Jordebok, 1569-1571 ca, Lunds stifts landebok

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Jordebok för kyrkoegendomar och kyrkojord, Luggude

1569- nån gång in på 1570-talet.

[ och ] betyder kommentarer som i boken ges som fotonoter. B eller Sh står för dubbel S alltså för myntenheten SKILLING. Texten är scannad och kan innehålla småfel. Namnen och orterna är kollade.

S. Peders Sognn y | Helsingborgh

Reditus pastoris

Decimantes xxxj foruden the i | Byen som giffttir | helten deris | tiende tiill Kir | eken och helten | tiill presten | Decimæ Rug vj prøidt | Bygh vij pirødt | hauffre ij tr | Lamb vij | Gies xx | Offir xlv dallir | Helnneskyldtt nihil | Kalffue ij | Jtem haffuir sognneprestenn huertt aar wiss lönn | aff byenn rede pendmgre jc mk | End haffuir hand aarligen aff Helsingborgs slott | tiill lönn Byg xl skr | Rug v j tf ] Suiin ij | Kiör ij | Jntroductio v B Funeralia viij B Sponsalia Bona Mensæ pastoris

Joen N. y Viekiöb y Farilte sognn giiffuir aarligenn ad mensam pastoris LandgiZte xx B | Jtem ett par höns och en gaass. Men dominium | er tiill Helsingborg slott|


Bent Anderssenn y Jonstorp y Farilte sognn giiffuir | aarligen ad mensam pastoris LandgiZfe j mk | Jtem ett par höns och en gaass. Men dominium er | tiill Helsingborg slotte

Jens Nielssenn y Fölborne y Helsingborgs sognn | giiffuir aarligenn ad Mensam pastoris och tiill [ Kirckenn Landgille pendmgre xxij | Jtem [I kanten t. v. med yngre hand N:° 18:] ett par höns och en gaass, halffpartenn tiill | kircken och halff parten tiill sognnepresten. j Dominium er nu tiill presten formedelst K: Mtt: Breff.

Mogens [ I kanten t. v. med yngre hand N:° 1] N. y Skabelycke y Helsingborgs sognn | giiffuir aarligen ad mensam pastoris j mk landgille | Jtem ett par höns och en gaass. | Dominium er nu tiill presten formedelst Kong. Matt. Breff.

Bona Curiæ pastoris

Jtem haffuir sognnepresten tiill siin gaardtt tuende | agre som kallis S. Peders Kirckegaardtz agre | y den ene kand mand saa byg xxx skr | y den anden saais byg xx skr | Jtem er tiill prestegaarden en liden lycke Kallis | Kloster Lyckenn kand saais mz vj skr byg | Jtem er tiill prestegaarden en Kir eke gaardtt Kallis | S. Clemmids Kircke gaard saais mz vj skr byg j End ligger der en Eng tiill prestegaardenn Kallis | preste engenn rentir iiij lempelig less ellir | v less

Bona Ecclesiæ

Jtem haffuir Helsingborgs Kircke nogle iorder y | byen och nogle wden byen, aff huilcke | giiffuis aarligen iordskyldt som her efftirfölger. I I Aff en iordtt som Margrete Hans Leyttericks | haffde giiffuis aarligen iordskyldtt ij mk | Aff en iordt som Söffren bagere haffuir xviij Sh I Aff en iordt som Peder Sadell haffde xx Sh | Aff ett stenhuss hörir Kirckenn tiill som Sandir skreddere nu y boer skyllir aarligen xij mk I Aff en hauffue som Hans Tommissen haffwir iij Sh | Aff en iordtt som Poffuell pibere paaboer ix B j Aff en iordtt som Anne hans skomagers paaboér | skyllir aarligenn viij Sh | Aff en iordtt som Jacop Dauidssen haffde ij mk | Aff en iordtt som hans Böckir paaboer xx Sh | Aff en iord som Store Tommis haffwir j löde mk | Aff en iord som hans Albritzen paaboér iiij mk. | Aff en iord som Clemmid Bagere paaboer xviij Sh j Aff en hauffue som Clemmid bagere haffuir viij Sh j Aff en iordtt som Anne Böckers paaboér j mk | Aff en iordtt Giert Stenhugger haffwir ij mk | Aff en iord Jacop Sattir paaboer xx Sh | Aff en iordtt som Tyske Jacop paaboér xx B | Aff en iordtt som Pedir Guldsmid paabor ix Sh | Aff en iord som Tomis hattemager paaboer ix B I Aff en iord som Matz Jude paaboér ij mk | Aff en iord som Tonnis Jude haffde xij 6 | Aff en iord som Peder hogenssen paaboér viij B | Aff en iord som Bertill Suert haffnir xviij B | | Aff en iordtt som Christen Moénssen haffuir j mk | Aff en iordtt lille Christen paaboér viij B j Aff en iordt som Anders Söffrenssen paabor viij B | Aff en iordtt som Jens Möllere paabor x B | Aff en iordtt som Bent Olessen paaboer viij B | Aff en iordtt som Olu Truidtz paaboér vj B | Aff en iordtt som Nelaus Möllere haffuir iiij B | Aff en iordt som Oluff Pederssen y Heslund haffiiir | skyllir aarligenn iiij B [ Aff en iordtt Chresten Kroge mager haffmr v j B | Aff en iordtt Marchns Badsker haffuir iiij B | Aff en iordtt Tomis Hattemager haffwir iiij B j Aff en iordtt Lauritz Bondessen paaboer iiij B [ Aff en iord Marchns Badskier haffwir iiij B | Aff en iord Tommis Rattrj haffuir iij B | Aff en iord Lauritz Væle paaboer xij B | Aff en iord som Bente Klöffuirs haffde viij B | Aff en iord som Jnger Store Oluffs paaboer viij B | Aff en iord som Rasmus Axellgytter paabor is ix B | Aff en iord Anders Skomager paabor vj B | Aff en iordt Suend Olssen haffuir xij B | Aff en iord höstru Bente haffuir j mk | Aff en anden iord höstru Bente haffnir j mk | Aff en iord Hans Ramsing paaboer xviij B | Aff en iordt Bertill Suert paaboér iij B grott j Aff en iordtt Peder Pederssen haffuir viij B [ | Aff en iord Marine Kröbling haffde iiij B | Aff en iord Jens hanssen haffnir Synder y byén iij 8 | Aff en iordtt Jens Aaremestir haffuir j mk | Aff en iordtt Jnger Lucchussis paaboer viij B | Aff en iord Niels Jörenssen paabode iiij B | Aff en iord Tonnis Jude paabode vj B | Aff en iordtt Morten Bæer paaboer vj B | Aff en iordtt Peder Nielssen paaboer viij B j Aff en iordtt Karine Christens haffnir j mk | Aff en iordt hilder paabode ix B | Aff en iord Karine Tommisse haffnir ix B j Aff en iordtt Niels paa Bacckind paabode skyllir | aarligen iordskyldtt iiij B | Aff en iordtt Suend Oluffssen haffnir iij B [ Aff en iord Rasmus holm paaboer v j B | Aff en iordtt Truels skreddere haffde xxiiij B | Aff en iordtt Christen Jonssen haffde iiij B | Aff en iordtt Niels Maarsing paabode iiij B | Aff en iord Lauritz Tönnissen haffuir x j x B | Aff en iordtt Lauritz Mortenssen paaboér xx B | Aff en iordtt Niels Lindgaar paaboér j rak | Aff en iordtt som Effuirtt Olssen haffnir ij rak ] Aff en iordtt Bastian guldsmed haffde xx B | Aff en iordtt Tommis Rattir och Hans skomager | haffuir tiilhobe ix B | Aff en iord Jens hanssen haffuir xviij B | Aff en iordtt Jens hanssen haffuir synder y byen iij B | Aff en ager Jens hanssen haffuir y Fleninge [ marek giiffuis aarligen landgi/te iij B | Dominium er tiill Helsingborg slott. | Aff en iordtt som Hans Tommissen haffuir y | Marckenn kand saais giiffuis aarligen xviij | Aff en liden Eng höstru Berete haffuir

y Mareken | giiffuis aarligenn iiij B | Aff en iordtt y Wongen som Matz Jude haffnir | och kand saais giiffuis xxiiij B | Aff en iordtt y S. Peders Wong som Pouill Reme1 snider haffuir kand saais giiffuis xxiij B | Aff en iordtt y samme wong som hans skomager | haffuir Kand saais giiffuis xxiij B | Aff en iordtt som Peder skreddere haffuir | kand saais wdj giiffuis iiij B | Aff en iordtt som Willum skreddere haffde | giiffuis aarligenn xij B | Aff en Eng wdj Glumslöff som Asgud wdj Rous | haffuir giiffuis aarligenn iij B | Dominium er tiill Helsingborg slotth | Jtema haffuir Kirckenn en gaardtt y Wellöff [I kanten t. v. med yngre hand N:° 7] | som Moéns Erichssenn nu paaboér skyllir aarliigen | tiill Kirckenn Landgille byg ij pundtt i Jtem theye som er Lamb gaass och j par höns. | Men dominium er tiill Helsingborgh slotth

Skolemesters lønn y | Helsingborgh

Jtem faar skolemesterenn for skolenn xxv mk | Jtem faar TE DEVM siungis dagliige y Kirckenn | faar handtt ij mk. [ Her tiill haffuir hand wid iij pundtt Kornn | naar hand Kand faa dett altsammen, dog dett | skeer icke giernne. [ Jtem ligger en liden lycke tiill Skolemesteren som [ saais mett v skr


Alrome Sognn

Reditus pastoris

Decimantes lxxx store och smaa | Decimæ Rug vj pundtt | Byg ix pundtt | hauffre viij tr | Lamb xij | Gies xx | Of fir xxx marek | helneskyldtt nihil | höns xxiiij | Kalffue iij | paaskemadtt Minuta vt Sliprø.

Bona Curiæ pastoris

Ager. | Tofften xvj skr | hullin xvj skr | Bred agerenn x skr | Den store bröde ager vj skr | Den lille bröde ager j ske | hannilt vj skr | den store hale ager neden och offuen weyen xiiij skr | Drenge agerenn viij skr | Kille agerenn viij skr | Abille agerenn v skr | Sten stickidtt ij skr | Østre Kaarss agerenn iiij skr | Vestre Kaarss agerenn iij skr | huedis agerenn ij skr | E n g h | Tofftenn xij less | Raabecks engen iiij less | Kornn lyckerne ij less | Stub engen vj less | | Kraagengenn v less | Small engen j less | Kierlinge engen j less | Seff engen v less | Rödienn v less | Hannilt j less | hued engen j less | Syndre gade engen ij less [ Nörre gade engen iij less | Baltz krog tiilhobe v less | Wdj 5 Nel agre marek ij less | Agerlöde y Hale wong iij less | Ager och Eng y Alrumme marek | Bringis agerenn xx skr | Egis agerenn viij skr | Den lille egis agir ij skr | Eng der tiill belöffuir siig y dette aar iiij less | Jtem er ther no | gen Bygningh skouff paa hans | egne enge mz gierris teppe och | illebrandtt.

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | Formarsk xviij | Cathedraticum xiij B j alb.

Bona Ecclesiæ

01uffa Anderssen y Kongis holtt giiffuir aarligenn | tiill Kirckenn is aff iiij ske iordtt iiij [I kanten med yngre hand nr. 9]

Grubbe Jensenn ybidem haffuir xiiij ske land | der aff giiffuir hand tiill Kircken vj [I kanten med yngre hand nr. 7 och 8]

Niels y Kockebolid giiffuir aarligenn tiill Kirckenn | aff iiij ske land och vj less eng ix [Med yngre hand: Nr. 6 Mjöhult]


Degnne Jeppe [Med yngre hand skrivet Nr. 2] haffuir denne efftir skreffnne | Kirckens iordtt och giiffuir Landgigield | Dominium tiill helsingborgh slott. || Ager | Gaarstadenn iiij skr | Möllekuldenn v skr | Long agerenn v skr | Guld hoffuid j ske | Esbornis tofftt iij ske | Huedis agerenn iij ske | hanniltt viij skr | Kircke agerenn xv skr | y Alromme wong iiij skr | E n g | Gade engen iij less | Kircke engen ij less | huedis stickid j less | Seff engenn iij less | Kiellere engenn iij less | heste hauffuis engen vj less | hesle engenn iij less | Kringell engenn iiij less | Vid Esborns tofftt j stach | Mölle Kuldenn j stach Reditus ædituj

Helnneskyldtt aff Airomme sognn. Byg aff | Kongis holtt iiij gaarde giiffuir viij skr | Laueröd v gaarde x skr | Gomerp vj gaarde xij skr | Dyremosse x gaarde xviij skr | Thi att ij gaarde giiffuir icke wden huer j ske || Dysoltt iij gaarde v skr | thj den ene giiffuir icke wden j ske | Miöoltt och Torsholtt iiij gaarde viij skr | Sluss aas ij skr | Snidderöd ij skr | Nelagre ij skr | Bröde iij gaarde v skr | Thj den ene icke giiffuir wden j ske | Den effnende mand y Tuebolid will icke giiffue | meer end ij | Dampe engen icke hellir mere. | Kircke byenn mz Alromme och Duestubbe och | Rye ix gaarde xviij skr | Myrop och Tornoltene baade v skr | Summa Summaram paa helnneskyld xcix skr byg | Kirckegangs pendinge j 8 [ Jordeferds ipendinge iij B | Boélsfolck och gaardttfolck dee löne presten och icke degnindtt

Bona Curiæ ædituj

Ager. | Leeds agerenn mz dett lille sticke der hoss xviij skr | Tofftenn xij skr | hanolt vj skr | Kaarss ager v skr j huedis ager ij skr | Liönglycken viij skr | Engh | Liönglyckenn ij less | hannolt agerlöder for bode ender ont och gott ij less | Gade engenn j less . | | For Korssagir 14* wid bode ender j less | Lang engenn j less

Fleninge Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xl | Decimæ Rug ij pund | Byg iiij pundt | hauffre iij tr I Lamb vj | Gies xvj | Offir xv marek | höns xvj | helneskyldtt nihil I Paaskemad eum minutis vt supra.

Bona Curiæ pastoralis

Ager. I Tofftenn viij skr [ Syndre tofftt viij skr | Lands weys agerenn viij skr | Stub agerenn vj skr | Leer agerenn xvj skr | Steen stettin och Orme stickid v skr | Mörcke stuffe iij skr | Vid Jens Biörnssen iij skr I Boélanditt v skr | Plögningen iij skr | E n g | Nor engen xij less I Leer agers engen v less | hölstorpe eng en iiij less | Landtz weys engen iij less | höye skouffs engen iij less | Stenords engen iiij less | Vgleskouffs eng en iij less | hoss Jens Biörnssew ij less || Vid Syndre tofftt j less j Pille killidtt iiij less | Tofftenn j less | Aff denne forne gaardtt och grund giiffuir bondenn | som hannom paaboér aarligew landgille j pund byg [ Dominium

Onera

End giiffuir samme bonde altere hauffre iiij tr j ske i Formarsk ix B | Cathedraticum x B j alb.

Bona Ecclesiae

Reditus aedituj

Helnneskyldtt ij skr aff huer mandtt er Ixij skr | Kirckegangs 10 pendinge och Jordeferds pendinge vt supra | Husfolck och gaard -folck giiffuir Degnind inthz.

Bona Curiae aedituj

Ager. | Östre agir iiij skr | Leer agir iiij skr | Agerlöd der hoss j stach | Stubbe agerenn ij skr | Agerlödenn j stach | Mörcke stuffuen iij ske | Lang agir iij skr | Orme stickid ij skr | Dett lille sticke wid Jens Biörns gaard j ske | Tofftenn x skr | mz engen y Tofftenn iij less | Aff thenne forne gaard och grund giiffuir bonden | aarligen tiill sognnedegnindtt iij B grott | mz v dags wercke att giöre | Dominium mz stedsmaallid haffuir degnindtt

Rous Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xliiij | Decimae Rug iij pundtt | Bygh v pund | hauffre vj tf | Lamb x | Gies xxx | Offir xviij mk | Kalffue iij | höns xx | griisser vj | Paaskemad cum minutis vt supra. helneskyld nihil

Bona Curiae pastoris

Ager. | C röd högis agir v skr | Tofftenn viij skr | Gaars agir v skr I Diigis spiellid iii skr | Böne agir iij skr | Gaasse tofftenn iiij skr | Store agir viij skr | Skoufftenn iiij skr | Fleddenn vj skr | Kaalling agir iij skr j Strandhöys agir viij skr | Summa er lvij ske land. x gode skeppe iordtt | thenn anden ager er ør och stenfuldtt werringsiordt | Engh | Grödhögis engen viij less | Kircke sticked j less | Gaars engen j less [ Fledden j less | huden j less j Rörengew, x less | | Landgille aff samme gaardtt tiill presten er xx skr Biugh | Dominium mz steds maalled haffuir Sognepresten

Onera

Altere hauffre iiij tr j ske | Cathedraticum xiij B j alb. | Formars pendinggre ix B

Bona Ecclesiæ.

Gunder Moenssenn ( a I kanten t. v. med yngre hand N:° 6: ) y Ørby giiffuir aarligenn | tiill Kirckenn aff nogen eyendom paa Ørby | marek Landgille pendinge viij B j Domi¬nium offuir samme bonde haffuir frw Anne | Niels Krabbis. | Först en ager kallis øxenn iij skr | ij gade toffter vj skr | Lille langagir j ske | Stenhullen j ske

Gunder Nielssenn er Kronens bonde giiffuir aarligew | tiill Kircken aff nogen iordtt y Paailstorpe marek | Landgille xij 6 | Först en ager y den vestre wong östen op tiill | Korss högenn viij skr | Magle agir y den østre wong vij skr | Bree agir v skr | En agir synden op tiill höyestene ij skr | Store agir hoss Rye hiörnn xv skr [ En ager kallis hare kullen v skr | Eng hoss agerenn j less

Pedir Enewoldssenn Lauue Vrnis bonde giiffuir | aarligenn tiill kircken aff nogen iordtt y | Paauilstorpe marek Landgille xij B | Först browongs agerenn vij skr | En ager y then vestre wong v skr | | Eskis agerenn vij skr | Bognhöys agir vij skr | Ett fiirehiörnitt sticke hoss Ørby strandsty v skr | Store agir hoss rye gierde xiiij skr [ En agir ther hoss iiij skr | Kattehale j ske

Bent Truidssenn y Raus Kronens bonde giiffuir | aarligenn tiill Kirckenn aff nogen ager och eng | y Kiöbinge marck Landgille xij B | Ager. | En ager hoss vestre saandtt vj skr | Østre saand j ske | Olkiers agir ij skr j Veylengenn ij skr | Thörbörnne tofftenn vj skr | Sellis ager vj skr | Grödhöys ager v skr | Eng | Hoss vestre saandtt ij less | hoss østre saandtt j stach | hoss sellis agerenn ij less | Optiill siissehöyenn j stach 3

Reditus ædituj

Helnneskyldtt ij skr aff huer | mandtt | paaskemad cum minutis vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. j Abille ager iiij skr [ y Kiöbinge wong iij ske | Engh | hoss abille ager ij less | Siissehögis engenn j stach | Boleflagenn j less | Thenne iordtt bruger presten och fornöyer Degnindtt | ther förre.

Wedløff Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xvj och ij boéll | Decimæ Rug iij pundtt | Byg v pundtt | hauffre iiij tr | Lamb viij | Gies xiiij | Offir xij marek | Kalffue iij | griisser iiij | höns x | Helnneskyldtt er afflagd. Minuta mz paaske¬mad vt supra

Bona Curiæ pastoralis

Ager. | Tofftenn viij skr [ Bree agir x skr | hal ager iij skr j Kobiergs agir x skr | Lammea Kiefftenn iij skr (Med yngre hand skrivit nr. 6) | Kurre ager vj skr | Store brimle viij skr | Abille ager j ske | Lille brimle ij skr | Mölle tofftenn viij skr [ Strengen j ske | Bose tofftenn vj skr | Kiemager vj skr | Fiire skieppe seckindtt iij skr | Ramlösse agir iij skr | Engh | Flobiergs eng iiij less | Torsheds eng v less | | Skalbadenn j les | Lille espitt j les | Krogstorp engenn j stach | Bose tofftenn j less | Bondens lund ij less | Væle eng j less | Østen optiill saxholmindtt j stach | Lusse eng ij less | Mölle tofftenn j stach | Bremle eng j less | Lille bremle ij less | Bre agers eng j stach | Langebiers eng x less then bruger | presten selff | LandgiZfe aff samme gaardtt tiill Sognepresten er | aarligen smör j pundtt och xij skr Biugh | Dominium mz stedsmaalled haffuir presten

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | Formarsk pendinge | Cathedraticum

Bona Ecclesiæ

Michell Pederssenn y Ramlösse (I kanten med yngre penna skrivet nr. 1) Kronens bonde giiffuir | aarligenn tiill kirckenn aff en ager kallis reffs | ager er x ske iordtt och aff en Eng ligger y | Flybierg viij less. Landgille pendinge x

Hans Pederssenn y Paaurp (I kanten med yngre penna skrivet nr. 3) Kongens bonde giiffuir | aarligenn tiill kircken aff en ager wdj then østre [ syndre wong er ij ske landtt. Landgille pendinge ij 13

End giiffuir hans Michelssen (I kanten med yngre penna skrivet nr. 6 Välluv) prestebonden aarligen tiill | Kirckenn aff en ager er iiij ské land j Landgille pendmgre iiij B

Mattis Olssenn y Paaurp (I kanten med yngre penna skrivet nr. 1) giiffuir aff en ager Kallis | Koobierg 1 ager er iij ske iordtt iij B landgille

Niels Jenssenn (I kanten med yngre penna skrivet nr. 3) y Paaurp Kongens bonde giiffuir aff | en Eng rentir viij less höö ix B landgille

Pedir Tuessenn y Lunds gaarden (I kanten med yngre penna skrivet nr. 7) giiffuir aarligen tiill | kircken aff en Eng iiij B landgille | Och wid hand huercken reen ellir steen is ellir huor | then Eng ligger. Och ingen y Sognen wid hannora | sam me eng att wduiisse.

Niels pederssenn y Paaurp (I kanten med yngre penna skrivet nr. 4) Kronens bonde giiffuir | aarligenn tiill Kircken aff en stach eng landgille j B

Toderupp i Kropp sognn giiffuir en partt aff tienden | Rugh, 20 Biugh, och hauffre tiill Wellöff Kircke.

Reditus ædituj

Helnneskildtt ij skepper Biugh aff huer mandtt | Minuta mett paaeske madtt vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. I Först en ager y Østre wong ij skr | Lunds ager iiij skr | En ager y then Vestre wong iiij skr [ Gadeleds ager vj skr | y Frillested marek j ske | | Engh | Lunds engen ij les | Vid saxholm j stach | Giölte laarid j stach | Vesten optiill Krogengen j stach | Tiuffue musse eng y Frillested marek iij less | Vesten Frillested Kircke j stach | y Baarslöff marek optiill tingleitt j stach | y Østre Ramlösse marek 5 j stach

Onera

Formarsk pendinge vj | Thenne forne Ager och Engh bruger prestebonden j i Wellöff och fornöyer Degnind ther for.

Faurolt Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxxij | Decimæ Rug v pundtt | Byg iij pundtt | hauffre xiiij skr | Lamb vj | Gies xx | Offir xvj marek j Helneskyldtt j té smör | paaskemad och minuta vt supra

Bona Curiæ pastoralis

Ager och Eng | Primo sandlyckenn xxviij skr | Cum prato ij less | Helte (I kanten med yngre penna skrivet nr. 1) agir vj skr | Cum prato ij les | Sellis ager vj skr | Cum prato v les | Espe strengen iij skr | Lille Kircke ager vj skr | Store Kircke ager xx skr | Cum prato xj less | Kircke lais agir j ske | Espe- becks eng vj less | Suine haffuen xiiij les | Kohaffuen v les | Store bublers eng v les | Lille bublers eng iij stacke | Jtem er tiill preste- gaardenn frij skouff tiill Jllebrandtt | paa hans egitt

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | Cathedraticum v B j alb. | Formars giesterij vj B

Bona Ecclesiæ

Jens Jensse y hellerödtt (I kanten med yngre penna skrivet nr. 1 bethalas J här effter med | 29 öre Sötfvermynt) giiffuir aarligen tiill Kircken | aff ett less eng kallis budeyen j B Pedir Knudssen y Suallöff giiffuir aarligen tiill | kircken aff ett kircke boéll Landg»7Ze xxix B | Dominium tiill helsingborg slott. Diid giiffuir j hand och aarligen hauffre ij tr Kirstine Oluffs y Birckeröd giiffuir och tiill | kirckenn aarligen pendinger vj B | men huor for thz er wid hun icke. Matz Knudssen y Snetröd giiffuir och tiill | kircken men wid icke 5 huor forre, j B An ders Tuessenn y Lönnelt giiffuir aarligenn | tiill kirckenn pendinge j B Niels Olssenn y Snetrödtt giiffuir aarligenn J tiil kirckenn pendinge j B

Reditus ædituj

Helnneskyldtt ij skeppir aff huer gaardtt | Paaskemad cum Minutis vt supra.

Bona Curiæ ædituj

Holte ager x skr | Stiis ager iiij skr | Toffte ager iiij skr | Lycke agerenn iiij skr | Eng j Holted vj less | Mossenn ij less | Stenbecks is engen j less | Mickils eyer iiij less | Lycke engen ij less | Ramsholtt j stach

Onera

Formars giesterij iij B


Jonstorp Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xlvij ] Decimæ Rug xiij skr | Byg v pundtt [ hauffre iiij tr | Lamb j | Gies xxx | Offir xviij marek | helneskyldtt nihil [ Paaskemad och Minuta vt supra

Bona Curiæ pastoralis

Ager | Hiörnne ager xvj ske | Leds ager viij skr | Tors ager vj skr | Plögningen xij skr | Stengaards tofftenn ix skr | Agera (I kanten med yngre penna skrivet nr. 12) y Wnderup wong | Tofftenn xij skr | Ett andett sticke iij skr | Jtem ett andett sticke iij skr | Ager y Glimminge wong | Vdj södager wong iij skr | Eng | Lille bulbra13 eng j less | Jaére engen vj less | Kroge engen ij less | Margrete tofftenn iij stacke | Glams engen iij less. | Dynne worrid iij les | Store bulbra engen iij stacke | Vdmed heeled j stack | Vndorpe haffuind x less | Vdj vndorp wong ij less | Vnderup eng iij less | Gadde spiellid iij stacke | Eske waidt iij les | Vegers lycken j les | Strugen j stach | True engen iij stacke | Ducke spiellidtt j les | Plögningen ij les | Tors engen j les | Lille tors eng j stach | Aff thenne forne gaardtt och grund giiffuir bonden | som hannom haffuir aarligen tiill sognneprestenn | Landgille j té fisk | dominium mz steds maalled haffuir prestenn

Onera

End giiffuir hand Altere hauffre iiij tr j ske | Jtem Cathedraticum xv B j alb. | End formars giesterij vj B

Bona Ecclesiæ

Niels Moenssenn y Rögle giiffuir aarligen tiill | kircken aff ij sticke eng, dett ene kallis kircke | agir, dett andet kircke lerien, och skyllir samme j eng j less höö. Landgille ij B iö Hermend y Giörslöff giiffuir aff ij agre. den ene | kallis hullebeckind er iij ske land, den anden kallis | Kircke stickidtt er iiij skr. aarligen Landgille v B pendinge Anders Olssenn y Trane kier giiffuir aff iij less | eng y glams enge Landgi7/e ij B 20 Poffuill Grub y Tönnebierg giiffuir aff en agir j kallis bruetors ager iiij B Niels Kiempe y Vnderup giiffuir aff en ager | kallis nyiordtt Land- gille ij alb.

Tönne Jenssen y Bölsager giiffuir aff x ske iord | kallis Toeager, Landgille x B Morten Suenssen paa leyitt giiffuir aff x less | eng Kallis Thoé enge Landgille j B grott Suend Nielssenn y Siödager giiffuir aff iij less eng | Kallis Staffens hauffuen Landgille iij B Niels Villumssen y Tönnebierg giiffuir aff halff | parten y heslehöys eng landgille iij B

Mogens Jonssenn y prestegaarden (med yngre hand skrivet nr. 12) giiffuir aarligen | tiill kircken aff halff parten heslehöys engen | och saa lille kircke eng Landgille j mk Lauffris pederssen y Degnne gaarden (med yngre hand skrivet nr. 11) giiffuir aff | xij less eng och v ske land. Landgille j mk.

Poffuill Anderssenn y Siödager giiffuir aff ett less | eng y glams enge, aarligen Landgille j B Aage Bentssen y Jonstrup giiffuir aarligen tiill kirckenn Landgille j B grott Juld Morthenssenn giiffuir aff en ager kallis Refflinge | holted er iij ske iordt och ett less eng Landg Me iiij B Per Dune y Giörslöff giiffuir aarligen tiill | Kirckenn Landgille pendinge j B grott Per Eskilssenn y Suenstrup giiffuir aarligen tiill | kircken Landgille viij B Jens skreddere y Kulbernetorp giiffuir aff vj less eng [ kallis Norre eng Landgille j B grott

Mogensa Perssenn y lille Giörslöff (I kanten skrivet med yngre hand: Nr. 1) giiffuir aff [ ett kircke boéll hand paasidder, Landgille iiij B grott | Dominium er tiill Helsingborg slott Jörenn Berg y Jonstrup giiffuir aff en Eng j Landgille pendinge iij B Ole Suenssend y Glimminge giiffuir aff en Eng | kallis Kircke eng Landgille j B

Reditus ædituj

Helnneskyldtt ij skeppir aff huer gaardtt | paaskemad et Minuta vt supra.

Bona Curiæ ædituj

Ager. I Lycke agerenn ij skr | Veyspiels ager j ske | Tors ager v skr | Relinge hols ager j ske | Brue tors ager iiij skr | Gade spiels agir j ske | Trees ager iij skr | Vnderup agir ij skr | Øre agir iij ske | Engh (I kanten skrivet med yngre hand: Nr. 11) | Kalle hauffuis Eng ij les [ Balie eng vj les | Øre agers eng j les | Glams eng j stach | Becke eng j les [ Sonde eng j les | Vnderup eng j les | Tue engen ij les | Eske wads eng j stach | Rellinge holtz eng j less | Tors eng j less | Aff denne forne gaard och grund faar sognedegnind | aarligenn Landgille iij B grott | Dominium mz Stedsmaalled haffuir Sognedegnindtt.

Onera

Formars giesterij iij B

Vælinge Sognn

Reditus pastoris

Decimantes lx | Decimæ Rug ij pundtt | Byg iij pundtt | hauffre v tr ] Lamb iiij | Gies xx | Offir xviij marek | höns v par | Griisser v j Paaskemad cum Minutis vt supra

Bona Curiæ pastoralis

Ager. | Klocke holenn iij ske | Kors agerenn ij ske | Gade agerenn iiij skr | Veylengenn ij skr | Busk agerenn ij skr | Strengen ij skr | Store aais ager ix skr | Lille aais ager iiij ske | Lille torn ager ij skr | Store torn ager xj skr | Almendingen ij skr | Eskilltofftenn iiij skr Penningen ij skr | Lyen ij skr | Brogen v skr | Norre broge baand iij skr | Syndre broge baandtt ij ske 11 Amen spiellid ij skr j Nyre agerenn vj skr | Engh | Muncke holenn ij less | Brincken v less | Abille engen iij less | Krog yxenn vj less | Sencke backenn j less | 15 Kube gaars maén ij less | Gade engen v less | Rör engen ij less | Reffs halen j less | Eliekiers engen j less | Gade mais engen iij less | Preste- hollen viij less | Skee Kiers engen j less | Nyre engen iiij less | Nyre agers löden j less | Pude waars maén ij less | Hulengen j stach | Metors engen iij less | Tue engen y ny wong j less | Gryms eng j less | Kraage maén j less | Torn Kuls maén viij less | Busk engen j stack | Busk agerlöden j less

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | For marsk pend inge xviij 6 | Cathedrati- cum x B j alb.

Bona Ecclesiæ

Gødmir Olssenn y Torp giiffuir aarligenn tiill | Kircken aff Kircke iordtt Landgille x B | Dominium offuir bonden tiill Wegholm Pedir Anderssenn y Vestreby giiffuir aarligen aff nogenn Kirckens iordtt Landgille iij B grott | Dominium offuir bonden tiill Rögle Truels Jpssenn y Vduellinge giiffuir aarligen | aff nogen Kirckens iordtt Landgille j mk | Aff desse iij forne kand mand icke faa att wiide | huor megen iorden er ellir huad hendis naffn er. | Dominium offuir thenne bonde tiill Wegholm.

Bent Vestessenn y Ströffuilstorp giiffuir aarligen | tiill kircken aff nogen iordtt y Vemmentorp | marek hedir Striben er iij ske iord iij Landgille Truid Asmundssen y Vemmentorp giiffuir aff | iij ske iordtt kallis Striben LandgiMe iij B

Reditus ædituj

Helnneskyldtta jc och xx skr j Paaskemadtt cum Minutis vt supra

Bona Curiæ Ædituj

Ager. I Aais agerenn ij skr | Steens tofftenn iij skr | Vemmentorps agerenn iij skr | Lyen ij skr | Tofften ij skr | Klockeholen ij skr | Torn kullen ij skr | Spiellid j ske j Eng | Gade engen j less | Sten ords maén iij stacke | Ly maén j stach | Vemmentorps engen ij less | Torn kulds engen j less [ Vnder spiellid j less | Nyteppid iiij less

Katterup Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxx | Decimæ Rug j pundtt | Byg ij pundtt | hauffre iiij tr J Lamb iiij | Gies xvj | Offir xij marek | höns griisser och kalffue vt supra I Paaskemadtt och Minuta vt supra.

Bona Curiæ pastoris

Ager. I Preste tofftenn xiiij skr | Kals halenn vj skr | Preste agerenn v skr I Synestorps agerenn ij skr | Eng | Lunds engen ij les | Preste holmen v les | Skindreffue engen xv les | Vimel engen j les [ høyebiers engen ij les | Vie kiers engen ij les | Gerlödenn j les | Kais halen j stach I Aff thenne forne gaardtt och grund giiffuir bonden | som hannorø paaboér aarligenn Landgille tiill | sognneprestenn smör ij pundtt I Dominium mz stedtzmaalid haffuir Sogneprestenn

Onera

Altere hauffre iiij tr j ske | formars ix B | Cathedraticum

Bona Ecclesiæ

Jtem giiffuis aarligen tiill Kirckenn aff thenne | epthirskreffne Eyendom som liggir tiill Kircke bolid | och gunder Trudsse» paaboér LandgMe pendinge xv B j Dominium tiill helsingborgh slotth j Ager. | Østre ager iiij skr j Ebberpea tofftenn (I kanten med yngre hand: nr. 12) iij skr | Vraén ij skr | Tofftenn ij skr [ Engh | Lunds engen ij les | Synistorps engen j les | Norbölinge engen j les | Sking reffuirne j stach

Michell Truidssen y Katterp giiffuir aarligenn aff | Kircke agerenn er vj ske iordtt vj B io Ebbe y Synistorp giiffuir aarligen till Kircken | aff Kircke ageren er iiij ske iordt iiij B Ole Allessenn y Katterp giiffuir tiill Kirckenn | aff pysils tofften er vj ske iord vj B landg ille

Reditus ædituj

Helnneskyldtt lx skepper Biugh | paaskemadtt cum Minutis vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. | Haffuin v skr | Ebbirpe agerenn j ske | Gadeleds agerenn j ske | Stumpen ij skr | Lang agerenn iij skr | Vie kiers agerenn j ske | Diigis agerenn j ske | Langkiers agerenn ij skr | Tofftenn j ske | Eng | Skaffuelycke j stach | haffuen viij less | Gade engen j less | Maa engen j stach | Løcke stickid j stach | Langkiers engen j less | Rumpe engen j stach | Bruns engen ij less | Biörnne engen j less | Lunds engen j less | Vangen j stach [ Thenne Degnne gaards Jordtt bruger Per hendrickssönn | som boer i Degnne gaardenn och giiffuir tiill degnindtt | aarligenn j tynne fierringh smör | Dominium mett Stedsmaalled haffuir Degnindtt

Krop Sognn

Reditus pastoris

Decimantes liiij | Decimæ Rug vj pundtt | Byg x pundtt | hauffre iiij tr | Lamb x | Gies xl | Offir xxiiij marek | helneskyldtt nihil | Kalffue griisser och höns vt supra | Paaskemad cum minutis vt supra

Bona mensæ pastoris

Jtem giiffuis aarligenn ad mensam pastoris aff ett | boéll kallis Krogeboled. Landg ille smör j Herring | Dominium mz Stedsmaalled haffuir Sognepresten | Ager | En wong wid naffn Lyckerne x skr | Eng ( I kanten t. v. om denna och följande fem rader med annan hand A:° 1576, Maji 23, | bleff aff sex dan- | nemend sadtt paa | thenne Jord thill Øe- | gaarden, Smör | Landgille (i steden for [ Penninge) iij pundt, | huor paa finndis breff | huos Sognne Prestenn. ) | En eng wid naffn Munckehatten vj less | Tuende sticke eng y hulkis marek iij less | Aff øegaardenn i Lydestad er giiffuen xj skr Jordtt ad | Mensam pastoris ther aff giiffuir hand aarligen iij

Bona Curiæ pastoralis

Ager | Norre tofftt vij skr | Vestre tofftt xxix skr | Meenlössenn xxij skr | Egis agerenn ( I kanten t. v. med yngre hand N:° 6: )xiij skr | hoss kalle haffuen vnder lien xiij ske | Tiörnnis agerenn x skr | Sencke stickid v skr | Flod agerenn vij skr | | Kircke agerenn v skr | Preste holmendtt x skr | Eng | Heden xiij les | Siilde kiers engen x les | Kierlinge engen xv les | Kierlinge staffuin v les | Almendingen vj les | Rybbe kiers engen ij les | Troldhattin iij les | Skaldrene iiij les | Möllestöckid ij les | Helffuede stickid ij les | Kalffue hauffuen vj les | Slett engen viij les | En agerlöd hoss tiörnnis ageren ij les | En agerlöd hoss sencke stickid ij haffuir [ En agerlöd hoss presteholmendt j les | Mörup engen iij les | En agerlöd hoss meenlössenn iij les

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | Formars giesterij xviij | Cathedraticum xx j alb.

Bona Ecclesiæ

Torckill y Bircke giiffuir aarligen ix B | for nogen iordtt Lauritz Moenssen. ibidem giiffuir aarligen ix B | for nogenn iordtt Gudmind Tu essen y hölstorp giffwir aarligen xj B | for nogen iordtt ens Lauritzen y Lydisted giffuir aarligen ix B | for nogen iordtt

Moens Tulssen y Giorshöy giiffwir aarligen vj B | for nogen iordtt Anders Nielssenn y Toderup giiffuir tiill kircken | huertt tridie aar Landg ille iij B | for nogen iordtt Sognnepresten giiffuir tiill Kircken aarligen for | en kirckens ager Landgille iiij B

Reditus ædituj

Helnneskyldtta byg jc viij skr | Paaskemadtt cum Minutis vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager | Degnneholmend viij skr | helffuedis agir iiij skr | Peblinge hettin j ske | Degnne tofften ij skr | Eng | Birckis engen iij les j Lille naade ij les | Musse engen ij les | Eggren ij les | Stiis engen ij les | En eng wdj hulcks marek ij les | Jude engen y Øerpe marck ij les | En agerlöd wid Degnne holmind ij les | En agerlöd wid helffuede j is stach | Aff thenne forne gaard och grund giffuis aarligen | tiill sognne degnind Landgille smör ij pund | Jtem formars giesterij tiill slottidtt vj B | Dominium mz Stedsmaalled haffuir Degnind ellir skolenn

Mørup Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxxiij | Decimæ Rug iij pundtt | Byg v pundtt hauffre vj tr | Lamb x | Gies xxvj j Offir xxj marek | Tiende aff Kalffue griisse och höns. | Paaskemad cum minutis vt supra

Bona Curiæ pastoralis

Ager y Biergis wongen. | Aas Löckenn xx skr | Østre biergis agerenn vij skr | Vestre biergis agerenn x skr | En ager wid naffn lille lycke ij skr | Flo ager iiij skr | En ager wid naffn hyldis ness xij skr | Ager y Vestre wong | En ager wid naffn Kriig vij skr j En agir wid naffn lee ager v skr | Tofften hoss gaarden xx skr | Eng y biergis wongen | En eng wid naffn kierrid xx les | En eng wid naffn biergis engen vj les | Store hasle liids eng x les | Lille hasle liidt


iiij les | En ager vesten höllis ness ij les | En agerlöd östen hölles ness ij les i En agerlöd wid den vestre biergis ageren j stach | | Eng y Vestre wong | En eng wid naffn boels engen xx les | Wdj Hedin | En eng wid naffn kiildis engen vj less | En eng wid naffn stangs heden vj less | Jngen synderliig skouff wden huess ther | findis y Engene. Er tiill samme gaardtt ett möllefaldtt

Onera

Altere hauffre iiij tr j ske j Formarsk pendingre ix B | Cathedraticum x B j alb. | Landgille tiill sognnepresten smör j fierring | Thette forne wdgiiffuir prestebonden aarligen. | Dominium offuir samme gaardtt 10 mz Stedsmaalledtt | haffuir prestenn.

Bona Ecclesiæ

Landgille tiill Mörup kircke wdgiiffuir aarligen | thesse efftirskreffnne mendtt | Andersa Pederssenn ( I kanten t. v. med yngre hand N:o 7.) y Tolderup ix B aff ij sticke | engh | Axell ( I kanten t. v. med yngre hand N:o 3.) ibidem j B | Esbor Anderssenn y Mörup vij B j Hans Lauritzen 15 i bide»/ j B | Lutze per Eskils ibidem iiij B aff ett sticke | engh | Lauritz pederssen y Ønge sedde x B | Peder Olssenn ibidem iij B | | Pedir Tussenn ( I kanten t. v. med yngre hand N:o 5.) y Giorshöy iiij B | Niels Humble y Ly disted iiij B | Anders Jenssenn y Bennerup x B | Suend Knudssen j B | Mogens Pederssenn y Mörup viij B | Dette landgille gaar tiill Kircken aff nogle iorder 20 som I forne Bönder haffuir och wille thennom icke wiisse

Reditus ædituj

Helnneskyldtt Ixvj (Omedelbart framför lxvj med yngre hand 66 skp:r) skr | Paaskemad cum Minn tis vt supra.

Bona Curiæ ædituj

Ager y Syndre wong | Sandager vij skr | Katthöy vij skr j Ager y Vestre wong | En ager wid naffn Kriig iiij skr | En ager wid naffn hasle spiellidt vj skr || Eng y Vestre wong | En eng wid naffn boels engen v less | Mae engen x les | En eng wid naffn sletten ij les | Vdi Heden. | Degnne holmindtt v les | Eng y Syndre wong | En agerlöd wid saandagerenn j les | En eng neden for Kattejhöyenn iij staeehe | Ett stöcke offuen for Katt höyen j stach | Sönden for hasle spiellid j stach ] Jtem (Med yngre hand står det: Nr. 7) findis ther ingen skouff ellir hugge tiill | samme gaardtt. | Vdgiiffuis aff denne gaardt Landgille smör j ske tiill | degnindtt Ole Jepssen paaboer samme feste | Giesterij pendinge giiffuir och bondenn vj B | Dominium mz Stedsmaalled er tiill skolen och degnind | och prouisten skaf fir thz huer thz skall.

Borsløff Sognn

Reditus pastoriae Decimantes xxvj | Decimæ Rug iiij pundtt | Byg vj pundtt | hauffre viij tr | Lamb vij | Gies ix | Of fir vj marek | Jtem thuo möllere huer giiffuir sognnepresten y | Borslöff iij opmaalde skepper Rugmeell | heineskyld och alteremad er afflagdtt | Fölle tiende pend inge faar presten | Paaskemad cum minuti.s vt supra

Bona Curiæ pastoris

Raggebolds tofftenn xvj skr | Vestre tofft xx skr | Østre tofftt xx skr | Ma ager ij skr | holm ager iiij skr | Rödsiig ij skr | Aassekiers ager ij skr | Østre flenshögis ager iiij skr | Vestre flenshögis ager iij skr | Bols ager ij skr | Østre bols ager iiij skr | Vestre bols ager iij skr | Gaasseflodtt vj skr | Asmund landitt vj skr | hesle hög ij skr | Nörre lie agir iij skr | Østre lie agir vj skr | | Vestre lie agir v skr | Østre lund agir och magle træ iiij skr | Vestre lund agir ij skr | Roébierg xl skr | Syndre roebierg ij skr | Tuo ellekiers agre vj skr | Lönnerne xij skr | Jlis hög xij skr | Syndre Dyndis tiörnne viij skr | Norre Dyndis tiörnne vj skr | Haffs hög ij skr | Flögen och floge sterten xv skr | Viebuskindtt j ske | Lamme spiellid iij skr | lamhög vj skr | Lille lamhög ij skr | Biernne ager iiij skr | Rulids agir iij skr | Vestre piile stub iij skr | so Østre piile stub viij skr | Kulhögenn xxxvj skr | Vestre kulhög iij skr | Østre kulhög ij skr | Meenlösse krog v skr | Østre Mosse ager ij skr | Vestre mosse ager ij skr | Kors ager iij skr | Spenditt j ske | Möllekuld j ske | Øxenn v skr | Eng | Raggeboels eng iij less | for Mae ager och ett sticke synden for ij less | Rödstack och iij gierris löder ij les | Attrup eng iiij les | Norre holm eng iij les | Syndre holm eng iij les | Preste eng iiij les | Osekiers eng ij les | Rödsiigis eng iij les | Gaasseflodtz eng iij les | Stompe maen j les | Flens maén v les | Asmunde lands eng j les | ij agerlödir for lie agre j les | Synden roébierg j les | Agerlödir for baade ellekiers agre j les | iij lamhögis enge iij les | haffs högs eng och en agerlöd for vestre Lundagre | rentir j les | Ellis maén xx les | Spendis eng iij les | Agerlödir for iij Kulhöge iij les | Meenlösse eng iiij les | Tuo tingleds enge ij les | Spendis eng mz thuo allemosser iij les | Østre mosse eng mz en allemosse iij les | ij agerlödir for vestre mosse eng j les | Syndre mosse eng j les | Tulstup ij les

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | Formarsk xviij B | Cathedraticum xiij 6 j alb.

Bona Ecclesiæ

Jtem giiffuis aarligen tiill Kirckenn aff | Borslöff degnne gaardtt for thenne eptherne | Kirckens eyendom hand haffuir Landgtlle xxxj 6 | j alb. j Ager. | Stiis ager vj skr | Thu lamme spiell iiij skr | Elle kiers ager iiij skr | Dysse ager x skr | En ager wid Niels Matz lund j ske | Flensbeckis ager ij ske | Plögningen v skr | Aassekiers agir v skr | Rödsegen iiij skr | Optiill Degnne bolid ij ske | Stens ager ij skr | Eng I Stens eng och huidis eng j les | Attrup eng iiij les | Ellis maden iij les I Vid trinde lund j les [ En eng y Velluff marek iiij les | Agerlödir for plögningen ij les | Ellekiers agerlöd j stach Niels Moénssen y Giörshög giiffuir aarligen tiill | Kircken aff siin gaardtt Landgille xxiiij | Dominium tiill Lunde Capittell Moéns Pederssenn y Borslöff giiffuir aarligen | tiill kirckenn aff ij sticke iord kallis kir eke | stickir er iiij ske land landgille iiij alb. Matz pederssenn ( I kanten t. v. med klammer vid denna notis med yngre hand detta bruukas | under N:o 16: \ och skall gifuas | der af 4 öre | effter der blifwer | man 1 stack höö denna tijdh. )ibidem giiffuir aarligen aff en Eng [ heder holme eng er ij less v alb.

End ( I kanten t. v. med yngre hand N:o 7: )giiffuis aff en gaardtt y Kyngelstad som Jens | hanssenn paaboér Landgille v B Enda aff en gaardt y Baarslöff som Peder Sönnessew | paaboer giiffuis Landgille byg xviij skr | Dominium er tiill Helsingborg slotth Niels Jpssenn ( I kanten t. v. med yngre hand N:o 2: ) y Ørby giiffnir aarligen tiill | Kirckenn aff siin gaarcltt hand paaboer xx skr byg | Dominium er tiill Helsingborg slott

Reditus ædituj

Helnneskyldtt huer j ske byg er xxvj skr j Jtem huer mand j ske bag och ett fad saltt madtt | Jtem ij möllir huer aff den no? giiffwir j ske meell. | Altere mad er nu afflagd. Minuta vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. j Tofftenn ij skr | Toffte ager iij skr | Höllis ager iiij skr | Borgeleds ager ij skr | | Træhaffs höye xvij skr | Trinde lunds ager j ske [ Noged Hesle hoss bridde j ske | Lie ager mz noged hesle iiij skr | Ellis Mabackenn ij skr | Asmund Landtt ij skr | Flens högis ager ij ske | Voxtiörnnid j ske | Lille iordsiig j ske | Boéls ager v skr j Eng ager och Dynnis tiörnidtt iij skr | Eng | Ager löder for træ haffs höge iij les [ Vid trinde lund en agerlöd j stach j Rödsiigis eng j less | For flenshögis ager j less | Lunde eng ij less | Ellis Mabackindtt j stach

Onera ædituj

Formarsk pendmgre baade aff Degne gaardenn och aff denn eyendom [ hand haffuir aff Kirckenn xij B

Fierristadt Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxx | Decimæ Rug iiij pundtt | Bygh vij pundtt Hauffre x tr | Lamb x | Gies xviij | Offir x marek | höns xx | For griisse tiende faar hand flesk naar aallen er | pendinge for folie tiende och Kalffue tiende j Paaskemad och minuta vt suprø.

Ager | Fiire (I kanten t. v. med yngre hand N:o 16 ) Kircke toffter xviij skr j Tuo stiis agre x skr j Rögelenn v ske | huesse ryggenn v ske | Roé gaardenn iiij skr j Mardals agerenn viij skr | Gullefoldenn j ske | Dals ager vj skr | Dösse ager iij skr [ Peretreis ager iiij skr | Pere sterten ij skr | Arnehögis tofft ij skr | Kulle ager iij skr | Kellingkulds ager v skr j Lie ager iiij skr j Mölle ager ij skr | Saxelandtt ij skr | Krögingen j ske | | Flensbecks ager viij skr | Skeflods ager ij skr | Jongenn vj skr | Syndre Jong ij skr | Lentz ager iij skr | Brede tofft iiij ske | Töllen ij skr | Pinis tofft ij skr 1 Bremble tofft v skr | Brönds ager iij skr | Store becke ager vj skr | Lille becke ager iij skr | Tofftenn iiij ske | Kulle ager xiiij skr | Eng | Eng for fiire kircketoffter j les | Roégaards agerlöd och Toehulle j les | Brög eng wid Fads Morup ij les j Vestre brög eng j les | Mardals eng iij les | Kierlinge kulds eng ij les | Pugepöll j les | Flens becks eng j les | Kalle kiers eng v les | Söllen j les | Biellis eng is j les | Preste eng xiiij les | Barcke flods eng j stach | Norre ryg iij les | Syndre ryg iij les | Rancke biergs eng iij les | Tre gierris löder j les | Kulle agers eng ij les j Becke agers eng j les. j | Thuo enge y hedenn xvj les | Aff thenne forskreffne gaardtt och grund giiffuir | bonden som hannorø haffuir aarligen Landgille | tiill sognneprestenn iiij grott I Dominium mz stedtz maalid er hoss sognnepresten.

Onera pastoris

Altere liauffre iiij tr j ske | Formarsk ix 6 | Cathedraticum x B i alb. I thesse onera giiffuir bonden vd

Bona Ecclesiæ

Niels Poffuilssenn (I kanten t. v. med yngre hand N:o 7) y Fierrestad giiffuir aarligenn | tiill Kirckenn aff siin gaard Landgille xviij skr byg [ Dominium er tiill Helsingborg slott

End giiffuis aarligenn tiill Kircken aff Degnne | gaarden for thenne eptherskreffne Kirckens iordtt | Der tiill er Landgille pendrøjye xxiiij B I Ager. | Arnnehögis tofft v skr | Brögenn j ske | Clasernn (I kanten t. v. med yngre hand N:o 13 ) ij skr | Eng ager ij ske | Spenditt iij skr [ Flens hög t'.s agir ij skr | Beck ager iij skr [ iij sticke y Vallagre marek iiij skr | E n g | Flens högis eng j les | Grödhöys eng ij les | Kalle rumpen j stach | y Vallagre marek j stach | Flens becckis agerlöd j stach | Brögers agerlöd j les.

Reditus ædituj

Helnneskyldtt aff huer gaardtt som aff Borslöff sognn | Paaskemad cum minutts vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. | Degnne tofftenn vij skr | Diigis agir ij skr | Toehulle j ske | IO Fiirhiörning ij skr | Døs ager ij skr | Gulle (med yngre hand: Nr. 13) fy lien j ske | Hylle ager ij skr | Dals ager och ett sticke wid Christens tofftt ] Kand saais mz ij ske | Maane bronden i j ske | Les ager iij skr | Eng | Agerlöd for degnne tofftenn j les | En agerlöd for diigis agerenn j les | Ett liditt sticke wid fads morup j les [ Aff thenne forne gaard och grundt giiffuir 15 bonden | aarhgenn tiill sognne degnind Landgille xxiiij B | Dominium mz stedtz maalid haffwtr sognne- | Degnind selff

Onera ædituj

Formarsk pendinge iij B

Eegby Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxxv ontt och gott | Decimæ Rug ij pundtt | Byg v pundtt | hauffre iiij tr | Lamb vj | Gies xx | Offir xviij mk bode aff j sognew och gaarden | Kalffue ij | Funeralia vj B Jntroductio iiij B Sponsalia iiij B | Jtem heders offir. paaskemad etc. Bona Curiæ pastoralis

Ager | Tofftenn wid gaarden xiij skr | En ager kallis Sallen ix skr | Hane tofftenn vj skr | Bröditt saais mz ix skr | Lunds ager x skr j Tiörnis ager viij skr | En agir Kallis miö ager ij skr | Eng | En maé eng wid gaardenn xv les | Salle eng iij les | Brodis engen iij les | En eng kallis Sillerne xij les | Jlistrup eng xiiij les | En eng wid Lunds agerenn j les | En agerlöd wid hane tofften j les j En agerlöd offuir miö ager j les

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske j Cathedraticum x 13 j alb. | For marsk pendiwgre xviij B

Bona Ecclesiæ

Jtem haffwir frw Margrete paa Gedtzholm | en bonde y Vallebierg, som giiffuir aarhgen | tiill kircken sitt landgMe byg j pundtt Jtem Her Michell y Heslunde giiffuir aarligenn | tiill kirckenn aff en Kirckens iordtt handtt | haffuir Landgille pendmr/e xviij B Jtem haffuir Kirckenn nogle iorder som her epther- | fölger. først Jnger y Vestre gaardt haffuir | Kircke iordtt iiij skr | Thue y hattin ix skr | Jens Christens,sen y Jlistrup viij skr | Bent Pederssew y Eegby v skr | Johan ibidem j ske | Jep Gudmindssew ibidem iij skr | Jep skred- dere iiij skr | Anders y Tuinge gaard j ske | Och en eng iiij less höö | Jtem giiffuis aarligen tiill Kircken aff huert | skeppe iordtt och aff huert less eng j B landgille

Reditus ædituj

Helnneskyldtt lxxa skr opmaaldtt | Sponsalia j B Funeralia iij B Jntroductio j B | Paaskemadtt:

Bona Curiæ ædituj

Ager J En lycke kand saais mz x skr | En tofft wid gaardenn x skr | Eng I En eng giiffuir j less

Onera ædituj

Formarsk pendrøgre vj B


Frillestadt Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xvj | Decimæ Rug j pundtt | Byg iij pundtt | hauffre iij tr I Lamb iij | Gies xiiij | Offir vj marek | helneskyldtt ij pzmdt Bygh I höns x | Paaskemad cum minutis vt supra.

Bona Curiæ pastoralis

Ager j En ager Kallis Lycken saais mz xxxij skr j Bredings agir v skr Kröingens ager viij skr | Tiörnnis agir viij skr | Eskene hullen iij skr | Norre tofftenn xiiij skr | Syndre tofftenn xx skr | Tiörbeditt iij skr | Kallekiers agir ij ske j Tofftenn wid gaardenn xx skr | En ager kallis giörmede land viij skr | En ager kallis och tofftenn x skr | En ager kallis kors agir vij skr | Eng | En eng kallis Sillerne xl less hasle backindtt vj less j | Stens hög j les | Øge backindtt ij less | Vrie krogenn j less | Kröigenn vj less | En eng kalhs maén viij less Landgille aff samme gaardtt tiill presten er aarligenn | Bvgh j pundtt Dominium mz Stedsmaalled haffuir Sognnepresten.

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tf j ske | Cathedraticum ix B j alb. | Formars pendrør/e xviij B

Bona Ecclesiæ

Poffuella Bentssen (med yngre hand antecknat: nr. 6) . y Frillestad giiffuir aarligenn tiill | Kirckenn aff en iordtt Landgille iij B grott

Reditus ædituj

Helnneskyldtt ij pund Biugh ] opmaaldtt | Paaskemad cum minutis vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. j En tofft Kand saais mz viij skr | Kalle kiers ager iiij skr | Kors ager ij skr | Brands agir iij skr 11 Eng | Skaglorpe eng ij les | Hest musse eng j les | Abille eng j les | Liung eng ij les | Degnne holm j les | Kalle kiers agir j les | Aff thenne forne Eyendom giiffuir bonden aarligen | tiill Sognedegnindtt Landg ille pendmgre ij marek | Domi¬nium mz Stedsmaalled haffuir Sognedegnindtt

Onera

Formarsk pendmgre vj B

Heslunde sognn

Reditus pastoris

Decimantes xxij | Decimæ Rug j pund | Byg iiij pund | hauffre iiij tr | Lamb vij | Gies ix | Offir viij marek | Kalffue v | höns x j griis- ser x J Paaskemad och minuta vt supra, heineskyld nihil

Bona Curiæ pastoris

Ager. I Kircke tofftenn xx skr j Kircke ager vj skr j Stuffuetofften ix skr I Lang agir vij skr | Brede agir vij skr | Mands agir iiij skr | Lille mands agir ij skr | Hyllis tofft xij skr | Lade tofft x skr | Bröditt v skr I Stens agir xviij skr | Syndre lycke v skr | Reffue backe vj 10 skr I Lille steens agir ij skr j Kroge tofft ij skr | Skielhöys agir vj skr 11 Eng I Preste eng xxiiij les | Syllebierg vj les | Deyne lyckenn ij les | Nöire eng ij les | Gade maén ij les | Lille Lundtz eng ij les | Syndre lycke j les j Plönning iij les | Boue kier vj les | Reffuebacke ij les | Gyede wad ij les j Blyckers borg ij les | Mandtz lycke ij les | Brands messe vj les | Basse eng iij les | Stens agerlödt j les

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | Formarsk xviij B | Cathedraticum xv B j alb.

Bona Ecclesiae

Ager. I Skielhöys agir ij skr then j haffuir presten och giiffuis ther aff ij B Poffuill Anderssenn y heslunde giiffuir | aarligenn tiill kircken landg ille pen di nye xiiij 8 | Dominium mz helten landgiZZett tiill helsingborg slotth

Anders Nielssenn y samme stedtt giiffuir | aarligenn tiill kircken landgille pendrøøe xj B | Dominium tiill slotted. the ij B faar Kircken the ix B I till slottedtt Jens Musse y samme stedtt giiffuir aarligenn | tiill Kirckenn Landegille pendiraje ix B | dominium tiill slotted Niels Suendssenn aff ett less Engh j 8 samme mand | boer i Assertorpp

Reditus ædituj

Helnneskyldtt ij skeppir Biugh aff huer gaardtt | Paaskemad cum minutis vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. | Tofftenn xij skr | Vestre lycke ij skr | Syndre lycke j ske | Eng | Degnne knub xij les | Almendingen ij les | Vestre eng ij les | Bonden som sidder i Degne gaardenn och brugir degne | iordenn giffuir aarligenn till degnind landgiZfe v mk | Dominium tiill Deg- nindtt

Kasløsse Sognn

(I kanten t. v. Jus patronatus tiill | Bosserupp gaardtt.)

Reditus pastoris

Decimantes xxiij | Decimæ Rug xxiiij skr | Byg iij pund | hauffre ij tr | Lamb iiij | Gies x | Offir xij mk mz gaarden | Kalffue iiij | griisser x | höns x | Paaskemad cum minutis vt supra. heineskyld is nihil

Bona Curiæ pastorahs

Curiæ pastoris et ædituj sunt sub dominio j Albertj Oxe

Jus patronatus tiill Boserupp gaardtt ther for er | huerckenn prestens Kirckens ellir degnins eyendom | skreffuen.

Halmsta Sognn Reditus

pastoris

Decimantes xxxij | Decimæ Rug xxiiij skr | Byg ij pund | hauffre vj tr | Lamb viij | Gies xx | Offir ix marek | Kalffue iij | höns iiij | Minuta vt supra paaskemaden er afflagd | helneskyldtt Biugh lvj skr

Bona Curiæ pastoris

Ager. | Egis ager xx skr | Brymlis ager viij skr | Nor uelle ligger norden weyen ij skr | Agerlöd der hoss rentir j les | En anden ligger østen for weyen v skr | mz siin agerlöd j les | Kindbenit v skr | Hallis ager xiiij skr | mz siin agerlöd j less | Kallehaffs ager iiij skr | mz siin agerlöd ij less | Aag agir ellir fiire hiörning iiij skr | Aspis ager j ske | Endis agir saais mz vj skr | mz en liden agerlöd wid den nörre ende | Tuo gierdis agre och saais y den ene v skr | y den anden iij 5 skr [ | En agir kallis strengen iij skr | mz en liden agerlöd wid den nörre ende | Brödett vij skr | Krunen iij skr | Kors spiellid v skr | mz en liden mae rentir j less | Eng | En eng kallis tuingen xx less | Salle biers engenn ix less | Studs engen x less | Viiger engen j less | Synder Velie ij less

Onera pastoris

Altere hauffre iiij tr j ske | For marsk pend inge xviij B | Cathedrati- cum viij B j alb.

Bona Ecclesiæ

En agtr y halmsta marek saais mz ix skr | En eng y Parupis marek is rentir höö viij les | Agerenn haffuir per Knudssew i halmstad och giiffuir aarligen | tiill Kircken der aff j B grott. Men engin höstir Kircke werge | till Kirckens Behoff Jtem giiffuis aarligenn tiill Kircken aff en | gaardtt y Kogröd sognn wid naffn Fitterup | Landgille smör iij pund | Dominium haffuir Otthe Bräde.

Reditus ædituj

Helnneskyld iij pund byg | Jngen paaske madtt. Minuta vt supra

Bona Curiæ ædituj

Ager. I Kors spieldtt iij skr | Och maé rentir höö neden for ij less | 25 Brimlis ager ij skr | En anden ligger synden for weyen j ske | Norveyls ager iij ske | Kalle haffs ager ij skr | End en liden ligger østen forre j ske I Aag agir iij skr | Synder weyell ij skr | Aspis agir j ske | Koff kiers lyckenn vj skr | Gierdis ager v skr | Eng | Brymlis engen v les | Viiger engen ij les | Thenne eyendom brugir Sognnepresten och giiffuir | Degnind ther aff aarligenn j enchind dallir | och ladir ringe Freds Klocke och hielper degnindtt sin helneskyldtt samme».

Otherup sognn

Reditus pastoris

Decimantes 1 | Decimæ Rug j pundtt | Byg v pund | hauffre viij tr | Lamb vj | Gies xx | Offir xij mk | Helnneskyldtt iiij pundt Bygh Jtem haffuir Kong. Matt. (Med yngre hand: Nr. 5) ex gratia vnt och | efftirlatt sognnepresten siin partt aff tienden | fordj hand haffuir icke vden thenn ene sognn. Paaskemad och minuta vt supra.


Bona Curiæ pastoris Ager | Plöffuingen xij skr | Diurhögsa ager iiij skr | Enge agir IO vij skr | Sthins ager v skr | Kraag agir xij skr | Reffue nacke iiij skr Klaackehaldtt iiij skr j 0rs agir vij skr | Brudekuld j ske I Lille Vigerlod ij ske [ Anden Vigerlodtt iiij ske | Engh | Preste engen xxxj les j preste holmindtt iij les | Muncke maén ij les.

Onera pastoris

15 Altere hauffre iiij tr j ske | Formarsk xviij B | Cathedraticam xx B j alb.

Bona Ecclesiæ

Jtem (Med yngre hand skrivet Nr. 2) giiffuis aarligen tiill Kircken aff Kircke | hussed och en liden tofftt Landgille xxiiij B | Ett lidett enge sticke iij Jtem haffuir Kircken Bösselundt som er nogle | smaa Eger och ett lidett hesle. Thette haffuir | Lago Wrne y forsuar. Hans Perssenn y Ormistorp giiffuir aarligenn | tiill kircken aff siin gaardtt Landgille xviij B | Dominium er tiill Mollerup Dessec eptherskreffne giiffuir pendiwye tiill Kircken | dog siige de siig icke att wiide huor forre. | Ormistorp | Moens Perssenn vj B Gunder Bygge v B | Jens Vestessenn v B | Knud Suenss-en v B ] Suend pederssew v B J | Atzer xij alb. | Suend Moénssew y Kyndistad v alb. | Syndre gaardtt y Glugstorp v alb.

Reditus ædituj

Helnneskyldtt vj pundtt | Minuta vt supm

Bona Curiæ ædituj

Ager | Brudekuldt j skea | Reffue nacke ij skr | Kraag agir v skr | Store diurs agir vj skr j Lille diurs agir iij skr | Sellis agir iij ske | Degn ne lyckenn iij ske | Eng [ Eng naar hun er best woxtt vj less

Onera

Formarsk pendmgre vj B¨

J thenne sognn sidder endnu en gammell sæde degnn | naar handtt affgaar Kommir Sognen till skolen.

Wesby Sognn Reditus

(I kanten t. v. Canonicalis j Ecclesia)

pastoris

Jtem iij marek vj B aff Taagelycke och ij marek iiij B | aff Stefflinge faar presten om aaredtt for en dags | tienniste hand skall giöre huer vge vdj Kircken

Bona Curiæ pastoris

Agger. | Hoffuitt tofften xl skr | Laé tofften xvij skr | Krog agir xviij skr | Deyespielliitt iiij skr | Abulletofftenn iiij skr | Vdj Ornekier wong som inthz saais till prestegaarden xviij skr | Endtt iij agre wed naffn huss agir, höyssagir och Stenagir | paa all denne iordtt Kand 75* IO icke saais j pund Rug tiill | gaffns. 11 Engh | Presteholm er en Mae Eng som wandtt flyder offuir | om wintheren xx les | Aalle wadtt ix les | Lange agers eng iij les | Agerlöderne flegmae ij les | hussengen vj les | Leerskallen ij les | Ellekiers engen iiij les | iij smaa sticke Kallis tolffsticke j les | Spangekiers eng ij les | Engen wed gaarden 15 x les [ Ett lidett sticke wed Brecke agre j les | Wed Rasmus Knabis gordtt j les.

Onera pastoris

Pensio annua tiill Canicken xij B grott | Eller Rug j pundtt

Taagelycke Eng bleff bytt tiill Kircken for huer | xvj træ vdj Lunden ix B

Jens pederssen i Buskerith v ske agir wed naffn | Kircke agir ellir Egis agir v B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Jep Jenssen (möjl. Jepssen) | och Jep | Nielssen.)

Niels Jonssen i Roagir iiij skr Jord wed naffn | Wesby Agir iij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Suend | pederssen.)

Mogens Anderssen i Wesby vj les eng wed naffn | Kircke eng vj B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Jon Atzers[sen].)

Christiernn i Jngelstre j les eng wed naffn Kircke | sticke ij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Anders | Chnstiernssen) {otydligt).

Boell per Gunderssens ibidem iij les Eng wed naffnn j Kircke engh iij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Anders Knudssen.)

Lauritzb Degnn xxij les eng vdj mange smaa stycke | och vij ske iordtt wed naffn Rydis agir och Orestreng ij mk ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Biörn | degn.)

Niels i Brandstorp xij ske iordt vdj iij stycker wed | naffn Kircke agir xij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Anders perssera |...)

Lauritz' Moenssen i Jngelstre xxj B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Anders . . . s sen)

Anders Skreddere i Ornekier vij les eng wed naffn | tolffstycke viij B

Suend Nielssen i Södagir v les eng wed naffn | Glams eng ij B

Anders Pederssen i husstoffte iij les eng wed naffn | Megis eng iij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Suend -perssen.)

Gödmer i Elluffsholtt ix les eng wed naffn | Biörns Eng ix B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Ole gödmerssen delvis överskrivet med ännu yngre hand N:° 2: I kanten t. h. med sistnämnda hand bethalas med | 9 öre.)

Möllegaardtt ix les eng wed naffn Spangekiers eng iiij B Lauritz stolpe iij les eng wed naffn nörresticke iij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand peder St . . . e.)

Suendtt Jonssen i Esperitt ij ske agir wed naffn | Kircke agir ij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Lauritz | Anderssen.)

Rasmus Jepssen i Danniltt iiij les Eng wed naffn | Kircke eng iij B ( I kanten t. h. om denna notis med yngre hand Jens Rass | mussen.)

Stefflinge ij les eng ij B ( I kanten med yngre hand omedelbart framför Stefflinge: Jeppe olssen i.)

En eng tiill Möllegaarden aff Ornekier som Bonden | skulle giiffue iiij B aff tiill presten i Wesby och | haffuir icke vdgiiffuitt den nom, vdj xiij aar Om J huilcken 11 Eng Kircke Bogen dette eptherne inde- hollir | Anno Domini Mcdlxxx primo die Ciciliæ virginis et | Martyris præsentibus honorabilibus26 viris Domino Adam | Claussen Canonico et Cellario Lundensi Jacobo Jacobj | notario, Domino Benedicto Curato Ecclesie Wesby et | aliis viris discretis, quidam Nicolaus Laurentij in | Ornekier donauit et legauit quoddam pratum | dictum höis aggers Eng mensæ sacerdotalj in Wesbya (I kanten t. v. om denna och följande rad med yngre hand Thenne Eng | haffuer nu Sognepresten, a:o 90.) | perpetuo fruendum talj taraen conditione, quod Curatus | ibidem pro tune et, nune omni anno in die sanctj | Syluestrj vnam Missam celebrabit.

Reditus ædituj

Helnneskyldtt vij pundtt | Aff Taagelycke for den vgetienniste vt supra xxvij B | Minuta vt supra

Bona Curiæ ædituj

Agger. | Tofften hoss Gaardenn. xvj skr | Kloddenn xiiij skr j En ager paa Ryett ij ske | Engh | Haffuen hoss Kloddenn ij les | Spangekiers engen ij les


Kogrødt Sognn

Reditus pastoris

Decimantes | Decimæ. Rug | Biugh | hauffre | Lamb | Gies ] Offir | Helnneskiuldtt

Bona Curiæ pastoris

Agri sunt | Biers ager xij skr | Steenlycke vj skr | Raabecks ager xviij skr | Tiörnes Agre x skr | Øffuirste sties hulle vj skr | Nedirste sties hulle x skr | Lille lerie iij skr | Store lerie vij skr | Dambs Ager vj skf | Tofftenn wed gaardenn xij skr | Prata sunt | Saand engen lxx les | Maaie engen xx les | Egis engen vij les | Biers engen vj les | Vnder steenlycke iiij les | Ved Raabecks ager vij les | Offuir steenlycke j les | Vnder tiörnes ager ij les | Offuir tiörnes ager j les 11 Offuir öffuirste sties hulle ij les | Vnder nedirste sties hulle iij les | Ved lille Lerie ij les | Dambs Engenn iiij les | Elle hulle ager j les | En Kalle hauffue strax westir fraa gaarden indtept | wedtt v les | En Almendingh wed iiij les | thenn haffuir prestenn huertt fierde Aar | En Anden almendingh wed xvj les ther aff haffwir | prestenn huertt aar tiill siin partt iiij les | Jtem haffuir presten en damb liggendis strax westir |

fraa gaardenn emellum Kalle hauffuen och tofftenn. | Jtem ett möllefaldtt liggendes strax sönder op tiill | waditt offuir Aaén paa Kogrödts gade. | Jtem ett andett möllefaldtt neden fraa mod Keld- | strupp och paa Kogröds gade | Jtem haffuir presten frij Bygnings skouff och Jlde- | brandtt tiill sitt egitt behouff i Kir ekens skouff. | 5 En Ager kallis grimskulde liggendis i Blege sker | enge wed xij skepper then lagde saliige Otthe | Bräde tiill Fulesangh vdj salige her Jörgens | tiidtt efftir Jus Patronatus waar hannom tiill- [ kommett ther förre er Altere hauffre auffquittett.

Reditus ædituj

Helnneskyldtt

Bona Curiæ ædituj

Agri sunt | Biers Ager iij skr | Raabecks ager vj skr | Egis agir ij skr | Lille lerie iij skr | Store lerie v skr | Kircke Ager vj skr | | Prata sunt | Biers engen iij les j Möllestyckett ij les | Vnder mabecks agre ij les | Offuir mabecks agre j les | Tiörnes Engen iij les | Sten- snudenn j les | Sand engen xvj les | Maaie engenn vj les | Ved lerierne iij les | j sticke engh i Östregaards wongh i Kogrödtt iij les | Jtem haffuir Degnindtt ssaa stor partt i Almendingen | som prestenn.

( Härefter med yngre hand Om Stenistad Annex till Kogröd. findis wdj den | Jndbunden Landebog, met Fielir och Spender, Tom. 2, I in calce Libri.)

Bryndby Sognn

Reditus pastoris

Decimantes lxxx | Decimæ Rugh v pundtt | Biugh viij pund | hauffre vij tynnev | Lamb xxv | Gies xxx j Kalffue v | griisser vj | höns xxx I Offir xviij mk | helneskyldtt nihil | Minuta vt in aliis huius prouinciæ parochiis vide supra

Er ther tuende fiske leyer i samme Sognn thett ene hedir | helle Arweds leye och er xl hedske paa samme leye Och | giiffuir huertt hedske ij B Mölle leye er x hedske paa Och ij B aff huer mandtt | Och Naar hans bud Kommer tiill Strandenn faar hand en fisk j aff huer baaedtt om de haffue nogen fisk som nogett er eliirs | inthz. Och naar de haffue werred till fiskerij forære de | Sognneprestenn aff deris fiske.

Bona Curiæ pastoris

Ager och Engh westen op tiill Bryndby Kircke | Klock- aggern xij ske iordtt | Engh der hoss j stack | En Almendingh fraa Klockager och tiill gamble Kircke gaardtt. | En ager hedir gamble Kirckegaard er ett tynne iordtt Och | ligger prestenn fraa haande och saais icke Och nogle smaa | enge stycke Norden, synden, och westen optill och er icke meer | end j les engh j Bree ager ij skeppe iordtt och ligger i Brecke marek och saaes | icke aff prestenn for dett ligger fraa haande. Och thu smaa | enge stycke och er ett less engh 11 The andre Bree agger ligger i Brecke marek och saaes icke | thj de ligge presten langtt fraa hende Och ett lidett | enge stycke ett less | Sønden for Bryndby Kircke | Lundebiers agger iiij skeppe iordtt och ligger i Smisterppe | marek och saaes icke | Jtem j les vdj skattekierre marek | Smede mussenn ij less | Jtem en liden engh wed Smedstorpp j less [ Kengetofftenn wed Smedstorpp iiij skepper iordtt och then j saaes tiill prestegaardenn. [ Jtem ij smaa agre wed Smestorp den ene ij skeppe iord | och den anden iij skeppe iordtt och saaes tiill preste- | gaardenn, och thu smaa engestycke hoess | Jtem Elnne Tygis engh wed Smidstorpp ij less | Stiis ager v skeppe iordtt och saaes tiill prestegaarden | Suelt- ingenn iiij skeppe iordtt och saaes tiil prestegaarden | Bonde Moenssis ager ij ske iordtt och saaes till preste | gaardenn och ett halfftt less engh hoess | Daals Ager xiiij skeppe iordtt och saaes till preste- gaarden | och ett lidett engestycke i samme Ager er j less | Østenn for Bryndby Kircke | En liden wongh vptill prestegaardenn er ett pund iordtt | och x less engh vdj samme wongh Och dett pund iord | saaes tiill prestegaardenn [ Röden iij less mett en liden Kalle hauffue som ligger till | prestegaardenn och vden for Kalle hauffuen j les engh | Skellis engh j les | Halm engenn xvj les | Och halm Ager xvj skepper iord och saaes icke Thj dett | ligger presten langtt fraa hende vdj fiellistorpp marek | Tuingen ij less engh Och tuingh agger ij ske iordtt | och saaes icke. Denne Ager och engh ligger vdj fiellistorp marek | | Store Biernne muss engh ij les | lille Biernne muss engh j les | B Grais engh j les | Kulbortoffte engh ij les | Wed Hans Rasmus gaardtt B ij leddir fulle aff höö | Norden for Brøndby Kircke | En Ager ligger i hemmilstorppe marek och ligger j presten langtt fraa hende Och haffuir Albrett Oxes | bonde samme Ager och er iiij ske iordtt for handtt skall | holde prestens aar och harffue ferdigh om waaren | dogh haffuir hand den Ager icke lengir end som presten | will vnde hannom den. | End ij skeppe iordtt ligger i hemmilstorppe wongh och den | ager haffuir Maurits Podebuskis bonde som för wor | Ole Mauritzens och giffuir ij less wed aarligen der | förre Och den Ager haffuir icke lenger end presten will

Onera pastoris

Cathedraticum xx B j alb. | Formarsk pendinge xviij B | Altere hauffre iiij tönner j ske

Bona Ecclesiæ Brøndbya

Jtem Per Tuessenn vj B for en iordtt till Bryndby Kircke (I kanten t. v. med yngre hand Hafue N:o 1.) | Jtem Jens Anderssen viij B for en Engh | Jtem Jens Mattssen iij B for ett sticke engh (med yngre hand Ruagra N:° 2:)| Jtem Truels gödmerssen vdj Smedstrupp j B aff en Enghd (med yngre hand: N:° 2:) | Jtem Tord Tyghessen ibidem iij B for en Enghe (med yngre hand - N:° 1:)| Jtem Suend pedirssen ibidem iij B aff en Engh (med yngre hand N:° 7.)| Jtem Niels Jonssen ibidem viij B aff ager och Enghg (Med yngre hand N:° 8:) | Jtem Tyghe Nielssen. ibiderø iiij alb. aff en 20 Eng | Jtem Pedir Önderssen ij B aff en Ager (I kanten t. v. om denna och följande (resp. föregående) notis med yngre hand, med klammer om notiserna, N:° 3: I kanten t. h. med samma hand och likaledes klammer giör 3 1/3 öre.)| Jtem Jnguor Nielssen i Brecke v B aff en agera (I kanten t. v. med yngre hand N:° 7 2 B | N:° 9: 3 B.)| Jtem Joen Nielssen ibidem j B grott aff en ager (I kanten t. v. med yngre hand N:° 8:)| Jtem Bentt Nielssen och Joen Anderssen viij alb. aff en ager (I kanten t. v. med yngre hand N:° 4:)| Jtem Joen Jenssen ibidem vj B for nogett Ager och enghd (kanten t. v. med yngre hand N:° 6:)| Jtem Per Gödmerssen i Elisholtt v grotte aff nogen engh (i kanten t. v. om denna notis med yngre hand, med klammer om notiserna, N:° 2: I kanten t. h. med samma hand och likaledes med klammer detta bethalas j med 13 öre | Sölfver Mynt.)| Jtem Jens Pedirssen 5 ibidem iiij alb. aff nogen engh(i kanten t. v. om denna notis med yngre hand, med klammer om notiserna, N:° 2: I kanten t. h. med samma hand och likaledes med klammer detta bethalas j med 13 öre | Sölfver Mynt.) | Jtem Chresten ibidem ij B aff nogen Ager (I kanten t. v. med yngre hand N:° 3:) | Jtem Anders Lassen viij B for ager (D\o med klammer om denna och följande (resp. föregående) notis N:° 1:)| Jtem Niels Gunderssen iiij B aff ager (D\o med klammer om denna och följande (resp. föregående) notis N:° 1:)| Jtem Jep Poffuilssen i Stubberupp ij B aff ager och engh (I kanten t. v. med yngre hand N:° 7:) | Jtem Anders Mömbo i Roagger ij B for en Ager (I kanten t. v. med yngre hand N:° 8:)| Jtem Jens Pedirssen i bierrekuldtt j B grott for nogen agre (I kanten t. v. med yngre hand N:° 1.)| Jtem Mogens Jenssen i Brecke v B for ager (I kanten t. v. med yngre hand N:° 3.)|

Jtem Niels Monssen i skefftekier iiij B for nogen Ager (I kanten t. v. med yngre hand med klammer om de tre notiserna N:° 2.) | Jtem Mogens Tugessen iij B for nogen Ager (I kanten t. v. med yngre hand med klammer om de tre notiserna N:° 2.) | Jtem Pedir Drucken ij grotte aff en Engh (I kanten t. v. med yngre hand med klammer om de tre notiserna N:° 2.)

Reditus ædituj

Helnneskyldtt | Minuta vt in aliis huins prouinciæ parochiis io Jtem tiill Bryndby sognn er en Degnne gaardtt mz | ett pund iordtt och x less Engh

[Kvistofta socken, se s. 121 //. Vikens socken, se under Väsby s. 543. Höganäs socken, d:o. Bjuvs socken, se del 2 s. 19 f. N. Vrams socken, d:o. s. 18 f.]


Källa

Lunds stifts landebok utgiven av K. G. Ljunggren och Bertil Ejder. Forsta-Tredje delen. Skånsk senmedeltid och renässans. Vol. 4-6. Lund/Köpenhamn, C. W. K. Gleerup/Ejnar Munksgaard, 1950-65.

Fotnoter

<references>