Ur Luggude dombok 1632, Bräcke och Fjälastorp, Brunnby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Peter Nilsson i Bräcke och Per Tuvesson i Fjälastorp kan inte betala skatt

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till Lougud herritzting och Casper Salomonsen i Helsingborgh schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt dett aar effter Christi födsell 1632 Onsdagen den 4 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting sigte.

Ware shicket fornnumbstige Mend Peder Nielsen i Brecke, och Lauridtz Nielsen, Per Thuesen i Fiellestrup dend:n storligen beklagede och gaffue tillkiende adt demi paa en 3 aars tid Ingen sedh haffuer bekommet till deris gaard, formedelst for:ne Peder Nielsen boer oaa en vaug korn eye och döllig strandbacke, och for:ne Per Thuesen haffuer haffrue megen lam, vaag och döllige jord till hans gaard, tillmed haffuer fisheriet dennem och saa paa nogle aars tid slaget feill, huorved offuer for:ne fattige mend ere saa forarmedt att de icke kand eller formaar att vdgiffue den seniste paabödne kongeshatt och Giengier huilchet saa i sandhed adt were beuiste de det med efftershr:e dannemend som er Niels Lund i Farhult och Peder Nielsen i Gundestrup huilcke bemelte thuende mend for domb er rett fram stode, saar och Wunde Windisbiurd, nembligh Suend thuesen i Joenstrup och Per lassen i Dombsteen, Huilcke bemellte Windisbiurd her for retten fremstoede, saar och Vunde effter lougen adt det dend:e, saauell som flere aff herrethuend som paa tinget tillstede var, fuld Vitterligt att det saa wdj dendh sanhed er, med forshr:et

(...) resten saknas på filmen.