Ur Luggude dombok 1630, Bölsåkra, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Ur Länsräkenskaperna, bilagorna till mantalslängderna.

Fyra bönder i Bölsåkra kan inte betala skatt eftersom skörden slagit fel p.g.a regn.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till louguddeherritzting och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt dett aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 2 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting sigte.

Ware shicket fornnumbstige mand Per Lassen i Bölsager, Lauridtz Nielsen, Thor Persen, och Suend Persen ibm alle fiere paa en gaarde, adt de er sig höylige beklegede, adt de boar paa en strand backe, saa de formedelst den offuerflödige regen och Wede, som her tilldags varet haffuer, icke kand saa nogen saed i dette aar, da icke heller i de thuende forgangen aar haffuer bekommed nogen saed till deris gaard huor Vdoffuer de er geraaden i saa stoer armod och fattigdomb, att de icke kand eller formaa adt Vdgiffue eller aff stede komme den sidst paabödne kongeshatt och Giengier huilchet saa i sandhed ad were som forshreffuit staar, beuiste de med efftershr:e dannemend som er Niels Lund i Farhult och Peder Nielsen i Gundestrup huilcke bemelte thuende mend for domb er rett fram stode, saar och Wunde effter lougen, att det dennom, saauell som flere aff herritzmend som paa tinget thill sede were, fuld Vitterligt er, att det |: diswerre :| saa i sandhed er med forshr:ne 4 mend som de dennom beklaget haffuer, huoreffter de were 3:e Tingswinde begierendis, huilcket wi dennom icke Vise adt kunde benechte, effter som de berette adt det dennom war beuilliget och samtöckt aff Welachtl Peder Laursen Kongl: Maijsts Ridefougit thill Helsingborg slott adt de maatte före forshr:ne Vindisbiurd foruden kald och Varsell, adt for retten sheet och faret er, som forshreffuit staar, dis thill Windisbiurd Vndertricht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."

Jeppe Pålsson i Bölsåkra kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt dett aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 2 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting Ting sigte.

War shicket Jep Pouelsen i Bölsager, er sigh höyligen beklagade, adt hand boar paa en strandbacke, saa hand formedelst den offuerflödige Regn och Wede, som her tilldags veret haffuer, icke kand saa nogen saed i dette aar, hand icke heller i de tuende forgangen aar haffuer bekommed nogen saed till hans gaard huor Vdoffuer hand er geraden, i saa stoer armod och fattigdomb, adt hand icke kand eller formaa adt Vdgiffue eller aff stede komme den sidst paabödne köngeshatt och Huilchet saa i Sandhed adt Vere , beuiste hand det med efftershrefne dannemend som er Niels Lund i Farholdt och Per Nielsen i Gundestrup som her for retten framstode, soar och Wunde effter lougen, adt dett dennom saauell som flere aff herritzmendene, som paa tinget till sede war fuld Vitterligt er, att det |: diswerre :| saa i sandhed er, som forsch:ne Jep Pouellsen sig beklaget haffuer, huor effter hand Weret et Tingswinde begierendis, huilcket wi hannom icke Vise adt kunde benechte, effter som hand berette adt det hannom aff Welacht Peder Lauridtzen Kongl: Maijsts R.fougit till Helsingborg slott war beuilligett er samtöcht, adt hand maatte före forshr:ne Windisbiurd for uden kald och Varsell,

Adt saa Inden ting sheet sheet och faret er, som forshreffuit staar, dis thill Windisbiurd Vndertricht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."

Åke Bengtsson i Bölsåkra kan inte betala skatt.

"Hanns Stolpesenn i Slusaas saghörer till lougud herritz ting och Casper Salomonsen schriffuer ibm. Giöre Vitterligtt dett aar effter Christi födsell 1630 Onsdagen den 2 Junij her paa for:ne ting for oss och herritzmand flere som samme dag ting Ting sigte.

War shicket Jep Pouelsen i Bölsager, er sigh höyligen beklagade, adt hand boar paa en strandbacke, saa hand formedelst den offuerflödige Regn och Wede, som her tilldags veret haffuer, icke kand saa nogen saed i dette aar, hand icke heller i de tuende forgangen aar haffuer bekommed nogen saed till hans gaard, huor Vdoffuer hand er geraden i saa stoer armod och fattigdomb, adt hand icke kand eller formaa adt Vdgiffue eller aff stede komme den sidst paabödne kongeshatt och Giengier Huilchet saa i Sandhed adt Vere , beuiste hand det med efftershrefne dannemend som er Niels Lund i Farholdt och Per Nielsen i Gundestrup som her for retten framstode, soar och Wunde effter lougen, adt dett dennom saauell som flere aff herritzmendene, som paa tinget till sede war fuld Vitterligt er, att det |: diswerre :| saa i sandhed er, som forsch:ne Aage Bendsen sig beklaget haffuer, huor effter hand Weret et Tingswinde begierendis, huilcket wi hannom icke Vise adt kunde benechte, effter som hand berette adt det hannom aff Welacht Peder Lauridtzen Kongl: Maijsts Ridefougit till Helsingborg slott war bvilligett er samtöcht, adt hand maatte före forshr:ne Windisbiurd for uden kald och Varsell,

Adt saa Inden thing sheet sheet och faret er, som forshreffuit staar, dis thill Windisbiurd Vndertricht woris Zigneter ACTUM UT SUPRA."