Diverse anteckningar om Helsingborg på 1600-talet ur Alf Åbergs samling

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Blandade notiser om Helsingborg

Hämtade ur Alf Åbergs efterlämnade papper på Krigsarkivet, volymerna 42 och 43.

1658-1673 Städernas Acta: Helsingborg

Tvisten om Eggert Ellers arv. Elers har lånat CG Stenbock 600 daler ur stadens kyrko- och hospitalsmedel. 1666.

Göteborg 18/5 1658. Staden behöver en skicklig och kvalificerad borgmästare. Henrik Mårtensson utnämnes.

29/3 1666. Brev. Åtskilliga engelska köpmän vill slå sig ner i Hbg. Kgl Majt förunnar dem frihet att upplägga ooh förvara gods och varor i staden.

Per Arvidsson Berg stookholm 26/10 1667. I Hbg finns inget tullhus, ber att få köpa ett hus som tidigare brukats som tullkammare och packhus. Har varit postmästare i Hbg sedan 1658. I Helsingör sitter Christopher Schneider med 4oo rdr i lön. Själv får han inget.

14/8 1673 KM och råd. I Jakob Mauritssons långa sjukdom har studiosus Peder Broderson predikat och skött sig väl. ända till nuv. kyrkoherde ans Hjorts ankomst.

1671 KA Länsverifikationer Malmöhus län

1671 18/8 Bengt Rosenhane med förteckning Över hovförtäring till Kgl M i Hbg 16/8 - 18/8

1675-1681 RA Krigshistoriska Handlingar vol, XIV:5

Dahlbergs Diarium 1676- 18/5 1676 kom KglMjt till Hälsingborg. 29/10 1676 till Fleninge,

30/10 till Hbg som blev utplundrat och en stor del av fiendens bagage och fångar bekommos.

14/12 stormades Hbg och lämnades GL Schultz där kvar att fortsätta belägringringen

Borgmästare Gabriel Hilleton 1675 och dec 1676-maj 1677 Magnus Paulin maj 1677- avträdde Sen Johan Anker 24/5 1678 - 30/6 1678,då danskarna kom. Sen Magnus Paulin 27/9 1679-17/11 1681,suspenderad av Ascheberg Sen bengt Langh 17/11 1681

1659-1667 RA GG över Skåne

Hbg 28/8 1659 I dag unter der Predigtzeit har 24 holländska skepp örlogsfartyg kommit från Köpenhamn, de ligga under Ven.

17/9 De fientliga skeppen har dragit sig på andra sidan Ven

21/10 I Hbg finns 3 komp östgötar så ock Hallands ryttare samt dragonerna

1/7 1660 Invånarna klaga att de ej få utskeppa sitt spanmål

11/2 1667 Staden Hbg fordrar en god svensk borgmästare,som kan taga vara på stadens och Kgl Matjs intresse i denna ort mitt i passagien. Påminner om bispens son i Karlstad Daniel Cameen, som nämndes vid Baners besök i. Stockholm. I annat fall rekommenderar han syndicus i Hbg Anders Ekebom,eftersom han är till studier och bekantskap där i i. staden hos borgerskapet så bekväm och kvalificerat.

1658-1659 KA Länsverifikationer Malmöhuslän 1658

Jöns Nielsen och Eggert Elers var borgmästare i HBG vid stadens Övergång 1658. Överste Per Sparre blev kommendant på hbgs slott efter överlämnandet från 1/3 till 17/5 1658, då Johan Hård efterträdde honom. Han efterföljdes 30/9 av Nils Kagg. 15/1 1659 tycks Arvid Forbus interimistiskt ha förestått kommendantskapet. 26/2 1659 blev Wilhelm Buchamps kommendant över HBG län och slott.

Garnisonen växlade högst väsentligt. 7/4 1658 var där 249 man av överste Bertil Nilsson Skyttes reg. 9/4 kom 307 man av greve Nils Brahes reg. 10/5. drog reg. vidare, 58 man lämnades kvar. 11/6 kom 481 man av Johan Hårds reg.

16/1 1659 fick Skyttes reg uppbrottsorder till Själland. Det var då 589 man om 9 komp gemena och underofficerare.

25/3 avmarscherade reg och lämnade kvar 72 man uoff och gemena-

De båda borgmästarna förbinder sig 30/3 1658 att mot 6000 dir smt anskaffa öl, kött, fisk, ärtor och bröd till garnisonen, som hörde till Helsingborgs län.

12/8 1659 603 man av Gustav Horns reg finska knektar logeras i HBG.

15/11 har styrkan sjunkit till 391 man, 15/4 433 och 15/7 1660 363. 15/11 I659 bor 279 finska dragoner av överstelöjtn Rosencreutz reg där.

1/12 1659 två komp, 220 man, västmanlänningar under öl Hieronomys Lindeberg.

1673

1673 - Mantals längd över Hbgs två rotar, norra och södra roten, 1673 Summarum innefattande både förarmade och utfattiga Män 260 drängar 60 Kvinnor 207 pigor 78 Dessutom ytterligare förarmade 59 = allt i allt 664 personer

1670 RA Skånska kommissionens Arkiv

28/1 1670 En stor del av stadens borgare ha på grund av fortifikationen nödgats avstå sina gårdare, platser och trädgårdar, Res, De skall få vederlag om de inge fullständig specifikation. Ersättnings begäras också för några välbyggda gårdar, som borgerskapet endels, kyrkan och hospitalet endels, tillkommer för fortifikationens skull ödelagda. Se ovan. Till arbetsfolkets underhåll har borgerskapet förträckt 470 dlr Smt res. Borgerskapet skal contenderas.

21/4 1670 Svårt att logera arbetsknektarna i barackerna, då det inte går att få någon halm och erfarenheten har visat att de hoptals dö av sjukdom. Erik Dahlberg vill därför med magistratens medgivande inkvartera dem hos morgerskapet. res. Brev. Avgår till magistraten.

1698-99

Skolföreståndare Jonas Broom Helsingborg 1698-99. Hositalsföreståndare Hans Pripp.

1668-1673 HBG:s kopiebok

1668 14/1 Apotekaren Mattias Rode i HBG.

24/l I kapellanen Nicolaus Hambrsus ut ställe, som blivit sockenpräst i Landskrona, utser borgmästare och råd Erik Pednrsen Bonderup till kapellan och sockenprästen; Jacob Laursen Kiöges medhjälpare.

22/2 Iver Jensen förutvarande dansk skolhållare i Hbg erkänner att han förövat åtskilliga ijurier och förargelser mot det heliga predikoämbetet och andra. Han har måst ta avsked och lovar att aldrig mer visa sig i staden. I gengäld rekommenderar borgmästare och råd denne Peder Jensen, som i några års tid bott i staden och danska skrive-och räkne-skolhålleriet för ungdomen väl förestått, tills han förlidit år till följd av huvudsvaghet inte längre kunde upprätthålla detta, till ståndspersoner.

14/5 Christian Rasmussen och Adam Lange antas till stadsinstrumentestir och skall uppvakta i kyrkan vid orgelverket. I årlig lön får de 100 rdr smt. Alla sön-och helgdagar.

11/6 Willum Arendtzen antas till underfogde i staden.

30/6 Den förre skolmästaren vid Hbgs skola Peder Danielsen har blivit promoverat till annan plats, sedan han varit rektor i 4 år och 5 månader. Han har predikat i hospitalet.

1671 12/1 Niels Christensen skräddare antas till stadsprokurator för alla som behöver han tjänst vid rättegångar och processer.

5/5 byfogden Christoffer Andersen skall ha flitig tillsyn över brandordningen, odugliga skorstenar och eldstäder.

1672 4/7 Svend Hogensen maltgiörrer och Jens Pedersen broelegger förordnas till stadens mätningsmän.

1672 1/8 Oge Rasmussen Fergemand har flyttat över frän Helsingör och blivit borgare och färjman i staden.

1673 9/8 Engelsmannen Johan Weit blir borgare i staden.

Alf Åberg 0068