Ur Luggude dombok 1636

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.


  • Lars Giordsson vill ha skattelättnad på grund av fattogdom och åberopar tingsvittnena Klemens Persson på Viken och Önner Nilsson i Buskeröd.

"Tyge Pedersen i Öagger herredsfougit wdj Lugude hert:? och Casper Salomondssenn i Helsingborg Shriffuer giöre witterlig att aar efter Christi födsell 1636 Onsdagen dend 14 DECEMB: her paa for: ting for oss och herredsmend flere, som samme dag tingsögte.

Wahr Shickett Laurids Giordss i Espered och förde efftershreffn: Windisbyrd, Naedig Clemens Peders paa Vigenn och Önd Nielsenn i Bushered huilcka sohr af winder effter lougen, adt det derromb sa anser som flere aff herridsmend er fuld witterligt at for: Laurids Giordss: er sen? for armoed, at hand icke kand eller formaar, a? vdgiffue dennd sidst paabödes kongskatt och giengier.

  • Sen följer ett annat mål om Lauridts Gundersen i "giörshöye" med vittnen Jens Pedersen i samma ort och Thröels Jenssenn i "Adsertorpp", Mordhenn rasmussenn i "Tullerup" och Niels jensenn i "Biuff". Fattigdom.
  • Sen följer ett till mål med Suend Bendssen som ville ha skattelättnader. Vittnen: Mordhen Rasmussen i "Thollerupp" Thurle Jenssenn i "adsertorpp"
  • Nästa mål är Niels Sönnessen i "Fierrestad" som begär skattelättnad. Dauid Ingemandsen och Per Rasmussen
  • Nästa mål rör Niels Andersen i "Fierrestad" som begär skattelättnad. Vittnen Aage Andersen i Fastmyra, Sönne Pedersen i "Fierrested"
  • Ett mål som rör Jens Lauridts i Ebbarp som är fattig. Samt hasslarpsborna Jeppe Persson och Sasser Svensson.

"Wahr Shickett Jens Lauridts i Ebberup, Jeppe Pers i Hasslerup och Sadser Suendsen ibm : och förrde efftershreffn: Windsbyrd nemlig Peder Hendrechsen i Fleninge Gundestrupp, och Jens Anders i Sueijbergh, huilcke sore och wunde efter lougen, adt der? saauell som fler aff herrids mend, er fuld witterligt, at forNe: Jens Lauridts er saa for armod adt hand icke kand eller formoer, adt vdgiffue den sidste paaböden kong skatt och firegier, formiddelst hans fennit? er dödh fraa hand i och seden haffr slaged hans fryell dis??? winde ded, adt forn: Jeppe Peders och Adser Suends er sad for armod, adt de icke kand eller formaar af vdgiffue dennd sidst paabödenn kongshat och gien give, formiddelst sedern haffer slaged ded fryell."

  • Ett mål som rör Olle Nilsson i Döinge och Anders Persson i Björkeröd.

"Wahr shickett Oelle Nielsenn i Döinge och Peder Sönnesen ibn: huilcke sors och wunde epter laugen adt ded saauell som flere aff herridsmend er fuld vitterligt at Anders Pedersen i Birckered er saa for armoed at hand icke kand wllwe formaar adt vdgiffue dend sidst paaböden kongshatt och giengive.


ARBETE PÅGÅR


DSC 0579 3 från slutet. Länsräkenskaperna - Tingsvittnesbrev och tingsutdrag