Glimminge nr 2, Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Enskifteskarta över Glimminge från 1818 (Lantmäteriet).
Generalstabskartan 1861 över Jonstorp. (Lantmäteriet).

Domboksmål

1697 Pag 144 [1]

Oluf Andersson i Tunneberga och Måns Svensson i Tjörröd stämt Såhne Ohlsson i Glimminge om det barnagods hans sal fader Olof Larsson haft iför sal Måns Jönssons dotter Elin enligt brev 7 Jan 1689 och skiftebrev 2 juli l685 och ett annat skiftebrev 2 juli l686 . Elin Månsdotters svåger var Måns Jeppsson i Långaröd och broder Måns Jönsson i Ingelsträde. De fordrade också efter skiftet 12 oct l675 efter Elin Månsdotters mormoder Johanna Persdotter i Stubbarp.

1697 Pag 145 [2]

Samma personer stämt Måns Jeppsson i Långaröd och drängen Måns Jönsson i Ingelsträde för Elin Månsdotters arv. På Måns Jönssons vägnar var hans förmyndare och farbroder länsman Lars Pehrsson i Ingelsträde.

1698-99 ???? [3]

Oluf Andersson i Tunneberga och Måns Svensson i Tjörröd instämt Sonne Ohlsson i Glimminge om barnagoda för Elin Månsdotter i Väsby. Kärandena hade instämt Lars Svensson i Tunneberga och Påhl Jonsson i Balja att vittna. Såhne Ohlsson inlevererade en attest underskriven av Lars Andersson, Sven Månsson, Hendrich Månsson, Påhl Svensson och Christer Månsson i Glimminge, Nils Pehrsson i Unnarp, Pehr Larsson och Pehr Månsson i Görslöv dat 6 hujus förmälande att Sohne Ohlsson och dess fader Olof Larsson uti sistförlidne krigstid mist och av rikets fiender blev ifråntaget all hans egendom såväl barnagods som deras eget så att de intet njutet mer an vara sin ko som de finge ifrån krigsfolket. Länsman Lars Pehrsson i Ingelsträde uppå drängen Måns Jönssons vägnar därstädes framlade ett gammalt och alldeles söndernött skiftesbrev varav man föga mer efterrättelse hava kan och aller överst på syntes årtalet 1658 den 2 juli och att Kirstin Ohlsdotters namn där sammaledes kan synas var såsom på den ena sidan och skett emellan och Måns Nilsson på den andra. Sammaledes framlades ett annat skiftesbrev av 19 juni 1668 hållit efter Kirstin Ohlsdotter i Väsby -------- Måns Jeppsson i Långaröd som har Elin Månsdotters halvsyster till hustru och brodern Måns Jönsson tjänar hos länsman Lars Pehrsson i Ingelsträde.

1700 (sid 265)[4]

Enckian Johanna Gunnarsdotter i Glimminge, hade låtit instämma John Anders: och Lars Anders: i giörslöf, sampt Jöns Anders: i Långaret, angående att [.....] Johanna Gunnarsdotter dhet kiöp, hon och hennes sahl: man med dhem skall hafwa ingått, om dhen skattejord dhe bem:te Instämbde Erftt efter dheras Sl: förälldrar, Utj Glimminge gård Swarandena woro [...], upwijsandes Enkian 2ne köpebref dhet ena af Jöns Anders: i Longaret och Lars Lars Anders: i giörslöf, af d 24: Nov: 1599: att dhe såhlt till Lars Anders: i Glimminge och dheß hustru , dheras Erfsrätt efter dheras Sahl: föräldrar och bröder, utj Lars Anderßons åboende gård i Glimminge, dhet andre af John Anderßon i giörslöf af d 25 Nov: 1699 uppå dheß Erfwepart i bem:ta glimminge gård. dhe instämbda sade sig intet fått fyllest bettahlning för dhen sin Skatteiord effter köpet mehnandes att dheras yngste broder drängen Såhne Anderßon borde wara närmare att inlösa dheras parter, än Sahl: Lars Anders: Enkia. Enkian förklarar att detta köp är slutet med hennes Sahl: man siälf, och [...] [...] [...] dhet bör stå wid [machte] dhe instämbde tillstå, att dhe uprättat köpet med dheß Sahl: brodher Lars Anders: och att dhe intet uthlagt något till [..]unteringen sägandes Enkan sig willia betahla hwad ännu resterar på köpskillingen, sampt och för nöja Såhne Anders: deß 2/11 dahler å dhenna halfwa skattegård. Saaken uptages till dombb.

1701-02-09 (sid 450) [5]

Såhne Andersson i Görslöf citerat Gudmund Andersson och hans hustru. Den gård de övertagit var rusthåll nr 47 i Glimminge. Den andra halvan tillhör Såne Olsson Den Andre tillhörde Anders Jensen som är Såhne Anderssons far. Denne Anders hade 7 sönder och en dotter varav Såhne var den yngste. 1679 överlät fadern gården till sin son Lars Andersson. När fadern dog blev Lars kvarsittande och 2 av syskonen var döda och 4 voro försynta med var sitt bruk men Såhne var oförsynt. När Lars var sjuk kallade han sina 3 bröder till sig och gav dem vardera 15 dlr men Såne gick inget. Såne har köpt sin syster Thores del. Sal Lars änka är nu gift med en annan karl Gudmund Andersson. Det uppvisades ett skiftesbrev av 1678 eftre sahl Anders Jensens hustru och ett eftre sal Anders Jensen dat 7 nov 1689 där arvingarna voro överens att Anders Oluf och Sohne ej skulle ha någon hemgift. Bröderna John, Lars och Jöns voro närvarnde 1689 var Såhne endast 12-13 år gammal.

Källor

  1. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens släktforskare)
  2. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens släktforskare)
  3. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens släktforskare)
  4. Luggude häradsrätt AIA: 10 sid 265-266
  5. Kurt Bengtssons anteckningar (Kullabygdens släktforskare)