Domkapitlet i Lund, domböcker i äktenskapsmål, AIII:4 (1646-1649)

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Protokoll, äktenskapsmål

Bild 9, sidan elva. Dom mellan Nils Persen i "Polstrup" och Ingeborg Esbjörnsdotter. PÅLSTORP i RAUS.


Bild 16, 1646, Jonstorp och Farhult

Skilsmissedomb imellom Gudmand Perssen och Maren Clausdatter fordj hun sig med horerij forsat sigh.

"Capitlet i Lund kiedis och hermed Villom itterligt giört for alla, at aar 1646 madtzdagen den 13 Aprilis paa vort Capitels huus vahr shicked. Gudmand Perssen som haffde i rette stefnit sin reta hustru for horerij beganget med Willom Nielsen. Oes blef lagt i Rette Capitels stefning hus fato Lund 25 februari 1646,

Dernest blef lagt i rette Her Mogenns Madtzens skrifftelig vidnisbyrd Liudendis i sin mening: att hand effter haffde hafft Gudmand Persen och Marna Clausdattr: for sig och med hielpered, formedelst det Vkerrlige och vskickelige Lefnitz, som de förde, den och skulden funden hos Maren Clausdatter med Opsetzninghed och uspettelige? Ord imod sin husbonde med Videre for dett hindie blef lagt i rette. Her Rasmus Salomons skrifftelig Vidnisbyrd, Liudendis att gudmand pedersen seckte hustru Maren Clausdatter haffuer för it barn til verden, udj hans Annex Joenstrup, hwilcked ehr döbt den anden Söndag effter paasche 1644 kaldit Thue Goesens faad: Willom Nielsenn, haffuendis sit tilhold i Suenistrup. Daterit Farhult Prestegaard 9 Aprilis 1646.

For dett 4de lod Gudmand Persen Laese sit sognn widne, huor vdj formeldis, att hand sig aerligen Christeligen och ?u?keligen hatte forhollet med detz videre Indhold, for dett sitte i rette lagdiz hans skudtzmall... Hörby 18 Trinit 1645..."

Det noteras att inga vittnen stod upp för Maren. Domen blev att Gudmand "var fri till ett nytt äktenskap".


Sid 17 ett mål från GRÖNBY, ej Brunnby. "Bryndbye". Sidan 63 och 82 Frillestad. Intressant mål med många namn. Sidan 73 Sillebierg Luggude. Sid 81 Kropps socken. Sidan 94 Hjärnarp./End