Tunneberga, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1667 sid 58 [1]

Peder Swensens far i Tunneberga hette Svend Pedersen. För 4 år sedan fick Sven Persson i Tönneberga en gris av Önd Monsson i Smedstorp. Vidare framstod Peder Svensson i Tunneberga och berättade att för 10 år sedan fick Önner Monssen en ko av hans fader Sven Persson. Nils Svensson i Jonstorp vittnade också.

1668 (pag 167) [2]

Anders Svensson i Tunneberga stämt Per Lauritsen i Görslöv om den gård han köpt av Peder Lauritsen.

1668 (pag 191) [3]

Anders Svenson i Tunneberga och hans hustru Anna Olasdotter fick köp på den gård i Tunneberga de köpt av Per Lauritsen i Görslöv efter tinget Ao 1660.

1668 (pag 204) [4]

Nils Monson i Tunneberga har stämt Laurs Monsen i Hustofta Jens Sönnesen i Ingelstrede ..... ol i Össeby om den gård i Tunneberga som Anders Pålsson påbor och på sin son Jens Nilsens vägnar bjuder silver.

1668 (pag 243) [5]

Anders Paulsen i Tunneberga säljer sin gårdspart till Jens Nilsen och hans hustru Boel Andersdotter.

1675 (pag 219) [6]

Sven Persson i Tunneberga och Sönne Andersen i Lilla Görslöv. Sven Persson hade för 6 år sedan hållit skifte efter sal Lars Svensson i Görslöv.

1695 3/5 (pag 73) [7]

Anders Swensson i Tunneberga hade låtit Citera Jöns NIlsson i Tunneberga Såhne Jönsson i Kulbergstorp och Jöns Johns i Giörslöf att tillstå dehn underskrift dhe den 20 December 1682 skohla hafwa giort under et bref samma tijdh upprättat om Sahl Swen Pehrs skatterättigpart i Tunneberga som han då till sin Sohn Anders Swensson skall hafwa afståt.

1697 (pag 273) [8]

Lars Svensson i Tunneberga var halvbroder med Nils Svensson i Jonstorp

1697 (pag 339) [9]

Lars Svensson i Tunneberga frambad sig med Jöns Såhnasson i Bollstofta mölla om ett lån som Lars Svenssons fader gjort av Jöns Såhnassons styffader Olle Pehrsson i Djuramåsa.

1701 20 juni (pag 93) [10]

Kvinnfolket Elna Persdotter för begånget lägersmål med drängen Bengt Andersson som tjänte med henne i en gård i Tunneberga och vilken dräng nu är död för 6 veckor sedan. Jöns Jonsson i Görslöf i Jonstorps socken var befullmäktigad av sin svärfader Anders Svensson sal Bengts fader som av ålderdomssvaghet ej kunde komma hit.

1701-02 (pag 406) [11]

Oluf Gudmundsson i Bläsinge instämt Anders Svensson i Tunneberga angående lösningsrätten i 2 parter i skattegården i Tunneberga om Anders tänker bestrida dess sonebarn som är avlade med Olofs dotter. Svarandens sons barn och kärandens dotter sal Olofs änka är närmast. 1. Svaranden hade då indelningen började avstått hemmanet till sin son. 4. Ingen av svarandens barn är nu oförsörjda. 5. En supplice 30 juli 1687 där Anders Svensson begär att Olof Andersson må bli inskriven för rusthållet. Anders Svensson gjorde till fullmäktig sin måg Arfved Persson i Gödstorp. Olof Gudmundsson vill att Anders Svensson skall lösa till sig jorden gör han det men om han själv vill eller dess dotterbarn skall lösa in den protesterar han då barnen endast äger 4 1/2 sk. land och han äger mer

1701-02 (pag 408) [12]

Anders Svensson instämt Anders Jonsson som nu till äkta taget dess sal sons Olofs Enka Troen Olsdotter

1701-02 (pag 409) [13]

Anders Svensson har insisterat kvinnfolket Elna Persdotter att emottaga 4 dlr 16 öre till barnets uppfostran som sal Bengt är tilldömd att vara fader till

1703 (pag 38) [14]

Anders Svensson i Tunneberga har testamenterat sitt skattehemman till Arvid Persson i Gödstorp. Rätten godkände inte detta förrän Anders Svensson framviste äganderätten till hemmanet.

1703 5 maj (pag 59) [15]

Änkan Boel sal Jöns Nilsson i Tunneberga var stämd att visa hur hon avvittrat sina omyndiga barns fädernearv. Uppå moderns vägnar inställde sig sonen Måns Jönsson som nu bebor faderns gård. Han upviste en skrift underskriven av brodern Lars Svensson och Nils Olsson i Tunneberga

1705 11 febr[16]

Anders Jöns: i Tunneberga har Citeradt Anders Swenßon dersammastedes till answar för det Anders Swenßon på 4 åhrs tijd har brukat 2 Sk:r land åcker och otta Laß Engh af den besta Egndom, samt niutet 16 wäggarum huus af des hemman såßom undantag och alls ingen [...] deraf gifit [...] något tilhielp till deß svåra uthlagor hwilket keranden icke kan utstå, och ingaf en Skrifft påståendes att Anders Swenßon i proportion af egendommen må svara och Betahla med wijdare des innehåll ad acta, och upwiste et extract af 1670 åhrs Jordebook af häradsskrifaren magnus Holst underskrifit som utwijsar att till des andehl af hemmanet är 34 Sk rog och korn jord 11 ½ Sk. hafrejord och 13 Laß Engh. På Anders Swens wägnar instelte sig des måg Arfed Perßon i Gödstorp af honom beefullmächtigat och ingaf En skrifft som Anders Swenß:s bemärka är undersatt af det innehåll att såßom det wed härads och Lagmanstinget bewijst huruledes des son Olof Anderßon har laubudt honom dett undentaget uthan gravation för det han brukade arfed Swens:s köpte Skatterättighet som Anders Jöns:n nu brukar ty förunnar han att Anders JÖnsson icke kan pålägga honom någon [....] efter som höglof: Lagmans Rättens dom dömmer Anders Swenßon att niuta undantaget och gagna af som det honom laubud är herr igienom denna saken är redan afgiordt och slutad, med wijder upwijsta en [..] af Hög: Lagmans Rättens dom af d 1 Augusti Ao 1703.

Keranden förklarar att det är [.....] omyndiget att uthärda och ut[....] så stora skatter som nu Skrifes och ifrån Rusthållarna tages Sädh och Boskap när Anders Swens: skall hafa så stor dehl af Egendomen ty på det sättet blir Rusthållet öde och keranden utharmat samt skatterättigheten förlorat. Keranden tillstår att des swärfar har 2 [..] Land utsäde och 5 Laß Engh men påstår att han det uthan [...] niuta böör.


1719 [17]

Uppå Jöns JÖnssons i Giörslöfz, Jöns Ohlsons

i Sanåkra och Swen Ohlson i Tunnebärga

begäran woro lag: instämbda Anders

Swenson i Giörslöf och Arfwed Pärson

där sammanstädes ang:de ett Testamente [..

...] hwilket Anders Swänson skall [....]

hafwa [...] Testamenterat dheras arf parter

utj Skatte Rusthållet No 58 utij Tunnebär

ga By och Majorens Compagnie till arf-

wid Person utj giörstorp.

Efter noga rannsakning befant häradz rätten

detta ärende af fölljande beskaffenhet att

gambla Mannen Anders Swenson som nu

snart är sina hundra åhr gl: har dells

genom Testamente efter sin Sa: fader

som dett kiöpt af sina systrar bekom-

mit detta 3/8 skatte hemman, dells och

igenom köp under sitt förra äcktenskap

med Anna Olsdr kommit utj possession

af dhenna Skatterättigheten sedermera har

han först igenom Testamente under d 18

September 1701 så och under d 23 maij d: 1715

af samma Skatte hemman gifwit till

dotermannen Arfwed Person dhen dhelen som

honom på deß giftelått tillfallit. Nu dispo

terar samtel:a deßa kiärander samma Testamen-

te såsom jämnwähl arfingar efter dhenna

Mannen när han en gång dör, nem:n Jöns

önsson i Giörslöf som äger dhen ena dåttren

Ingar Andersdr, och Jöns Ohlson som äger

dhen andra doteren Hanna Andersdr, och

Swen Ohlson som äro föd af en Broder

Olof Anderson ben:t som redan död blifwit.

Gambla mannen Anders Swenson fråg:s om

han tillstår sitt nu gifna Testamente.

swar, ja, dock går han icke af ållder lÿkt som

på nÿtt utj Barndommen, att war sig ef-

ter deß uthlåtande intet mÿcket kunde

rätta

Uppå Rättens förmedlande blefwo deßa

Parter som följande dom uthwisar med

hwar andra förlÿkte.

Uthj dhen af Jöns Jönsson

i Giörslöf Jöns Ohlson i San-

åckra Swen Ohlson i Tunne-

bärga kärander så ock gambla

Anders Swensson i giörslöf

samt Arfwed Person i Giörslöf

swaramde ang:de ett Testamente

som Anders Swenson i giörslöf

skall gifwit till Arfwed Person

i Giöstorp uppå ett Skatte och Rust

hålls hemman Nr 58 utj Tunnebe

rga och Jonstorps Socken 3/8 [...

...] twistas är detta Luggude hä-

radz Räts förlijkning dem afsagda på

Ordinarie höste Tinget utj Mö

rarp d 11 Octobr Åhr 1719.

Så som Parterna nu å gemse syder med

hwarandra sålunda blifwit wähl och nöje

ligen förlÿkte att efter dheras gambla

faders Anders Persons [sic!] dödeliga frånfälle

skola dhe samtel:n efter honom utj detta

Skattehemman eftre lag blifwa ärfteligen

de Broder Broderslåt och Syster Systers

Lått men där emott att Arfwed Pärson

på enga och deß barns wägnar afstår sig

sålunda dett af förbenemd gambla Anders Swensson

undfången Testamente och att dhen rättig-

het som där med kan sällja uthlåfwa [..]

försöken käranderna honom och des Barn

sex dr Smt uppå hwar systerlåtth och Sälf

dito uppå broderens, som giör uppå dhen

na ena Broder och Bägge systerlåter

Tillsammans en Summa af Tiugofyra Dr Smt

hwilka pgr skola wara dells för dett Testa-

mentet som förbem:t är, blifwit efter gif:a

dells och för dett beswär och omkostnad som

arfwed Pärson haft wid Processens uthföran-

de för Anders Swänson wid häradz och Lag-

Mans rätterna, dock skola deßa Tiugo-

fyra Dr Smt blifwa ståendes utj dett om-

twistade Skattehemman i Tunneberga

utan något åhr:e interese in till dheß dhe-

nu omyndiga på gemse sÿder kommet blif-

wa wuxna och myndiga så Arfwed Per-

sons barn ägo laga deßa pgr utaf dhe

andre Lotterna alltsom hwar och nu i an-

ledning af dhenna förlÿkningen tillkommer

alltså blifwer allt detta föregående såsom

på Lag och sielfwa tilligheten sig grunderna

af häradz Rätten här med Lag:n Confirme-

radt och fast ställt, bärandes för dett öfri-

ga ang:e undantaget dheßa arfwingar

rätta sig efter dhe för detta i dhenna sak

laga Krafftwundna dommar Compensatis

expensis actum ut supra

Källor

 1. Kurt Bengtssons avskrifter
 2. Kurt Bengtssons avskrifter
 3. Kurt Bengtssons avskrifter
 4. Kurt Bengtssons avskrifter
 5. Kurt Bengtssons avskrifter
 6. Kurt Bengtssons avskrifter
 7. Kurt Bengtssons avskrifter
 8. Kurt Bengtssons avskrifter
 9. Kurt Bengtssons avskrifter
 10. Kurt Bengtssons avskrifter
 11. Kurt Bengtssons avskrifter
 12. Kurt Bengtssons avskrifter (ev sid 400)
 13. Kurt Bengtssons avskrifter
 14. Kurt Bengtssons avskrifter
 15. Kurt Bengtssons avskrifter
 16. Luggude häradsrätt AIa:12
 17. Domboken Luggude Härad 1719