Långaröd i Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Väsby 1684.
Långaröd 1721.

I domböckerna

1667 pag 89

Anders Sönnesen i Ingelsträde hade stämt Tore Mårtensdoter i Långaröd och hennes barn Rigel Jeppesdoter om en riktig fullmakt utgiven av brodern Sal Nils Sönnesen som bodde och döde i Långaröd. Att Nils Sönnesen giver sin broder Anders Sönnesen den halva gård i Långaröd som Sven Nilssen nu påbor och som jag köpt och giver min broder Jep Sönnesen i Långaröd.[1]

1668 pag 118

Anders Sönnesen i Ingelsträde med fullmakt från sal Jep Sönnesens änka Tore Mortensdoter och dotter Rigil Jeppisdoter angående den halva skattegård i Långaröd som Suend Nilsen påbodde och sedan sal Nils Sönnesen köpt.[2]

1668 pag 135

Jens Andersen i Långaröd hade stämt Anders Sönnesen i Ingelsträde som är Rigel Jeppisdoters farbroder.[3]

1671 319

Stämning mot Frans Gunnarsson angående det "löfte" han gett till ett "bortrymt kvinnfolk" som tjänade hos honom, Pernilla Pedersdotter. Tydligen "blev hon besoven", fick barn i hemlighet och gjorde sig av med det och hamnade sen hos Frans. han får böta för att han tog henne i sin tjänst då hon hade rymt, kort och gott.[4]

1673 Pag 16

Jep Paulsen i Väsby Hofgård hade stämt Peder Pedersen i Långaröd jon Pedersen ibm Jep Pedersen ibm och Mogens Pedersen ibm Olle Pedersen i Väsby Hofgård vad Jep Paulsen är berättigad till i den skattegård i Långaröd Per Pedersen och Jon Pedersen hittills iiao bebott.[5]

1675 pag 288

Peder Suendsen på Höganäs giver Mons Persen i Långaröd och hans hustru Kirstine Nilsdoter all lott som Peder Suendsen och hans hustru har ärvt efter sal Frans Gunnarsen i den skattegård i Långaröd som Mons Persen åbor och som vittnen Paul Persen i Gunnestorp och hans hustru Boel Monsdoter har ärvt efter sin sal sin sal syster Elne Monsdoter av samma skattegård. Jens Persen i Måarp samtidigt har ärvt efter Elna Monsdoter. Samtidigt en fullmakt från Frans Sönesson i Väsby till Mons Persen vad hans hustru Sidse Monsdoter har ärvt efter Elna Monsdoter. Peder Jensen i Ingelstorp får vad hans moder Tyre Mogensdoter har ärvt efter Elna Monsdoter.[6]

1675 pag 327

Jep Paulsen i Väsby Hovgård. Peder Jonsen hade ett brev på den skattegård i Långaröd han ibor.[7]


1678 pag 247

Peder Suendsen Per Trylsen i Bräcke stämt Mogens Persen och Jep Persen i långaröd, Jep Paulsen och Olluf Persen i Väsby Hofgård Paul Persen i Gunnestorp och Paul Persen på Per Jensens vagnar i Ingelsträde Bendte Persd på Viken med lauverge Boel Persd och Anna Persd på Höganäs med lauverge Jens Persen i Måarp Frans Sönnesen i Väsby och i dag Per Suendsen på sin hustrus vägnar om den lott han är ärvtligen berättigad till i den skattegård i Långaröd Frans Gunnarsen ibodde.[8]

1690 pag ???

Jöns Bengtsen i Sveijberg blef med Lars Hansen i Långared således förlikt at Hans Nilsen i Wikens Ry på Lars Hansens vägnar inom 3 veckors dagh låfvar betala 5 dlr Contant för den koo å 6 dlr som på skiftet efter Lars Hansens hustru till Jöns Bengtsens förmån blef utlagit

Enkian Anna Ohlsdoter Sahl Lars Hansens i Långared hade låtit incitera T Hruls Hansen i Wäsby Måns Jönsen i Giössarp Nils Gudmundsen i Ingelstrede Nils Truedsen i Wäsby Nils Svensen i Tiöred och Enkian Karia Hansdoter i Hulta angående ett Testamente som Anna Ohlsdoter ........hafva giort til henne på löst och fast. Dhe instembde vore til veder....... gandes Truls Hansen i Wesaby ...... doter i Hulta hafvandes det ..... befullmäckttiget sin Brodher i Tiörröd och Karina ...... Jöns Christensen som närvoro att svara för sigh.

Anna Ohlsdoter framlade dhet testamente dat Långared den 8 dec 1690 underskrefwet och förseglat af Jöns..... i Långared och Lars Trölsen ibm ..... af hennes sahl Man Lars Hansen i Långared i afseende tid dhet Kierliga äktenskap dhe sammenhaft , sampt dhen huldhet och flijt hon mot honom låtit påskina Så wähl uti hans helsosamma som Siuklige tilstånd hade testamenterat henne all den anpart uthi hans Gård som han kiöpt hafwer och dhess utom all annan sitt lösöre sedan gälden äre betaldte och i dhen öfriga anpart af gården som han Erfft hafwer skall hon niuta så mycket som Sweriges Lag tillåter warandes Jöns Andersen och Lars Trolisen i Långared ombedet sådant Testamente underskrifwa och försegla förmählande samma testamentebref ät Sahl Lars Hansen medh sundt och fullt förnuft dhetta testamente giort hafwer.[9]

KÄLLOR

<references>

  1. Kurt Bengtssons anteckningar.
  2. Kurt Bengtssons anteckningar.
  3. Kurt Bengtssons anteckningar.
  4. Jerlerup
  5. Kurt Bengtssons anteckningar.
  6. Kurt Bengtssons anteckningar.
  7. Kurt Bengtssons anteckningar.
  8. Kurt Bengtssons anteckningar.
  9. Kurt Bengtssons anteckningar.