Fredrik III:s brev till Skåningarna 1658

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Fredrik III:s bref till Lunds domkapitel, i hvilket han löser Skåne från trohetseden till Danmarks krona (1658).

Frederich den Tredie med Guds Naade Danmarchis, Norgis, Wendis och Gottis Konning.

Wor synderlig Gunst. tilforn. Efftersom Skaane tillige med Festningerne til Hans Kierl. Kongen af Sverriges Fuldmegtige effter derom oprettede Tractater skal offuerleveris, hvorom hverstetz Gurerneur och Lensmand haffuer bekommet nadigste Befalling, da haffuer J at rette eders leilighed der efter. Herforuden kand J ochsaa bemelte staeders indbyggere aff alle Staender paa woris vegne forstendige, att vi lade dennem leddige och fri for den Huldheds- Troeskaffs- Hörsamheds-Eed och löffte, hvormed de os och Danmarches Crone hidintil haffuer vaeret förbundet. Dermed skeer vor villie, Befallendis eder Gud. Skreffuet paa vort Slot Kiöbenhagen

den 26 februarij Anno 1658.

Under vort Signet: Frederich.