Ur Luggude dombok 1632, Görslöv, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Knut Kristensson och Anders Hermansson i Görslöv kan inte betala skatt

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till Lougud herritzting och Casper Salomonsen i Helsingborgh schriffuer ibm, giöre Vitterligtt dett aar effter Christi födsell 1632 Onsdagen den 14 September her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting sögte.

War shicket Wehlb Peder Lauridts: kongl Maijestetz R.fouged till Helsingborg Slott, hanns visse ??u?? Nemblig Niels Jonsen tienindis der sammesteds och finde effterschr:ne windisbiurd, som er Knudt Christens: i Giörslöff, och Anders Hermands: ibm som saer och wunder effter lougen, adt de haffuer Verit med forbm:te Peder Lauridtz, kongl Maijtsz R.fouged och herridsfougden, wdj efftershr:ne deris gaarde och boe, och daa befantis de, at were saa forammid adt de icke kand eller formaa adt vdgiffue den paa bödene kongshatt och Giengier, Som er paa bödern till Martini 1630, icke heller befantis den nogit i deris boe, som kunde Were tienlig till adt vourdere till Kongl. Majitz eller till nogen andern som foreshr:et, shatt och giengier, mens befantis at were aldillis for armit, som er Peder Anders i Aterup, niels Ols i Hasslerup, Thruid Lassen i Fölborne, Thruid Jonsen i Krop degne feste, kield Joensen i gauffntoffte, Bend Ericksen i Kindelstaa, En Jederst? i Lönnolt Kirsten, Christen Sönnesen i Birckered, Erick Hagensen i Vesterbye. Peder Nielss i Lauröd, Lauridss Perss i glimminge och Mogens Suendss, Suend Perss och Laurids Nielss i Bölsagre.

Her effter forn:e Peder Lauridtss, wid hans wise bud, war et tingsvinde begierendis, huilcket hannom icke viste adt kunde benechte. Ats saa for Retten sheet och farit er som forshr:uit staar dis till Windisniurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA.