Här sänder iag min bror...

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Sånger af en svensk fånge i Simbirsk utgivna av Martin Weibull 1868

Trolig författare: löjtnant Georg Henrik von Borneman.

14) Här sänder iag Min Bror...

Här sänder iag Min Bror af Telemacs bedriffter,
Jag blifwer ledzen wed dess långa äfwentyr,
Och litet mera mig om ändras saker bryr,
Om iag man kunde blj i Swerje en gång giffter.

Jag hafwer satt mig för min swändom till att spara,
Min swändom såsom iag then hafwer qwar ännu,
Jag giömer alt för then som engång blir min bru,
På thet at hon och iag må bägge nögde wara.

Ty elliest kanske iag the långa hornen bärer,
Ty blifwer iag nu kysk, ey skiöter älskog omm,
Beflitar mig at blj alt meer och mehra fromm,
Och lefwer som thet Tin Camrat i stugan lärer:

Ey then, som flitigt haar thet trägna huusbekymret,
Och kiöper för Er in kalkoner, höns och giäss,
At han tå annat giör iag kanske billigt räss,
Ty thet är ett godt skeen at see här Fruentimret.

När som kalkoner, lärfft kiöpz, kanske annat wanckar,
Jag weet thet ey, men mig man såledz hafwer sagt,
At kiöpman hafwer sig hoos sig kiöpmanska lagt,
Dock om wår Hammarschiöld iag hafwer andra tanckar.

Jag önskar nu Min Bror i thet qwarteret lycka,
Som Tu nyss flyttat inn, uti wisthuset maat,
I kiällarn öhl och miöd i pipor och i faat,
Så skal I see hoos Er hwem som i Jul will dricka.


P P