiges ----- dene grandskning saaledis for Retten att de Umöndige barn ---- will Jens Sönnessen som nu er kommen til Laug alder Icke ---- forkert; paa deris grund och gaard; i Midletid ded Under Wergemaall och framdelis warder och brug warit haffuer och siden derom deris afsigt giffne besket huär som de agter at forsuara...[2]

1674 pag 160

Per Jenssen i Ornakärr har stämt Oluf Larsson i Norre Danholt, Helle Olsson ibm, Lars Olsson ibm, och Bente Olofsdotter ibm, med sine rätte lauwerge om laubud på den 1/6 part i Nör Danholt skategard som Olof Larsson hittills har åbodt och Peder jenssens hustru Elsa Olufsdoter hade ett gåvobref. Helle Olsson byder silfverpengar.[3]

1674 pag 205

Peder Jensen i ornakier gifwer Helle Olsson i Nör Danholt och hans hustru Sissa rasmusdotter rätt att inlösa hemmanet.[4]

1674 sidan 207

Olle Larssons testamente till Peder Jensen[5]

1675 pag 223

Jöns Sonesson i Ornakier bewiser med Kaldsmend Jens pers i Ornakier och Ebe Jensen i Ingelstrede som haffuer steffnit Helle Olsson i Nör Danholt til första ting till 8te mends opkreffuelse anlangande Möllegården Ornakier som jens Söness, Mons Poulssen och Helle Olsen i Nöre Danholt behörige som af alder haffe tillige med Helle Olsens part i Nöre Danholt warit Regnit for en gaard tilsammen Mens nu effter den Nye Jordebog for 3/4 heman som det om landsbogholerens Erb. och wel:te Isak Larsens udtRekning forKlarer och melder I mening, som följer, Mons Paulsen, Jens Sönes och Olluf Larsen i Ornakier 3/4 heman Renta aarlig installes 21 dlr 20 daler S.M daterit Helsignborg d. 3 januarii ao 1674 med widare same udtrekning inholer, lest och paskit, och som Helle Olsen icke will skatta for en fierding effter sama nye jordebog, for den skyld begier Jens Sönes honom aff maate udmeldis Otte Eigendomb mend somb veterligen kand syne den agr som iag och Mons Poulsen bruger, med huid widare paa og edwar skal forewisas saa och maate woris wantelig fedrift meldes legde och wanflod så inded Kom till feladen saa och woris gardspaart i agr och eng at dj Danhollis skoug och engemark at uj lidet gör kand för de imod sten neden langt mere gör föde kand til medbore i beste felledsmark med skoug och herlighed finis langt beder end nogen woris parter i Ornakier Mölegard som jag Jens Sönesen erbydt min egen 4 part mod 4 part med helle Olsen i Nör Danholt, och deraff fatta med mark som mend? paa at senare skal foregiffuas her imod möte i Helle Olsen i Nör Danholt och i retelagde sit skriftelig suar som melder at hand begier bov mead williegt at mia bolig Nör Dankolt eij öfwer minnis tid haffuer warit Regnit mehr en for en 5te part af forne mölegard udj wedlage, til det 2de begier med je wille anse den witlöffligked med en dehl same gaards äger som lige saa laagt fra hand at wj deraff en Ring nöte haffer til det 3, nagte den agr som er nästes närwaraade åar enda bliffe mossen Ingesed, der Imod mölegaard herligked dögtig ager och mölefald huar effter formodis min bolig Inted nu er huer köijer wedrörsbyrå a skat end aff ålder haffer warit, Som same ladleg hvorformeldes, dock bliffer meIt förste mand Knud persen i Öager, Peder Monsen i Alrum Anders Trulson ibm, Christer Bendsson i Gummarp, Anders Hansson ibm, Suend Olsen ibm, Jens Monse ibm, Ture Gunnesson i Öager. Hvilka for:ne 8te mend forlegis at möda paa asteden naar de tilsigis, och der granskning forRette saaledis at forsgaaade Jordrefbning I ingen maade derwed nejlidiveris, och efter att Hr boholderens Indlagde medteckning och intr. inted formelte om at Helle Olsen i Nörre Danholt er noger ?rwlig udj Ornekiers möllegaard. Huarf or haffuer ij otte mend saadant att besinna, ock der ded befinnes. Helle Olsen haffuer nogen lod eller dehl I same Ornekiers möllegaard, da deds Rente effter Nye Jordbogs anslagne Renter, Proportionaliteter Taxere efter Egendomens herlighed skole Nore Danholt wed Jordrebningen som Helle Olsen bebruger ware udj Oraekiers möllegaard indgarit och til honom Tola Taxerit haffuer bemelte mand sadant grannerlig at erfahra fören de sig med egen grandskning eller syn udj Nör Danholt befatar och siden hwrer en besuerlig affsigt Indenting afflege under waris talsman efter processen som befinis da en huars Andel til rente och Skat taxere huar det hör men inte bör medgives.[6]

1675 sid 275

afsigt. Kaud Pedersen i Öagar paa sine Egne och medfolgne 8te Mendts wegne, Nemblig for Reten framkomb och Aflagde derwid Skriftelig beslut som melder efftersom jag Knud Pedersen i Öager med mine medfolgne 8te mend er aff luggude Heridsting den sistlidne udmeldt at effterse i Möllagaarden i Ornekier Huer mange dar i er beretiggat och inwergit till hemmantalet och Taxere effter en före Egendombdherlighed huar wit en huars andell i Rente och Skat med Rete bör at udgiöres der som at den foregaande Jordrebningen inted der wed Prejudecaris med en same Taxt formelder, da hafwer wj warit forsamblet paa pladsen och warpaa anwendt woris höieste flid ock som i woris taxt er förelagt Erbare och welbetrod Hr landsboghollerens Atest effter den Nye Jordebog som forklarer att Olle larsen er Indesluted i hemanstalled med Mons Paulsen och Jens Sönes i Omakier for 3/4 skatehemman, til det Andet wedgaar Helle OIsen Taxten ar Danholt er af gammal tid en fembtepart aff möllegaarden, til det 3die huar aff fantis Danolt at wara Indsluded i hemanatalled med möllegaarden til det de haffer wj grandskat och offeurset en huars aff bemelte Trij bönder skall udlege skatten effter den Egendomb som dj nu bruger aff gaarden, da bör en huar at udlege for 1/4 aff Nye Jordebogen Thy Nore Danolt er Wel nu saa goed Egendomb som en aff de parte i Möllegaarden. Winder wj ottemend med woris boemerker at som for Reten aff syne. /Knud Pers i Öager, Mons Pers. Anders Tues i alrom. Christer Bendsen, Anders Hansen, Suend Olsen, Jens Mons. i Gumarp, Sönne Tyges i Öager[7]

1676 sid 348,

Olle Lauridsen i Tjörröd och hans broder Olluf Larssen i Nörr Danhult om den rett i den skattegaard i Ornakier som Anders Larsen och Olof Olsson paabor. olluff Lauridssen i Tjörröd ger sin son Oluf Olssen i Tjörröd och hans tillkommande hustru ---- riktig jordeegendom. Oluf Larsson hade ärvt det efter sin Sahl fader Lars Olsen och moder Gietrud Olufsdotter. [8]

1690:

Hellie Ohlsson i Norre Danhult lät lysa efter 3 st öök. Twå hopper och ett fiorföhl, dhen ena litet blacket på tången, dhet andra med en hwit plätt på den ena Bogen, dehen andra swart brun medh en lijten stierna och hwit bakfoet fiorfölet brunbläset om begge bakföttren.[9]

Källor

  1. Kammarkollegiet Andra provinskontoret FI:553 (1671-1671) sid 166 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v113669.b166.s166
  2. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  3. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  4. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  5. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  6. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  7. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  8. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare
  9. Kurt Bengtssons domboksanteckningar, hos Kullabygdens Släktforskare