Glimminge nr 3, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Enskifteskarta över Glimminge från 1818 (Lantmäteriet).
Jonstorp socken enligt generalstabskartan 1861. (Lantmäteriet).

Ägandelängder, etc

För en artikel om Glimminge nr. 3: se här!

Domboksmål och länsräkenskapernas dombokcutdrag

1622-23

Aage Bendson i Glimminge husbondhold af en Otteondepaart af hans s. faders grd. [1]

Onsdagen den 15 Maÿ 1672

Torkild Aageson i Tiöröd och Mons Troedson i Wesbye hofgaard paa sin sons wegar: i dag deris 4 ting begierer at dennom moste op meldis 12 mand och samb frender paa den ½ skategaard i glimminge som Suend Pederson nu beboor och samma mend först moeste udlege oß mig Törkild aageson pa mine och mine medarffuingars wegar och mig Magnus troedson paa min söns wegar aldden Jord och anpart oß er beretigat i samma skaategaard udj agr och eng skouff och huse med anden herlighed som der kand findis efftr de [skiel] och beret mig som de meena paa astrederne skola fore wises och som der paa udskiffte huar aff oß sin vdlegande Jord som [..] aff samme gaardz Eyendom kand till komma med skouff och andet och som der paa samme Jord med huse skouff och merhet giöra en Nogua grandskning och des bröstfald paa husen saa och huus som Eer hugit til Upligt aff [...] de åhr som Suend Person det brugt haffuer, Rigtig udj Rede pengr at Taxera, for det 2: at udlege en huar af gaardsens ander arffuinger deiris Anpart, efftr huar deiris Rigtige skiell som och des bröstfald at Taxere, for det 3 tage som mend [...] 40 Cap: i behörig agt, som siger waar nogen iche gaarden haad beboer holder ved magt, som [...] ded klarlig udwiße haffuer som for uder maagt at sette en [...] arffuingerne til sam gaarden kand holder wid lige betahle, arffuingerne med waar som om [...] huar paa samme mend haffuer [...] at efftersom om Suend Person sij Jehr aldeilis imod same Capitel: haffuer forterd baade med [...] Vpligtig [...] och Andert som dennom skolt fore wises och beretis och som der effter at paa kiende om huad Jehr effter samme Cap: bör gaarden at afftrede helst efftr dj hender en for med mand och Jehr arffuing til goorden der Jmod Jag Torkild Ageson er kommen af den Rete gamal Jorddrett och er föd och barne i sam gaard och min fader och faders fader samma gaard beboed haffuer, och iag meenar mig En andel der udj at til kommer, meende iag at huar [...] wist den at Jndfrelse, Eler och Jag Mogens Troeds paa min Söns wegar som iag och meener at war kommen och Rete Jorddret och Er föd och barne i same skategrd och haffuer och en [....] Jord der udj och der efftr samme mend efftr forsk:er Capitel: at sige en bonde paa same halffur gaard efftr forsk:ne omstendigheder som er Veder hafftig der af at [...] efftr bag staffuer saa och same mend at paa sete it wist kiöb paa huar Jords Eyeris Jord och Eyendom samt [....] [...] hauffur war och ald [....] Jordh helighed som gaarden wed komer, och paa kiende de breffur som dennom paa astrederne bliffur fram wist om de med lau bud war sanloulig handlet som det sig bör effr bagstaffuer hr imod möte Suend Pederson och suared at hand begierer same 12 mand först moeste tage i förhör, alle de [...] och [...] [...] som Er huar paa astederne haffuer at framwise som kund forklara huar som noge Jord eller [....] eller stor haffur kand i for: glimminge grd efftr som synes Torkild aageson böhr med [....] skiell och beuise sig til om hand haffur nogen part i samme gaard eller Jehr, for det 2 at [...] huar sin part huar stor den er och det Speoificere udj [..] pening som mange som er huar [...] Rette kund til komma, dog der efftr at sige med [...] [..] paa garden som sielff [..] Rigtig [....] kand waar störst Jords Eyer der udj samt dj ander parte at Jnfrj och har udj [.....] deris af sigt beskeffuer som Rete ehr, da bleff opmelt förste mand Laurids Rasmuson i Ingelstrede Olle Suendson J danhult Söne Truedson i holte, Niels Jonson i Wademoese Sönne Olsson i Brandstorp Suend Ols i Buskered Arrid Pederson i Suemingstorp Anders Jonson i glimming Niels Nielsson i Langered Jens Anders ibm Joen Person ibm Joen Bendson i Tiörröd, huilke forrlegis at möde paa astrederne waar til sigis [..] Fog for Rete: som Reter, [....] at parterna sker Rett: och skell och den fram [..] [..] affsigt Jnden tinge giffur beskreffur undr derris [...] mahl. [2]

Onsdagen den 25 Junij 1673'

Sal: Bendt aageson i glimminge haffuer Udgiffuit at hand haffr solt och afhendt fra sig och sine arffgr den 3die part aff den ½ gaard som Suend Pederson pa boor Jempte welit laubud aff dato 1607 som same skiäl

war auhengigh der effter framstoed Johana Bends dater i ornakier och med op regte finger suara wed högeste eed at den tiden hindis sal: fader bendt aages: warffur de for:e Laudbud, da war hende i alt samdhed bewist at hand haffr tuende leffuende söster som och war föde paa same ½ gaard i glimming och den ene söster war mader til Simon Nielson, som er fader til den quinde Boell Simonsdater i farhult, som er Niels Jons hustru yder waar w hinder beuist at 4de parten af den ½ gaard som Suend Pedersom paaboor erln kiöbt for den skyld [....] oß at Niels Jons paa sin hustrus wegar kand waare en dehl beretiget i for:e ½ gaard saalenge forsk:ne wendisbyrd Stoor wed sine fuldemagte [......] Suend Pederson kand framblega nogte Riktig skiel at 4de parten er kiöbt och betalt med som for oß fram wist ehr mens huor stoor den part ehr kunde eij wj forklare for medelst dj forige 17 mend haffur Taxerit den ½ gaard for 101 Skepr Jord och laßeng, med des herlighed, och sidan udlagt til jordsEyarna [...] [...] och tiuff Skpr Jord och laßeng, haur dj 20 Skiper Jord och Laßeng beuiste skall [..] oß beuist, belangande den bonde som wj skulle sige paa den ½ gaard dasom som Jngen haffr fram wist for oß nogle Skiell, som kunde waar Större JordhEyer i den ½ gaard med Suend Pehrs som nu boor derpaa och hans hustru er föd paa den ½ gaarden, ehre neste frende: Saa wideris och Jcke Reten at kiende med tilfinder Suend Peders at waar Ret bonde paa den ½ gaaard och Jndfrelse [...]Jorden som Icke under war Kiöffte och betalte aarsige [..] wor afsigt saalenge haffr [...] er daar, at der war [...] paa flera breff och wendis byrd och Jehr er fram kommen, at samme [..] etc:[3]

1706-1708[4]

Såsom Sl: Åcke Torkels: Barn 3 döt trars, och en sohns fäderne arf som dhem på Skifftet A:o 1700 hållit utj Norra Heljared efter deras sl: fader nu tillfallit, så och det arf som [deras] fadernes nu är tillfallit efter deras fader moder utj laga och wederhäffiga för myndares wårdh och desposition till följa af lag och Kong: förmyndare ordning icke är satt och förordnad Och som ingen anhörige finnes mehr än Påhl Swens: i glimminge som icke är wederhäfftig till att swara fördenskull har Tingz Rätten till föllje af Kong: förordningen wehlat uthsee och förordna Påhl Swens: i Glimminge, Trulls Swens i Norra Häljaröd, Jon Krabbe dersam- mastädes och Nils Raßmuson i Swe nningstorp att wara förmyndare nembl: Niels Raßmus: för Åke Torkells: sohn och dhen ander [....] hwarför En dotter skohlandes dhe oförde[...] uthfordra arfet hoos sonen hwilkea [..] innestår, och taga efterrättelsen hoos Trulls Swens: i Norra Heljaröd som har Skiffte- brefwet effter fadren samt hoos Påhl Swens: i glimminge som har efterrättelsen om arfet effter fadermoderns, och skohla dhe wara förpliktade wedh [...] [.....................] 3 Dr smt eidh nästkommande ting att gifa Rätten här om be- hörigt underrättelse, men skulle någon af dem hava laga för- tahl så bör han sådant till kommande tijdh tingz Rätten be hörigen till känna gifa, Actum ut Supra.[5]

1708-10-17

Nämndemannen hade synat Glimminge 3 5/8 som Lars Flinta brukat hälften och Gunnar Pålsson den andra hälften och som nu Christer Månsson emottagit att bruka[6]

Källor

  1. Länsräkenskaperna
  2. Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:37 (1671-1673) Bild 177 / sid 174
  3. SE/LLA/10879 Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:37 (1671-1673) sid 349-350
  4. Luggude häradsrätt 1706-1708 AIa:13
  5. Luggude häradsrätt 1706-1708 AIa:13
  6. Kurt Bengtssons avskrifter