Ur Luggude dombok 1630, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Nils Jönsson i Jonstorp kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till luggeherritz ting, och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 5 Maij her paa for:ne ting for oss och herritzmend flere som samme dag ting sigte.

War shicket fornnumbstig mand Niels Joensen i Joenstrup er sig höyligen beklegede, och sorgeligen gaff till kiende adt hand formedelst hans stoer armod och fattigdomb shyldt icke kand eller formaa, adt sede komme, eller och adt Vdlegge, den kongeshatt som ehr paaböden huilcket saa i Sandhed adt Vere, beuise hand det idagh medh efftershr:ne tuende dannemend, som er Niels Nielsen i Giörslöff, och Olle Gundersen i Rågåkra, huilcka bemelte tuende mend med hannom inden ting soar och Wunde effter lougen, at det dennom saauell som flere aff herritzmendene, som paa tinget till sede war fuld Vitterligt er, ad det saa i sandhed er med for:ne Niels Joensen, som hand sig beklaget haffuer, huor effter hand war Tingswinde begierendis, huilcket wi hannom icke Viste adt kunde benechte, effter som hand berette adt hand haffde det med Welacht Peder Lauridtzen Ridefougit till Helsingborg slott hans minde och samtöcht, at hannom dette tingswinde maatte med deelis.

Adt saa sheet och faret er, som forshreffuit saar, dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."

Sven Tuvesson i Jonstorp kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till luggeherritz ting, och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 5 Maij her paa for:ne ting for oss och herritzmend flere som samme dag tingsögte.

War shicket, Suend Thuesen i Joenstrup som sig höyligen beklegede, och sorgeligen gaff till kiende, adt hand formedelst hans stoer armod och fattigdomb shyldt icke kand eller formaa, adt stede komme, eller och adt Vdlegge, den kongeshatt som er paaböden. Huilcket saa i Sandhed adt Vere, beuise hand det idagh medh efftershr:ne tuende dannemend, som er Niels Nielsen i Giörslöff, och Olle Gundersen i Rågåkra, huilcka bemelte tuende mend med hannom inden ting soar och Wunde effter lougen, at det dennom saauell som flere aff herritzmendene, som paa tinget till sede war fuld Vitterligt er, ad det saa i sandhed er med for:ne Suend Thuesen, som hand sig beklaget haffuer, huor effter hand war Tingswinde begierendis, huilcket wi hannom icke Viste adt kunde benechte, effter som hand berette adt hand haffde det med Welacht Peder Lauridtzen Ridefougit till Helsingborg slott hans minde och samtöcht, at hannom dette tingswinde maatte med deelis.

Adt saa sheet och faret er, som forshreffuit saar, dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."