Buskeröd, Väsby

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Buskeröd 1828(Lantmäteriet).


Domboksmål

1668. sid 135

Mogens Nilsen i Buskeröd har kallat Wier Nilsen i Brunnby Stuberup Nils Andersen ibm, Nils Nils ibm, Swend Nils i Himmelstorp, Boel Hansdoter i Stubberup med sina lauwerge Jens Olsen i Kraperup, Lars Monsen i Hustofta på sina syskons vägnar, Peder Nils i Hustofta, Anders Nils i Buskeröd. Peder Önds ibm på sin och sin avlidna hustrus vägnar, Ebbe Önds ibm, Önd Nils ibm på sin och sina barns vägnar ,Boel Nilsdoter i Klappe med sin rätte lauverge, Peder Nils i Slusås, Anders Bends i Paulstrup, Helle Asgunds ibm, bägge på deras hustrurs vägnar. Mogens Anders på sina egna vägnar. Alla sal. Bendt Nils barn i Buskeröd med deras rätta lauverge. [1]


1668. Sid. 168

Laurs Monsen i Hustofta på sin son Mons Larssons vägnar. [2]


1668. Sid. 186

[Mogens Nilsson bebor gården. Det verkar vara fadern som dött!] Mogens Nilsens [halva gård] gård värderades till [125 skpr jord och lass äng]: Sahl Bendt Nils barn barn en broderlott 15 1/2, Peder Nilsen i Slusås 15 1/2, Mogens Nilsen "bebruger" [behåller] samma gård genom arv och köp 62 1/2 skpr... Sahl Eske Nilssons arvvingar tillades Mogens Nilsson, Kirstina Nilsdotter 7 1/2, Karin Nilsdotter 7 1/2. I den halva gård som Peder Yndsen påbor 63 1/2 har Mogens Nilsen [i Buskeröd] köpt 10 sk och sal Bendt Nilsens [sal] hustru Ingar Laursdotter har köpt 53 1/2. [Bendt Nielsens arvingar har fått detta:] ... Bendtsen 15 1/2, Kirstina bendstdotter 7 1/2, Johanna Bendtsdotter 7 1/2, Tora Bengtsdotter 7 1/2, Kirstine bengtsdotter 7 1/2, [S]... Laurensen sin moders [arv] (((efter sin mor Sissa Bengtsdotter [KAN DETTA STÄMMA?]))). Per Nilssons arvepart i Slusås, att frånskifta Peder Öndsen en tredjepart av den andra halvpart som Ebbe Öndsen besitter. Ebbe köpt en del av sin broder Nils Yndsen. [Forts: Ebbe Öndsson och Peder Öndsson var bröder.] [3]

1668 sid 219

Mons Andersen i Allerum på egna och 12 samfrendder skulle utlägga Nils Hansen i nilagra hans hustrus part i den skattegård i Buskeröd som Suend Olsen påbor. Suend Olsen har köpt av Nils Hansen tvenne systerparter neml. Else Olasdotter som bodde och dödde i Ry och Gertrud Olasdotter som bodde och dödde i Buskeröd. Nils Hansson säljer nu deras lotter till Suend Olsen. [4]

1669 sidan 362

Anders Nilsson i Klappe på sin bror Nils Nilsson i Stubbarp, och Nils Andersson ibm på sina och syskonens vägnar om den lott och anpart i den gård i Buskeröd Mogens Nilsson påbor. Denne bjöd silver. [5]

1675 sid 131

Ebbe Öndsen i Buskeröd stämt Jens Andersen i Döshult angående skiftet 1663 21 januari om den gård i Västra Buskeröd de 2 systerlotterna. 1663 den 8 april jens Andersen i Döshult och Mogens Nilsen i Buskeröd, deras hustrur Elsa och Karna Öndsdotter.deras lotter i den gård i Buskeröd Ebbe Öndsen bebor. Arv efter deras sal moder Sidza Pedersdoter och efter deras fader Ynd Nilsen i Buskeröd. [6]


1681 sid 70

"Lars Jeppsen i Buskeröd stämt Tue pedersen i Stellinge på hustrun Ingar Ebbesdotters vägnar, Jon bendsen i Tjörröd, Nils Bendssen i Hultaboe, Peder öndssson i Tjörröd, samtliga för deras förmyndarskap på sal Ebbe Önds tvänne döttrar i Buskeröd. Önd bensen svarade på egna och bröderna Jon Bensen och Nils bendsen kunde inte taga mer jord och egendom då de inte skatta för det de hade och skyler ind till farbröderna Peder Öndsen och Nils Öndsen." [7]


1682 sid 106

Angående utläggande av den part i Buskeröd som Lars Jeppsen påbor. Enligt 12-mannadom 20 febr 1668 fanns det till den gård som Per Öndsen, Nils Månsen och Lars Jeppsen nu åbor 375 skpr jord och lass eng. 1/3 = 125 skpr jord och lass tillkommer sal Ebbe Öndsens barn och arvvingar som är Inger, Kirstine, Johanne, Sidze och Karene Ebbesdöttrar med vardera 25 skeppar jord och lass eng, vad gäller Inger är Lars Jeppsen med hennes man Tue Pedersen i Stellinge förlikt så att Tue tar sin 1/5 part och Lars Jeppsen löser resten. Angående vad jord och Eng kan kosta i dessa tider "kan det inte höijer kosta end skeppa jord eller lass Eng Twm Mark silfwermynt" däri inberäknat byggnaderna." [8]


16?? sidan 290

Ebbe Suendsen i Buskeröd var stämd jämte Suend Olsens änka, Suend Olsens dotter, ibn Önd Nilsen i Buskeröd, Såne i Brandstorp, Mons Nilsen i Buskeröd, Nils Hansen i Backagården. Ebbe Suendsen hade gjort olagligt skifte med sin styvmoder och sina syskon. (Mons Nilsen hade en son, Per Monsen)[9]


1673 sidan 317

Peder Jensen i Esperöd hade stämt sina creditorer Ebbe Öndsen i Buskeröd, Per Önds i Buskeröd, Sasser Hans i Esperöd, Per Önds Esperöd, Nils Anders Långaröd, Suend Monsen i Tjörröd, Mons Persen i Måarp, Olluf Bendsen [Arwedsen??] i Ruager, Peder Mons i Bröndbye, Per jens i Fjelsatorp, Oluff Giödmarsen i Bölsager, Nils Pers i Rögla, Lars Lars i Hustofta, Jep Kields i ornakärr, Peder i orrahuset, bendt jens i Torshult, Nils Suends i Dompeng, Per Jons i Nelager, Nils Jons i laröd, Peder hos Ebbe i Gummarp, Anders Mons i Döshult, Jens Jens i Nygård, Clemed Clausen på Viken, Mons Nils på Viken, Oluf lars på Viken, Paul rasmus i Ingelsträde,Möllarens hustru på Höganäs. [Nämnda personer i målet: Lars Rasmusson i Ingelsträde och Suend Rasmusson i Brandstorp (ihop) samt Oluff Sönessen Ingelsträde.] [10]

1670 sidan 256

Mogens Pedersson I alrom har överrenskommitmed Ynd Nilsson i Buskeröd att Ynd Nilssons hustru Ingar Pedersdotter Skall ha undantag i den skattegård Ynd Nilsson äger. daterad Buskeröd 4/7 1669. Efter Ingar Pedersdotters död skall undantaget återgå till gården och ej till hennes arvingar. [11]

1671 sidan 332 och 336

Lagbud. Nils Öndsen i Buskeröd som arvt efter sin moder Sissa pedersdotter som bodde och dog i Buskeröds västergård där nu Ebbe Öndsen bor. Gäller lagbörd efter sal fadern Önd Nielsen. Testamente från Önd om Nils arv lästes upp (från 20/2 1671???). Vittnen Pål rasmusson i Ingelsträde och Bengt persson i Allerum "Möalt". Ebbes hustru hette Boel bengtsdotter. Nils lagbjuder all den lott som hans bror har ärvt.[12]

1674 sidan 188.

Nils Monssen kräver dom efter Suend Olsens arvingar i Buskeröd. Ebbe Suendssen enda arvingen som nämns.

10/2 1675, domboken

"Olle Suendsen i Wesby och Jon Suendsen i Nyerup beuiste med kaldsmend, Suend Monsen i Hustoffta och per Nielss: ibm; paa hans wegne hiembler Niels lassen i Wesby Breke kald at haffue steffnit Ebe Suendsen i Buskered til förste ting til dombs och til hanses opbejdelse. Sagen er for witelig gield nemblig for sin fader Suend Olsens gield 32 S dlr och for sin Egen gield 14 S. dlr huor paa en domb begierendis."

1676 sid 39 (157/358)

Jon Swensson emot olle Swensson i Väsby, Ebbe Svensson i Buskeröd, Arfwid Christensson Buskeröd och Johanna Swensdotter i Döshult angående den Gårdspart Jon Swensson i Buskeröds Östergård är berättigad att inlösa. [13]

??? sidan 155

Lars jeppsson i Buskeröd begärde syn och granskning på den skattegård i Buskeröd som han bebor tillike med en anpart som Tue Persson i Stellinge i samma gård har i bruk. Buskeröd 24/11 1684. [14]

169???

Nils Pehrsson i Allerum på sin hustru Johanna Ebbesdotters och hennes systers vägnar har instämt Nils Önnersson i Buskeröd angående deras arvsrätt i den halva skattegård som salige Önners åbode. [15]

1696 sidan 288

Truet Månsson i Knabalycke hade instämt Nils Öndsson i Buskeröd angående barnagods han har för Truet Månssons hustru Kari Ebbesdotter ifrån 2 maj 1677 efter hennes föräldrar. Hon var yngsta dottern. Nils Öndsson påstår att han var satt till förmyndare för Sissa Ebbesdotter och ej för Truet Månssons hustru. [16]

1698-1699: pag 346

Gudmund Nilsson i Hulta var stämd for han slagit Joen Christenssons son Jöns Joensson. Gudmund Nilsson var måg till Joen Ghristensson och Lars Persson var morbror till Jöns Joensson. Jöns Joensson hade hittat en tvärsäck för 4 år sedan. Då var han på 14 året. Han hade en syster Sissa. [17]


16 mars 1708

"Såsom bonden Troed Nilsson i Buskeröd som har i bruk halva delen av hemmanet Nr 3 sammastädes sig tillbjuder att vilja emottaga den andra halva delen så framt honom skälig frihet förunt bliver. Haver undertecknad tillföje av häradsfogde Instruction uti Nämndens närvaro om bem:te hemmans beskaffenhet rannssakat och såldedes befunnit, 1 Detta hemman är synat av edsvurna Nämndemän Jöns Hansson och nämndsman Anders Påhlsson som taxerat bristfälligheter på de hus som till den delen hörer som öde ligger till en summa av 94 Dlr och 2 öre och finnes på grunden allenast sex st torra och bräckliga ekar som kunna användas till byggning. 2. Åkern till detta hemmanet har varit sått Ao 1705, 1706, 1707. 3. till detta hemmanet är ingen skog, inget lefang, ingen humlegård, ingen torvmosse, medelmåttigt mullbete. 5. Detta hemmanet har varit brukat av ryttaren Lars Nykop som med Norra Skånska Cavalleri regementet 1701 blev kommenderad till Påhland. Sedan har dess hustru brukat hemmanet intill år 1704 då hon i armod och fattigdom det kvitterade och var detta hemman til rysthålla anslaget." Tre års skattefrihet räknar de med behöbs 08-10, för att få i ordning hemmanet igen. [18]


1709 29/1

Det hade varit besiktning på det bonden Lars Unger byggt på hemmanet Buskeröd Nr. 4 och även vad Anders Jeppsson gjort på sin 1/4 i samma gård.[19]Källor

 1. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 2. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 3. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening. Inom klamrar Torbjörn jerlerups kommentarer.
 4. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 5. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 6. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 7. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 8. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 9. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 10. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening. Inom klamrar Torbjörns kommentarer.
 11. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 12. Jerlerup
 13. Arlock + Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening. Jon bevisar sin sak genom ridefogden i Hjälmshult och genom folk från Döshult.
 14. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 15. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 16. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 17. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 18. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.
 19. Kurt Bengtssons domboksanteckningar. Höganäs släktforskarförening.