En oförtäckter gäst...

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Sånger af en svensk fånge i Simbirsk utgivna av Martin Weibull 1868

Trolig författare: löjtnant Georg Henrik von Borneman.

15) En oförtänckter gäst...

En oförtänckter gäst får oförtänckta rätter,
Then som obuden är man baak en kaklugn sätter,
Men intet så med mig, ty iag rätt buden är,
Och Tu skall see huur iag moot affton komma lär.

Lät karfwa toback och lägg pipor fram på bordet,
Lät supa lösen blj och dricka bästa ordet,
Thet är nu knapt om öhl, then som nu dricka will
Gått öhl, med frucktan han sig där måst stiäla till.

Then kiärngen war Tig god; thet är gott wara leden
Hoos them från hwilka är then bästa fägring skreden,
Som hosta kiärlekzord och kanske något meer,
Och uti hwilkas munn man knapt en tand mer seer.

Hon lät Tig få i miugg the bruna öhletz droppar,
Som skola gå i dag i wåra tomma kroppar,
I krukor hafwer hon at brygga ärlig lärdt;
Säij nu at ett skått krut en kiärng är intet wärdt.

Drick lustigt därpå löst, iag will god därför wara,
At Tu i natt ey skall blj riden utaf Mahra,
Gott öhl taar bort ondt blod och giiwer gott igeen,
Tu folg mitt råd, Tu weet iag är Tin trogna wän

p. p.