Svedberga, Kattarp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Kattarp. (Lantmäteriet).
Allerums socken (+ Kattarp) 1684.

Domboksmål

1667 sidan 109.

Kirstina Hansdotter hade ärft sin sal fader hans Nilsen i Sveberg och sin sal fadermoder Karen Mogensdoter den 10/10 1665.[1]

1668 sidan 167.

Lars Trölsson i Görslöv stämt Per Suendsen i Sveberg om tre guldringar och två silverskedar, de hade hans son Peder Lauritsen. [2]

1697 pag 141

Oluf Pehrsson i Svedberg hade instämt sin son Bengt Olsson därstädes och brodersöner Pehr Nilsson i Torahult och Påhl Nilsson i Klappe samt systersöner Måns Pehrsson i Alrom Nils Pehrsson i Skoghuset Pehr Nilsson i Gunnestorp och Ingel Nilssonn i Fjärestad jämväl Pehr Swensson i Svedberg, Anders Swensson i St Snörröd och drängen Hans Pehrsson i Svedberg till laga uppbud över dess åboende Skattehemman som han köpt efter sin sahl fader Pehr Nilsson och nu för sin ålderdom vill avträda.

Följande dokumnet uppvisades 1.Ett tingsbevis har av Rätten utfärdat d 2 Martii 1631 2. Ett Jordägande TingWittne har av rätten utfärdat den 30 Juni 164l 3. En landstingsdom avsagd på Skånes landsting d 25 Juni 1646 4. En 12 samfränders dom av Luggude Häradsting d. l Juli 1646 som hava dömt Olof Pehrssons fader Pehr Nilsson Myre ifrån Skattegårdens berättelse och Oluf Bengtsson som var Pehr Myrea hustrus systerson, förklarad att besitta hela gärden vilket slottsherren Hr Ohristiopher Ulfeldt 2 Martij 1640 bekräftadt. 5. Slottsfogden Christer Nilsson husbondshåIdssedel av den 13 Aprilis 1647 given till Oluf Bengtsson uppå den halva skattegård Pehr Myre tillförne ägde. 6. Ett Tingsbevis harav Rätten utfärdat d 16 Augustij 1648. 7. Ett Pantebrev av d 4 febr 1649 som Pehr Nilsson Myre utgivet till Oluf Bengtsson uppå Ett hundrade dahl. Smt varföre han pantsatt Oluf Bengtsson den halva skattegård i Sweberg som Pehr Nilsson tillförne ägde. "Thesaa protestanter tillägna sig icke allenast Theras Erfwe rättighet uthi den eena halfdehl af sweberg gård som theras mormoders broder Oluf Bengtsson lijka med, Oluf Pehrssons fader Pehr Nilsson, ägde, Uthan och Uthi dhen öfriga halfdehlen som Oluf Bengtsson till 100 Dlr SmtCapital war pantsatt uti som thesse iemwähl pretendera Intersse Uppå.

Oluf Pehrsson säger sig hava betalt 100 dlr smt hans fader pantsatt och Boel Sahl Måns Såhnes i Görslof bekommit halvparten och säger att hans bevis på skatterättigheten blivit uppbuden. Oluf Pehrsson skall skaffa bevis till näs£s ting. [3]

1697 pag 20

Oluf Pehrsson i Sveberg ville ha uppskov att skaffa bevis på skatterättigheten då hans hustru dött. Pehr Svensson protesterade för att det skett så mycket olovligt skogshugge. Många ostämplade bokar var huggna vid vädermöllan som till en del var förövat av Hälsingborgsinvånare varibland var Björn Wärgeman. Oluf Pehrsson säger att hans son Anders Ohlsson som nu är rymd givet Bbjörn Wärgeman rätt att hugga några bokar. Det var hugget några bokar som var mer än en famn tjocka samt några ekar. [4]

pag 354

Oluf Pehrsson i Svedberg och Pehr Swensson därstädes. Oluf Pehssson uppvisade 2ne Extract på luggade härads protokoll av 30 juni 1632 och 4 aug samma år. Pehr Svensson inlämnade ett tingsbevia av d 24 Maj 1698(??) om en attest och berättelse av Boel. sahl Måns Såhnesson i Görslöf om 50 dlr smt som Oluf Pehrsson berättat sig till henne hava betalt.[5]


l698-99 pag 253

Oluf Pehrsson i Svedbergs arvingar sonen Bengt Olsson Svedberg. Broder­söner Pehr Nilsson Tornhult och Påhl Nilsson Klappe samt systersöner Måns Pehrsson Allerum, Nils Phersson Skoghuset, Pehr Nilsson Gunnestorp, och Ingel Jönsson Fjärestad jämväl Pehr Svensson Svedberg, Anders Svensson St Snorröd, och dräng Hans Persson Svedberg. [6]

Kl 1954 pag 340

Pehr Påhlsson Göing och Pehr Swensson i Svedberg begärde andra uppbud på den skattegård i Svedberg ...... Lars Månsson i Västraby, hans hustrn är köttslig syster med Oluf Pehrsson Myre. [7]

1699 pag 420

Sahl Oluf Pehrsson i Svedberg arvinge Pehr Påhlsson i Svedberg hade låtit citera sal Oluf Pehrssons svåger Lars Månsson i Västraby och systersöner Mäns Larsson i Möllarp och Mäns Bengtsson i Glimslöv och Christen Bengtsson i Gummarp. Lars Månsson i Möllarp hade låtit sin hustrus systerson Pehr Nilsson i Gunnestorp svara för sig. Pehr Svensson protesterade emot att Christen Bengtsson i Gummarp är instämd då han inte var släkt med Sal Oluf Pehrsson eller äger bördsrätt, men Christen Bengtsson påstår sig till nästa ting framskaffa bevis att han hade bördsrät och var släkt med Pehr Myre som ägt skattegården. "Det var ytterligare bördsman som ej voro instämde nämligen Oluf Tufves hustru i Bircha Boel Johansdotter som är sal Oluf Myres systerdotter, dessutom 3ne barn efter sal Cluf Peders systerdotter Johanna Johansdotter i Fleninge samt 2ne drängar som är sal Oluf Pehrs systersöners barn benämnda Grubbe och Bengt Anderssoner. (forts pag 79) [8]

pag 79

Nils Jönsson i Sveberg var syskonbarn till Christen Bengtsson i Guinmarp , Påhl Svensson i svedbergs hustru var syskonbarn till Christen Bengtssons hustru. Påhl Christophersson i Svedberg var syskonbarn med Tyke Nilsson i Signestorp. Ingen visste vad det stod i Oluf Myras uppbrända brev men tiilstår att Oluf Myre så länge de minns bott på Myregården. Boel Sal Nils Andersson i Svedberg var syster till Tyke Nilsson i Signestorp. Nils Pehrsson i Skoghuset var sal Oluf Pehrssons systerson.

Bengt Månsson i Svedbergs hustru var syskonbarn med Christen Bengts hustru. Det upp­visades kopior av häradsprotokollen 17 sept 1651, 13 mars 1652. 4 aug l sept 6 oct pag 1652. [9]

pag 88

Pehr Svensson i Svedberg på egna och Truls Andersson vägnar i Kropp samt Tyke Nilsson i Signestorp, John Nilsson i Väla Änkan Sal Nils Anders i Ausås Sohn Nils Nilsson i Svedberg voro förlikta i den sak de voro instämda av Pehr Svensson och Truls Andersson angående pigorna i Kattarp Ingar och Kerstin Hendrichsdöttrars arv efter deras fadersbroder Sal Sven Nilsson i Svedberg sal

pag 213

Pehr Pålsson Göing var gm Kirstin Olufsdotter dtr till Oluf Pehrsson i Svedberg. Det blev utslag i detta segslitna mål och Pehr Påhlsson Göing fick rätt till halva gården öra han inbetalte de 100 dlr smt som Pehr Nilsson och Oluf Pehrsson pantsatt. Pehr Svensson fick andra halvdelen. [10]

1700 pag 219

Pehr Svensson i Svedberg hade instämt Jonas Löfman i Helsingborg om skällsord. Pehr Svensson ville dricka med Löfman med det ville denne inte eftersom Pehr Svensson hade med ök och svin att Curera och tyckte inte hellre om att Pehr Svensson sade du till honom [11]

1701-1702 pag 84

Pehr Svensson i Svedberg och Påhl Svensson. Pers far och Påhls mor voro födda av syskon(=kusiner), alltså var Pehr och Påhl nästkusiner.[12]

Fotnoter

<references>

 1. Kurt Bengtssons anteckningar och avskrifter
 2. Kurt Bengtssons anteckningar och avskrifter
 3. Kurt Bengtssons anteckningar
 4. Kurt Bengtssons anteckningar
 5. Kurt Bengtssons anteckningar
 6. Kurt Bengtssons anteckningar
 7. Kurt Bengtssons anteckningar
 8. Kurt Bengtssons anteckningar
 9. Kurt Bengtssons anteckningar
 10. Kurt Bengtssons anteckningar
 11. Kurt Bengtssons anteckningar
 12. Kurt Bengtssons anteckningar