Ur Luggude dombok 1630, Balja, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Två bönder i Balja, Anders Pålsson och Nils Tollson, kan inte betala skatten.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritzting och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligt dett aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 2 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmend flere som samme dag ting sögte.

Ware shicket fornumbstige Mand Anders Pouelsen i Ballia och Niels Tolsen ibm, boendis begge paa en gaard, adt dennom höyligen beklegede, adt de boar paa en strandbacke, saa de formedelst den offuerflödige regen och Wede, som her tilldags varit haffuer, icke kand saa nogen saed i dette aar, da icke heller i de thuende forgangen aar haffuer bekommed nogen saed till deris gaard huor Vdoffuer de er geranden i saa stoer armod och fattigdomb, att de icke kand eller formaa adt Vdgiffue eller aff sede komme den sidst paabödene kongeshatt och Giengier huilchet saa i sandhed adt Vere, beuiste de med efftershr:e dannemend som er Niels Lund i Farhult och Peder Nielsen i Gundestrup huilcke bemelte thuende mend for domb er Rett framstode, soar och Wunde effter lougen, adt det dennom, saauell som flere aff herritzmend som paa thinget thill stede war, fuld Vitterligt er, adt det |: diswerre :| saa i sandhed er med forshr:ne thuende mend som de dennom beklaget haffuer, huoreffter de were 3:e? Tingswinde begierendis, huilcket wi dennom icke Viste adt kunde benechte, effter som de berette adt det dennom war beuilliget och samtöckt aff Welachtl Peder Laursen Kongl: Maijsts Ridefougit thill Helsingborg slott adt de maatte före forshr:ne Windisbiurd, foruden kald och Warsell, adt sen for retten sheet och faret er, som forshreffuit staar, dis thill Windisbiurd Vndertröcht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."