Familjen Cösters och familjen Pihls familjebok

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Alf Åbergs anteckning om släktskap mellan personer som nämns i familjeboken.

FAMILLIE BOK

Hämtad ur Alf Åbergs efterlämnade papper på Krigsarkivet, volymerna 42 och 43. Källan till avskriften är okänd. /Torbjörn Jerlerup 2012 Feb.

JEPPE PEDERSEN PIHL. MARGARETHA MATS DOTTER. JOHAN CÖSTER. MARGARETHA PIHLS. HANS HINDRICH CÖSTER. JOHANNA CATHARINA BROME. FRIEDRICH WILHELM CÖSTER. CATHARINA CECILIA CÖSTER. HANS PETER CÖSTER. BEATA MARIA AGRELL. FREDRIK BERNHARD CÖSTER. 1. MARIA CAROLINA WENER 2. EBBA ELEONORA CHARLOTTA ISENHJELM

Emannuel

Belangande Wår Jeppe Pijls Födsel och nerkomst till werdenn saa och Christelige opfostrelse och fremdragelse Udj Werden er dett som fölger.

Anno 1630 d 18 Juli om dagenn wed klocken 3 efter midag er ieg barnföd udj Pederstrop i Nörreherridt af Erlige och Christelige foreldrer. Min fader waar denn Erbårne ocg wellfornumstige mand Peder Gudmansen Pijll. Min Moder war denn Ehrborne och dyderiche Matrone Gundell ollåfsdaater. Efter min födsel och frembkomst er iag strax kommen till daabet udj Pederstrops kirche. Tillwiderre min Sahl.hets befordringh.

Der efter er iag forbliffuen hiemme hoos wellbemellte minne kierre foräldre till all Christelig optuchtelse baade udj skollegang till laesning skrifning och Rechning, saa och Andenn. Sommelighed till Anno 1648 daa ieg begynte att antage och bruge Nogenn handling for mig sielf/ Handlatt saa medh mine warer och Kiöbenskab her Paa Helsingborig hoos min broder bendt Pill påa 5 Aars tid indtill Anno 1653,

Jag efter Gus gudommelige forsunn wed Paa Rörrende Gode Wenners Raad och samtyche kom udj aechteskab med min kierre Nu sahl huustru denn Ehrbornne och dygderige Matrone H Margretta Mats daater, sahl. Söffrenn Michelsens efterleffuers her i stadenn, och stod worris bröllupshöitid her ibm söndagen d 24 efter Trinitatis som indfallt d 20 November.

Anno 1656 Om Nytt Aar blef ieg af Welluiste Hr Magistraten til ordnitt att werre denn latinske skoles forstander her i byen huilchen bestilhing paa Nest fölgende Sex Aars tid forrestoed och forwalted och der forre Giortt Richtig Reede och Regenskab daa ieg och om Nytt Aar 1662 bliff derfra Licentorit.

Ao 1662 om Philip Jacobi blef ieg atter af Weluise Hr Magistraten tilordnit at werre / Kirchens forestandere her ibm dess Embets bestilning forrestood och forwallted tillige med min tillordned medbroder paa nestfolgende 8 Aars tid till Walborg dag saa och prestens medhjelpere och er endnu.

Anno 1668 d 28 Julij som vaar Tisdagenn for s:te olaij dag bortkallede denn Allenne Veldige Gud wed denn Timmelige död fra mig Forbemehlet min hierttekierre huustru Magreta Matzdatter. Efter at wi hafde lefuidt tillsammans i denne kummerlige werden it erligt och kierligtt Echtenskab udj 14 Aar 8 Maanader och 1 Uge.

Derefter sad i mit Enche sedde paa halft Andett aars tid.

Ao 1669 kom ieg udj Echteskab Anden Gang med Erlige och Gudfrycktige Möe Leonora Christina Wolffs datter Raufn och holdis worris bröllup höijtid her i stadenn d 15 November /

Anno 1671: d 30 Aprill blef woris kiere Daater Margret föd till denne sundig werden Söndagen 7 efter midag d. 7 Maij led hinde komma till den hellige dob

Faedrene till hende Mand Borgm: Bendt Pill, Wulff Jffuersen Rauen, Modre Ottilie Kooch bar denne woris lila datter till den helige dob och war der it winde Karlene Suend Pills war och it winde der til Ottillie Wulffes dater Raffuen war och faedre /

A:o 1673 d 5 febr bleff woris Kiere Sön Peder pill föd till denne söndig werreden Onskap i melem 2 och 3 efter midag

Fadren der till: Muudre Ottilie Kooch och Ottillie Rasmus Broks. fadre Suend Pill, Iffuer Raffuen. den 12 dit lod henem komme till Doben /

Ao 1674 den 22 Maij bleff woris kiere sön Wulff pill föd till denne sundig werden om en fredag morgen wed klocken 6 for midag nest komens torsdag paa Christj himes fas deg d 28 dito led henem kome till den helig dob der af bleffue en i Christe Jesus till det evige liff.

Mand faderne till same lille sön H hans Jacobsen i Quiding och Befalles manden Piette Klen. Quinde fadre der till same sön moder Ottilia Kooch och Mette Bandt Pills.

Ao 1675 den 22 Julij er Wulff Pill Wed döden aff gangen hans alder It aar 9 uge 1 dag: Gud Glede Siell /

Ao 1676 den 20 Martj bleff woris kere Doter Ottila pills föd till dene sundig Werden som Er medagen kloken 5 for midag den 23 dito till doben som war skiertorsdag.

Fadrer moder Ottilia Wulff Raffns och Gundla Pills. mend(mend fadr Rasmus Brok, fadrer Bröde Jacobsen /

Ao 1677 den 3 September bleff woris lille doter Gundel pils föd till denne Söndig werden om end Mandag midag klocken 10.

Den 10 dito lod hende komme till den hellige dob i Helsingörs kirke quinde fader till samme lille daater, Katrinne peter Kliens och Christina Iffuer Rauffs, Mand fäderne Johan won Börg och Söffren Christensen - /

Anno 1679, di 10: Augusti da haffde ieg och Min Kierste Peder Brorsen Bröllup Sangt Lars dag /

Johan Cöster och Margareta Pihl

Anno 1664 d 8 Meij Morgens umb 7 Uhr bin igh gebohrn in Hamburgh. [1]

Anno 1671 d 30 sprill er ieg fött en söndag efter klocken 7 her udj Helsingborgh (nämligen hustrun Margaretha Pihls) /

Ao 1690 d 5 Augustij hette igh brulllop mit Junfer Margeretta Piels [2]

Ao 1664 de 8 Meij morgens umb uhr bin igh geborn, in Hamburgh

Anno 1671 d 30 Aprill bleff ieg födt klocken 7 om afton, (nämligen hustrun Marg. Pihls)

Ao 1711 d. 8 Julij af somnade Min K: Sahl, Hustru ifraa denna Sundige werden mig och Mina manga barn till en hiertans Sorrigh. Gudh fröjder Schielen Ewinderligh Amen. Och Min Jesu War du min Tröst och bijstandt i denna Min Hiertans store Angest och bedröffelse, och uppeholle mig för mina mange omundiga schull hielp Sottaste H. Jesu jelp Amen /

Anno 1691 d 28 julij blef woris kärra sohn födt om Tisdagh aften klockan 7. Faddern der till war Elenora Christina Raunf, Elssa Springorm, Man faddern Herrads Höfdingh Magnus Paulin, Söffren Jorgens om söndagen der effter som var den 2 aug lodt iagh honnom komma till deh helliga dop ogh blef kallat Jeppa Cöster /

Anno 1693 d 7 Meij unser Sohn gebohren auff des Sontags Morgen unb 10 Uhr, Die gefattern wahren Eleonora Christina Raunf, Gunnel Schluters, Herr Borgemester Bengt Langh, Herr Andreas Lohman. Am Sontagh als den 12 Meij wardt er getauff und wurd genennet Hinrich.

Ao 94 d 28 aug am freitagh mittag umb 10 Uhr hat er diesses Zeittliche gesegnet seine-alter war 1 Jahr 3 Monnat und 2 dagh /

Anno 1694 d 25 December ist unser Söhn am Weinachten Tagh Morgens umb 6 Uhr gebohrn Die gefattern wahren Elenora Christina Raunf, Birgitte Sal Hans Caspersen, Welb. Herr Westerschiöll, Herr Raman Fredrich Hanssen. d 28 December wurd er getauff und wurdt genennet Johan Hinrich

Anno 1696 d 26 Aprill ist unser Söhn gebohrn des Nachts umb 2 Uhr zwichen dienstag und mittwoche. Die gefattern Wahren Eleonora Christina Raunf, Margareta Sal Nels Hanssen Holst, Herr Raman Nels Nelssen, Herr Rector Jackobbeus. Am Sontags als de 30 Aprill wurdt er getauffet sein Nahm Andreas.

Ao 1697 d 7 Aprill. Nach Mittags umb 6 Uhr blib unsre Tochter zu dieser Weldt gebohren. Die gefattern wahren Elenora Christina Raunf, Gunnel Piels, Herr Otto Frick, Augustus Preus.

Anno 1696 d 20 Junij des abens umb 5 Uhr ist er in den herren entschlaff seines alter war 1 Jahr 6 Monat /Anno 1693 d 7 Meij unser Sohn gebohren auff des Sontags Morgen unb 10 Uhr, Die gefattern wahren Eleonora Christina Raunf, Gunnel Schluters, Herr Borgemester Bengt Langh, Herr Andreas Lohman. Am Sontagh als den 12 Meij wardt er getauff und wurd genennet Hinrich.

Ao 94 d 28 aug am freitagh mittag umb 10 Uhr hat er diesses Zeittliche gesegnet seine-alter war 1 Jahr 3 Monnat und 2 dagh /

Anno 1694 d 25 December ist unser Söhn am Weinachten Tagh Morgens umb 6 Uhr gebohrn Die gefattern wahren Elenora Christina Raunf, Birgitte Sal Hans Caspersen, Welb. Herr Westerschiöll, Herr Raman Fredrich Hanssen. d 28 December wurd er getauff und wurdt genennet Johan Hinrich

Anno 1696 d 26 Aprill ist unser Söhn gebohrn des Nachts umb 2 Uhr zwichen dienstag und mittwoche. Die gefattern Wahren Eleonora Christina Raunf, Margareta Sal Nels Hanssen Holst, Herr Raman Nels Nelssen, Herr Rector Jackobbeus. Am Sontags als de 30 Aprill wurdt er getauffet sein Nahm Andreas.

Anno 1696 d 20 Junij des abens umb 5 Uhr ist er in den herren entschlaff seines alter war 1 Jahr 6 Monat /

Ao 1697 d 7 Aprill. Nach Mittags umb 6 Uhr blib unsre Tochter zu dieser Weldt gebohren. Die gefattern wahren Elenora Christina Raunf, Gunnel Piels, Herr Otto Frick, Augustus Preus. Am Montags als den 12e Aprill wurdt Sie getaufft und genennet Adelbet.

Ao 1698 d s9 Juni:Auf Petrij Paulij dagh des Mittags umb 12 Uhr wurd unser Sohn zur Weldt Gebohren. Die gefattern wahren Helenora Christina Raunf, Jannicke Sal Sörren Christens. Herr Andreas Schönbeck, Herr Raman Schlutter. Am dingstagh als den 5 julij wurdt er getauffet und genennet Henrich.

Anno 1699 d 8 Augusti: des Morgens umb halb 6 Uhr wurdt unser Sohn zur Weldt gebohren Die Gefatteren wahren Ellenora Christina Raunfs, Maria Sal Herr Errigs, Herr Georgh Danckwardt, Herr Leutn Schiernel. Den Sontags als den 13 Augustij wurdt er getaufft und genannt Hans Hinrich.

Anno 1700 d 4 September des Nagtes zwichen 11 und 12 blib unser Togter zur Weldt gebohren. Die gefatteren wahren Karna Holstes, Anna Chatrina Sal Hans Peters, Herr Commendant Pier Hardt, Michell Schwertfeijer, Sanner Schönbeck. Den Sontagh als den 2ten Septt Wurdt sie getauffet und genant Eleonora Christina.

Ao 1701 d 17 aprill des nagts Zwischen 11 und 12 Uhr ist Sie in DH entachlaffen. Ihren alters 7 Mont undt 13 tag.

Anno 1701 d 30 November Des Nagtes zwiechen 1 und 2 Uhr blib unser togter zur Weldt gebohrn. Die gefattern wahren Eleonora Christina Raunf. Anna Margretta Piels Herr Johan Lange, Herr Leutn Roebergh. Den Sontags als den 8 Decbr wardt sie getauffet undt genandt Ottillia /

Anno 1703 d 12 Ferbrunrij Des Nagtes umb 12 uhr blib unser Sohn zu dieser Weldt Gebohrn. Die gefatter wahren Eleonora Christina Raufn, Anna Robergs, Herr Tollforwalter Thomas Fistulator, Herr Hinrich Wörner. Den Sontags als den 15 Februarij wardt er getauft unde genant Petter /

De ting beder ieg aff Min gud i werd en at ieg icke for fattig skulle bliffue at ieg der igenom skulle före grippa mig paa min Neste ägodeler eller at ieg för Rigedom skull skulle för gätta min gud och önsker ieg aff alt mit herte at min gud och Jesu will låtte mig den dagen leffue at ieg segr niutte nu er ieg barn lös och ieg for wentte wer Stund och ögenbleck at komme effter till dig min Jesu ty i weden er inte andet en for argeligt och werdens Barn bespotte gud, ack min söötte Jesu du sötte Jesus tag mig till dig och lett mig bliffue ewerdelig hos dig Hör mig Herrens Jesus amen så slutter ieg min bön amen Heren Jesus tag mig till dig och det kan ieg medt äre betyge ieg schreff dette Ao 1703 d 11 Augisti, Margrete Pill /

J N J

Hans Henrik Cöster

Anno: 1699: d 6 Aug. bin ich Hans Hinrich Cöster zu dieser weld gebohren, und den 13: ejusdem wurd ich getaufet in die Frauen Kirche zu Helsingburg Anno 1714 d 18 Julij kahm ich in Condition alhierrbeij Hern Anthon Cortmeijer Senior Woselbsten ich diente in 7: Jahre fur budjung und in 3 Jahre fur gesell. Ao 1723 In Mij fing ich meiner eigenen handell an, und wurd Ao 1724 in Martij burger in Christianstadt Ao 1700 dd 31* Marti: ist meine hertzliebe Frau Johanna Catharina Broome zu dieser weld gebohren

Anno 1723 åd 10: Augustij wurd ich in Nahmen gottes wersprochen in Christianstadh / mit meiner hertz Lieben frau Johanna Catharina Broome, und in 1724 d 13: Novembr hetten wir hochzeit

Ao 1725: d 20. Aug. Am freitage Morgen umb 3 uhr wurd unser erstes kind so ein Sohn; gebohren und d 24 dito genoss er die heilige Taufe in der heiligen dreifaltigkeits kirche und wurd genant Michael Johann. Die gefattem waren Madame Catharine Witte ,Madame Catharina Margaretha Grapengieser, Mademoiselle Elisabeth Hoffmeister, Herr Herradshöfding Jonas Bergenstråhle Hern Watter Michael Broome, Herr Georg Pijhl: - /

Anno 1726 d 17 Julij dea Nachmittages Klocke 3: wurd unser Sohn gebohren und d 20: dito genoss er die heilige Taufe in der heiligen dreijfaltigkeit kircke und wurd genant Friederich Vilhelm. Die Gefattem waren Madame Dorotea von Dohren, Madame Peronella Ludewigh, Mademoiselle Anna Greta Dunckler, Herr Burgemeister Olof Ichsell, Herr Johan Christian Grapengieser, Herr Michael Plattfued /

Anno 1727: d 21: Julij des nachts zwischen 1: & 2: Uhr wurd unser dritte Sohn gebohren und d 27: dito genoss er die heilige Taufe und wurd genant: Jacob: die gefattem waren Die Vöhlgebohrne Frau Herradshöfdinsche Anna Merta Bergenstråhle, Die frau Burgemesterin Ebbe Maija Ichsell, Mademoiselle Catharina Holst, Herr Cammerier Törne Brand, Herr Johan Peter Witte, Herr Ratman Andreas Norgren.

Den 28: Julij selbiges Jahr entschlief er in dem Herrn nach einer sehr hefftigen krankheit des nachmittags um 3 uhr und wurd d 5: aug auf den kirchhoff begraben/

Anno 1729 den 30 april i Des abends umb 7: uhr wurd unser erster Tochter nach einer sehr Schveren Geburth zu diesen weld gebohren und d 5 Maij genoss die die heilige taufe in der heiligen dreijfaltigkeit Kirche, und wurd gennat: Margareta Eleonora. Die gefattern waren Die Frau Camerierske Christina Brandt, Die Frau Elisabeth Fogelström, Mademoiselle Margaretha Rooth. Herr Ratman Andreas Munck, Herr bruder Johan Cortemeijer, Herr bruder Peter Prahl von lubeck, In Herr Ratman Munck sein Stelle Stund dere Herr Rentemeister Joachim Hijphoff gefatter: /

Anno 1730 d 8: October des Morgens um Neunn uhr wurd unser ander Tochter nach einer Gott seij Evig gelobet gelinden geburt zu dieser weldt gebohren und d 10 hujus genoss sie die heilige Taufe zu hause wegen ihr unpasslichkeit und wurd genant Jannika Catharina. Die gefattern wahren Frau Christina Berghult, Frau Schwester Greta lucia Cortmeijer, Mademoiselle Anna Catharina Granschoug, Herr Bruder Laurentz Fogelström, Herr Johan Döscher in Hamburgh, Hr Bruder Bartolomeus Dröscher /

Anno 1732: d 11 Februarij des morgens um: 6: uhr wurd unser dritte tochter nach einer Gott Seij ewig gelobet gelinden geburt zu dieser weldt gebohren und d 16: febr: genoss sie die heilige Taufetin der heiligen dreijfalltigkeit Kirche und wurd genant Helena Elisabeth die gefattern waren: Die gundige frau landszhödingske, Die Frau Magörinn Psilander, Mademoiselle Ingri Christina Brandt, Mademoiselle Maria Sophia Dunkler, herr Captein Dahlcrona, herr Doctoer Lundman, herr Jöns Munck, herr Hans Kullenberg /

Anno 1734: d Juni den Mittags umb halb Elben wurd unser Sohn au dieter weld gebohren nach dheme die Liebe Mutter beij nahe, Ihr Leben zu gesetz; und d 19: ejusdem genoss er die heilige Taufe in der heiligen dreijfaldigkeit Kirche und wurd genant

Hans Hinrich. Die Gefattern waren die Frau Burgemeisterinn Ebba Maja Ichsell. Madame Margaretha Lucia Cortmeijer, Jungfer Maria Elisabeth Grapengieser, Anna Stina Wittrop, Wohl gebohrne Herr Maijor Spack, Herr Rutger von Dohren, Herr Broder Peter von Bradke, herr Andreas Tengwaldh /

Anno 1737: d 4 Januarij des Vormittags zwischen 9: und 10: uhr wurd unser Sohn zu diener weidt gebohren, und d 7: ejusdem genoss er die helige Taufe in der heiligen dreijfalltigkeit Kirche und wurd genant Jacob Alexander. Die Frau CrigsCommesariske Elsa Sundell, die frau Doctorinne Britta Christina Lundman, Jungfehr lena Greta Schänck, Jungfer Ewa Lisabeth Weduwar, herr Capotein Facong:, herr Lieutenane Joseph Gyldener, Herr Johan Hoffmeister, herr Hans Peter Witte.

Selbiges Jahr d 15. Martij die Klocke zwischen 11 und 12 des Mittags entshlief er in dem Herrn der Allmechtige Gott werleihe ihm ein sehlige auferstehung /

J N JC

Anno 1743 d 22 Februarij des Mittags umb 12 uhr entshlief in dem Herren unser liebe Tochter Helena Elisabeth Cöster, nach dhem dieselbe in 14 wochen Krank gewesen von wuchen und Magen Smertzen Ihr allter war 11 Jahr und 11 tagen -Diese Liebekind hat sich uber diemesten wohlberichtet zu sterben wollte auch willig den todt empfangen so das sie gar Kein abscheu dafur hette d 1: Martj wurd sie begraben und genoss ein sehr hubsch begräbnisse: Gott verleihe uns ander sein Seelige nachfolge der mahl umb Jesu willen Amen /

Fredrik Wilhelm Cöster

I Jesu Christi min Frelseres helige will och jag efter mine förfäders antagne berömmelige plägsed upteckne mitt lefwerne och tege vid der en öm och älskad fader slutadt, räkna för en synnerlig förmån at denne boken och slektbeskrifning fallit i mina händer, då jag efter min sahl. moders död endast tagit den i arf och lemnat mina K. syskon den öfrige qwarlåtenskapen.

För än jag går vijdere får jag först berätta at min sahl. h. fader iherrenom afsomnade år 1759 den 8 Juli och blef begrafven i Christianstads kyrka.

Min saliae kiära och gudfruktiae Moder fru Johanna Catharina Broome afled iherranom år 1763 den 12 februari blef hier i stads kyrken jordfäst ooh dess lik derefter fördt till Christianstad altefter des ytterste vilje nedsättis i samme graf som min sahl faders andelose lekamen hviler.

Jseus Christus wår Frelsare som låfwet upwickke oss på yttersta dagen, förläne dem och oss alla en glad och salig upståndelse till ewig glädie och salighet !!!

År 1726 den 17 gamle Stilen och 28 nya Stilen uti Juli Månad är jag Fredrik Wilhelm Cöster född och den 20/31 intagen genom det helige dopet: Guds nåde förböns och dess församlings och kyrkans gemenskap.

Blef derefter Christeligen och anständigt upfödd och hållen till studier efter tidens bruk och då waran undervisnings Methode och dels genom särskilte lärare och dels någon tid utj publique Scholor, kommet ganske bittide men utan all nytte till Academien år 1736, men efter 2e års vistande der tilläto min sahl. faders handels affairer icke längre ett så

kostsamt och onyttigt undervisningssätt utan fortsattes lesningen utj publique Scholan till dess den äntel aldeles uphöjning? och jag blef satt till en häradtsskrifware att öfwa mig i skrif och räkenskaper hwarföre ärl. betalles 100 D Smt som den tiden wor något ansenligit hwarefter jag år 1745, kom til Landskontorrit i Christianstad och år 1746 till Stockholm, då jag genom Borgmästaren Pijhls, som då var riksdags man och Helsingborgs Stads fulmäktige, recommendation och anseende genast fick en skrifware sysla wjd påst contoiret med 200 D Smts lön samt 100 a 200 Dr d:o i Spurtler. Detta war eij aldeles efter mitt tycke men nöd och fattigdom dref mig at emottaga densamma och avancerade jag inum 13 år till den äldsta Contoirs skrifwaren med 300 D smts lön och samma sportier. Jag drog mig fram med mycket bekymmer och swåra omständipheter intill September Månad år 1759 då Borgmästare Pijhl med döden bortgick hwareffter jap reste neder till Christianstad och helsingborg hwarest sig fant alla Pijlska arfwingarna församlade at opteckna Boet.

Mig försköto de aldeles såsom jag med min Moder och syskon misted all jus reprasentionis till arf, emedan afledne borpmästaren var syskon Barn till samteliste arfwingarne och min salige fader dödde 4 a 5 veckor för än Pihlen så att efter lag det tilkom blått de lefwande at tapa arf efter honom. Jag uppehöll mip likwäl här och efter många bekymmer och besvär fick jag en farbroders förtroende som war ogift att utdrifwe och bringe till slut åtskillige processer som emot honom upstode afwikle jag efter kort tid bragte fast med mycken möda till ett önsked slut och der efter gjorde en afhandling med honom om fritt uppehälle i des lifstijd, emot det jag tog det arf som honom tilkom så i Sterbhus som dykeri avance derefter bleft jag föreståndare for både Sterbhuus och dykerii affairer, hwilka samma jeg seder stendigt förvaltade sedan desamma blefwit afslutade.

År 1761 den 6 November hade jag Bröllop här i Helsingborg med min kiäre dygdipe och högt älskade hustru Catharina Cecilia Cöster dotter af min fader broder handelsmannen Peter Cöster och min suermoder fru Inpri Maria Holst och är född i helsingborg År 1732 den 11 october om Måndags morgen eller den 22 de nya stilen /

År 1762 d. 2 September om Loerdaes morgen kl. 7. wälsignade den högste Guden wårt kiäre äcktenskap med en Söhn som i det heliga dopet blef kallad Hans Petter. Acten förrättades af herr Probsten Sven Traegård. Min K Moder fru Johanna Cahtarina Cöster, Min K. Suerfader handelsman Peter Cöster, min svuger handelsman Nyman, herr Lieutenät Barfoth frambar barnet, min K. SuerModer fru Ingrid Maria Cöster gick bredvid. min

och min Broder Hana Hindrich Cöster war mansfaddrar. Jungfru faddrar woro min K Syster Jungfru Marg. Eleonora Cöster och min K Suegerska Jungfru Johanna Elisabeth Cöster.

År 1764 den 29 Januari kl. 10 om Söndags aftonen wälsignade åter den kiäre Gude wårt äktenskap med en Söhn som den 31 fick det heliga dopet och blef kallad Fredrich Wilhelm.

Acten förättades af herr probsten Trägård, min kära Suermoder bar Barnet, min suegerske fru Nyman gick bredwid. Mans faddrar woro min K suerfader herr Peter Cöster, min farbroder Hendrich Cöster, her Lars Engström, herr Hebschacker som begge blefwo kort derefter min Suågrer samt herr Commesarien Ahlgren. Jungfru faddrar wer Jungfru Catharina Ibsonia samt min K. suegerska Jungfru Nora Cöster.

Under den tiden jag bodt häri Helsingborg har Jag haft den Nåden at år 1766 i octob. fådt Logera vår an Passerande allernådigste drottning då hon förste gången hit kom ifrån onsdags morgon til lördags mårgonen samt sedermern flergånger K. Majtt i hög Person med dess suite hwaribland Printz Predrich år 1770 befant sig då resan skedde utrikes

Printz Carl som jag år 1772 då revolutionen skedde haft den nåden att med en Middags multid upvakta då jag och min K hustru blefwo befalte att spise ved hertigins bord.

Jag har 2ne gånger warit Riksdagsfulmäktig för staden vijd 1769 och 1778 årens riksdagar och blef den sidste gången af Borgare Ståndet vald till deputerad i Banco deputationen. Vid samma Riksdag föddes CronPrinsen Gustav Adolf och sedan henne Kongl. Maijt gådt i kyrkan efter Prinsen blef en stor deputation af samtel. Ståndene utsedd att i underdånighet dertil lyckönska. Hele deputationen fölgdes åt och aflade först Adelen anförde af Landtmarskalken, dernest Presteståndet, så Borgare och sidst Bonde ståndet anförde af deres Talemän herefter sin lyckönskan i ett kort och wackort tal samt blefvo derefter Både talmän och ledamöterna tillåtne att få kyssa drottningens hand. Ibland Borgare Ståndets deputerade war jag af Ståndet utsedd tillika med de öfrige ledamöter af denne deputation.

Mere wijdliftigt kunde jag benittedt mitt lefnadslopp, men Jag anser det nu mera som en dröm och ett under tacker derjemte den högste Guden och himmelske forbarmaren som wäl hulpit mig igenom och dragit mig från mörkret till sitt underliga ljus. Huertill jag isynnerhet genom bekantskapen med Aöllrums Prester under den tid jag bodde på Pilshult och fremmest först under sahl Kyrkoherden Sending sedemera kyrkoherden Forsell och sidst Kyrkoherden Thulin som alla var af Bröder församlingens liw och lefwerne skinande lius och Frelserens Jesu Christi trogne wittnen, blefwit drogne och fådt dem andelige födan och Ewangelii liufliga siälespis, derjemte har jag wäl oräknelige gånger genomläsit och betrachted brödre församlingens urkomne Idea fidei frater som jag med brinnande begär anamat och intill min död vill till min uppbyggelse betrakte och i mitt minne inskrifwa såsom en rätt och salig anwisnins till den igenom Jesu Blod och död förwärfade saligheten, grunder på Evangelii sande löften och H. Skriftens eller Bibelens hugnerika lära hwilken här härligen förklaras och öfweralt åberopas.

Jag har ock funnit mera lius wjd Bibelens läsande än förut hwilken jag med Guds andes nådes hielp vill ständigt hålla mig till och offta betrackta den nådes och salighets skatten som der utj jnnehålles hvortill Gud min frelsare gifwe mig nåd och welsignelse så att jag trösteligen och saligen må dö och samles till mine fäder, äfwansom jeg önskar mine barn och efter kommand samme Nåd och salighet och Gudi wår herre genom Jesu Christi indes nåd och bistånd

Fotnoter och referenser

Berättelse om jeppes pappa och syskon från Anbytarforum 2001 [1]

Här är några uppgifter om Peder Pihls ättlingar. (Källor är främst L Börnfors och I Clenman.)

Pihl, PEDER Gudmundsson. Född troligen före 1600. Död omkring 1670 i Perstorps by, Perstorp (L). Bonde, gästgivare... Pihl gifte sig 1 med Olufsdotter, GUNDEL.

Barn:

1)Pihlcrona (Pihl), Bendt Pedersson. Född omkring 1620 i Perstorps by(L). Död 13/10 1693 i Pihlshult, Allerum (M). Handelsman, skeppsredare, borgare, borgmästare. Levde i Helsingborg.

2) Pihl, OLUF Pedersson. Född omkring 1625 i Perstorps by (L). Död omkring 1680 i Perstorp(L). Bonde, kronolänsman. Gift med Bengtsdotter, GUNDELA. Född omkring 1625. Död 17/2 1705 i Perstorps (L). (Barn: A)Pihl, GUNDIL Olufsdotter. Född omkring 1650. Död 20/4 1710 i Perstorp(L). Gift 1:o före 1669 med Pehrsson, Oluf. Född i Blekemossa, Perstorp (L). Död 24/6 1675. Bonde. Gift 2:o ../4 1678 med Pehrsson, Tulson . Död ,stupade i kriget, ../5 1678. Kronolänsman, gästgivare. Levde i Tyringe nr 3, Finja (L). Gift 3:o 1680 med Hindrichsson, BENGT (Lille Bengt). Född omkring 1650 i Kjellstorp, Perstorp (L). Begravd 21/1 1713 i Perstorp (L). Bonde, nämndeman. Levde i Perstorp nr 1(L). B)Pihl, Tufve (Thue) Olufsson. Född omkring 1650 i Perstorps by, Perstorp (L). Död 2/6 1705 i Ystad. Kronolänsman, nämndeman)

3)Pihl, Sven Pedersson. Född omkring 1630 i Perstorps by. Död ../3 1682 i Osbyholms gård, Hörby. Borgare, handlande.

4)Pihl, Jeppe Pedersson. Född 18/7 1630 i Perstorps by, Perstorp (L). Död troligen 1678 (Odhnoff). Borgare, köpman. Levde i Helsingborg.

<references>

  1. Alltså Johan Cöster
  2. Bröllopet margareta Pihl och johan Cöster