Ur Luggude dombok 1630, Bräcke, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Ur domboken 1630

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Per Sönneson i Bräcke, Väsby, är fattig och kan inte betala skatten till kungen, mantalsskatten. Han åberopar Joen Persson i Ornakärr och Trued Sönnesson i Hulta som sina vittnen.

"Per Sönnesen i Väsby Bräcke

Hanns Stolpensenn i Slussaas saghörer till Luggeherritztingh og Jasper Salomonsen Schriffuer ibm, Giöre Witterligt dett aar effter Christi födsell 1630, Onsdagen den 5 Maij her paa for:ne ting for oss en herrtiz retten flere som samme dag ting sigter.

War shicket Per Sönnesen Wesbye Brecke, er sig höylige beklegede, sa hand formedels hans armod av fattigdomb skyld icke kand eller formaar adh affsted komme sa adh wdgiffue den paabiudne kongeshatt sa G?iengier Huilcket saa i sandhed adh mere beuise hand det idag for Domb sa rett med efftershr:ne tuende dannemend som er Trued Sönnesen i Hulta, og Joen Persen i Ornekier, huilcke bemelte tuende mend, med hannom ting suar er Winde effter lougen, att det dennom saauell som flerer aff herrtizmendene som paa tinget tillsäde woro fuldt witterligt er, att det dissa woro. Saa i sandhed er, med for;ne Per Sönnesen som hand sig beklaget haffuer, huor effter hand war ett tingswinde begierendis huilcket ??? hannom icke vise adh Eede? beuechte, efftersom bemelte Per Sönnesen berette adh hand haffde det med Welufl Peder Lauritzen Kongl: Majts Ridefougit till Helsingborgh slott hans minde? ad samtöcke, att hannom da ??? Ting tuende maatte meddeelis. Att saa sheet erfaret er som forshr:uit saar, dis till Windisbiurd Vndersreft woris Zignetertt ACTUM UT SUPRA."