Ur Luggude dombok 1630, Höghult, Välinge

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Erik Håkansson i Västerby kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till luggeherritz ting, och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 27 Januarij her paa for:ne ting for oss och herritzmend flere som samme dag ting sigte.

War shicket fornnumbstig mand Erick Hagenns: i Vesterbye, och beuiste medh efftershr:ne tuende dannemend, som er Jep Pouelsen i Högolt, och Peder Suendsen i Sueibiergh Huilcka bemelte tuende mend med hannom inden ting soar och Wunde effter lougen, at det dennom saauell som flere aff herritzmendene, som paa tinget till sede war fuld Vitterligt er, adt for:ne Erick Hagensen war saa forarmed, at hand icke kunde udgiffue, de paabödne kongeshatter, och Giengier shatter, och besidder en leiegaard med 4 smaa börn, och er gandske she aldelis forarmed, saa hand haffuer inted at betale forbem:te paabudne kongeshatter och giengiershatter som hand rester med, och det som forshr:uit staar, beuiste hand vdj Erlig och Welacht Jacob hansen förige Ridefougit thill Helsingborgh Slott, hans neruarelse och paa höer oss her forbe:mte Erick Hogensen har effter ett tingsuinde begierendis, huilcket wi hannom icke viste at kunde benechte.

At saa sheet och faret er, som forshreffuit saar, dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."