Väsby prästval 1723, brevet till kungen

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby kyrka.

Prästval för Väsby socken 1723

Petition skickad av Väsby sockenmän till kungen, daterad den 13 juli 1723.

Först omnämnes kyrkoherden Ovenii bortgång genom döden. Vidåre att de genom 2:ne Wocationsskrifter till Biskopen och Consistorium ödmjukligen begärt att de måtte bekomma till kyrkoherde Hr Göran Eingelow. Vidare att möjligen flera "kanhända" kunde vara föreslagna till denna lägenhet, så ville de "bönfalla" för konungen att han "af nåd och mildhet täcktes förunna oss till vår själasörjare Hr Göran Eingelow, som är med härliga gåfvor begåfvad, och eljest gjort sig meriterad, hvarför vi samtl. honom mycket älska".

Böneskriften är undertecknad av: J. Ekebom, T. Kilman, Olof Nilsson, Buskeröd, Truls Nilsson, Ingelsträde, Gudmund Olsson, Brandstorp, Helge Persson, Hulta, Per Jönsson, Tjörröd, Jöns Kristensson, Wäsby, Jöns Nilsson, Plöninge, Gunnar Pålsson och Nils Rasmusson, Ornakärr.

På den står det skrivet: "Uppläst i Cabinettet den 23 December 1723 och bifallit."

Samtidigt ingav även G. Eingelow till konungen en böneskrift, som börjar med följande ord: "Uti djupaste vördnad af Eders Kongl, Maj:ts högst beprisliga nåd nedlägger inför Eders Kongl. Maj:ts fotter jag min underdånigaste bön, i lika undersåtlig förtröstan, att näst Gud genom Eders Kongl. Maj:ts höga nåd och rättvisa blifva efter min långliga tjänst och derunder fattigdom till ett brödstycke för mig och de mina förhulpen, näml. till det nu i Skåne stift lediga pastorat Wäsby benämndt". Han anför som skäl att han i 5 år varit capelian och nu i staden Lund på 4:de året som hospitalspräst och stadscapellan och på bägge ställen med all flit till alla vederbörandes nöje upp? vaktat, att han blivit av församlingen kallad till själasörjare och av consistorium blivit föreslagen, "ty är min underdåniga anhållan att af en så laglig kallelse och efter trogen tjänst genom Eders Kongl. Maj:ts höga nåd till samma lediga pastorat Wäsby blifva förordnad".

Läs mer i Väsby Prästval del. 1.

Källa

KULLABYGD 1931, KYRKOHERDAR I VÄSBY PASTORAT, ANTECKNINGAR AV C. P. HOLM.

Mall:Template1