Ur Luggude dombok 1648 eller 1649, Fleninge

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Olof Gundesson i Fleninge kan inte betala skatten.

"Kiendis jag Gunde Sönnesen i Fleninge och Jeppe Hendrichsen i Gundestrup, att wj haffuer werit med hans Reggelsen aff Helsingborgslott, wdj Oluff Gundesens Boe i Fleninge, som boede paa grden med Bendt Gudmandsen ibm: och der epter dom och Restandtz shult forhaffe for:e Hans Reggelsen wurdering, for huis landgilt hand for aar 1647. till Helsingborgsslot kunde Restere som belöb vdj penge anslager Nj? shettedt? otte shilling;

Da befandtis alderlis indtet vdj bemelte Oluff Gundesens Boe, som till samme giels kunnd wurderis Eller vdleges dett, winder wj med woris zigneter vnderdanigt Ef Fleninge."