Ur Luggude dombok 1630, Fleninge

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Bend Thursen i Fleninge kan inte betala skatten.

"Hanns Stolpensenn i Slusaas saghörer till lougu dherritzting och Casper Salomondsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 23 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting sigte.

War shicket fornumbstig mand Bend Thursen i Fleninge, och sig storligen beklagede at saede korned er hannom paa nogle aars slagen feill, till med icke heller i dette aar haffuer kundet saa till hans gaard, for medelst den offuerflodige Regn och veede som i denne forleden Waars tid werrit haffuer, huor vdoffuer hand er saa forarmed, adt hand icke kand eller formaa, adt Vdgiffuer eller aff sed komme, den sidste paaböden kongeshatt, och giengier, huilcket saa i sadnhed adt verre beuise hand det med efftershr:e dannemend och Windisbiurd, som er Per Persen i Fleninge och Olle Jensen ibm, huilcke inden tinge for domb och rett framstode, soer och Wunde epter lougen, adt det dennom saauell som flere aff herritz mendene fuldt Widterlig ehr, som samme dag paa tinget till stede were, att det saa :| disswere :| i all sandhed, som for:ne bendt Thursen sig beklaget haffuer, huor effter hand war ett tings winde begierendis, huilcket wi hannom icke Viste adt kunde benechte, os berette for:ne Bendt thursen adt hand haffuer det med Öffrighedens minde ich samticke, adt man före forschr:ne Windisbiurd, foruden held och Warsell att saa for retten sheet er faret ehr, som forshr:uit seer diss till Windisbiurd Vnder tröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA