Glimminge i Jonstorp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Enskifteskarta över Glimminge från 1818 (Lantmäteriet).
Jonstorp socken enligt generalstabskartan 1861. (Lantmäteriet).

Domböcker

1667 sidan 64

Olle Lauritsen i Glimminge hade tappat sitt Zignete i skogsbygden i Riseberga socken.[1]

1672 pag 104

Helle Andersen i Birkered behwisar med K.M. Laurs Pehrsen i Giörsleff och Jep Andersen i Högalt som haffer effter en skriftelig kaldsedel på Pernille Olsdoters wegne i Glimminge efter en skriftelig kaldsedel som melder:

Helsan med Kaldsmend samtel. gode war Kirstina Bendt Peders i Kongsholt, Hanna Jonsis, Jon Mauritsen i Wäsby Hofgård, Boel Jonsdoter i Glimminge, Sahl Elna Jonsdoters börn Nembl Hanna Måns peders i Kulbertorp och Kirsti Nils Jonsis i Stuberup Ollu Padersdoter i Tranekier Birte ? Anders Lars i Södager giffuer sig undersk:neoch med Eders Lauwerge kaldas Worte l ting 2, 3 och 4 til laubud paa all den Eed och part som Jag haffuer i den gaard i Glimminga huilken jag for detta haffuer paabodt Andbefallt af f d 24 Januari Ao 1672, Pernilla Olasdoter

och effter medgif fuen fuldmagt som för Reten blefwet uppanskriffuen huareffter Helle Andersen i dag till första laubyde Ald den land och Anpart som Pernilla Olsdoter oberetiget udj Glimminge gaard efter kaldsedel och fuldmegtiges widare formedling. Her imod mötte Mogens Troedsen i Wesbye Hofgard och Retelagde sitt skriftelig suar huar udj hand förmenar Pernilla Ollasdoter icke maa selja sin Jord och Egendom Udan hendis Slegt och Barns sambtliga eftersom hun icke Endnu for nog laug til at selge med nogsam Andförde hinde foruden med widere efter same Indleg som melder Helle Andersen begierer dannemanna osv

Möns Truedsen i Wäsby på sin son Jon Monsens Wegne Suend Pedersen i Glimminge beviste att Lars Larsen var närmare i börd än Mons Truedsen [2]

1672 pag 174 samt 1673? sid 302

Nils Jensen i Farhult på sin hustrus vägnar om lott i den halva gård i Glimminge som Suend Persen påbor.[3]

Källor

  1. Kurt Bengtssons anteckningar och avskrifter
  2. Kurt Anderssons avskrifter och anteckningar
  3. Kurt Anderssons avskrifter och anteckningar