Ingelsträde nr 2, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1831 (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1826 (Lantmäteriet).
Ingelsträde ca 1830 (Kullabygd).
Ingelsträde 1773 (Lantmäteriet).
Ingelsträde 1773 (Lantmäteriet, obs fel datum på filen).

Domboksmål

1667 (sid 101)

Laurits Rasmusen i Ingelstrede på egna och Peder Sönesens wegne stämt Olle Sönnesen ock Helle Andersen på 12 mends opkrefwelse. Widare stämt Birgite Nilsdoter i Ornakier ock hennes barn. Paul Rasmusen och Nils Rasmussen i Ingelstrede. Pder Sönnesen och alle Anders Hellesens barn bim Johannes Sönesdoter med sin ratte lauwerge Lauris Rasmusen ibm Elne ock Bendte Nilsdoter i Mossegaarden med deres rätte lauwerge Rasmus NiIsen ibm Kirstina XXXXdoter i Stellinge med hennes rätte lauwerge Peder Persen i Wäsby. Saken gällde deras rättighet i den skattegård i Ingelsträde son Lauris Rasmusen ock Peder Sönnesen bebor.[1]

1667 (sid 103)

Nils Rasmsuen i Ingelstrede hade instämt Birite Nilsdoter i Ornakier ock hennes barn Kirstina Nilsdoter i Stellinge, Elne ock Bente Nilsdoter i Mossegårde, Peder Sönnesen i Ingelstrede ock alle hans syskon och Lars Rasmusen i Ingelstrede. Nils Rasmusen hade instämt dessa om sin lott efter fadern och syskon i den halva skattegård som Lars Rasmusen påbor.[2]

1668 (sid 127)

Om Lars Rasmussons gård Ingelsträde. Helle Andersson som nu tjänar i Kiere i Quinge [KVIDINGE?] Sockn att hans fader Anders Helless, som förut bott i samma omtvistade gård i Ingelsträde sålde sin anpartagård i Danhult och köpte i den omtvistade gården i Ingelsträde.[3]

1668 (sid 135)

Nils Rasmusson i Ingelstrede vad där tillfallit honom efter hans sal fader Rasmus Lauridsen som bodde ock fradödde den halva skattegård i Ingelsträde som nu Laurids rasmusson påbor och som tillkommer dem efter deras sal broder Jens Rasmusson. Laurids Rasunusson och hustrun Bente Olofsdotter får nu av Nils Rasmusson rätt till hemmanet.[4]

1668 (sid 172)

Lars Rasmusen i Ingelstrede reser som riksdagsman till Stockholm och fick Tre hundrade sletta daler.. [MAJ 1668, T.J. kommentar]

1668 8/11

Lars Rasmusson från Ingelsträde kommet hem från Riksdagen.[5]

1668 (sid 183)

[Sadser Hansson i Esperöd inblandad. han kanske ledde värderandet?/TJ] Lars Rasmusens gård värderades till 260 skpr jord ock lass eng. Lars Rasmusen har 74 1/2 skpr, Birgite Nilsdoter i Ornakier 23, Johane Rasmusdoter ibm 9, Sidtze Rasmusdoter och Kirstina Rasmusdoter vardera 9 som de ärft efter deras sal. fader Bentes sal fader. Bente Nilsdoter i Mossagården l 1/2, Elne ock Kirstine Nilsdoter i Stellinge ??? Uti den andre parten av gården tillkommer Peder Sönneson 43 1/2, Johanne Sönnesdotter 11. Pede… …en i Väsby 4, Helle Andersson 28 1/2 Törind Andersdoter 14 skpr, Johane Andersdoter och Ollu Andersdoter vardera 14 skpr.[6]

1677 (sid 72)

Benta sal Laurs Rasmus i Ingelstrede var instämd med sin lauwerge Paul Rasmusson i Ingelstrede.

Forts: Olluf Sönnesen i Sande i Sönder Heret gifwer sin broder Peder Sönnesen i Ingelstrede och hans hustru Sidtze Sönnesdoter och begge deris Arffuingar all sin anpart i den halfwa skattegaard i Ingelstrede brodern Peder Sönnesen påbor.[7]

1680 (sid 113)

Kendis wi underskrefne Nemblig Jep Kieldson i Ornakier på min hustru Bengta Nilsdoters wegnar, Nila Olson ibm, Hellie Olson i Nör. Danholt pä wåre hustrurs Johanne ock Sissa Rasmusdoters wegnar och samptelig hermed witterlig giör at wij med woris kera hustrurs welbe. raad och samtöge bortgiffuer fra oss och woris arffuinger all huis lod och Anpert som oss på wore hustrurs loode wed arff ock kiöp indtil denna dag er beretigat effter en 12 Mands affsikt udj den halffua skattegaard udj Ingelstrede som Lars Rasmusson abodde Udj Huus ock Bögning, Ager och Engh Skoug och Maer och all anden herligked och alt vort giffuet til Nils Rasmusson i Ingelstrede och hans hustru Boel Olasdoter och beggi deris arffuingar Saa och wij effuer bemelte woris hustrurs och Arffuingar ej effter denna dag kiendes oss nogen icke mera lod, [dhel] Rett eller Rettighed dertil och haffuer i nogen maader. Men forne Nils Rasmuson och hans hustru ock begge deris arffuinger som bemelte woris Rettighed baade udj arff och kiöph med sin fulla kraft och wirkning at hafwa Noch och beholde saa som it fast nigen kallandet kiöb kiert och upåtalt i alla maader och holle honom frij for fire mands påttalle, och for skade och skadeslös i alle maader och loffuer wij samptelig at giffue honnom och hans hustru och Arffuingar det på Rikting Tingawinde. Naar altså och begieres detta til witterligked haffuer wij Samptelig trende Mend woris Signeter eller Bomerken her neden Under och wenlig ombedet disse tuende Mend Nemlig Jep Paulsen i Wäsby Hoffgaard och Anders Larsen i Ornekier, detta til witterlighed med oss at besegle willa. Actum Ornekier den 5 December 1677. Nils Olsen och andras bomärken.[8]

1689-10-15

Continuerade tinget wijdare.

Clemmet Nilßon i Ingelstredh och Joan Jeppeßon i Södagra kärande till Swen Larßon i Ingelstredh [nr 2, min notis] för dhet han will förtränga dhem ifrån dheras skatterättigheet uthj dhen gårdh i Ingelstredh han uppåboor, begärandes blifwa medh dheras Rätt han hafda, och insinuerade dheras skrifteliga Jnlaga af d 1 octobr 1689, dheruthinnes dhe förmäla sigh hafwa een Skatterättigheet uthj Ingelstred gårdh som Rusthållaren Swen Larßon åboor, nem: 29 skepp: Jordh, hwilka dhe äro ..... sina barn tillhanda hålla, efter som Rusthållaren icke skall hafwa dher till någon Rätt eller Rättigheet.

Swaranden Swen Larsson Comparerade;

Clemmet Nilßon och Joan Jeppeßon blefwo med Swen Larßon wän: och wäl förlijkta, således att Swen Larßon skall gifwa till bem:ta Clemmet Nilßon och Joan Jeppeßon för dheßa 29 Skäpp: JOrdh, som är dheras hustrurs arfwelåtter i Skattegården Swen Larßon åboer, Tiugo Dr Smt, På 2ne terminer, half Parten förstkommande S. Johannis tijdh, och dhen andra halfparten S. Michaelis tijdh dher efter, huar uppå dhe taga hwar andra i handh, och låfwa Clemmet Nilßon och Joan Jeppeßon när dhe sina fullkom:a betalning som ofwanbemält är, bekommet, att gifwa Swen Larßon richtigt Sköthe, uppå samma dheras hustrurs försålda arfwelåter.[9]

1698-99 (sid 292)

Hans Jönsson i Ingelsträde hade låtit instämma rusthållaren Pehr Andersson i Pottmjöhult for att denna ville driva Hans Jönsson från dess åboende hemman. Nils Gudmundsson i Ingelsträde är fader till Gudmund Nilsson i Hulta som har köpt part i rustningen av Pehr Andersson och vill driva ut hans Jönsson. Hans Jönsson uppvisade en kopia av sitt städmålsbrev av 27 juli 1692.[10]

1700 pag 293

Anders Nilsson i Gössarp lät uppläsa 2ne köpebrev det ena av dess fader Nils Rasmusson i Gössarp utgivet 6 febr l699 där han sålt och avhänt sig till sin son Anders Nilsson och hans arvingar de två parter av munderingen samt halva den skattegård Nila Rasmusson åbott såvida han med sin hustru Kirstin Larsdotter har köpt och inlöst av Håkan Andersson i Nelllager och Allerums socken enligt ett Jordägande Tings vittne av 21 nov 1655 Det andra brevet var av dess svåger Sven Larsson i Ingelsträde d 13 Jan 1700 där han på sin hustru Kirstin Nilsdotters vägnar säljer till hennes broder Anders Nilsson och hans tillkommande hustru all den rätt hon ärvt efter sal moder Boel Bengtsdotter i Gössarp som hon med sin man Nils Rasmusson åbodde.[11]

1701-02 (sid 34)

Rasmus Larsson i Ingelsträde uppbjuder första gången en part i Västergård i Ingelsträde han köpt av brodern Sven Larsson 9 mars 1699.[12]

Lars Larsson i Långaröd hade insänt ett extrakt av Luggude härads protokoll dat d 11 marti 1680 angående någon skattejord i Lars rasmussons åbodda skattehemman i Ingelsträde som Hellje Ohlsson i Norra Danhult, Jeppa Kjellsson i Ornakärr och Nils Ohlsson därsammastädes donerat till Nils Rasmusson i Ingelsträde och därpå bekommit tingsvittne som dokumentet vidare förkunnar och begärer Lars Larsson att detta måtte uppläsas och inprotokolleras till Nils Rasmussons barns säkerhet. 22/1 1708. Bonden Sone Andersson i Ingelsträde uppviste ett köpebrev av dess fader Anders Sonnesson dat 4 jan 1706 på halva den skattegård i Ingelsträde Sonne påbor. (faste 1/2 1711) [13]

Kommentarer

Clemet Nilssons hustru hette Johanna Andersdotter, Jon Jeppssons hustru var antingen Tören eller Olu Andersdotter, döttrar till Anders Helgesson som ägt en del av Ingelsträde västergård (nr 2) [14]


Källor

Kommentarer inom hakar [ och ] är Torbjörns eller Martins.

<references>

 1. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 2. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 3. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 4. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 5. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare
 6. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 7. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 8. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 9. (SVAR, Luggude dombok 1689 - bild 119-120)
 10. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 11. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 12. Hämtat från Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare)
 13. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens Släktforskare)
 14. Martin Brandt