Karl XII brev till Gustaf Rehnsköld augusti 1703

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Erik Carlson - Karl XII:s brev

N:r 162. [Odaterat med förf. anser att brevet skrevs i Thorn i Augusti 1703].

H. General!

Rätnu bekom iagh H. Generalens brefv medh en Pålack.

Pålacken berättar, at dhet partiet af våra, som blifvit af Pålackarne angripit, skal och af dhem blifvit aldeles öfvermästrat. Om dhet så är, så hielpert intet; och kan dhet litet giöra till saken, alenast våra man hullit sigh väl och soutinerat sin reputation till sista man.

Jagh vet I lärer redhan i stort söka till at komma på dhem och betala dhem. Dhen orten, som partiet slagets uti, måste brännas upp och alt omkringh. Och dhe invånare i landet, som I kan få fast och ringaste supson är på, at dhe hafve giort något otroget, måste straxt på halfva bevis hängias upp, så at fruktan kommer och at dhe måste veta, om man begynner medh dhem, så skonas intet barnet i vaggan. Om fienden vill på dhetta sättet omaka eder och gå undan, när I går åht honom, och sedan lura på at bry edre små partier, så är bäst, at I härier, sånger och bräner rundt i kring och giörer landet i een stor District aldeles öde, så at ingen [kan] komma till eder.

Elliest härifrån är nu intet stort till at berätta, utan må vij alt braff och lärer ochså låta bränna dhen ort Fienden låter sigh see uppå. Och nyligen hafver iagh bränt up een hel stadh och hängt bårgarna.2

I dagh är Stenbocken hijt kommen med Burenskiölds partie och dhe Svänska recryter, som gåt landtvägen från Dantzik; men dhe andra äro ännu på Vitinorna.3 Lif-Dragonrecryter äro och här och har iagh i hast sedt dhem, och see [de] rät braff och nyklädda uht och äro effter förslag 200 beredna, förutan 7 oberedna. G. M. Strömb[erg] har fåt 116 beredna.

Jagh förblifver H. Generalens välvillige

CAROLUS.