Kullagården, Brunnby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Domboksmål

Kullagården, i Brunnby.(HD 2005-11-28).
Kullagården, i Brunnby.(HD 2005-11-28).

1673 pag 305

Nils Tröls i Suinebeck for Retten framkom och giffer sin fader Tröls Anderss. quitant och afgäld for ald den led och ANpart efter sin sahl Moder Sissa Jensdoter som bode och döde i Suinabeck och hans moders forEldrer boode fader och moder fadren Jens Person i Wademosse och modren Johanne Nelsdoter ibm for sin egen forste arffuepart Ware sig hafuer stehl och Ret, först p med den siste for Nils Trolsen Tacka sin fader Tröls Anders. som hidtil same gäld under wergemaal hafft haffuer for god och rigtig betalning loffuer at holde be:te sin fader Tröls Andersson for sig och sin arffuer fri och skatteslös i alla modde her efterbweist m winde.[1]

1673 pag 329

Tröls Andersson i Kulla bewiste med KaldsMend Henrich Perss. i Birchered och Per Monsen i Rysshuset som haffa Kaldit for Krapperup Port högt welborne Grefwinna fru Maria Sophia de la Gardie til första ting till 8te Mends opkrefuelse och begier fors Tröls Andersson at Reten Wil opmane 8te wulige dannemend som kunde grandske och forfare hus förstfeldiheder der kunde findis paa Kulegaard ded ware sig paa tömer, tagh, lefft, dörrer och lasse gaflar och windsheer Winduer och WindisKammar, brönd och bröndkar medmera saadant paa astaden forwises skal och des bröstfäldighet udj Redogöringe at Taxere som och at syne udj marken om Icke behåffies at en dehl dög til Ris som Engen och gresmarken paa spmelig stede grund ehr fordeffuat haffer bör aske rödis och affhögis da bleffer melte förste mand lars Rasmusson i Ingelstrede Måns Trölson i Bögebohlet Nils Nilsson i Birkered Anders Nilson i Jonstrup Lars i Kiölered Paul Rasmuson Ingelstrede Jens Nilson i Ruger och Wier Nilson i Stuberup Hoffgaard huilka fors:ne 8te mend forelegis at möde paa astenden naar de tilsigis och den grandskann herfor Reten och siden en forumelig afsigt wed neste ting der effter afsige samma Winde derris feldsmaahl efter Klassen.[2]

1675?

Nils Trulson i Kulla hade låtit instämma ...... som han var skyldig till hans sal svärfader klockaren i Brunnby Nicklas Andersson.[3]

1671 sidan 327

Anders Monsen i Kulla var fullmäktig på sin husbondes vägnar och fridlyste mark på den gård i Pottmjöhult Jens Persen ibor. Denna fridlysning var daterad 1640 oeh några år senare den 29 nov.[4]

26/5 1711

Nils Trulsson på Kulla var Truls Jonsson Kullbergs faders syskonbarn. När Nils och hustrun reste till Helsingborgs marknad frågade han Truls om han skulle låta inskriva honom för sin faders gård i Södåkra. I Helsingborg hade Truls talat med en släkting från Danmark som rådde honom att resa Över dit. Som vittne var Nils Trulssons hustru Kirstina Andersdotter.[5]

23/6 1720

Åboen Nills Trullsson upnå Kullagården har hos TingsRn giordt ansökning, att allenstund han tijd effter annan på dess gärdesgårdar och lilla hafwande skogspart skall lijda stor skada, därmedelst att en dehl löst och wahnartigt follck taga sig före samma dess gärde i synnerhet wijd strandsijdan delis att nederrifwa, delis att bortpracticera, samt ock utom dess att uthhugga och föröda dhen unga på dess ägor elljest wackert upwäxande skogen, fördhenskull till förekommande af en slijk dess skada och förtret, samt till undwijkande af answar uti längden är Han blefwen nödsakad hos dhen låflige TingsRn att anhålla dett förberörde dess gärden och skogsparter till smått och stort för slijke olaga medfarter måtte rättel: blifwa fredlyste uti hägn, hwartill som Rätten funnit skäligt att samtycka, så blifwer och i anledning och i krafft af detta Tingsförbud härmed wider 40 mkr smt wijte argomento XIV Cap. RådstuguB. stadgat och förordnat, dett ingen ware sig hwem dett will må effter dhenne dagen sig understå att nederrifwa eller bortpracticera gärdesgårdarne omkring Kullagården, minder på dess ägor slå bast eller elljest föröfwa dett alldra ringaste oloflige skogshygge, gör någon här emot så skylle sig sielf de om Han till förber:de wijte de böter blijr förfallen, hafwandes lijkwähl åboen Nills Trullson på nämste Kyrckiowallar detta förbud att låta till allan effterrättelse wederbörl. förkunna, innan dett kan winna krafft och lag och dhe bråttslige thereffter-dömmas och sakfällas.

Ut Supra[6]

25/2 1721

Fölljande Parter hafwa wijd TingsRätten angifwit sig wara förlikte, nbl. 1) Nills Trullson i Kulla emot Enckan Boell i Flundrarp ang:d 5 dlr Smt i skulld. [7]


Fotnoter

  1. Kurt Bengtssons avskrifter
  2. Kurt Bengtssons avskrifter
  3. Kurt Bengtssons avskrifter
  4. Kurt Bengtssons avskrifter
  5. Kurt Bengtssons avskrifter
  6. Arlocks avskrifter. Domboken A I a: 16. d. 23 Junii 1720.
  7. Arlocks avskrifter. Domboken A I a: 17 Den 25/2 1721.

Mall:Template1