Norra Häljaröd i Farhult

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Farhults socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Jonstorps och Farhults socken 1684.


Domboksmål och länsräkenskapernas domboksutdrag

År??? pag 49

Jon Larsson i Norra Häljaröd i Farhults Sockn Insiulerade uthj Rätten ett Sochenswittne, angående Lars Hellieröd wilkken i dett att gården är för högt satt ock intet niutit förmedling med Jordrefning som dhe andre grann- gårdar, inte heller blef Måhlt som dhe andre utksockne gårdar, emedan hans gård dhen tijden war insocknes, Jemwähl att åker och ängh dhertill lydande er ofruktbart förmedelst mycken öring sand ock liungmark, Bemelte Sochenwittne af Fyra man Onderskrifwit uppå aamptl. Sochenmännens Wägnar Niels Månsson, Pehr Mårtensson , Påhl Trulsson ock Swen Tufwesson. Dat. Farhults Soohenstemme d. 2 febr 1684.

Kyrkiokerden dersammaatedes Hr Knut Hansson d Fine attesterar ock detsamma Hr Häradshöfdingen tillaporde Nämhden och hela allmogen om dhet war så i sanning Hwar till dhe swarade att bem:te Sockenwittne som upläst är finnes aldeles så i sanning och 1 synnerhet nembdeman Tue Tuesson som hor i gierdeslag tillsaman begherer Tingswittne. Rätten Bewilliade. [1]

29/1 1709

Bonden Jon Larsson Krabbe i N Häljaröd kunde ej emottmga förmyndarskapet då han har så mycket barnagods för sin sal broder Per Larssons barn i Viaköp och förmår inte värja för mer. nils Rasmusssoni Svennistorp har haft missväxt så han kan inte heller ta emot förmyndarskap.[2]

18/5 1710

Vegeholms utsockiie frälse N Heljaröd 5 1/2 tillträdes av bonden Troed Arfvidsson. På detta hemman har i många år ej varit någon åbo utan brukats till en del av naboarna till dess bonden Jeppa Nilsson antog men rymde därifrån 1706.[3]


Källor

  1. Kurt Bengtssons avskrifter
  2. Kurt Bengtssons avskrifter
  3. Kurt Bengtssons avskrifter