Ur Luggude dombok 1649, Fjälastorp, Brunnby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Per Tuvesson i Fjälastorp har ekonomiska problem.

"Kiendes iag Peder Andersen i Flundrarp, att iag epter fuldmagt mig aff tingfougden Tyge Pedersen i Öager giffuer war, haffuer med tuende wurderings mend, nemlig Erik Nielsen och Peder Nielsen i Fielestrup werit med Hans reggelsen till Peder Thuesens i Fielestrup, och epter restendtzenne och derpaa forhuerffuede domme, forshaffe bemelte Hans Reggelsen vdleg och wurdering, for huis bemelte Peder Thuesen for sin part, till helsingborgslot kunde Restere, som belöb sig til dato.

Halffsuiffuende slette daler fiorten shilling huortill aldesintet vdj for:e Peder Thuesens Boe befandtes, att kunde wurderis eller vdtages till samme gields betalling.

Dett widner wj forshreffne trende Mand, med voris zigneter och korremerater vnder trögte och shreffne ACTUM Fielestrup den 14 apr: 1649."