Brev rörande fisket i Arild och Mölle 1731

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Högwählbårne H:r Baron och Håfmarskallk
höggunstiga herre och hußbonde

Wij fattiga fiskare af Arfwidz och Mÿlle läje, förorsa-
kas ödmiukas: Böhnfalla högwählbårna Hr Baron och
håfmarskalken, tänktes hafwa den nåd för oss wid
denna gudförlähna lÿckel: nu påstående Riksdag, för helpa
åss, att utj de Extraordinari Contributioner, så som
finns Contribution, löhn och betalning afgift, Slåttz
och Lanshielp, at lämna bljfwa lindrande, så länge
silla fisket, så wähl som annat fiske, som på
några och särdeles förledet åhr, så alldeles
bårttgångit ifrån denna orten, såm ingen kan
minnas tillförne skiedt, åss och lemdat till
stor skada, så att wij fattiga fiskare på deßa
bemählta 2ne fiske läjen, till största dehlen
råkat mäd hustru och barn i stor fattigdom,
särdeles såm wj icke äga hwarken åcker eller
äng till wåra fiskarehuus, uthan allenast en
ganska liten kuhlegård, däremot andra fiske läjen
och tårp, äga både åcker och äng, till deras
uppehälle, när fiskett dem falnar; förblifwan-
des i öfrigt

Högwählbårne Hr Baron och håfmarskallkens
Wåhl nådiga herre och husbondes

Arfwids läje d 13 Februari 1731
ödmiukaste skattedragare och trogne förbedinare hoos gud

uppå samtliga arfwidz, och mÿlle läjes fiskares wägnar

Per Larsson
från mÿlle läje
Troed Mickelson från mÿlle läje
Ohla Sånason
från Arfwidsz läje
Anders Jönsson
från Arfwidz läje

Källa

Brev i Krapperups Godsarkiv