Ur Luggude dombok 1630, Gössarp och Tjörröd i Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Ur Länsräkenskaperna.

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Jep Lassen i Tjörröd och Rasmus Persson i Tjörröd i Gössarp kan inte betala skatten.

"Hanns Stolpensenn i Slusaas saghörer till lougudherritzting och Casper Salomond sinn schriffuer ibm. giör Vitterligtt at aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 16 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting sigte.

Waar shicket Welagt Peder Lauridsenn Kongl: Maijtz Ridefouget till Helsingborgslott hanns Vittnebiurd, Nemlig Niels Jenssönn Tiennendis dersammesteds och förde efftershr:e Windisbiurd, som ehr, Jep Lassönn i Törröd, och Rasmus Pedersönn i Giörserup, som saar och vunde effter lougenn, adf di med forbemellte, kongl: Maijttz Ridefouget, och Tingfougedenn, haffuer Weritt vdj effterschr:ne deris gaarde och boe, och shulle haffue tagen Wurderinge, for kongshat, giengier, och andenn konglige Rettighed, som di stoed till bage med, och daa befandttis dj at were saa for armoed, adt de icke kunde wdgiffua, forshreffne kongl: Mayttz:

Sidst paa bödenne kongshatt och Giengier och andenn Rettighed huis dj stod tilbage med, eij heller befanttes den nogett i dieres boe, som kunde werre tienlig, till adt wdwurdere, till kongl: Maijtt eller till nogenn andenn, for forberörtte shatt och Giengir, Menn befantis aldiles at at were forarmit, som ehr, Jenns Persönn i Fiellestrup, Per Tuesönn i Wnnerup, Peder Rasmussön i Faroldt, Bootild Syffnesönn i Fleninge, Brod Jensön i Allerum, Ebbe Nielsönn Tornoldt, Jens Persönn i Lauröd steen graffuerne, Suend hendricksönn ibm, huor effter for:ne Peder Lauridsönn weerit tingsvinde vegenombs? huilcket vi hannom icke wiste at kunde berette? adt saa for rettenn scheed och faret? ? som forshre:ne staar des till windis brögt wores Signeter ACTUM UT SUPRA."

Kommentarer

Rasmus är troligen samma som Rasmus Persson i Tjörröd.