Besigtelser: Skadegörelsen i Luggude under kriget 1643-1645

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Helsingborg i 1589, ur Civitates Orbis Terrarum (George Braun)
Helsingborg vid kriget 1658

Besigtelser 1645-1646

12 januari 1646

Bøndernes Leyllighed och Thillstand Wdj Helsingborig Lehn: Lugede Herridtt

Quistoffte Sogn och bye:

Quistoffte Sogn och bye. Haffuer her: Niels Jørgensen, sogneprest udj Quidtstoffte, med tuende aff di fornehmste bønnder wed Naffn Boedell tuessen i Haarsløsse och peder lauridtssen i gaffuentoffte, sampt udj Ridefogedens och schriffuererns Neruerelsse, werit for oss, efftersom Slottsheren i begyndelssen icke selff tilstede war, huor presten och bemelte: bønder med Herre, oss berretted haffuer, wader prestens hand och bøndernis Egnemerke.

De findes 12 gaarde Ligendis paa en alfare Wey i huor Marchen idelig gick forbj Emellom Helssingborig och Lands Crone, Wdj forne quistoffthe, huor wnder firre gaarde fanttis øede wdi fiendens tid, och de andre forarmede, saa de Jngen kand giflue deris Aarlig landgilde, Thi huis de haffuer dend och auffldt, som icke hafluer werit den tiende del, aff huiss de ellers før haffuer kunde saaed, det haffuer fienden bekommit, Saa det ehragttis Nødwenigt at de kunde for dette Aars Landgilde forskaaness, om de skall komme paa foede igien.

Raus sogenn

Raus sogenn, Effter her Jackob, Welløe Sogneprest till Raus och Welløe Sogner, och Hans Rasmussen i Rambløsse Lenssmand offuer Rauss setting deris beretting befindes først i Pouffelstrup thou øede gaarde, Wdj Ørbye en halff øede gaard och ellers findes Jngen Wdj forne Rauss som kand Wdgiffue fuld landgilde, Wden firre gaarde i Rausebye, it Andre som huercken haffuer Quæg eller hafft fae i Aar, kand icke hielpess, wden dette Aars landgilde maa Denom Effterladis, Wndtagen Hanss pederssen i Pouffelstrup, kand Nogenledis aff sted komme, dend halffue landgilde Lasse Gregerssen giffuer dend tredie part Mortten bendtsen dend tredie part Wdi Købinge befindess femb gaarde som kand Alle sammen Wdgiffue halfft landgilde Wndtagendis Niels pederssen och Hans Knudtsen, som icke kand giffue mere end den tredie partt,_Raboen ehr wdj fiendens tid gandske affbrendt, Homblegaarden kand giflue halff Landgilde.

Welløe Sogenn

Welløe Sogenn, Liusekulle, kand giflue heel Landgilde Øster Rambløse trij gaarde kand inttet giflue, wden dend tredie partt, Eflter som de ett Meget Ringe del hafluer Saaed. Wdi Krogstrup, findess en gaard, kand eij giffue Meere end dend tredie part aff hanss landgilde for bem:lte Aarsags skyld, Paarup halffiede gaard kand Icke giffue Wden dend tredie part i del det høyeste dette aar i Welløe fire gaarde, huor aff de halffue gaarde, kand Ickon Wdgiffue dend tredie part landgilde, dend halffue gaard er øede.

Baarsleff Sgn

Baarsleff Sgn: Effter Her peder i barsleff, sogneprest till borsleff och fierested sogner och peder Anderssen i Attrup lenssmand i Atrup setting, deriss berettning, befindes i ____ Giørup En gaard kand inttet Wden halff landgilde Wdgiffue,_i Barsleff en gaard er slett øede, och en halff gaard kaldiss landet, er slet forarmet, Poul Madsen, en halff gaard er slet forarmet, Hanss Ebbesen i Borsleff en halff gaard er och forarmedt och will forskaanes for detta Aars landgilde, Sidtzell Anderss Morttensens, Boelde Niels Jørgensens och Olluff morttensen ehr i lige maade forarmet, will och forskaanes for detta Aars landgilde, Olluff pedersen kand icke giffue Wden dend tredie part landgilde, helwiig gudmands giffuer och dend tredie part landgilde, de andre Allesammen kand giffue halff landgilde Wdj samme Bye, Wndtagendiss Niels giønge som haffuer en halff gaard och haffuer werit fendrik i Halmbsted, Wdj hanss Maijts: tieneste, saa Suensken der forr haffuer hadet hanss gaard och ilde wdspollerit hans goeds, Begierer der fore Wnderdanigste det ohm Aars landgilde maa hanom effterladiss, Thulstrup En gaard er gandske forarmet, och will forskaanes for dette Aars landgilde.

Fierrested Sogn och Bye

Fierrested Sogn och Bye, Dauid Jngmandsen, Sønne Rassmusen och trued skreder, er gandske forarmet, will forskaanes for detta Aars landgilde, Gunde Christensen kand wdgiffue den tredie part landgilde, peder Nielsen giffuer den fierde part, peder lauridtzen Niels tuesen och poull Huidt giffuer och dend fierde partt, och Niels bager kand giffue dend fembte dell landgilde, Aarsagen at de meget er Wdplyndrede och hafft helt Ringe sææd.

Atrup Sognn

Atrup Sognn, findess en gaard i Lindelsted, er gandske forarmet, och will forskaanes for dette Aars landgilde.

Frillestad sognn

Frillestad sognn Effter herr: Augustinus i Frillestedt Sogneprest till frillested och egbye sogn, och peder Anderssen i Attrup deriss berettning, Befindis at were Thou øedegaarde, i fornbde frillested, som will forskaanes for detta Aars landgilde, Jtem Gun-dell Larridsen och Anders Nielsen paa Søndergaarden, Jenss Jensen i høgegaarden, Joen pedersen, per gudmandsen, Niels hendrichsen Anders skreder, peder brand, ehr slett forarmet, och will forskaanes for dette Aars landgilde, Mattis Nielsen ibid kand giffue den tredie part landgilde, Bend i Røgetoffte kand icke formaa Wden den tredie del aff sin landgilde i dette Aar for dend Ringe sæd skyld, hand i Aar haffuer hafft.

Egbye Sogn

Egbye Sogn, Aage i Westergaarden ehr gandske forarmt will forskaanes for detta Aars landgilde, Aage i haffen wil forskaanes for sit halffe Aars landgilde.

Heslunde Sognn

Heslunde Sognn, Efftter herr Niels i Hesslunde Sogneprest till hesslunde sogner, och Axell giorsshøy, lenssmand i giorshøy setting, deriss berettning, befindes Rassmus perss: och Olluff Suendsen at were slett forarmede, och wille forskaanes for dette Aars landgilde, Di andre kand giffue halfft landgilde, Atzertorp_thou halffue gaarde er slett forarmede, wille effterladiss dette Aars landgilde Er herhoess at Agttiss, at end dog bønderne i fornbde sogner wel haffue saaed Noget dette Aar, ehr dog sææden for fiendenss Marche skyld som altid er tagen der fremb och tillbage, saa slett Nedtraaden, saa de Neppelig haffuer kunde bekommit deriss Sæd igien.

Krop Sognn

Krop Sognn: Effter Mester Rassmussis i Krop, Sogneprest till Krop och Mørup Sogner, och Axell i giorshøy Lensmand Wdj giorshøy Setting deriss berettning, befindess Olluff lauridsen t giordshøy eij mere at kand Wdgiffue End den tredie part landgilde dette Aar.

Mørup Sogn

Mørup Sogn Olluff Knudsen Anderss pedersen, Adser Christensen, ehr saa slett forarmede at de Endeligen i Aar will forskaanes for fuld landgilde Adtzer (Christensen will forskaanes till paa dend fierde partt, efftersom hand haffr lid stor skade aff faesiuge, och er ilde Wdplyndret eff fienden Saa presten icke kand bekomme sin tiende, Endog hand for fiendens indfald war dend fornemste Mand I Sognedt, Olluff Madtsen i Tolderup, kand icke taalele widere end den fierde part aff ssin landgilde i dette Aar at wdgiffue, Jngemand ibid will i lige maader i detta Aar forskaanes paa fierdeparten landgilde at Wdgiffue Trølss gierdsøn, Mogens Jensen en gaard, giffuer fierde part landgilde, troelss bendsen fierde partt trolss Nielssen er forarmet, pouill Jensen giffuer tredie partt landgilde Lydested En gaard øede Thue Madtzen en gaard, er gandske forarmet, rinnerup: Suend Knudtsen, kand giffue dend fierde partt landgilde Suend benndtsen ehr gandske forarmett.

Alrum Sogn

Alrum Sogn, Effter her Christens i Alrum, sogneprest till Alrumb, oc fleninge Sogne och Pouffuel i Nygaard, deriss berrettning, befindis at were i Laurød thuende gaarde aff de Suenske gandske affbrenndt, och bønderne slett forarmet, Kongsholtt: Suend lauridtsen Bendt pedersen, Lauridts Nielssen alle forskaanes paa halff landgilde dette Aar, Allerum kierke bye,_Børre Anderssen ehr slet forarmet Mogenss tuessen i brøde, kand giffue halff landgilde Allerum peder Lauridtsen, thue danielssen, peder Mogenss, peder Jensen, Swennd Jensen, Adtzer Nielsen, Niels pedersen och Jeppe Mogenssen, will forskaanes paa halff landgilde i dette Aar, Mogenss i dueholle, kand icke Wdstaa widere at giffue end halff landgilde, Dampenge giffuer och halff landgilde. Nyrup peder Nielsen och Nils peersen 2/3 partt Landgilde Thornalt. gudmand lassen kand och giffue halfft landgilde, Jens Klappe giffuer halff landgilde, Døssholt trj gaarde kan wdstaa huer att giffue halff landgilde, Suillberig Bent Oelssen och peer Nielssen giffuer oc halff landgilde i dettta Aar tj de aff dend Jndhøstede sæd formaae icke Mere at giffue.

Fleeninge Sogn

Fleeninge Sogn: fleninge bye kand offuer alt giffue dend fierde part, Saa uel som Gunderlunde och Nørbølling, Lauridz Nielsen och gunde Nielsen i Øager kand giffue halff landgilde, fleninge gundestrup giffuer dend tredie part, fleningtorp dend fierde part, Skouffgiemer husset giffuer dend fierde deel landgilde, thj dette Sogn ligger Rett paa Alffare weyen och er gandske Wdplyndret

Wessbye Sogn

Wessbye Sogn, Danolt, Olluff suendssen kand icke giffue wden halff landgilde, Lauridz gierdssen i Esberød giffuer oc halff landgilde, Tiurrød, peder Jenssen, Rassmuss pedersen, peder Andersen, Mogenss Suendsen, kand giflue halff landgilde Marup trij bønder giffuer och halff landgilde, Wisbye Nielss Olesen Hans Clausen och boeld børiss, Saa wel som Anderss pedersen kan giffue halff landgilde, Enncken i Høgsgaard, er gandske forarmedt Joen Clemendsen och Lauridtz Clemendsen i Wessbye kand giffue halff landgilde, Nielss Anderssen och peder Suendssen i giørstrup giffuer och halff landgilde Lauridtz Oellssen och Laurids perssen i Ornekier och halft landgilde, Saa uel som Niels Andersen ibid Laurids Nielsen i Wessbye brecke och troells Nielssen, ibid, giffuer oc halff landgilde, de Andre i fornemde Sogn kand giffue theriss fulde landgilde, Wden hoffgaarden, som formaar ickon halff landgilde i dette aar.

Kattrup Sogn

Kattrup Sogn: Kattrup Bye, Jep Oelsen er slet forarmedt, Anders gundersen kand giffue halff landgilde de Andre Alle sammen i same bye kand giffue 2/3 part landgilde Ebberup Olluff Lauridtsen giffuer tredie part landgilde, Pouel pederssen giffr halffparten, Jffuer Knudsen och halff partten, Anders Andersen ibd halffparten Øster bye, peder tygessen halffparten Suinestrup, Søren trølssen 2/3 part Ebbe Nielssen ibid 2/3 partten landgilde, Erick skreder och 2/3 parten, Johan Suendssen ibid 2/3 partten landgilde, Arffuid trølssen 2/3 partten landgilde och kand for deriss Ringe sæd skyld oc anden Wdplyndring aff fienden eij mere i dette Aar formaae at Wdgiffue end for bemelt: Ehr.

Wellinge Sognn

Wellinge Sognn: Wellinge Bye, Peder truedsen er gandske forarmet, will forskaaness for dette Aarss landgilde, Tangge Søffren Nielsen kand giffue halff landgilde, Suend Olluffsen kand giffue halfft, peder staffensen kand giffue halfft Olluff pedersen kand giffue fierde partt landgilde, Wduellinge Anderss grand kand giffue halfft, Nielss Johansen er gandske forarmet, Laurids bendtzen kand giffue halfft landgilde, Wessterbye, Erik Haagensen oc Suend pedersen er slett forarmett.

Strabelstrup Haffue Sognn

Strabelstrup Haffue Sognn, Hasslerup, Jep bendtzen Peder Morttenssen er slet forarmedt, bøgentorp Nielss Olssen och Jenss gudmandssen kand giffue halff landgilde aff dend gaard, Bendt pederssen giffuer och halfft landgilde, Anderss Jffuerssen och tredie part landgilde [olluff bendtzen kand icke aff sted komme Wden halfft landgilde] Wemmingtorp Anderss andersen giffuer tredie part, Anders Nielss giffuer halfft Laurids pederssen er gandske forarmedt will for dette Aars landgilde forskaanes, Bent tygesen giffuer 2/3 partter Laurids Oelsen giffuer halffparten Boeserup Christoffer Jensen giffuer fierde parten peder bendtzen giffuer fierde parten landgilde Tor pedersen och fierde partten, Bendt Jenssen och Pouel Jørgensen giffuer tredie parten Dog skall Agtis, bendt Jenssen der aff skall giffue dend tredie pan, Niels Hellessen giffuer dend tredie del landgilde i dette Aar, Bendt Knudsen giffuer och dend tredie del, Nielss Stehensen i Hasslerup haffuer boed paa dend Alffare Weij och ilde slagen och Wdplyndret aff fienden, Will forskaanes for dette aars landgilde. Aarsagen at forbete: bønder haffde icke Neer deriss folde sææd i Aar.

Helssingborig Sogn

Helssingborig Sogn, Effter Mester Anders, Sogneprest i helssingborig hanss berettning, befindes at were i Ramløse Sex gaarde, huor aff de femb er slett forarmed, den anden som er Signe peder Olsens, kand icke giffue mere end dend fierde pan, aff dette aarss landgilde, Wdj Følbornne, Thj gaarde som er gandske forarmedt, for medelst fiendenss Dagelig streiffen efftersom de ligger strax wed slottet, will forskaanes for dette Aarss landgilde Thi alle deriss queg och fennadt er slett bortte, de haffde och laantt en Ringe del korn at saa, somme j tønde Nogle Ringere, En gaard i Morttentrup boer tuende bønder paa, kand icke Wdgiffue widere end dend fierde partt for dend Ringe seed de haffde fåaed i Aar Gaasebecks Mølle, som giffuer sin landgilde aufflingen, ehr gandske forarmedt, will forskaanes for dette Aars landgilde, Thj der findes huercken quæg eller andett, Gylttegaarden haffuer inttet fennidt, on ringe del saaed, ehr tuende gange Wdplyndret baade aff de suenske och woriss egen folck, will forskaanes for dette Aars landgilde Loemøllen och de andra Wand møller der i Sougnet, som Wdj fiendenss tid er saa Ruinered, at de i Aar icke kand forferdiges, end lige fortiene Nogett till deriss landgildess vdgiffuelsse dette Aar, wndtagen Eyllerss mølle som kand giffue sin folde landgilde, Stuberup gaard er slet forarmet, Nogle husse kaldiss graffiieren ehr slett affbrendt Wndtagen it lidet huss, som en fattig Encke paaboer som dog Nesten er Nedbrutt, Saa de slett inttet landgilde kand Wdgiffue dette Aar.

Biuff Sogenn

Biuff Sogenn, Effter Lehnssmandenss peder Suendssens och fleriss berettning, effter som presten icke selff møtte. Da kand Mogens giødmarssen giffue halff landgilde dette Aar, Trølss Mogenssen och Mogens trølssen kand giffue de 2/3 partter aff deriss landgilde, Nielss Jenssen i Waaregaarden kand giffue dend tredie partt, Peder Suendssen giffuer och dend tredie partt, aage i brogaard kand giffue dend tredie partt, Jenss Suendssen i Mørsshøy kand giffue dend tredie part, disse kand icke giffue mere landgilde i Aar om de ellerss skall kome Noget paa foede igien, effter som de haffuer Mist en partt deriss queg aff fæsiuge och en partt aff fienden denom at were frataget, Jtem huiss de kunde haffiie saaed haffuer fienden igien hoess denom opforrit, effter som der laa 1600 Mand i tou dage och Natter dend tid de opReyste.

Joenstrup Sognn

Joenstrup Sognn: Effter her Rassmussis i Farolte, Sogneprest till Joenstrup och faroltt sogner, och lauridtz i Hessleboe deriss berettning, befindess Juell pedersen, peder pedersen i Joenstrup, begge en halfgaard, slett forarmet, Pouel Jensen oc Mortten Jepsen en halfgaard, der affkand pouel giffue sin Anpartt Menss Mortten er forarmet, och kand inttet Wdgiffue efftersom deriss queg er borttaget, till med en Ringe del Wdj Aar haffde saaed som war 3 tønder _ 2 tønder, Nogle j tønde oc somme j tønde som de Messten haffde laantt och staar i gield fore, Bølssager, ehr slett forarmet och kand inttet Wtgiffue Tranekier halffue gaard Encken paa boede som død er, kand inttet Wdgiffuess aff. Menss er slett Wdarmett, Tønnebierge gaard, kand giffue 2/3 landgilde, Anderss Lauridtsen i giørsleff er forarmet, Hanss pedersen Eller Tuesen er forarmedt, Anders Hermandtsenss halffue gaard, som hanss quinde besidder, er forarmet, Mogenss pouelsen er forarmet Joenstrup Mølle er forarmet, och icke kand wdgiffue de 18 skilling Jordskyld, samme bønder i Joenstrup haffuer en del icke saaed i det høyeste - 20 - 18 -12 och 6 skepper sæd som de haffuer berggett och neppe bekomb deriss Sæd igien til med Lid stor skade aff fæsiuge, wille der for i Aar hielpess som forbemeltt.

Faroltte Sognn

Faroltte Sognn, Anderss pederssen i Birkerød kand icke giffue Wden dend fierde del landgilde, Nielss Morttensen giffuer 2/3 del landgilde, Jenss Michelsen i Høye er forarmet poul pedersen i faroltte giffuer dend fierde partt landgilde, Mogenss hansen er slett forarmedt [Nielss lund er oc gandske forarmit] peder Hellessen i Hellerød kand giffue fierde part, Olluff poulss giffuer tredie partt Kield Mattisen tredie dell, Niels pedersen och peder Mogensen i Wiekiøb, kand ickon halff landgilde Wdgiffue, formedelst de aff Kongens folck, for Wden fiendenss, er Megett Wdplyndrede oc forarmede.

Brøndbye Sognn

Brøndbye Sognn, effter her Mogenss Madssenss och peder Joensens i Ruagger deriss beretrning befindes peder Thuesen i Fiellestrup slett forarmet, och icke kand Wdgifue landgilde i Aar, Menss Jenss Clausen, som boer paa samme gaard, kand giffue sin part landgilde, Lauridts Jenssen giffuer halff landgilde for fæneder Døde fra hanom, och icke kunde saa sin fulde seed, Menss halff dellen, Saaer Ellerss ij pund Saed, Lasse giøngess gaard kand eij giffue landgilde i Aar, efftersom dend Nyelig er besatt och war ellerss til forne øede, Bendt Nielssen er forarmen Poul Mogenssen haffuer werit Snaphanne, och slagen Nogen Suensk ihiell, Maatte der forr Rømme, huor offuer gaarden haffr staaed øede Mediertid.


Fotnoter

Källa: 232 Danske Kancelli, Besigtelser 1645-1646. Rigsarkivet.