Jordebok 1515, Lunds stift: Palteboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Jordebok för LUGGUDES kyrkoegendomar 1515

I vissa fall har delar av texten fallit bort vid scanningen. I de fall då storleken på jorden eller ängen fallit bort (less, skäppor och pund jord) har jag valt att inte lägga ner en massa tid på att skriva in dessa uppgifter som fallit bort. De viktiga uppgifterna är vad åkrarna kallas för dessa uppgifter kan, om de kombineras med jordrevningsprotokollet, jordeböcker över kyrkans gods, palteboken, och andra uppgifter, kanske göra att man kan återskapa exakt vilka gårdar det är man pratar om här nedan. Annars är allt som i originalet.

/Torbjörn Jerlerup

Vessbye lehn

Jtem Jep Nielsson — j t:e smör. En ager kalliss Brödelöchen den store xx sch:r jord en ager kalliss Lille Brödelöche(w) j pund jord en kalliss Kirchetofften j pund jord en kalliss Ariltzlöchen xxx sch:r jord en kalliss Hammeren xij sch:r jord en kalliss Nöretofften j pund jord en kalliss Höireenspiellit viij sch:r jord en kalliss Vesteraasen j pund jord en kalliss Leijren xv sch:r jord en kalliss Mellemaasen xx sch:r jord en kalliss österaasen xviij sch:r jord. Engen til samme gaardt. En eng kalliss Gammeltofft lx less en eng kalliss Möllekier xv less en eng kalliss Ebbeeng xv less en eng kalliss Aasen v less en eng kalliss Nochen fore Hammer(en) ij less en kalliss Ariltzlöchen ij less.

Her effter kommer de eijer, som ligger til for:ne skudgaardt i Vessby.

Jtem Thönne Jensön haffer en aff for:ne eijer. Jtem en ager kalliss Röseagger vij sch:r jord en ager kalliss Torp(e)agger vij sch:r jord en ager kalliss öxen iij sch:r jord. Engen til samme gaardt. Engen til for:ne eijer vj less och ligger samme eng hoss ag(r)erne. Och gaar aff for:ne jord och eng j schep smör.

Jtem Peder Jonsen ligger och til for:ne schudgaard, giffuer til landgilde — j sch:e smör. En ager kalliss Threessagger iiij sch:r jord en kalliss Arnetofften iij sch:r jord en kalliss Haueagger iij sch:r jord ij stöcher kalliss Regneingeholtit iij sch:r jord en ager kalliss Gadespiellit j sch:e jord en ager kalliss Rö(se)agger j sch:e jord. Engen til samme gaardt. En eng kalliss Glamsseng ij less en eng kalliss Maeeng ij less en eng ved gaarden j less en eng under Haffreager j less en eng under Nörlingeholtid j less. Denne for:ne jord ligger och til schudgaarden.

Jtem Oluff Lauritzön — j sch:e smör landgilde. Jtem en eng kalliss Bisp(e)eng — xx less. Och ligger for:ne eijer til for:ne Vessbye lehn. Haffuer for:ne Jep udi schudgaarden en haffue, som ligger op til 5 hanss gaard, kalliss Hestehaffuen. Alle disse for:ne eijere haffuer for:ne Jep til sin gaardt och tager landgille huert aar aff den nem.

Jtem Joen Bentzön — xij sk j g:t. En tofft ligger til hanss gaard xiiij sch:r jord en kalliss Hampespielit ij sch:r jord en ager kalliss Kringelen iiij sch:r jord en ager kalliss Myren ij sch:r jord en kalliss Ebbeagger xij sch:r jord en kalliss Thiörnespiellit v sch:r jord en ager kalliss Buschespiellit iiij sch:r jord en ager kalliss Paltehöjen v sch:r jord en ager kalliss Peretræssagger vij sch:r jord en kalliss Bierissager (Börjesåker) v sch:r jord en kalliss Gaasseager v sch:r jord en kalliss Heluedissager vij sch:r jord en ager kalliss Hassleholtit iiij sch:r jord en kalliss Stenchi(l)sspiellit ij sch:r jord en kalliss Kircheagger v sch:r jord en kalliss Holm(e)ager vj sch:r jord en kalliss Thochen ij sch:e jord en kalliss Schouffsagger ij sch:r jord en kalliss Tranisstre(ng)en iiij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Schouffeng viij less en kalliss Vlffuekiersseng v less en kalliss Krogeng ij less en kalliss Lille Schoffeng ij less en kalliss Thaderödt iij less en kalliss Hareeng ij less en kalliss Harekier ij less jtem iij aggerlödder vj less en agerlod hoss Holm(e)agger j less en eng kalliss Schiöllen ij less en eng kalliss Thochen iiij less en eng kalliss Aasseng iij less en eng kalliss Hel(u)edisseng ij less en kallis Huorthuden ij less en kalliss Hestehaffuen 51 ix less en eng kalliss Bloleermaen iij less ij stöcher kalliss Kircheenge iij less jtem iiij agerlöder iiij les.

Jtem Bendt Gödmersjön — iiij sk g:t. Her haffwer for:ne Bent til sin gaard joo sch:r jord. Engen til samme gaardt ehr xl less och ligger inden hanss enemerche. Marchen ligger inde til Vessby leen blant deriss jord.

Jtem Oluff Jepsön — xxj sk landgiWe. En tofft op til hanss gaardt xij sch:r jord en ager kalliss Holmeager xiiij sch:r jord en kalliss Bierssager xiiij sch:r jord en (kalliss) Kircheagger vj sch:r jord jtem Thranehojgjspiellit v sch:r jord en ager kalliss Stenekilsspiellit iij sch:r jord en kalliss Gaasseager viij sch:r jord en kalliss Paltehöjen v sch:r jord en ager kalliss Spiellen ix sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss, Schouffeng viij less jtem Lille Schouffeng iij less en kalliss Krogeng j less en kalliss Thaderöden j less en kalliss Thranehöjg(s)tre(ng)en ij less en kalliss Harekier ij less en kalliss Holmeeng iij less en kalliss Blole(r)maen j less en kalliss Kircheeng iij less en kalliss Palt(e)höjg(j)eng ij less en kalliss Buschespiellit j less en kalliss öxeengen ij less en kalliss Vlffuekiersseng ij less is en kalliss Kalffuehaffuen vj less.

Jtem Peder Nielsson — xxj sk. En ager1 kalliss Leeragger viij sch:r jord en ager kalliss Mellemager xij sch:r jord en ager kalliss Tofften xxx sch:r jord. Engen til samme gaardt. En eng kalliss Maeeng xx less.

Jtem Peder Jensön — xxvj sk. En tofft op til hanss gaardt viij sch:r jord en ager kalliss Kringelen iiij sch:r jord en kalliss Spiellen iiij sch:r jord en kalliss Buschespiellit iiij sch:r jord en kalliss Bierissagger ix sch:r jord en kalliss Leeragger v sch:r jord en kalliss Gaasseager viij sch:r jord en kalliss Nyagger iiij sch:r jord iij Tranespiel vj sch:r jord en kalliss Kircheagger vj sch:r jord en ager kalliss Hullen v sch:r jord en ager kalliss Seilefloen iiij sch:r jord. Engen til samme gaardt. En kalliss Kircheeng iiij less endnu en Kircheeng j less en kalliss Schoffeng v less en kalliss Stöcheeng j less ij kalliss öxeenger iiij less en kalliss Paltehöjen ij less Peretresseng j less en kalliss Krogeng ij less ij kalliss Harekier ij less en kalliss Thaderödt iij less en kalliss Sauagger ij less en aggerlod til sam me gaardt iij less

Jtem Bendt Madtzön — xxi sk. En tofft ligger til hanss gaardt iiij stöcher kalliss Spiellen viij sch:r jord en ager kalliss Pal(te)högen vj sch:r jord en ager kalliss Bierissager xiij sch:r jord en kalliss Gaass(e)agger viij sch:r jord en kalliss Höjaassagger v sch:r jord en kalliss Höjren vj sch:r jord en kalliss Stenchilsspiellit ij sch:r jord en kalliss Holmeagger iiij sch:r jord en kalliss Thranehöjstrengen vij sch:r jord ij kalliss Kircheagre viij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Spangekier vj less en eng kalliss Holmeeng iij less en eng kalliss Oxeeng iij less en kalliss Höjren j less en kalliss Ulffekierss(eng) ij less en kalliss Egisseng ij less en kalliss Harekiersseng ij less en kalliss Thaderöden j less en kalliss Höjaassengen iij less en kalliss Kircheengen ij less agerlödt til samme gaardt ix less.

Jtem Lauritz Tröelsiöw — ij sk g:t. En tofft ehr til hanss gaardt xi sch:r jord en ager kalliss Longager xiiij sch:r jord en ager kalliss Storeagger xiiij sch:r jord en ager kalliss Vntetabit xj sch:r jord en ager kalliss Kloden v sch:r jord en ager kalliss Store Kierrit ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Lönnebechseng xviij less en aggerlod til for:ne gaardt iij less jord.

Jtem Oluff Pedersön — xiiij sk. En tofft op til hanss gaardt iij sch:r jord en ager kalliss Storeagger xj sch:r jord en ager kalliss Kircheager ix sch:r jord en kalliss Thrane(f)loen ij sch:r jord en kalliss Stenkilsspiel iij sch:r jord en kalliss Pal(te)höjen iij sch:r jord en kalliss Bierissagger iiij sch:r jord ij kalliss Spiellen v sch:r jord en ager kalliss Höjereen v sch:r jord.

En eng kalliss Storeeng en kalliss Oxeeng endnu en kalliss Oxeeng en kalliss Thaderöden en kalliss Harekier en kalliss Blaleermaae en kalliss Kircheeng en kalliss Vlffekiersseng en kalliss Egren ij stöcher kalliss Pæretræisseng agerlöder til samme gaardt

Jtem Niels Pedersiön — xxvi sk landgiWe. En ager kalliss öressagger en tofft op til hanss gaard en ager kalliss Leeragger Engen til samme gaardt. En eng kalliss Birchet en eng kalliss Muusseeng en eng kalliss Lönebechseng aggerlöder til samme gaard

GÖRSLÖV

Jtem Svend i Giörsslöff En ager kalliss Bönderssager en ager kalliss Pederstofft en kalliss Bierssnebet en kalliss Korss(e)agger en kalliss Lierspiellit iij sch:r jord en kalliss Sanden vj sch:r jord en ager kalliss och Sanden j sch:e jord en kalliss Lundzagger j sch:e jord en kalliss Elissagger iij sch:r jord en kalliss Longager vj sch:r jord en kalliss Sch(r)inten iij sch:r jord en kalliss Sörspiellit iij sch:r jord en kalliss Hul(e)bechen iij sch:r jord en kalliss Egestöchet j sch:e jord end en kalliss Hullebechen iij sch:r jord en kalliss Tranwespiellit63 vj sch:r jord en ager kalliss Hulefloew 64 j sch:e jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Dyuesseng iiij less en kalliss Longeboelsseng iiij less en kalliss Plöjningen iiij less en kalliss Omgangen iij less en kalliss Bisp(e)lödden j less en kalliss Leergraffseng j less en kalliss Robechsseng iiij less en kalliss Bönaggersseng iiij less en kalliss Rigenss löcher j less en kalliss Esch(e)uadet j less en kalliss Leierne j less en kalliss Lundzeng j less agerlöder til samme gaard iiij less en agerlod kalliss Trannespiellet j less.

Jtem Anderss Nielsson — xxx sk. Jtem Bundissagger viij sch:r jord en tofft kalliss Biersstofft viij sch:r jord en ager kalliss Korssager ij sch:r jord en ager kalliss Thrannespiellet v sch:r jord en kalliss Hulebechen vj sch:r jord en kalliss Lierspiellit iiij sch:r jord en kalliss Engestöchet j sch:e jord en kalliss Sanden iiij sch:r jord en kalliss Schrinten vij sch:r jord en kalliss Longagger xij sch:r jord en kalliss Lundzagger vj sch:r jord en kalliss Elissagger iij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Dyuess(eng) iiij less en kalliss Longeboelsseng iiij less en kalliss Plöjningen iij less en kalliss Bispeloden j less en kalliss Bondssagger iiij less en kalliss Gaasserydt j less en kalliss Vegerslöche(w) ij less en kalliss Eschuadtzeng j less en kalliss Leeren j less en kalliss Lundzeng j less aggerlöder til samme gaard ehre iij less.

Item Peder Jonssön — ij sk g:t. En ager kalliss Flagen vij sch:r jord en kalliss Egissbierg(j)ager v sch:r jord en kalliss Lundzager iij sch:r jord en kalliss Longagger iij sch:r jord en kalliss Stiertin iij sch:r jord ij kalliss Toffterne iiij sch:r jord en kalliss Nörhullebechen v sch:r jord en kalliss Vesterhul(e)bech iiij sch:r jord en ager kalliss och Hull(e)bech en kalliss Sörspjellit en ager kalliss Krogsagger en kalliss Lille Hull(e)bech jtem ij agre kalliss samme en ager kalliss Musen en kalliss Hiörnespiellit en kalliss Bierssagger en kalliss Böndersagger Engen til samme gaardt. En eng kalliss Dyubeng en kalliss Museeng en kalliss Maen en kalliss Bierssengen en kalliss Tinghöjseng en kalliss Korsebechseng en kalliss Egebierig eng en kalliss Rögleeng agerlöder til samme gaardt

Jtem Estridt — xxx sk landgilde. En tofft op til gaarden en kalliss Lundzagger en kalliss Elissager en kalliss Longagger en kalliss Hullebechen en ager kalliss Sörspiellit en kalliss Soneagger en kalliss Thrannespiellit jtem Biersstofften en ager kalliss Bierssnebbit en kalliss Bönestöchet j sch:e jord en kalliss Korssagger iiij sch:r jord en kalliss Leerspiellit ij sch:r jord en kalliss Soneager iij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Böndersseng viij less en eng kalliss Longeboelsseng iiij less en eng kalliss Pillesseng iiij less en kalliss Plöjningen iiij less en kalliss Bispelodden j less en kalliss Gaaserydt j less en kalliss Wegersslöche(ra) ij less en kalliss Eschuadzeng j less en kalliss Lysseng j less en kalliss Lundzeng j less en eng under Longagger j less aggerlödder til samme gaard iij less.

Jtem Anders Nielssön — ij sk g:t. En ager kalliss Lundzagger iiij sch:r jord en kalliss Egissbierg viij sch:r jord en kalliss Lundzagger ij sch:r jord en kalliss Longagger ij sch:r jord en kalliss Sörspiellit iiij sch:r jord en kalliss Engestöchet ij sch:e jord en kalliss Musen iij sch:r jord en kalliss Thrannesspiellet j sch:e jord en kalliss Krogsynden ij sch:r jord en ager kalliss Korssagger iij sch:r jord en kalliss Krogtofften iij sch:r jord en kalliss Böndersagger ij sch:r jord en ager kalliss Tranespiellet vj sch:r jord.

Engen til samme gaardt.

En kalliss Biereaggerseng iiij less en kalliss Dambsseng iiij less en kalliss Dyubengen iiij less en kalliss Plöjningen ij less en kalliss Korsebechseng j less en kalliss Veg(er)slöchen j less aggerlöder til samme gaard j less.

Jtem Oluff Bendtsön — xxx sk landgilde. En ager kalliss Böndersagger viij schep jord en ager kalliss Biersstofften vj sch:r jord en kalliss Korssagger iiij sch:r jord ij stöcher kalliss Leerspiellit iiij sch:r jord iij kalliss Soneagre vj sch:r jord en kalliss Thrannespiellet v sch:r jord en kalliss Hull(e)bech vj sch:r jord en kalliss Egestöchet j sch:e jord en kalliss Sörspiellit ij sch:r jord en kalliss Longagger xij sch:r jord 20 en kalliss Schrinten vj sch:r jord en kalliss Lundzagger vj sch:r jord en kalliss Egebierissagger iiij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En kalliss Dyubeng iij less en kalliss Longeboelsseng iiij less en kalliss Plöjningen iiij less en kalliss Bispengen j less en kalliss Böndersseng iiij less en kalliss Leergraffsstöchet j less en kalliss Wegersslöche(w) iiij less en kalliss Eschuadzeng j less en kalliss Gaaserydt j less en kalliss Leeren j less en kalliss Lundzeng j less aggerlöder til samme gaardt xv less.

Jtem Poffuel Jepsön — iij sk. En tofft op til hanss gaard xxx sch:r jord en ager kalliss Löcheagger vj sch:r jord en kalliss Rönnsagger iij sch:r jord en kalliss Pugeagger vj sch:r jord en kalliss Vejltofften xij sch:r jord en kalliss Bechespielet ij sch:r jord en kalliss Schadesgierden vj sch:r jord en ager kalliss Högsagger vj schep jord en ager kalliss Strengen iiij sch:r jord en ager kalliss Longager v sch:r jord en ager kalliss och Strengen ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Maeengen iiij less en eng kalliss V(ei)lengen v less en eng kalliss och Ve(i)lengen iiij less en eng kalliss Thuerschifften j less en eng kalliss Ellisseng j less en eng kalliss Birchisslöche(ra) iij less agerlöder til samme gaardt xiij less.

Jtem örn Pedersön — xix sk landgilde. En ager kalliss Vesteragger xiiij sch:r jord en kalliss Smedeagger v sch:r jord en ager kalliss Gadelissagger viij sch:r jord en kalliss Bredeagger xj sch:r jord en kalliss Strengen iiij sch:r jord en kalliss Tranebachen vj sch:r jord en kalliss Löchissagger v sch:r jord en kalliss Sönderhulen ij sch:r jord. Och haffwer hand ingen anden eng til samme gaardt.

Jtem Adtzer Pedersön — xxiij sk landgilde. En ager kalliss Vesteragger xij sch:r jord en kalliss Espeagger vj sch:r jord en kalliss Abileager vj sch:r jord en kalliss Gadelissagger iiij sch:r jord en kalliss Leeragger vj sch:r jord en kalliss Thranebachen vj sch:r jord en kalliss Strengen ij sch:r jord en kalliss Undetabit v sch:r jord en kalliss Stenspiellit ij sch:r jord en ager kalliss Löchen iij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. Jtem agerlöder til samme gaardt xiiij less. Och haffuer (hand) ingen anden eng til for:ne gaardt.

Jtem Giord Pedersön — x sk. En tofft op til hanss gaard xv schep jord en ager kalliss Pugen v sch:r jord en ager kalliss Pugehoffuit iij sch:r jord en kalliss Longager x sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Stabeeng x less en eng kalliss Maeeng iiij less en kalliss Elisseng ij less en kalliss Schadissgierden j less

en kalliss Stillingestat iij less en kalliss Indelugt v less aggerlöd til for:ne gaard iiij less.

Jtem Josepss — ij sk g:t. En tofft op til hanss gaard xviij sch:r jord en ager kalliss Vndetabit vj sch:r jord en ager kalliss Ormestrengen ij sch:r jord en kalliss Schadissgierden iij sch:r jord en kalliss Schromperup iiij sch:r jord en ager kalliss och Vndetabit xviij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng ved Gambletofft viij less en eng kalliss Mölleholtit j less en eng kalliss Staffensseng v less en eng kalliss Aalengen ij less agerlöder til samme gaardt iij less.

Jtem Knud — xxvi sk. En tofft op til hanss gaardt ehr xxvi sch:r jord en ager kalliss Löcheagger xviij sch:r jord en ager kalliss Espissagger v sch:r jord en ager kalliss Longagger iiij sch:r jord en ager kalliss Undetabit iiij sch:r jord en kalliss Strengen v sch:r jord en ager kalliss Hulen iiij sch:r jord. Engen til samme gaardt. ij enge kalliss Haffuen xx less en kalliss Longeng iiij less en kalliss Thuerschifften ij less aggerlöder til samme gaardt x less.

Jtem Peder Clemedtsön — xxvi sk landgilde. En t o f f t ligger op til hanss gaardt xiiij sch:r jord en ager kalliss Stenspiellit ij sch:r jord en kalliss Longager iij sch:r jord en kalliss Vndetabit viij sch:r jord en kalliss Espespiellit iij sch:r jord en kalliss Hörssagger vj sch:r jord en kalliss Stixager v sch:r jord en kalliss Bechespiellit ij sch:r jord en kalliss V(ei)ltofften viij sch:r jord en ager kalliss Jungen iiij sch:r jord. Engen til samme gaardt. En eng kalliss Oldeengen en kalliss Lille Oldeeng en kalliss Maen en kalliss Jldisseng en kalliss Thuerschifftet en kalliss Hiördönten en kalliss Birchisslöchen aggerlöder til samme gaard

Jtem Jon Jenssön — xxvi sk. En tofft op til gaarden en ager kalliss Veiltofften en kalliss Höxager endnu en ager kalliss Höxagger 1 en kalliss Strengen en kalliss Undetabit en kalliss Longager (Lönnager) en kalliss Ormestrengen en kalliss Bech(e)spielit


Engen til samme gaardt. En eng kalliss Maen iiij less en kalliss Longengen iiij less en kalliss Thuerschifftet iij less en kalliss Eldisseng j less en kalliss All(e)eng iij less en kalliss Birchisseng j less aggerlöder til for:ne gaard xij less.

Jtem Högen Truelsön — xxv sk landgz/Je. En tofft ligger til hanss gaardt xx sch:r jord en ager kalliss Löcheager v sch:r jord en ager kalliss Thuerager iiij sch:r jord en ager kalliss Veiltofften vj sch:r jord en ager kalliss Schadisgierden vj sch:r jord en ager kalliss Höxager vij sch:r jord en ager kalliss Assgödzspielit iij sch:r jord en ager kalliss Undetabit viij sch:r jord en kalliss Longagger iij sch:r jord en kalliss Stenspiellit ij sch:r jord en kalliss Orm(e)strengen ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Oldeeng iiij less endnu en kalliss Oldeeng iij less en kalliss Thuerschifften iij less en kalliss Maeengen iij less en kalliss Eldisseng j less en eng kalliss Hiördönten iij less en eng kalliss Birchisslöchen ij less en eng kalliss Trollekier ij less aggerlöder til sam me gaardt xij less.

Jtem Clemraedt Pedersen — xxvj sk. En tofft ligger til hanss gaard j pund jord en ager kalliss Espissagger iiij sch:r jord en ager kalliss Untetabit viij sch:r jord en ager kalliss Strengen iiij sch:r jord en ager kalliss Högager viij sch:r jord en kalliss Schadisgierden iij sch:r jord en kalliss Rönhulen ij sch:r jord en kalliss Slettefaden iij sch:r jord en kalliss Slettetofften vj sch:r jord en kalliss Löcheager iij sch:r jord. Engen til samme gaardt. En kalliss Maeeng vj less en kalliss Thuerschifften ij less en kalliss Lille Eldisseng iij less en kalliss Store Eldisseng iiij less en kalliss Staffnseng ij less en kalliss Oldeeng iij less agerlöder til samme gaard xj less.

Jtem Lauritz Pedersön — xxvi sk. En tofft ligger til hanss gaard xv sch:r jord en ager kalliss Longager viij sch:r jord (Lönaker) en kalliss Undetabit iiij sch:r jord en kalliss Höxagger vj sch:r jord en kalliss Schadisgierden j sch:e jord en tofft kalliss Slettetofften viij sch:r jord en ager kalliss Löcheagger iiij sch:r jord en ager kalliss Schoffgierden j sch:e jord en ager kalliss Stillingen ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Oldeeng vij less en eng kalliss Maeeng iij less en eng kalliss Thuerschifften iij less en eng kalliss Eldisseng j less en kalliss Hiördönten j less en kalliss Birchelöchen j less en kalliss Staffnseng ij less aggerlöder til forme gaard x less.

Jtem Jenss Arffuidtsön — xxx sk. En tofft ligger til hanss gaard j pund jord en kalliss Storeager j pund jord en kalliss Oxen xviij sch:r jord en kalliss Undetabit viij sch:r jord en kalliss Rydzlöchen xv sch:r jord en ager kalliss Egren j sch:e jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Rydt xiiij less en eng kalliss Haffuen iiij less agerlöder til samme gaardt iij less.

Jtem Jep Pedersön — iiij sk g:t land gilde. En tofft ligger til hanss gaard xviij sch:r jord en tofft kalliss Vestertofft ix sch:r jord en ager kalliss Oxen xviij sch:r jord en kalliss Stixager xx sch:r jord en kalliss Gaass(e)ager viij sch:r jord en kalliss Ste(n)m(arch)estreng xvj sch:r jord en kalliss Dalssager vj sch:r jord en kalliss Sandspiellit ij sch:r jord en kalliss Garnestreng ij sch:r jord en kalliss Bremlissager viij sch:r jord

en ager kalliss Ebbeager ix sch:r jord en kalliss Krogagger vj sch:r jord en ager kalliss Oxestrengen iiij sch:r jord en kalliss Stenspiellit v sch:r jord en kalliss Oxegabitj sch:e jord en kalliss Holteagger iiij sch:r jord en kalliss Kiereagger v sch:r jord en kalliss Kiel(l)eager iiij sch:r jord en kalliss Gaardtzhaffuen iij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Böndersseng xxxix less en eng kalliss Brimlisseng ij less agerlöder til samme gaardt x less.

Jtem Hanss Bendtsön — ij sk g:t och iij sk. En ager kalliss Brimlissager iiij sch:r jord en ager kalliss Thaben iiij sch:r jord en ager kalliss Dalssager vj sch:r jord en kalliss Stenmarch(e)strengen iiij sch:r jord en kalliss Gaardtzager v sch:r jord en kalliss Stixager vij sch:r jord en kalliss Agersshaffuen j sch:e jord en kalliss Mörchespiellit i j sch:e jord en kalliss Killeager iij sch:r jord en kalliss Holteager iiij sch:r jord en kalliss Kierager iiij sch:r jord en kalliss Stenspiellit ij sch:r jord en kalliss Oxestrengen iiij sch:r jord en kalliss Tofftekrogen j sch:e jord en kalliss Holtestöchet j sch:e jord. Engen til samme gaardt.

Agerlöder til for:ne gaard ehr vj sch:r jord Och haffwer (hand) ingen anden eng.

Jtem Joen Pedersön — xxx sk. En ager kalliss Stixagger xx sch:r jord en ager kalliss Sandspiellit viij sch:r jord en kalliss Dalssager iiij sch:r jord en kalliss Thaben x sch:r jord en kalliss Lerhoffuit vj sch:r jord en kalliss Tholssager ix sch:r jord en kalliss Birchespiellit j sch:e jord en kalliss Oxen xi sch:r jord en kalliss Krogtofften viij sch:r jord en kalliss Strandager x sch:r jord en kalliss Gadebroen iij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Rydzeng xxiiij less en eng kalliss Oxeeng xv less agerlöder j less.'

Jtem Morten Andersson — xij sk. En tofft ligger til hanss gaard v sch:r jord en ager kalliss Museagger xiiij sch:r jord en kalliss Strandager xiiij sch:r jord en kalliss Söndre Strandager v sch:r jord en kalliss Attehullen ix sch:r jord en kalliss Kallehaffuen j sch:e jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Museeng xiij less en eng kalliss Vaseeng ij less en eng kalliss Aerholt1 eng ij less en kalliss Kallehaffuen ij less.

Jtem Helle Ebbesön — ij sk g:t och iij sk landgilde. En ager kalliss Brimlissager xij sch:r jord en ager kalliss Storcheager vj sch:r jord en ager kalliss Dalssager en kalliss Stenmarchestrengen en kalliss Stixager en kalliss Gorssager en kalliss Kalleager en kalliss Holteager en kalliss Kieragger en kalliss Oxestreng en kalliss Leeragger en kalliss Brönssager en kalliss Holteager

Engen til for:ne gaard. Agerlöder til samme gaard

Jtem Lauritz Nielsson — ij sk g:t och iij sk. En kalliss Musseager en kalliss Hesterödt en kalliss Strandagger en kalliss Tofften en ager kalliss Heedeholtit Engen til samme gaardt. ij stöcher kalliss Musseeng en kalliss Kallehaffuen en kalliss Oldeeng en kalliss Vaseeng en kalliss Lille Kierit

Jtem Gunder Nielson — xxi sk. En tofft op til hanss gaard en ager kalliss Hatteholtit en ager kalliss Ebbeagger en kalliss Abilleager en kalliss Kringelagger en kalliss Hiörneagger

Engen til for:ne En eng kalliss Musseeng en eng kalliss Byeng en kalliss Vaseeng en kalliss Ruvongeng en kalliss Hiörneeng

Jtem Tue Lauritzön — xviij En ager kalliss Oxen en kalliss Oxestrengen en kalliss Kildeager en kalliss Thaben en kalliss Brimliss(ager) en kalliss Sillegortzager en kalliss Dalssager en kalliss Stenmarchestrengen en kalliss Stixager en kalliss Gaardzager

Engen til samme En eng kalliss Rödzeng aggerlöder til samme gaardt

Jtem Lauritz Hanssön — xxxiij sk. En ager kalliss Stixager en kalliss Stenmarchestrengen 19 en kalliss Dalssager en kalliss Sillegaardzstrengen en kalliss Brimlissager en kalliss Thaben en kalliss Kielleager en kalliss Holteager en kalliss Kiereager en kalliss Tofftestrengen en kalliss Gaarssager Engen til samme gaardt. En eng kalliss Haffuen agerlöder til samme gaard

Jtem Nielss Thuesön — iij sk g:t. En tofft ligger til hanss gaard en kalliss Storeager en kalliss Brimlissagger en kalliss Vandrenden en kalliss Paltehöjen en kalliss Gaaseagger en kalliss Kircheagger en ager kalliss Thranisstorn Engen til samme gaardt. En kalliss Oseeng en kalliss Vlekiersseng en kallis Store Egre(rc) en kalliss Thueeng en kalliss Thad(e)rödt en kalliss Harekiersseng en kalliss Kircheeng agerlöder til samme gaard

  • Jtem Nielss Pedersön — iij sk g:t.

En agger kalliss Tofften en kalliss Ossen en kalliss Holteager en kalliss Thaben en kalliss Sandbechss en kalliss Brimlissager en kalliss Dalssager en kalliss Stixagger en kalliss Gordtzager en ager kalliss Lierien

Engen til for:ne gaard. En eng kalliss Musseeng en kalliss Rödtzeng agerlöder til samme gaard

Marcheschiel til for:ne Vessby gaar aff stranden och op ad Eschebechen, deraff och ind til Longeholtzosen, och ind i Stenhölterne, deraff och udj itt, kalliss Polen, och nordenfra om Lönschoff ad Bredebechen, och saa ad Bispeaare, deraff och ind i Leerschalderne, och saa östen i Lillelöche, och ind til kirchen, derfra och ind til Engegierditt, och rett ad Bördingesteen udj stranden igien.

INGELSTRÄDE

Jtem Nielss Mogensön j Jngelströdt

En tofft til hanss gaard en ager kalliss Rönne(ager) en kalliss Gaardzager en kalliss Bacheager en ager kalliss Suelting en kalliss Bredetofften en kalliss Bönelöchen en kalliss Hestehaffuen en kalliss Danilte x ager

Engen til samme gaardt. En kalliss Lilleeng en kalliss Hielm(eeng) en kalliss Di(e)u{i)llsseng en kalliss Sudereng iij less en kalliss Hauffkiersseng iij less en kalliss Lille Egran j less en kalliss Lille Sandbechseng ij less agerlöder til samme gaard ehr v less.

Jtem itt kier ligger til for:ne gaard, ligger hoss en grob.

Jtem en schouff ehr och til samme gaard, och er saa gott som nogen anden kongissbonde(s), som eh(r) nabo med hannem.


Helsingborgs y lehn

Jtem Elline Christenss En vang ligger til for:ne gaard, kalliss Gallievang, xlix sch:r jord en vang ligger til for:ne gaard, kallis Söndervang, vj pund jord en tofft ligger til for:ne schudgaarden vj sch:r jord.

Engen til samme gaard. En eng kalliss Nebeleeng xij less en kalliss Huidestrup x less en eng kalliss Söndervang xj less en kalliss Galievang xx less.

Anden marcheschiell ehr iche til for:ne gaard end som for:ne jord ligger indteptt och haffwer veritt aff arildz tid.

RAMLÖSA

Jtem Truid Christensön Ramlösse x sk landgilde. En ager kalliss Tofften j schep jord en ager kalliss Thiörnekuld iij sch:r jord en ager kalliss Birchespiellit iiij sch:r jord A: Saadbechsseng. v Hälsingborg. en ager kalliss Musseager iiij sch:r jord en ager kalliss Espissager v j sch:r jord en ager kalliss Rönehöjgjager iiij sch:r jord en ager kalliss Katt(e)ager iiij sch:r jord en ager kalliss Store Musseager iiij sch:r jord en ager kalliss Store Mussevang j sch:e jord en ager kalliss Store Katteager v j sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Stöchebrödzeng iiij less en eng kalliss Egran iiij less en kalliss Hestebierrigseng ij less aggerlöder til for:ne feste ehr iiij less.

"LOSTRUP/LÅNGSTORP i Kropp"

Jtem Peder Jngelssön i Lostrup — xx sk landgilde. En tofft op til hanss gaardt xij sch:r jord en ager kalliss och Tofften xx sch:r jord en ager kalliss Huedespiellit ij sch:r jord en kalliss Hiörnissager xv sch:r jord en kalliss Halager xij sch:r jord en kalliss Höxagger j sch:e jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Vestereng xij less en eng kalliss Kallehauen iij less en eng imellem vongene iij less aggerlöder til for:ne gaardt iij less.

BRÖDA

Jtem Joen Nielsrøn i Bröde ä — x sk landg ilde. En tofft op til hanss gaard iiij sch:r jord en kalliss Bredeager xx sch:r jord en ager kalliss Hesslestöchet ij sch:r jord en ager kalliss Hulen iij sch:r jord en ager kalliss Egisspiellit ij sch:r jord en ager kalliss Strengen j sch:e jord en ager kalliss Holtestöchet ij sch:r jord en kalliss Mellemager xij sch:r jord en kalliss Vestre Krogager xiij sch:r jord en ager kalliss Hestehaffsager ij sch:r jord en ager kalliss Nörtofften xij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Bredeeng xx less en eng kalliss Maen xij less en kalliss Krogeng viij less en kalliss Kornlöchen iij less en kalliss Kringelstöchet j less en eng kalliss Vlleeng iij less en eng kalliss Robechseng ij less en eng kalliss Mellemstöchet j less en eng kalliss Robechskrogen j less en eng kalliss Agerstöchet j less en eng kalliss Kornlychestychet j less en eng kalliss Museeng j less en eng kalliss ligge i Degneengen j less.

MÅRTENSTORP Troligen nuv. Gustavslunds gård i HBG-stad

Jtem Poffuel Wiersön j Mortenstrup — j t:e smör. En ager kalliss Kull(e)ager xxx sch:r jord en kalliss Krogager xij sch:r jord en kalliss Duehög(i)ager xx sch:r jord en kalliss Hoplissager vj sch:r jord en ager kalliss Thuespiellit viij sch:r jord en kalliss Hammerssager x sch:r jord en kalliss Schindtzager vj sch:r jord en kalliss Schouffager x sch:r jord en kalliss Nörtofften vj sch:r jord endnu en kalliss T o f f t en vj sch:r jord end en kalliss och Tofften v sch:r jord ij smaa stycher op til gaarden iiij sch:r jord en ager kalliss Gadejord viij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Ossen xx less en eng kalliss Flach(e)eng 1 less en kalliss Holmeeng iij less en kalliss Kull(e)ager vj less en kalliss Enghaffuen x less en kalliss Muncheeng v less agerlöder til samme gaard vj less.

Jtem Poffuel Nielsson — j sk landgiWe. En kalliss Bredagger xiiij sch:r jord en kalliss Hampelandet viij sch:r jord en ager kalliss och Hampelandet iij sch:r jord en ager kalliss Leerstöchet v sch:r jord endnu en kalliss Leerstöchet iij sch:r jord en kalliss örissager viij sch:r jord en kalliss Hiörnissager vj sch:r jord en kalliss Holteager xviij sch:r jord en kalliss Lijss(e)ager j sch:e jord.

Engen til samme gaardt. En kalliss Enghaffuen xiiij less en kalliss Broueng x less en kalliss Hampelantzeng viij less en kalliss Leerschindtzeng iiij less en kalliss Gorsseng v less jtem ij stöcher enge mellem Dyuesmossen v less en eng kalliss Holteeng v less.

Jtem Michell Frost — iij sk g:t landgiWe. En tofft ligger til gaarden en kalliss Viekjerssager en kalliss Lundtzager en kalliss Longagger en kalliss Rissagger en kalliss Korneager en kalliss Mortensstreng en kalliss Kringelageren kalliss Mortensstofft en ager kalliss Brimlisspiellit en kalliss Bredagger en kalliss Krogagger en kalliss Tofft(e)ager en kalliss Plöjningen en kalliss Leijren en ager kalliss Haffuen

Engen til samme gaardt. En kalliss Lille Höjesseng en kalliss Krogeng en kalliss Miöeng en kalliss Piraaeng en kalliss Egisseng en eng norden mosen kalliss Miöeng jtem Killeeng en eng kalliss Viekier en eng kalliss Schouffseng aggerlöder til samme gaardt

Jtem Svend Poffuelssön - En tofft ligger til hanss gaardt en ager kalliss Ossen en ager kalliss Egebachen

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Gaardtzeng lx less.

Jtem Oluff Pedersön — j fzering smör. ij toffter op til hanss gaardt ix sch:r jord en ager kalliss Storeager xxx sch:r jord en ager kalliss Steenager vij sch:r jord en kalliss Kulssdösseager ix sch:r jord en ager kalliss Kirstinetofft ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Musen ix less io en eng kalliss Hauen iij less en kalliss Storeeng viij less en eng kalliss Lilleeng j less.

BOSARP (Strövelstorp)

Jtem Oluff Lauritzön j Boserupa — j sch:e smör — xx sk. En t o f f t op til hanss gaard xl sch:r jord en ager kalliss Stenssagger vj sch:r jord en ager kalliss Bieresslien xij sch:r jord en ager kalliss Bröden x sch:r jord (jo r.) en ager kalliss Kringell v sch:r jord en kalliss Oreagger iij sch:r jord en ager kalliss Qviespiellit ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En kalliss Gaadelijsseng x less en kalliss Marcheschielsseng xiiij less en kalliss Kiersseng iij less en kalliss Krogeng x less en kalliss Söndermae(rc) x less en kalliss Maeeng iij less en kalliss Dalsseng x less en kalliss Gaasemaen xx less en eng kalliss Nöremaen ij less en eng kalliss örnemaen j less en eng kalliss Bacheeng iij less.

Jtem Michill — j sch:e smör. En tofft ligger op til hanss gaard iiij sch:r jord en t o f f t kalliss Boelsstofft vj sch:r jord en ager kalliss Höjssager iij scb:r jord en ager kalliss Hampedallen ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Storeeng xij less en eng kallis Nödschallen iij less en eng kalliss Nörengen iij less en eng kalliss Krogen j less en eng kalliss Nörmaen iij less en eng kalliss Dyndissmaen vj less en eng kalliss Söndermaen iij less en eng kalliss Kloden 32 j less en eng kalliss Lille Lien ) less en eng kalliss Store Lien ij less en eng kalliss Wejespiellit j less en eng kalliss Hampedallen j less.

Jtem Jenss Fraenssön j sch:e smör — v sk. En tofft kalliss Gordtztofften v sch:r jord en ager kalliss Leerager viij sch:r jord en kalliss Stixagger viij sch:r jord en kalliss Thiörnissager ij sch:r jord en kalliss Thranespiellit iiij sch:r jord en kalliss Lille Reffnachen ij sch:r jord en ager kalliss Store Reffnachen iiij sch:r jord en kalliss Vndelöderne iij sch:r jord en kalliss Sandagger ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Toffteng vj less en kalliss Krogeng viij less en eng kalliss Reffnachemaen ij less en kalliss Giendi(gi)sskrogen j less en kalliss Fladmaen viij less.

Jtem Agge Thuesön — j sch:e smör — v sk. En eng kalliss Aalien iij sch:r jord en ager kalliss Deijeager ij sch:r jord en kalliss Staffnsager v sch:r jord en kalliss Thijlissager iij sch:r jord en kalliss Hegnespeager iij sch:r jord en kalliss Fulsstofften ij sch:r jord en kalliss Birchekierssager iij sch:r jord en kalliss Hollissagger iiij sch:i r jord en kalliss Stettissager iij sch:r jord en kalliss Brimlissagger ij sch:r jord en ager kalliss Krogager iiij sch:i r jord en kalliss Thulssagger v j sch:r jord en ager kalliss Threhiörning ij sch:r jord.

Engen til samme gaardt. En eng kalliss Storeager xj less en eng kalliss Broueng iij less iij maestöcher ix less en kalliss H(i)elmeeng iiij less agerlöder til for:ne gaardt vij less.

Jtem Mogenss Thostensön — j sch:e smör — schilling. En tofft ligger til hanss gaard xxviij sch:r jord en tofft kalliss Vestretofft xij sch:r jord en ager kalliss Kiileager ij sch:r jord en kalliss Thijttager iij sch:r jord en kalliss Bech(e)ager iij sch:r jord en kalliss Ormeager iiij sch:r jord en ager kalliss Bierisslien ij sch:r jord.

Engen til sam me. gaard. En eng kalliss Heedzeng xv less en kalliss Höijrydzeng viij less en kalliss Nöreng vj less en kalliss Maen iij less en kalliss Liesseng viij less.

Källa

Skånska Medeltid och renässans 7: Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Utgivare: Gösta Johannesson.

Fotnoter

<references>