Viken, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Centrala Viken 1737 (Kiöpinger).

Domboksmål

1696-02-28 sid 291

Crono Länsmannen Lars pehrsson i Ingelsträde framställte för Rätten Byfogden Erich Jönsson på Wijken, sampt fiskaren Anders Böös, Oluff Nilss. och Nils Anderssen, dher samestädes, anklagandes dhem för begånget slagsmåhl med hwarandra. Erich Jönsson säger, att förleden effterhöst, medlertijd Strandrijdaren på wijken af fiskarna hade att beställa med dhet danska strandade skeppet på Höganäs, woro de inne hoos Söhne Rasmuss: i Höganääs, imedlertijd blef dhet omtalht inne i stugan att Anders Böös öfwerfallet strandrijdaren uti een cammare, hwarest strandrijdaren låg. Då sade Erich Jönss: till Anders Böös, du må skemmas widh att öfwerfalla strandrijdaren. Deruppå stötte Anders Böös till Erich Jönsson utj dhet högra ögat, så dhet blef blodigt och blått, doch rann intet blodhet utan syntes rödt i ögat och war blått uthan omkring; när Erich Jönssons swåger Oluff Nills: fick förnimma att Böösen således hade slaget Erich Jönss: sprang han upp och kom i slagsmååhl med Anders Böös och hade dhe hwarandra i hååret.

Oluff Nilsson tillstodh att han waret i slagsmåhl med Anders Böös för sin swåger Erich Jönssons skull. Nils Andersson bekänner att han war i slagsmåhl med Byfogden Erich Jönsson, sägandes att Byfogden hade honom omkull på gulfwet och han hade Byfogden i hååret. Anders Böös tillstår att dhet som dhe öfrige om honom uthsagt, Undantagandes att dhet första slagsmååhl intet kom om Strandrijdaren uthan om något sallt som dhe hade fåt på skeppet.

Resolution: Erich Jönsson, Anders Böös, Oluf Nilsson och Nils Andersson plichta hwarandra 3 dlr till treskiftes.


Källor

<references>