1683, sommartinget, Luggude häradsting, utdrag

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Luggude häradsting 24 juli 1683

Utdragen har hämtats från Anders Bergs hemsida [1]. Utdragen har i vissa fall utökats av wiki-redaktörerna med kommentarer och citat ur de aktuella domböckerna. I de fallen står det skrivet vem som skrivit av vad.
"ANNO 1683 Den 24 Juli bleff Introductionen medh herr herredzhöfdingen Wählwisse Christopher Möller företadh uthj Luddegohärad och Filborna By aff herr lagman, höghwählborne herr Baron Herman Fleming."


1

Uppbjudes grevinnan Maria Sophia de la Gardies i Skåne befintliga gods "för någon skuldfordran uppå Rijksens Ständer i Stockholm Bancos vägnar" enligt generalguvernör Aschebergs skriftliga befallning 3/7 1683, vilket attesteras av rätten på kronobefallningsman Petter Strandbergs begäran. [1683ht nr 17]


2

Uppläses förordning av den 10/7 1683 om föräldrars skyldighet att hålla ungdomen till kyrkogång och gudfruktan.


3

Uppläses förordning av den 7/7 1683 med dementi av rykten om kommande krig.


4

Uppläses förordning av den 10/7 1683 med uppmaning att ta hem lösöre m.m. som transporterats till kyrkor i rädsla för kommande krig, "effter ingen fara är å färde".


5

Uppläses förordning av den 12/7 1683 att "allmogen med det resterande Magazinskornet utan den ringaste dröjsmåhl inkomma".


6

Uppläses förordning av den 10/7 1683 angående "några Proviantzpertzelers [?] anskaffande emot richtig betahlning, om något krigzfålk ifrån Sverige skohla ankomma"


7

Uppläses förordning av den 10/7 1683 angående återstående betalning av "Rijkzdagzbewillningen och andra Contributioner".


8

Inspektor Anders Nilsson på Krapperups gods på dess herrskaps vägnar påtalar bonden Sven Tuesson i Stora Snörröd för att i olaga tid ha gått ifrån gården och lämnat den öde, för motvillighet och tröghet mot sitt herrskap, vilket attesteras av ladufogd Nils Olson på Krapperup och Gudmund Person i Teckerbohlet (dat. Krapperup 4/5 1683), för gårdens bristfällighet (efter 8 mans besiktning) och för att inte ha lämnat kvar tillräckligt med foder åt bonden som "wille leija gården effter honom".

Befallning att inte gården "från sig Qvittera" utan sitt herrskaps tillåtelse har skriftligen tillsagts honom genom Sven Gudmunson i Fiellestrup och Gudmund Person (dat. 13/3 1683).

Sven Tueson svarar att han inte "åtniutit den frijheet honom war låfvet", vilket han visar med herrskapets egen städselsedel (dat. Krapperup 8/1 1681) på halva gården i Stora Snörröd. Städslomål och landgille för 1680, 1681 och 1682 på 20 daler 6 öre säger han sig ha betalt på 5 daler när.

Parterna uppmanas till förlikning och ärendet hänskjuts till nästa ting för utslag. [1683ht nr 14]


9

Klockaren Christen Nilson i Farhult har felaktigt instämt bonden Jöns Hanson i Helleröd och Farhult socken på Farhults bygata i stället för i dennes hus, och uppmanas taga ny stämning om han vill föra saken vidare, "som dock synes aff intet wärde wara". [1683ht nr 13]


10

Kvartermästare Johan Smitt har köpt skatterättigheten i en gård, Pehr Tures benämnd, i Allerum av Nils Persson i Fleninge. Denne är inte närvarande men är lagligen instämd, som visas av en citation underskriven av stämningsmännen Oluff Hellieson i Ingelsträdet (ej närvarande) och Pehr Måns Måns [sic!] i Allerum. Köpebrevet uppläses och gården uppbjudes 1:a gången. [Se 1683ht nr 22]


11

Befallningsman Oluff Bong på madam Jörensons vägnar kräver betalning för levererad täckhalm av Filborna bymän. Påhl Jönson och Anders Torson har betalt, och Bengt Britson på Bengt Persons vägnar erbjuder sig att betala.

Övriga instämda, Oluff Nilson, Anders Person, Anders Såneson, Mårthen Bengtson, Nils Person och Nils Mickelson, får 6 veckors uppskov för att förhöra sig hos Generalguvernören om halmen tilldelats dem och varit avsedd för reparation av ödegårdar, "som andre Bymän hade bekommit aff Cronans gårdar".


12

Befallningsman Oluff Bong har instämt befallningsman Petter Strandberg "utj een strijdig Saak", men eftersom "sohlen är allerede nedergången" och "i synnerheet att det är heligt i mörgon och öfvermörgon skall introductionen skee i Engelholm" [oklart vad detta syftar på] uppskjuts ärendet till nästa ting.

Undertecknat av Christopher MöllerMall:Template1