Karl XII brev till Gustaf Rehnsköld juni 1703

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Erik Carlson - Karl XII:s brev

N:r 160. (Odaterat men författaren menar att det skrevs Thorn i Juni 1703. Det som markerats är wiki-innehavarnas markering.).

H. General!

Som tillförslen på dhenna här sidan nu går trögt och så stannat något lijtet giönom dhet at Volocherna2 hafva förhindrat, så at vij nu man på några dagar hafva än någon subsistance men sedan lärer brista;

Altså är dhet högst nödigt, om i kunnen ifrån dhen sidan, som I ären, skrifva uht öfver eder subsistance alt, hvadh som kan klås och fås, till vår förnödenheet, förnämligast brödh eller miöl ifrån Uladislau.3 Dhen rågen, som dher är, förslår intet, ty dherifrån hinner intet föras så mycket, som dageligen förtäres dubelt. Och vij behöfva samla i Magazin här för 6 månader eller mera, hvartill H. Generalen måtte sökia hielpa oss på dhen sidan, dhet må skaffas på hvadh sätt dhet kan och landet lida så mycket det vil, och at alla, så Kongligh, Prästerliga som adliga gods, må komma till at utbetala 54 Timf af år (?) och dhet till minstone, om icke mera, iu mer iu bättre. Och Persedlar, som tages ann för penningar, vore väl, at dhe toges på dhet ri[n]gaste för mindre än värdet är ann, på dhet at Contribution dher igiönom in natura må stiga till så mycket högre uht. Om I vill, så vil iagh låta skicka eder dhen Taxan, som Comissariatet brukar här.4

Dhe, som i det ringaste äro tröge, eller elliest förbryta sigh i ringesta, måste utan nåde hårdeligast exeqveras och brennas. Och fast dhe skylla Volocherne tagit bort dheras proviant, måtte dhe tvingas till på nytt betala mera än dubelt. Och på dhen ort, dher någon ataque af

Voloscherne skier, ägarne må vara skyldiga eller ey, dher bör brännes. Och dhen, som intet är hemma vedh sit hus eller i dhet ringaste biuder til att sittia upp, dhen måste och förnämligast brännas och i grundh ruineras. Och effter dhe intet så länge hafva velat giöra gåt medh goda, så böra dhe nu tvingas par force, dhet må bryta eller brista. Jagh skickar i måron ochså härifrån Cavalleriet at aldeles fördrifva dhet Canalliet, som här ströfvar i kringh, och at giöra rent igen för tillförslen[s] skull, som och at afstraffa dhe olydiga och medh svärdh och brandh till uthdrifva Contributionen, så at förr een oskyldigh skal lida, än een skyldigh skall slippa.


Jagh förblifver välvil.


CAROLUS.