När Nils Johansson i Torlarp fick sin gård förstörd.

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Domboksmål om Nils Johansson i Torlarp som fick sin gård förstörd i kriget. Den var särskilt utsatt då den låg längst landsvägen mot Engelholm.

Dombok Södra Åsbo 1684 15/2

Bonden Nills Johanßon i Tollerup, begiärade igenom
sin ingifne Supliq: att han måtte få föra sina Wittnen
som om hans Slätta Wilkohr hade kundschap, och huru
han i krigztijden har mist all sin Egendomb, så aff alla
handa CloufBooskap och hästar som annan löösöhra
för hwilken ordsaak han ähr råkat Wthj stoor fattigdom,
Så att han intet kan Vthgifwa, dee Vthlagor, som han
till och annan böör Vthläggia, och i sÿnderheet den for
dringen, som kÿrckan hoos honom har Vtheståendes.
Häradzhöfdingen tillfrogande samptl: Edsworna Nämbne-
mändh om dee Weeta at med Nills Johanßon således j
krigztijden som åfwanm:te ähr waara passerat hwartill
dee swarade samptl: Ja, och det mästa skedde när fienden
afbrände Engelholm, effter gården ligger Vth medh Landz-
wägen, och har altså uthstådt mÿken wederwärdigheet
af Toupper i krigztijden.
Sammaledes wittna Nämbnemännerne Jöns Ingelßon
i Kiärarp Johan Bengtßon i häggarp, Jöns Perßon i Brhus-
åhs, och Påhl Ohlßon ibm, att effterskreff:ne Men Oluff
Matßon i Sandågra, Per Sunnerßon i Ströfwelstorp,
Per Trädkiärr ibm och Oluff Larßon ibm hafwa i Krigz-
tijden mist all sin Egendomb, så af fänadt som allt
annat lößöhren, hwarigenom dhee alldheles ähr
Vthfattiga wordna, hafwandes Mÿcken presur Vthstådt,
i krigztijden, effter de ähro boendes uth medh allmen-
na Landzwägen,


Källa: Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:19 (1680-1686) Bild 2190 / sid 21 (AID: v217897.b2190.s21, NAD: SE/GHA/90102)

Avskrift av Martin Brandt

Nils Johansson

Mtl 1617 Peder Anderßenn i Thullerup Kierstenn Truidz

Mtl 1623 Festebönder Peder Pedersen i Tullerup Johan Hendrichßen

Mtl 1628 Leigbönder Thullerup Per Pers i Thullerrup Johan Hendrichsenn

Mtl 1637 Festebönnder Peder Thÿgesenn i Thollerup Johann Hendrichßenn

Decimantboken 1651 Thollerup Peder Thygesen Niels Johanssen