Laröd i Allerum

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Välinge, Jonstorp och Farhult 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerum 1684.

Domboksmål och länsräkenskapernas domboksutdrag

1669 pag 31

Lars Paulson i Bolet, Nils Person i Myrerup, Nils Swendson i Dompäng, Laurs Swenson ibm, Olle Myre i Suiberg, Peder Hermanasn i Ingelstrede, Och Christopher Laurson i Gumerup, Bendt Hermanson i Diuramossa Ebbe Tusson ibm, Per Anderson i Bröda, Nils Person i Rögle, Paul Person i Moarp, Nils Nilson i Långaröd, stämt Anna Hellies i Ingelstrede. Om det skiftesbref efter kennes sal man Hellie Pederson om det barnagods de har för Mons Nilson i Torshult. De hade även stämt Suend Person i Kopparmöllan om det skiftesbref kan haft efter sin broder Hellie Person. Sedan hade de stämt Bendt Jenson l Tuesholt om ett skiftesbref om samma barnagods för Möns Nilson. Bendt Jenson i Torshult uppvisade ett skiftesbrev dat 24 febr 1654 och begärde han 4a mäns opkrävelse ock blev för bördesumma. Per Mons Mons i Alrum ock Per Skeeder ibm ock på Bendt Jens vägnar Bendt Person i Miöalt ock Per Pauls ibm. [1]

1669 pag 92

Helle Andersen i Laröd om något barnagods för hans hustrus broder Jens Andersen. Han hade stämt Bengt Persen i Mjöhult. Hans broder var Laurs Persen i Frillestad. Nils Jensen i Hässlunda var släkt med Helle Andersen.

1671 sidan 308

Stämning mot Lauridts Suendsen i Laröd, Peder Pedersen i Laröd och Niels persen i graffuarne, Lauridts pedersen i Kungshult och Hellie Nielsen i Laröd.[2]

1671 315

Lagbud, år 1665 nämns, lagbudet är från det året och läses upp på tinget: Jens Andersen i Laröd på egen och sin mor Kierstin Nielsdotters (ibm) vägnar bevisade med kaldsmend Olle Nielsen och Siunne Hansen i Laröd... Helle Andersen i Östraby, på sina egna vägnar, Niels Laursen på Ry, på sina barns vägnar som han hade med sin saliga hustru Boel Andersdotter, ??? Nielsdatter i Kastlösa med sin rette lauwerge Niglaus Nielsen i Kastlösa har stämt jep Monsen i Allerum, på sin hustrus vägnar som är den som är mest vederhäftig att svara på salige Mathis Bengtssons barn i Ry, som han hade med sin hustru Berett Andersdotter och det gäller den halva norregård i Laröd som Anders hellesson haft.... Sen nämns Helle Andersen i Östraby igen, Kierstins son, och hans fru Anna Andersdotter som fick gården genom dom december 1665.

[3]

1671 pag 57

Hans Jensen i Laröd och Gunnel Seijersdotter voro föräldrar till Anders Hanson Jens Hansen i Gravarna Nils Helliesen på Laröd backe hade en son Hellie Nilsson Arina Jensd. På Laröds backe hade dottern Gunill Pedersd. Och sonen Peder Persen i Nyborg

1672-11-13 pag 252

Ingel Pehrssen i Laröd har stämt Suend Pehrssen i Sveberg Anna Hellies i Ingelstrade med sine Iw Olle Helliesen ibm Boel Helliesdotter på gigen m s Iw. Suend Pehrssen i Kobermölle samtliga till ting att giva sahl Nils Gunnarssons hustru vad de hava sålt av den gård Ingel Pehrssen påbor. Om förmodan göres är även stämda Michel Anderasen i laröd Laurs Suendssen ibm Jens Pehrsson i Skabelöcke.[4]

Samma som ovan pag 267

Michel Anderasen i laröd hade för ca 17 år aedan varit på barnsöl hoa Nils. Denne köpslog då först med Hellie Perssen i Ingelsträde om sin broderlott och de blev sams. Suen Pederssen i Kopparmölle köpalog om sin broderlott. Ingel Perssen i Laröd framviwate ett skifteabrev dat laröd den maj 1670 för Nils Gunnarsson Sven Perssen i Kobbemölle efter sin fader hade fått 3O dlr Hellie Pedersen i Ingelsträde också 30 dlr och Suend Pederssen i Sveberg för hans hustru hälften. emot bröderna 15 dlr. Sedan framstod Ingel Perssen på sin hustru Kirstina Pedersdotters vägnar och Peder Gunnarsen i Öager på barnens vägnar Johanna Sven Pers i Kobbermölle - ville att henns man skulle höras vid nästa ting.[5]


Anno 1674 d - 17 Aug begyntes Skåninge Landsting

Num: 50.

Uthj saken emellan Olof Helliesön i Ingelstredhe och Ingell Persön i Lauröd, er sål: afsagt:

Effter dhe skiel for Landstingsretten procuderade ähre, blifwer Olof Hellieson i Ingelsträde som Erkiend, att tiltreda sin fäderne arff i Laurödh och Ingell Person som ingen Lag: åthkomst kan framwijsa, den att afstå, med mindre som [...] laugbudhs witnen, eller [...]bref kan bewijsa Olle Hellies fader har solt arfweparten til nu afledna förman Nils Gunnarsson [...........] [......] betalkning annamat och Uppbburit haar Tingfougdens domb Vphefwes [...][6]


1680 pag 123

Instämda kaldsmend Per Paufvelssen i Östergård Lars Paulssen i Bohlet Nils Hanssen i Duestubbe Christen Bendtssen i Gummarp Swen Trulssens arvingar i Röamölla med Iw Måns Paulssen i Gummestorps mölla instämt instämt till lott från halva skattegård i Laröd Som Rasmus Nelssen för åbodde Jöns Anderssen i Laröd Anders Bendtssen i Lönskog Christen Bendtssen i Gummarp Ebbe Tuesaen i Djuramåssa Anders arvingar i Djuramåsa Jens Perssen i Röamölla och Lars Påhlssen i Bohlet Jöns Anderssen i Laröd svarar om sin rättighet i Laröds Storegård.[7]

1680 pag 136

Olle Helgessen i Ingelsträde hade stämt Suend Pedersaen och Kirstine Ingelsdotter i Laröd om all den lott de ärft efter sin sahl faderfader Per Hellessen och fadermoder i den gård i Laröd som Ingel Perssen och Suend Perssen laröd påbor. [8]

1680 pag 218

Hellie Andersen i Birkared på sin broder Jens Andersen i Laröds vägnar

1680 pag 146

Möns Nilsson i Torshult. Hans morbroder Sven Perssen i Laröd och söskonbarn Olle Helgessen i Ingelsträde.[9]

1680 pag 174

"For Retten framkomb Olle Helgeson i Ingelstrede och i dag for Rett och dom, skiöde och Affhender fra sig, sin hustru och begge deria arffuingar En broderlod eller part, som hans sal fader Helge Pederson i Ingeltrede Arffwed effter sin sal fader Peder Helgeson i Lauröd. Såwäl som effter sin Sal Moder Johanne Peder Helges i Lauröd, samt till Suen Pederson i lauröd och hans hustru Johanne Hansdaater.[10]

????

Jöns Anderssen i Laröd citerade sin broders sal Hellie Anderssen i Snörredh Anna Andersdotter vad befrielse han hade i sal Truls Skyttes barns arvegods som Hellie Anderssen hade under värjemål. Sammaledes instämde Rasmus Jochumssen i Snorröd för att bemäktigat sig sal Hellie Anderssens Sterbbo. Anna Andersdotter framkom med Tingsvittne av 17 mars 1686 att hon i senaste kriget var utplundrad av fienden och Snapphanar samt till Helsingör fängslig förd.[11]

1682 pag 138

Häradsdommaren Jöns Andersson i Laröd. Nils Mattsson i Ry har fått så mycket barnagods som är tillfallen honom efter sin moder Bereta Andersdotter samt hans syster Gertrud Mattisdotter och efter sin sal moderfader Anders Helliesson Anders Mattisson i Krapparp kvitterar Jöns Andersson som är hans moderbroder efter sin sal moder Bereta Andersdotter samt systrar Gertrud och Ingar Mattisdotter

24/1 1683 [12]

Olle Hellieson i Jngelstred för Retten fremblagde en fuldmacht, lest och påskreffwen, Melder. Helsen med Gud, gode men, Olle Hellieson i Ingelstrede til eder woriß samptelige begieringh at på woriß wegne wille giöre såwel och Laubÿde alle woriß Arffweloder så wij de som wij efter woriß sal. föräldre er Arffwe- ligen tilfaldne i den skattegård i Laeröd som Suen Person, tillicka med Ingel Person nu påboer, om någon aff gårsens aboer wil det för sölff och penninger indfrij, hwartil wij eder Sampteligh fuld- macht giffwer och eder hermed fuldmechtig giör, der uthj at giöre, och låta som i best weeth och kan, så fuldkombligt som wij samptelige Personligen tilstede waar dette til wijsso under woriß Egne Hender och bomerker, Actum Ingel- strede den 7 Jan: 1683 Suen Person i Suebierigh Mit boe Merche

Jöns Person i Diuremosse mit Bo merche Per Bengtson i Torßholt Jens Bengtson i Alrom På woris moderß wegne Attesteres aff oß underskreffne. Laurß Rasmuss. i Wäßby Hoffgårdh mit Boemerche Nilß Gunderson i Alrom mit Bo merche Dereffter bweiste med kaldsmän Per Suenson i Laeröd, och Swen Larßon ibm som hiembler effter lagen att haffue steffnit Swen Person i Laröd och Ingel Person ibm til 1. 2. 3. och 4 tingh til Laubud. Swen Perßon i Laeröd mötte och Byder sölff och penge.


16/5 1683 [13]

for Retten framkomb Swen Pederßen i
Laeröd, beuiste med kaldsmän, Per Suen-
son och Swen Larßon ibm som haffwer steff-
nit Niels Trölßon i Swinabeck, Larß Raß-
mußon i wäsbÿe hoffgårdh Swen Pederßon
i Swebiergh Jöns Pederßon i Diuramosse,
Bengt Jönßon i Torsholt, Per Bengtßon ibm,
Nielß Gundnerßon i östergård, Jens Bengtson
ibm: Per Gunderson i Öockra, på Baarnsens
wegnar, Ingel Pederßon i Laeröd, til _ 1. ting
til _ 12 Mäns upkreffwelse, Swen Per-
son framblagde sit indlegh lest och påschreff-
wen, och er deß hoffwed meeningh, att såsom
han er för orßaket att Latta indsteffne alle
gårdhens LodßEÿere, så manga som haffwer
lod och Part udj dhen Skatte gåerdh som han
på boer, til lijcka med Jngel Perßon, till en
- 12 Mänß opkreffwelse, som samme gårds
beskaffen heet nöija kunde öffwer wareije,
2. att udlegge en huar sin lod och anpart der
udj, huor wijda en huar broder och söster lod
kan tilfalla udj hus och Bygningh, så wel som
Wthj acker och Eng, och det en huar for sigh at frå
skiffte, som forswarligit kan waara,
- 3 att samma - 12. Män, och öffwerser huor
stor lod och anpart att Swen Perßon er be-
Rettiget, i samme Skattegård, så wijda
dhom både wed kiöp, och arff, kan wara beret-
tiget, och der serdeliß att fra schiffte
och udleggia, både udj huuß och Bÿgningh, så wel som
udj acker och Engh, och der imellum sette steen och
steen som förswarligit kan wara, - 4er att sette
kiöp på huart skeppe Jord och las Engh som för
swarligt kan wara, uppå så wijda som så
bliffwer, och huis iche halt bliffwer att sette
scheppe skÿld på som det nu i dise tijder
kan hollas - 5 och så uthlegge Ingel Persons
hans hustruis och barns lod, så wijda de igien-
nom Lisp och arff kan wara berettigat, och
det och så att fra schifte, och utleggia, så wel
udj huuß och bÿgningh som uthj ocker och Engh,
med it o-anset som der så följe kunde,
6. att samma män nöje Randsacker huem
som störst lodßEÿer i samme gårdh, och
nermest er den att besidde, formenande
dogh han att ware störst lodßEÿer
Samma gård, och er och så der föd, och baern
iegh doch med billigheet bör att wara Ner-
mest att indfrij huis beefalt blifwer, - 7.
att offuersee deß huß och bÿgning, så
wel som skough och march, huorledis dhen er
med handlet, - 8. att dhe möder på åstederne
Naar de bliffuer ad warit med wijdere deß
indhold, och ald fra vid bleffwer indfört,
her imod mötte Ingel Perßon i Laeröd, och
indlagde sit indlegh lest och påschreffwen
melder, deß meeningh, Effter som han
er giffwen kald och warsel hit - 12 Mäns
och steffnelse i meeningh att samme
- 12 Män skulle migh med med hustru,
och barn woriß schatte Rett ighert från
seija, her til han swarer att Männerne
wille i noga achtttaga Swen Perßons
adkombst, hurulunda han er i samma
Skatte Rettigheet undkommen, och at
Mändner wille i achttaga den förre
hierretingß dom udsted Lugude herredz
tingh den 24 7bris: 1673. som utry-
keligen förklarar, at Swen
Perßon så wel som Olle Helließon er [...] arff
-wer loder, sampt det på Erkende [..........]
gandsche från dömbt, effter åffwan på
beråbte Lanntingßdom, som wijdere
aff der wed Lannstinget derffur proces-
eratt erfare, och på åstederne for de
- 12. män schall warde framwißt, disligest
och andra Nödige witne, och skiell som
seija kunne, huilchen störst lod och
part dhe uthj [......] så och maatte
observeras skifftebreffuit effter
Sal. Nilß gunnerßon aff den - 18 Maij 670.
Så och maatte i achttages welbo: her Landß
dommares dom udfäst skåninge Landß
tingh, den - 22 Augstj - 1674 - 5tr att
d 12. Män tager i acht huruledis Swen
Pederßon tilforne haffwer warit bort flött
etc: och til it flött formeener han Jngel
att ware nermest samme halffue Skatte-
gårdh, med wijdare ales indhold, som ord
fra ord processen warder indfört,
dernest framblagde Swen Perßon i Swebierg
och Bengt Jönßon i Torßhult, deris undlegh, lest
och påschreffwen, meldendeß meeningh att
Swen Perßon skulle willa deriß hustrurs och
börnß arffweloder uthleggia, och fra schiffte
och måske wille ladusitte Kiöp dher på
huilchen waaret Eget, til falne arff, som de
formeener eij billigt att warra, med wij
der deß indhold, som ord fra ord i Acten
indfört bleffwer, Noch indlagde Per Gun-
nerßon i Öackra hans swar dermot lest,
och påschreffwen, deß Meeningh, att så som
han er förmÿndere for Nielß Gunnder-
sens börn, altså begierer han att
dhe - 12 män, maatte forelegges nöije
öffwerija, huor stor Jord och
Egendom att bemelte barn udj for:ne
skattegårdh kan tilkomma effter des
sal. fader, som han sig igienom kiöp och deel
af sin hustrus [sakrende] haffde til handlat paa
det hand deß bettre kan tage de omÿndiges
anpart i bruck med deß wijdare indhold som
ord fra ord i Acten indfört bliffwen,
Bleff alt så af Retten udmelt, första Man
Knud Perßon i Öockra, Sönne Tÿgeßon ibm
Jöns Poelßon i Nÿgårdh Påuel Tÿgeson i
Slußåsß Anders Pouelßon Ibm: Nielß Olson
i Danholt Nielß Månßon i Buskeröd, Olle
Pederßon i hoffgården Larß Trölßon i Lange-
röd, Nielß Nielßon i tiöröd, och Jon Chri-
stenßon i HUlta, Bemelte Män förelegges
dhenna deriß taxt att effter komma som
de och til at förswara, och findes tinge att
giffwa beskreffwen

1687 pag 389

Christen Bengtsson i Gummarp och Tue Ebbesson i Djuramåsa voro instämda. Ett pantebrev av 12 april 1671 var först givet till Bengt Önder i Gummarp vid skiftet i Laröd efter sal Rasmus Månsson 1679 23 juni gjorde avsättning efter sal Anders Andersson i Djuramåsa och då blev till Sven Olssons barn i Gummarp utlagt arv.

1692-02-11

Olof Helgesson i Ingelsträde på Jöns Persson i Djuramåssa vägnar angående den del i Laröd skattegård som sal Sven Persson åbodde och Jöns Persson med des medarvingar efter saliga Troen persdotter arveligen kan vara berättigade till[14]

?????

Ingell Persson i Bröda ville ha skiftat den del i Laröds skattegård son sahl Swen Pehrsson åbodde då Ingel Pers hustru Kirstin Persdotter efter sin sahl fader Pehr Helgeason ärftligen tillfallen.[15]

1699-01 pag 225

Jöns Persson i Djuramåsa instämt Anders Håkansson i Laröd angående skuld på det 1/16 skattehemman i Laröd som Anders Håkansson på sin hustrus vägnar bördsköpt av Jöns Persson. Upvisades em fullmakt av Kils Jönsson och Jöns Påhlsson i Djuramåsa på egna och sal Jöns Bengtssons arvingars vägnar i Läror1 angåeåde sen skattegård som tillsamman med Jöns Persson tillkommer dem i den part sal Sven Perssson i Laröd före detta åbott.[16]


1699-01 (?) pag 270?

Borgaren Anders Persson i Warberg hade instämt sal Anders Helgessons arvingar i Laröd för något barnagods för pigan Ingred Trulsdotter och Anders Andersson i Warberg på sin hustrus vägnät nu åter skulle tillfalla. Pä Anders Helgessons arvingars var Jöns Anderssons son Befallningsman Nils Bergman. Enligt en dom den 9 oct 1690 var Anders Helgessons arvingar fria för Ingerd Trulsdotters arvegods.[17]

10/2 1712

Änkan Kirstina Bodell Anders i Fleningé stämt rusthållaren Jöns Andersson i Laröd om utsäde hon utsått.[18]

Källor

 1. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 2. Jerlerup
 3. Jerlerup
 4. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter + rättelser av Martin Brandt
 5. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 6. Skåninge landsting AIa:5 (1673-1675) Bild 78 / sid 170 (AID: v98030.b78.s170, NAD: SE/LLA/11135)
 7. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 8. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 9. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 10. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 11. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 12. Hans Arlocks avskrifter
 13. Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:40 (1681-1683) Bild 312 / sid 309 (AID: v185159.b312.s309, NAD: SE/LLA/10879)
 14. Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:20 (1692-1692) Bild 490 (AID: v217873.b490, NAD: SE/GHA/90102)
 15. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 16. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 17. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter
 18. Kurt bengtssons anteckningar och avskrifter