Ur Luggude dombok 1649, Flundrarp, Brunnby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Klas Sörensen i Stubbarp har ekonomiska problem. Utmätning.

"Kiendis Jag Peder Andersen i Flundrarp, att iag epter fuldmagt mig aff ting fougden Tyge Pedersen i Ödager giffuen war, haffuer werit med Hans Reggelsen och tuende wurderingsmaend, Nemlig Oluff Jensen i Flundrarp och Joen Pouelsen ibid; vdj Stubberup och der vdj Claus Söffrensenis Boe |: Forer bort Röebt:|

Shulle forshaffe for: Hans Reggelsen wdleg och wurdering, for huis bemelte Claus Söffrensen kunde epter Restendter och derpaa forhueffuede?? domme till Helsingborgslott kunde vere shyldig, som er aar 1648 i En Rig?? kongshat och ir? gienge; och for aar 1649 for landgillepenge, 6 sheppeaard 1 ? och kongshatt och gienger samptt Ryttershatt bedrager sig til sammen penge Thi shatte Rd och thretten shilling; En om allis som for:e Claus Söffrensen til Helsingborgslot Er shyldig bleffen, Penge halftttolffte slette Rdlr 1 1/2 mark och tho shilling;

Huilcken gieldh betaling aldeels indtet wdj forshreffn Claus Söffrensens Boe befandtes, att kunde wurderis alle aff betallss med;

Dett widner wj forshreffne trende Maend weed voris Zignete vndertrögte;

Ex Flundrarp den 17:e ??? 1649."