Henrik Andersson Salling, klockare i Väsby 1686-1735 (artikel)

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby Kyrka.

Henrik Andersson Salling (Sallingius)1686-1735. [1]

Salling var son af Anders Mårtensen och född i Wäsby år 1659, namnes som kantor här 1686, dog år 1735 lociis begrofs den 14 november.

Gift med Margareta Bengtsdotter.

Barn: Erik född den 30 juni 1688

Kristian » » 11 mars 1691

Nils » » 3 jan. 1694

Hans » » 5 april 1696

Beata » » 2 mars 1699

Gösta » » 19 juni 1705

Beata Salling ingick äktenskap med handlanden Peter Lindgren i Engelholm och vigseln försiggick den 11- juli 1723.

Kristian Salling sammanvigdes med Anna Kristina Pihl den 9 februari 1755.

Under Kantor Sallings tid år 1696 utkom änteligen den psalmbok, som med stor nytta och uppbyggelse användes till år 1819.

Hvar och en kyrka i riket, inlöste därav ett exemplar i kvarts med stor och vacker grof stil för 4 daler silfvermynt, "men konungen lät den på sin egen kostnad inbindas".

År 1698 utfärdade konungen påbud "att prästerna skola samma kyrkopsalmbok med alla de däruti befundna stycker och delar, vid Gudstjänsten och deras ämbetes förrättningar med sången, och eljest noga iakttaga, samt ingalunda understå sig några andra psalmer, än de där ut i finnas", under gudstänsten församlingen att försjunga.

Ansökan om "positiv"

Den. 23 maj sammanträdde socknemännen för att rådslå om inrättande af organisttjänst och inköp af orgel. Beslutet in föres här in extenso.

"Emedan Väsby kyrka är så belagen att många resande besöka, gudstjänsten och samma kyrka redan af förfäderna är försedd med klockor, urverk och annat som vid en bonde- eller landtkyrka behörigt är samt kyrkan dessutom vid förmöget tillstånd när utestående medel Blifva vederbörligen indragna; alltså hava vi undertecknade socknemän alla samtliga uti Wäsby socken för oss och våra efterkommande kommit öfverrens och oryggerligen utlofvar, att om öfverheten behagar tillåta af Wäsby kyrkomedel måtte köpa ett positiv (orgel) det "vi då vilja årligen participera i lön och underhåll för en organist, att hvar och en man som bebor ett helt hemman ska om året gifva organisten 2 skäppor korn och proportionaliteter af de mindre hemman, hvilken säd kyrkovärdarna skola påminna allmogen att årligen vid Tomasmessotiden leverera till organisten: men skulle någon antingen af denna tidens åboar eller våra efterträdare till hemmanen visa sig härutinnan motvilliga och tröga så måga kyrkovärdarne med fjärdingssman, utan vidare lagsökning utpanta sådant; och dessutan skall en sådan organist få på gateplatsen ett belget stälie att bygga, hus uppå.

Skolande vi äfvenväl efter råd och ämne göra honom någon, hjälp när han sig ett litet hus uppbygga vill: men emedan vi således, vår villighet, underställa vi öfverheten huru mycket kyrkan må årligen bestå, och vara delaktig uti organistens löning.

I Öfrigt förbehålla vi oss att få kunskap ifrån kyrkoinspektoren, när detta vårt förslag och utfästelse blifver konfirmeradt, samt huru mycket ett sådant positiv skall kosta.

Datum Väsby den 23 Maj 1731.

Carl Gustaf Danie, T. Kijlman. L. Holm. A. Friberg.

GÖSSARP, Måns Jönsson underskef på samtlige i byens vägnar.

Uppå samtlige Wäsby sockenmäns vägnar: HULTA Johan Persson, DANHULT Nils Helieson, BUSKERÖD O. Nilsson ESPERÖD Tyke Kjellsson, LÅNGARÖD Knut Larsson i LångarÖd, HULTABO Olof Jönsson, TJÖRRÖD Jöns A. Damberg ibm Nils Pålsson, WÄSBY Nils Jönsson, GÖSSARP Änder Nilsson, KROKSTORP Nils Pålsson, ORNAKÄRR Lars Jönsson samt Nils N. Persson samt Nils K. Lorentsen, TÅGALYCKE Nils Jönsson (egen hand).

Svaret från myndigheterna

På kyrkoinspektorens skrifvelse gaf landshöfdingeämbetet följande svar:

Wälbetrodde kyrkoinspektor.

Det förslag som I förledet år uti December månad gjort angående en organists antagande vid Wäsby kyrka mot 30 daler silfvermynt årligen af kyrkans medel att åtnjuta förutan det kornet församlingen sig påtaget årligen erlägga har jag med Wen Consistorio i Lund öfverlagt hvilket mig vid handen gifvet, att det tänkt kunna förskaffa församlingen någon fattig student uti akademien eller annan skicklig person som förstått organist konsten, och velat åtaga, sig denna, sysslan för mindre arvode än organisten uti Helsingborg, men som sådant slagit fel och orgelverket ej utan sin skada kan stå obrukt så har jag såväl som konsistorium funnit för skäligt edert förslag härmed fastställa med befallning, att I jemte Herr Kyrkoherden, kyrkovärdarna och socknens äldsta, föranstalta, det någon skicklig person må, blifva, antagen som förstår organistkonsten, hvaremot han bör årligen åtnjuta av kyrkan 30 daler silfvermynt förutan det kornet församlingen utlofvat hvilja erlägga, taga ndj;; s no. ga. i akt att don härtill antngm som förstår verket tiliböriigen handtexa, p!i det kyrkan icke- medelst ofcxrfarenh 3t m& komina att lida ökaxla, vid detta ve/rket eorn kostat kyrkan ansenligt aitt inrätta* Gudi Ixrfallat Malmö den 8 Maj 1738 Uti Högvälborne Herr Baron Generalmajoren Landshöfdingen. och öfverkomme ridan tens frånvaro G. M e n t z e r. P. Lindsikoagli. Föreskrifne tvanne afskrifter äro med original erna, h vilka hos mig undertecknad äro i förvar, lika lydande, det betyga^ s a~' O. J. S tee n h o f». Som vi finna blef församlingieai» bealut angående inrättande a.f organisttJÄiist ocli inköp af orgel af myndigheterna godkändt. Af ve a erhöll församlingen tillåtelse a.tt af kyrkaris medel årligen använda- 30 daler silfvermynt till organistens aiflöning. Orgeln uppsiittes af Ilofsekreteraren •oeJi Lektorn Dom. Jonafi Hjelm i Wäxiö år 1737. l kyrkans räkenskaper för nämnda år är u p p ta.ge t föl jande: »33Jrfx^r a.pprobation af Kongl, Laindshö-f- <linge<>rnbetet samt Consitoriuni, är till donna kyrka anskaffat ett orgelveik, so-m efter kvitt ense kostade 150 dal. öilfverni. Kn organist fi*ån Malmö bekommit för detta, verks gransirade 12 » Förut inköpta brädor samt likvid till snickaren för orgelverksläktaren ined gallerverk, trappa och mera 60 » För orgelverkets J i iti n tan du J"r. Lund med tf vagnar och en ridhäst baloper till summa- 16 » Diverse materiel inköpta, och använda vid orgelläktare n® byggande 6.7 » Uppköpt 3 :ne ekebjälkar att hafVa under läktaren 2 » Betalt till en organist från Helsingborg som spelat under tiden då ingen organist varit anställd 1.16 » Till smeden för hans arbete vid orgelverk s läk tar en 11.16 » Bet;il 1, för inur- och smed jea r be te 7.22 »


Källa

Kapitel ur Holms bok, "Kantorer i Väsby" från år 1907.

<references>

  1. Traditionellt sett har man sagt att det var från 1686 som Henrik var klockare i Väsby socken. Men det finns en notis ur Luggude härads dombok 1729 som antyder att han var klockare längre tid, från 1682. "Klåckaren Hindrich Sallign Wäsby 70 åhr gl: att han warit klåckare i dhen församling 47 åhr, och dess antecessor Anders Mårtensson 52 åhr." Detta borde betyda att Henrik och Anders troligen var klockare ihop 1682-1686 eftersom Anders nämns som klockare runt 1684.