Ur Luggude dombok 1630, Filborna

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Trued Larsson i Filborna kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till luggeherritz ting, och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt att aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 5 Maij her paa for:ne ting for oss och herritzmend flere som samme dag ting sigte.

War shicket fornnumbstig mand Thruid Lassön i Fölborne, Och sig höyligen beklegede, att hand formedelst Illdebrand och anden wlöcke, som hannom ehr paakommen icke kand eller formaa, adt sede komme, eller och adt wdgiffue, denn paabödne kongeshatt och giengiern huilcket saa i Sandhed adt Vere, beuise hand der medh efftershr:ne tuende dannemend och Windisbyrd, som ehr Niels Joensen i Ramlössa, och Tröls Nielsens i Felbörne, huilcka bemelte tuende mend med hannom for retten soar och Wunde effter lougen, at det dennom saauell som flere aff herritzmendene, som paa tinget till sede war fuld Vitterligt er, ad det saa i sandhed er med for:ne Trued Lassens wilkor, som hand sig beklager och for schreffuid staar, huor effter hand war Tingswinde begierendis, huilcket wi hannom icke Viste adt kunde benechte, effter som Welacht Peder Lauridtzen Ridefougit till Helsingborg slott auritzgade= hannom vere tingswinde oss merre meddelandis.

Adt saa for Retten sheet och faret er, som forshreffuit saar, dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."