Hultabo, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Hultabo 1723.

1646-1647[1]

Annammit aff Niells Bendßon i holltaboa Städzmaahl aff den halffur part gaard ibm hans fader Bentt Anderßon till forne haffde.

1650-51[2]

ÿnd Bendson i Tiöröd, feste en grd i Hultebot, som Helle jonson tilforne paaboede

1681[3]

Lars Jepson i buskeröd, beuiste med kaldsmän Ebbe Suenson i Buskeröd och Jöns Suendson i hustoffta som haffuer steffnt Tur Pederson i Stellinge på sin hustru Inger Ebbeßdatters wegnar Jon Bendson i Tiöröd, Niels Öndson i Buskeröd Peder Öndson ibm: samptliga på deris förmÿnderskap for Sal. Ebbe Önds tuen de dötter i Buskeröd, til 1 tingh till 12. Mäns opskreffuelse på den gårdh i Buskeröd som migh Lars Jepson nu på boor, at udlegge en [..] lods Eijrer sin lod och anpart i för:e gård, och det efftr huus skiole och beuffur som [...] på åstrederer skall bliffur fram wist så wel huad som migh Lars Jepson på min hustru s wegna kan arffur ligen till falla, så och effter andre breff och beuis kan til komma i för:en gard, så och att udlegge en huer da ander lodseijer deris lod, och anpart i samme gård, som de arffued haffuer effter deris salig fader Ebbe Öndson, så och effter deris Sal. Moder udj hus och Bygningh aager och Engh, och alle gårdshus til eigande och en huer lodsEijere sin lod och anpart, at ud [..] [..] och från skiffte, och de sine [...] att setta Reen och Stoor, så och offuer weija [..] tynge på för:ne gård, huar wit på huert [...] jord och last Engh belöppa kan så och er på sine huad Reppe Jord och lasseng skulle kosta att kiöba, om nogen det [...] wil nu [...] tyder, naar kong: Tynge aff laggers och be tallis och er aff de lofliga Retten begier rande att [..] maaste 12 o williga män op mälles och aff Retten fore legis att [...] på åstrederna naar dommen [..] tilsyges och derist[...] for Retten som försuarligt kan waar, Önd Bendson suarit på sin Egen och sine bröderis wegnar, Joen Bendson och Nils Bendson at de iche kun da taga [....] Jord och Eijendom ty de ej kunde inted Skatte for det er ej haffuer sielff, och kunde indtil farbroderne Peder Öndson och Niels Öndson, da bleff de til udmelt Lars Pedersson i Ingelstrede Nils Olson i Danhult, Peder Person ibm Jon Christenson i Holta, Hellie Olsson i Norra Danhult, Olle Person i Hoffgården, Lars Rasmusson ibm, Peder Månsson i Wesbye Torckill Åckason i Tiöröd, Suend Sönneson i Bransdtrup, Niels Jönssin Wademosse Jöns Sönesson i Ornakierr, bemelte Mäns fore sages [..] deris Tapt att effter komme som de [...] attt for suare.

Dombok: 1699-05-08

Thomas Twilling i domboken, kallas rusthållare och har mottagit brandstödh.

"dommaren jöns hansson i Lageret [laröd] och [... ...] anders Påhls i Slusåhs, inlefwererade dheras skrifteligen författade be.... och wärdering öfwer dhen byggnad nils Bengtsson i hultaboo, olof ohlsson I Tiöret och Påhl Gudmunds i wäsby giort uppå Rusthållaren Thomas Twillings åboende hemman i hulltaboo, för dhen emottagna brandstodh belop med samma byggnad til siutijo siu dahl tiorton öre siilfwermynt, warandes samma Beskrifning dato d 2: sistl:e Maij, hwilken de uppå dheras eedh tillstodo, wara alldeles richtig."[4]

Källor

  1. Länsräkenskaperna 1646-1647
  2. Länsräkenskaperna 1650-1651
  3. Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:40 (1681-1683) Bild 73 / sid 70
  4. Avskrivet av Martin Brandt 04/2011