Fastebrev för Krapperup år 1736, för von Kocken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Krapp. Arkiv, Ser. A II: 3, Fastebrev 1736.

För Stämpelen är wijd Tinget Bet: Sextio Dlr Silfwermynt i Plåtar. /Hind: Hammarberg

FASTE - BREF, uppå Krapperups Säterie och Gods, af d: 17 Junii Åhr 1736.

Hans Kongel: Maij:t Min Nådigste Konungs och Herres Förordnade Lagman och Häradshöfdinge öfwer Luggude: Onsiö och Rönnebergs Härader uti Skåne; Jag Hindrich Hammarberg, giör igenom detta mitt öpne bref allom, som det händer läsa och förekomma, kiändt och witterligit, at Åhr effter Wårs Herres och Frälsares Jesu Christi hugneliga Födelse Ettusende Siuhundrade och på det Trättionde Siette d: 17 dag uti Junii Månad, då jag för Rätta satt, och laga SommarTing med Menige Man och Tingsökande Allmoge af Luggude Härad i Mörarp förrättade, framkom Capitainen af Kongel: Maijtts Lijfguardie, wählborne Hr Petter Godthard von Kocken,

och upwiste det Salubref, som han d: 5 Julii Åhr 1734 af Framledne RijksRådets, Fälltmarskalckens och ÖfwerStåthållarens Hög wählborne Hr Grefwe Gustaf Adam Taubes änckegrefwinna, Högwählborne Fru A:D: von Fersen, och Samtel: öfrige respective Herrar ärfwingar, Cammar Herren Högwählborne Hrn Grefwe J: H: Taube; Öfwerste Lieutenanten wählborne Hr Robbert Muhl, öfwerste Lieutenanten Högwählborne Hr Baron B:W: von Liven, samt äncke Öfwerstinnan Högwählborne Fru grefwinnan Janna Taube på Krapperups, här i Häradet och Brunby Socken belägne Sätesgård, och underliggande gods, emot en betingad och ärhållen Köpe Summa, af Trättio-Tusende Plåtar a sex eller 180000 Dlr Kopparmynt, undfått, tillijka med et sedermera, emellan bem:te Hr Capitain och Broderen HofCanoelleren Högwählborne Hr Baron Johan Hind: von Kocken, d: 22 därpå fölljande i samma Månad, uprättadt FideiCommiss, jemte ansökning at i anledning häraf uppå denna fasta ägendommen, såsom lagfaren och fullstånden ährhålla TingsRättens Sköte och Fastabref, som blef till öfwerwägande uptagit;

och alldelstund wijd effterseende uti domböokerne befants, at detta Krapperups Säterije och underliggande gods blifwit icke allenast i föllje af detta Salubref och uprättade Fidei Commiss här å Tinget trenne resor d: 22 octob: 1734, d: 18 Febr: och 16 Junii 1735, offenteligen upbudit; utan ooh sedan berörde sista upbud, utan det ringaste emellan Komne Klander och anspråk,fullståndet; Dy dömde jag tillijka med Nämbden i förmågo af 10 Cap: Jorda B: L: denna ägendommen fast, ooh tillägnade den i förmågo af ofwann:de Köpebref och FideiCommiss Högwählborne H= Baronen och HofCancelleren Johan Hind: von Kocken med des Högwählborne Fru och Sanna lijfsarfwingar, samt Capitainen af Kongl: Lijfguardiet wählborne Hr Petter Godthard von Kocken, hälfften hwartera, uti Huus och Tomt; Åker och äng; Skog och Marck; Fiske och Fiskewatten; Torp och Torpställe; Qwarn ooh qwarnställe, i wåto och Torro; När by och Fiärran, intet undantagandes af allo ty, som nu därtill ligger, af ållder lydt ooh legat hafwer, eller hädan effter med rätt och laga dömme tillwinnas kan, at nyttia och behålla för sig och dem, som en laglig förwärfwad, frij och oqwald ägendom, nu och i tillkommande tijder, bestående effter Jordeboken i fölljande här uti Häradet belägne Hemman och lägenheter, nbl:

Luggude Härad och Brunby Socken.


Krapperups Sätesgård med alla des tillydande härligheter och lägenheter;

Väderqwarnen Jonas Person 6 2/3 ta Rågmiöhl 6 2/3 T:a Kornmiöhl,

Gatehus Hästehagshuset Hindrich Michelson Landgillepenningar 1 dlr 16 --Swergehuset Lars Christinson 2 dlr

Qwarnhuset Jonas Person 2 dlr

F'iskarelägen. Mölleläge' No 1 1/4 Jöns Larson Landgillepenningar 6 dlr, 1 gås, 2 höns, 1 sk: gåsehafre, 1/2 dlr fodernötspenningar, 1/2 dlr giästeriepenningar ibm n:o 2 1/4 Nills Larson Landgillepenningar 6 dlr 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 sk: gåsehafre, 1/2 dlr fodernötspenningar, 1/2 dlr giästeriepenningar;

Fiskarehus Ibm Påhl Anderson Stenhög 2 dlr; Anders Torson 2 dlr ; Anders Anderson 2 dlr; Per Jonson Pyk 2 dlr; Anders Person Brandt 2 ; Gunnar Brandt 2 dlr ; Trued Michelson 2 dlr; Per Larson 2 dlr; Tor Jönson 2 dlr; Viar Person 2 dlr; StrandRijdaren Johan Hammarrell 2 dlr; Gudmun Berg 2 dlr; Per Larson Liten 2 dlr; Anders Jonson 2 dlr; Anders Jonson pyk 2 dlr; Anders Larson 2 dlr; Benct Person Möller 2 dlr; Påhl Anderson 2 dlr; Påhl Nillson 2 , Per Larson 2 dlr; Helige Mauritson 2 dlr; Nills Anderson 2 dlr; Oluf Holm 2 dlr; Nills Larson 2 dlr; Lars Anderson Möller 2 dlr; Jöns Pyk 2 dlr; Oluf Hanson 2 dlr; Johan Berg 2 dlr; Anders Jönson 2 dlr; Lars Person Liten 2 dlr; Per Anderson Jude 2 dlr; Hans Ottason 2 dlr; Per Mår-tenson 2 dlr; Anders Berggren 2 dlr; Måns Soneson 2 dlr; Gunnar Person 2 dlr; Per Dahl 2 dlr; Per Michel son 2 dlr; Påhl Larson 2 dlr; Erich Hanson 2 dlr; Corfitz Jöranson 2 dlr, Petter Berg 2 dlr;

Arfwids FiskareLäge No 1) YstadsHuset 2 dlr; Hans Person 2 dlr; 3) Nills Påhlson 2 dlr; 4) öde 2 dlr; 5) Per Nillson 2 dlr; Oluf Soneson 2 dlr; 7) Måns Torson 2 dlr; 8) Mårten Person 2 dlr; 9) öde 2 dlr; 10) Jöns Anderson 2 dlr; 11) Lars Person 2 dlr; 12) Benct Person 2 dlr; 13) Benct Person Berg 2 dlr; Lars Nillson 2 dlr; 15) Anders Person 2 dlr; 16) Jöns Benctson 2 dlr; 17) Anders Påhlson 2 dlr; 18) Nills Anderson 2 dlr; 19) Nills Nillson Jude 2 dlr; 20) Jons Person 2 dlr; 21) Sone Jönson 2 dlr; 22) Jöns Ohlson Katt 2 dlr; 23) Jon Jönson 2 dlr; 24) Gunne Ohlson 2 dlr; 25) Per Sörenson 2 dlr; 26) Helige Månson 2 dlr; 27) Michel Jönson 2 dlr; 28) Påhl Jönson 2 dlr; 29) Anders Anderson 2 dlr; 30) Ebbe Jönson 2 dlr; 31) Oluf Jönson Katt 2 dlr; 32) Jöns Påhlson Katt 2 dlr; 33) Lars Anderson 2 dlr; 34) Nills Person 2 dlr; 35) Jon Benctson 2 dlr; Per Larson Liten 2 dlr; 37) Oluf Jönson 2 dlr; 38) Per Jönson 2 dlr; 39) Klemmet Jönson 2 dlr; 40) Påhl Michelson 2 dlr; 41) Benct Jönson Hising 2 dlr; 42) Jöns Jonsons äncka 2 dlr; 43) Jöns Påhlson 2 dlr; 44) Benct Nillson 2 dlr; 45) Gunnar Benctson 2 dlr; 46) Per Anderson Dune 2 dlr; 47) Nills Andersons äncka 2 dlr; 48) Oluf Person 2 dlr;

Weckedags Hemman,

Krapperupe By No 10 Jöns Jönson 2 tr Korn. 1 dlr Giästerie pgr 1 dlr; Fodernöthspenningar, 1 lam, 1 gås, 2 höns, ibm No 9 1/2 Hans Jönson 4 -- giästeriepenning:, 2 tr Korn, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 8 1/2 Jöns Benctson 2 tr Korn, 1 dlr giästeriepenningar, 1 dlr Fodernötspenningar, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 7 1/2 Mårten Jönson 2 tr Korn, 1 dlr giästeriepenningar, 1 dlr fodernötspenningar, 1 lam, 1 gås, 2 höns Ibm no 6 1/2 Benct Larson 2 tr Korn, 4 -- giästeriepenningar, 4 --Fodernötspenningar, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm Nr 5 1/2 Per Larson 2 tr Korn, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- giästeriepenningar, 4 -- Fodernöts-penningar; Ibm no 4 1/2 Jeppe Nillson 2 tr Korn, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- giästeriepenningar, 4 -- Fodernötspenningar; Ibm no 3 1/2 Anders Person 2 tr Korn, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- Fodernötspenningar, 4-- giästeriepenningar; Ibm no 2 1/2 Hans Person 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4-- Fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar, 2 tr Korn; Ibm no 1 1/2 Benct Påhlson 1 dlr Landgillepenningar, 1 dlr fodernötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar, 2 tr Korn, 1 lam, 1 gås, 2 hönsf Gatehus No 10 Gunnar Jönson penningar 2 dlr No 11 Oluf Jönson 2 dlr No 12 Per Anderson 2 dlr.

Möllehesle Norregården No 1.1 Anders Nillson 10 Tr Korn, Ibm No 2.1 Jeppe Mårtenson 20 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar, Ibm No 3.1 Påhl Jönson 1 dlr giästeripgr, 1 dlr Fodernötspenningar, 20 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 4.1 Oluf Larson Väster 20 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar.

Biörkered No 1.1 Lars Påhlson och Jöns Nillson 12 tr smör, 6 sk: hafre, 1 gås, 2 höns, 1 lam, 4 -- fodernötspenningar 4 -- giästeriepenningar; Ibm No 2.1 Anders Anderson 1 dlr giästeriepenningar, 1 dlr fodernötspenningar, 5 tr Korn 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns. Ibm No 3.1 Anders Nillson 5 tr Korn, 1 1/5 tunna hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar; Ibm No 4.1 Lars Benctson och Benct Larson, 1 dlrgiästeriepenningar, 1 dlr Fodernötspenningar 5 tr Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 5.1 Nills Benctson 20 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 dlr giästeriepenningar 1 dlr fodernötspenningar. Gatehusen No 6 Anders Benctson penningar 2 dlr , Ibm No 7 Hans Soneson 2 dlr, ibm No 8 Anders Person 2 dlr ibm No 9 Holger Hanson 2 dlr.

Himmelstorp No 1.1 Nills Hanson och Hans Nillson 1/2 tunna smör, 3 sk hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 2.1 Lars Nillson 1/2 tunna smör, 3 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns.

Rugåkra No 3.1 Jöns Jeppson och Måns Jönson, 2 1/2 tunna salt fisk; Ibm No 5.1 Suen Benctson 10 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam 1 gås 2 höns, 4-- fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar, Ibm No 6.1 Mauritz Månson 10 sk: Korn, 6 skepper hafre, 1 lam, 1 gås 2 höns; Ibm No 8.1 Nills Ohlson 10 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås 2 höns, 4 -- fodernötspenningar, 4 --i giästeriepenningar; Ibm No 11.1 Nills Ohlson uthsockne hemman, 1/2 tunna smör, 3 1/3 tunna Korn, 50 st: Kolljer, 1 dlr fodernötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar; Ibm No 12 1/2 Oluf Ohlson Landgillepenningar 4 dlr 24 ??

Lindeknäfwelen No 10.1 Anders Hanson, 1 dlr giästeriepenningar, 1 dlr fodernötspgr 6 tunnor Korn, 6 skepper hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns;

Haga No 1.1 Herman Jönson, 6 tr Korn, 6 skepper hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 dlr fodernötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar.

Fiälastorp No 1.1 Påhl Person, 1 dlr giästeriepenningar, 6 tunnor smör, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 6 skepper hafre; Ibm No 6 1/2 Jon Soneson 16 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- giästeriepenningar, 4 --fodernötspenningar, Ibm No 7.1 Hans Hanson och Anders Hanson, 1 dlr giästeriepenningar, 1 dlr Fodernötspenningar 32 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns. Ibm No 9.1 Anders Jönson 32 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- Fodernötspgr, 4 -- giästeriepenningar.

Smedstorp No 7.1 Påhl Jönson 1 dlr giästeriepenningar, 1 Dlr Fodernötspenningar, 10 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 6.1 Hans Månson 10 sk: Korn 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 hönsf 4 -- fodernötspenningar, 4 dlr giästeriepenningar; No 5.1 Sone Person 10 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar; Ibm No 4 1/2 Jon Påhlson 2 2/3 skilling Landgillepenningar, 2 skilling grothf 3 till smör; Ibm No 10 1/2 Nills Ohlson 6 sk: Korn, 3 sk: hafre, J lam, 4 gås, 1 höna, 2 dlr fodernötspenningar, 2 dlr giästeriepenningar;

Gatehus, Kämpahuset Truls Jonson Landgillepenningar 1 dlr 16 ??

Ellishult. No 1.1 Gödmar Gunnarson och Gunnar Gödmarson 1 dlr giästeriepngr: 1 dlr fodernötspenningar, 5 tr Korn, 1 ta hafre, 1 sk: gåsehafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm No 3 1/2 Anders Gunnarson 2 1/2 t:a salt fisk;

Bräke No 1:1 Lars Nillson 20 sk: Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar; Ibm No 5.1 Hans Ohlson 20 sk: Korn 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 -- fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar; Ibm No 10.1 Jöns Person 1 Dlr giästeriep=, 1 Dlr fodernötspenningar, 20 sk: Korn, 6 sk: hafre,1 lam 1 gås, 2 höns

WattenMöliegården No 1.1 Nills Larson och Nills Person 20 sk: Kom, 6 skepper hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 ?? fodernöts 4 ?? giästerie-penningar.

Qwarnar Vattenqwarnen Ibm No 1 Nills Anderson räntar 5 tr Rågmiöhl, 5 tr Korn-miöhl;

Giöllered No 1.1 Per Påhlson 1 1/3 t:r Torsk, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 ?? Fodernötspenningar, 4 ?? giästeriepenningar.

Gatehus Nybygt Ryet, Per Månson Landgillepenningar 1 Dlr 16 ??.

Biärekulla No 1.1 Benct Jeppson 6 ? smör 1 t2 1 sk: hafre, 1 lam, 1 gås 2 höns, 4 Dlr fodernötspenningar, 4 Dlr giästeriepenningar.

WilBtorp No 1 Önner Sonason 3 ? smör, 6 skepper hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns 4 -- fodernötspenningar, 4 -- giästeriepenningar.

Uthsockne Hemman.

Wällinge Sochen.

Ladugården Höghult No 1 2/3 Per Påhlson 1 ta Smör 1 dlr giästeriepenningar, 1 Dlr fodernötspenningar, 1 lam 1 gås, 2 höns 6 sk: hafre; Ibm 2/3 Benct Johanson och Per Hanson 1/2 t.a Smör, 1 Dlr giästeriepenningar, 1 Dlr Fodernötspenningar 1 lam, 1 gås, 2 höns, 6 sk: hafre;

Palnarp No 1 1/3 Anders Påhlson och Per Anderson i ta smör, 1 Dlr giästeriepenningar, 1 Dlr Fodernötspenningar, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 6 sk: hafre Ibm

Herre Ängen oskattlagd, bärgas åhrl: till Sätesgården.

Nytäppet sammaledes oskattlagd, som brukas till betesmark under Sätesgården, och således här, till blotta namnet uthföres.

Gatehus ibm No 1 per Elanson 1 dlr 16 ?? Ibm Nills Nillson 1 dlr 16 ??.

ibm No 2 Nills Larson 1 dlr 16 ??; Ibm No 3 Sone Anderson 1 dlr 16 ??.

Strandsborgshuset No 1 Lars Soneson 1 dlr 16 ?? ,

Ryhuset No 1 Johan Benctson 2 2/3 Dlr landgillepenningar.

Jonstorp Sochen

Jonstorps By No 1 3/8 Påhls Ohlson 6 -- smör, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 2 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar; Ibm No 2 1/2 Nills Rasmusson 6 -- smör, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- giästeriepenningar, 2 --- fodernötspenningar; Ibm No 5 5/8 Måns Person 8 -- smör, 6 sks hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar; Ibm No 8 3/8 Lars Soneson 1 ta hafre, 1 skilling groth, 2 --- fodernötspenningar, 2 --- giästeriepenningar; Ibm No 6:1 Oluf Gudmunson 4 giästeriepenningar , 4 fodernötspenningar, 4 tS smör, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns.

Bölsåkra No 2 1/2 Truls Påhlson 6 ta Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- fodernöt spenningar, 4 --- giästeriepenningar; Ibm No 4 1/4 Anders Benctson 2 -- smör, 4 lam, 4 gås, 1 höna, 3 sk: hafre, 2 --- fodernötspenningar, 2 --- giästeriepenningar; Ibm No 3 1/2 Ture Nillson 1 dlr giästeriepenningar, 1 dlr Fodernötspenningar, 20 sk: Korn, 3 sk: hafre; Holegården No 1 1/4 Per Ohlson 4 tr smör.

Trankär No 2 3/8 Anders Rasmunson 2 smör, 1 1/5 tr hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- giästeriepenningar, 4 fodernötspenningar;

Rögla no 2 1/2 Jöns Nillson 1/2 dlr giästeriepenningar, 1/2 dlr fodernötspenningar, 4 tr Korn, 1 1/5 tr hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höna;

Giörslöf No 7 3/8 Jon Truedson, 5 ta Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- Fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar; Ibm No 8 3/8 Jöns Nillson 5 ta Korn, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- Fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar»

Unarp No 2 1/4 Lars Berg 2 skilling groth, 2 --- giästeriepenningar, 2 --- Fodernötspenningar•

Swenstorp No 1 3/4 Oluf Person 4 tr smör, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 dlr Fodernötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar.

Södåckra no 3 5/8 Oluf Månson 9 -- smör, 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar.

Bläsinge No 1 3/4 Jeppe Ohlson 6 tr Korn, 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar.

Gatehus No 3: penningar 24 -- No 4 penningar 24 --.

Tunneberga No 3 3/8 Suen Ohlson 4 --- giästeriepenningar, 4 --- fodernötspenningar, 5 tr Korn, 1 ta 1 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns.

Wäsby Sochen.

Bräke No 4 3/8 Suen Suenson 4 tr Korn, 1 ta torsk, . 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- Fodernötspenningar;

Ornakärr No 7 3/8 Anders Hanson 6 tr Korn, 6 skeppor hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar.

Giösarp No 1.1 Erich Suenson 1 --- giästeriepenningar, 1 --- Fodernötspenningar 1/4 ta Smör, 6 sk: hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns.

Krogstorp No 1 3/8 Nills Påhlson 4 --- giästeriepenningar 4 --- Fodernötspenningar 1/4 ta smör 3 sk: hafre, 4 lam, 4 gås, 1 höna.

Espered No 3 1/2 Per Soneson 1 --- giästeriepenningar, 1 --- Fodernötspenning: 1/4 ta smör, 1 ta hafre;

Farhults Sochen och By

Farhults Sochen och By No 14 1/8 Mårten Person, 2 -- smör, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar; Ibm No 12 Nills Person 1/2 dlr Fodemötspenningar, 1/2 dlr giästeriepenningar;, 1/4 tr smör, 6 skeppor hafre,1 lam, 1 gås, 2 höns; Ibm LiungaGården No 4 1/2 Benct Jönson 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar;, 1/4 ta smör, 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns.

Gatehus ibm no 2 Lars Lustig Landgillepenningar 3 Dlr

Biörkered No 1 5/8 Jöns Person 1/2 ta smör, 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 4 --- Fodemötspenningar, 4 --- giästeriepenningar;;

Täckarebohlet ibm No 17 Troed Person, 2 --- Landgillepenningar;

Gatehus ibm No 2 Benct Esbiörnson, Landgillepenningar 24 --

Lilla Snöred No 1.1 Lars Påhlson 4 ta smör, 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar;

Gatehus ibm No 2 Tue Nillson Landgillepenningar 24 --

Stora Snöred No 1.1 Suen Anderson och Påhl Anderson, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar; 1/2 ta smör, 3 tr hafre,

Viiaköp No 6 3/4 Nills Ohlson 1/2 ta smör 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar;

Alrums Socken.

Bröda No 3.1 Benet Nillson och Benet Hermanson 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar; 1/4 ta smör, 1 ta hafre,

Gatehus ibm No 4 Jöns Nillson penningar 3 dlr; Ibm No 5 Anders Jönson penningar 3 dlr

Fleninge socken

Fleninge Socken oeh By No 13 3/8 Michel Jönson 1/4 ta smör, 1 1/5 ta hafre, 1 lam, 1 gås, 2 höns, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar.

Gatehus ibm No 14 Tyke Skomakare öde

Raus Socken

örby No 13 1/2 Jöns Ingelson, 1 dlr giästeriepngr, 1/2 dlr Fodernötspenningar, 30 sk: Korn.

Bårslöf Socken

Ölycke No 2 3/8 Suen Mattison 4 smör, 1 1/5 ta hafre, 1 lam,1 gås, 2 höns, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar;, Gatehus Ibm Landgillepenningar 1 dlr 16 --.

Qwistofta Socken

Gantofta No 3 3/8 Per Person 6 ta Korn, 2 ta hafre, 1 dlr Fodemötspenningar, 1 dlr giästeriepenningar;

Nock uti Hellsingborgs Socken

Tinckarp No 1 3/8 Anders Anderson 1/4 ta smör, 4 --- fodernötspenningar, 4 --- giästeriepenningar;

Gatehus No 1 Maria Hellgersdotter 1 Dlr 16 ?? No 2 Maria Giöngs qwinna 1 Dlr 16 ?? N0 3 Per Ohlson 1 Dlr 16 ?? No 4 Lars Jönson 1 Dlr 16 ?? , No 5 Per Påhlson 1 Dlr 16 ??; N0 6 Anders Danielson 1 Dlr 16 ?? , No 7 Nills Nillson 1 Dlr 16 ??, No 8 Nills Person 1 Dlr 16 ??, N0 9 Påhl Månson 1 Dlr 16 ??, hwilket hemman med förbenn: gatehus enligt KöpeContraotet, ooh förra Inspeotorens wählb:ne Christian Holsts begifwande, af honom för Fyrahundrade Dlr i Silfwerpenningar blifwit infriade.

Till hwilket allt sutto med mig såsom wittne och Fasta uti Rätten fölljande ährlige ooh Beskedelige Tolf Män; Häradsdommaren Nills Ohlson i Rågåkra ooh Nämbdemännen Anders Hanson i Rofwegården; Nills Hindrichson i Frillestad; Nills Jönson i Mörseij; Jöns Nillson i Rönnarp; Olof Tueson i Swedberg; Jöns Anderson i Rycketoffta; Per Knutson i Bårslöf; Suen Person i Köpinge; Nills Ohlson i Fiärestad; Nills Påhlson i Södåkra; och Oluf Person i Kattarp;

Till mehra wisso warder detta med egen(hän)dig underskrifft, samt Häradets och egit anborit Insegell bekräfftadt, som skedde Anno Mense et Die ut Supra.

På HäradsRättens Wägnar Hind: Hammarberg.


Källa

Arlocks anteckningar