1683, hösttinget, Luggude häradsting, utdrag

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Luggude häradsting 3-4 oktober 1683

Utdragen har hämtats från Anders Bergs hemsida [1]. Utdragen har i vissa fall utökats av wiki-redaktörerna med kommentarer och citat ur de aktuella domböckerna. I de fallen står det skrivet vem som skrivit av vad.
"ANNO 1683 Den 3 Octobris bleff rätt laga Herradz höste ting hållit uthj Ludego härat och å rättan tingstadh i Wähla."

1


Uppläses Generalguvernörens brev (dat. Wäster Karup 22/5) om ödegårdars "inhengnande och intäppande".


2


Uppläses Generalguvernörens brev (dat. Malmoe 9/8) angående "Specification uppå de personer som effter Stendernas Commissions dom, och den der effter uthj Kongl. Liquidations Commissionen affattade Liquidation komma till at restituera till Kongl. Maij:tt och Cronan de poster som de emoth General Resolutioner uthj Kongl. Regeringztijd åthniutet hafua."


3


Efterlyses Peter Kollsten "som hafuer tagit lijfuet af sin Cammerat Oluff Staare benemndh" (dat. Malmöe 22/8).


4


Uppläses Generalguvernörens brev (dat. Malmöe 31/8) angående "någre strijdige saker som icke af nogra privat personer böra nedtystas uthan lagl. framhafvas".


5


Uppläses Generalguvernörens brev (dat. Mallmöe 17/9) angående "spannmåhl och andra wahrors frija uthförsell, för uthan oxar och hestars uthskeppande".


6


Uppläses Kong. Maij:t stadga och påbud om tjänstefolk och legohjon (dat. Stockholm 30/8 1664).


7


Nämnden förmanas att noga se över vägarnas skick i häradet, och "giöra een richtig repartition på hwars och ens gårdstycke och det fatta skrifftel.".


8


Tullförvaltaren Hans Brunsvijk i Helsingborg har instämt befallningsman Oluff Bong, men denne meddelar i brev dat. Barckakra 2/10 att han har laga förfall p.g.a. en resa åt Jon Kiöping "och uthj högl. Kongl. Hofrätten". Tullförvaltaren protesterar och vill att saken ändå tas upp. [1684st nr 28]


9


Förlikning har skett mellan borgaren Peter Olson Ståhle i Helsingborg och bonden Sönne Gunnarson i Tånge angående "en strijdig brun häst fohle". [1683ht nr 18]


10


Förlikning har skett mellan bonden Lars Person i Ingelstredh och hans vederpart Pär Yndeson i Boskerödh. Lars Person är ej närvarande men har laga förfall enligt Olluff Hellieson i Ingelstredh, som ombeds meddela Lars att "inprotocollera" förlikningen vid nästa ting.


11


Förlikning har skett mellan bonden Olluff Hellieson i Ingelstredh och Nils Jönson i Hulta.


12


Bonden Swen Sönneson i Brandstrup uteblir i sin egen sak emot Önd Person i Döshult och bötar 3 daler silvermynt.


13


Klockaren Christen Nielsons i Farhult sak emot Jöns Hanson i Hellieredh uppskjuts till imorgon eftersom Jöns inte är tillstädes. [1683ht nr 21]


14


Inspektor Anders Nielson på Krapperup har förlikts med bonden Suen Tueson i Farhult. Parterna är överens att Sven ska betala 10 daler silvermynt och 3 "goda lass höö" tills nästkommande mars till grevinnan Maria Sophia Dela Gardie.


15


Före detta kyrkovärdarna i Wellufs socken, Måns Olson i Pårrup och Olluff Swenson i Östre Ramlösa, instämmer Olluff Swenson i Pårrup och Åcke Sönneson i Westre Ramlösa angående kyrkotionde för krigsåren 1676-79.

De svarande säger sig ha betalt både krono- och kyrkotionde för 1676 i Helsingborg till Anders Jöranson i Billegården, "som them emothtogh till konungen i Dannemarkes tienst".

Både 1677 och 1678 såddes något, men när skörden skulle bärgas "fouragerade [utfodrade] de danske tropper så länge der war noget igien".

År 1679 hade de varken säd eller hästar, "aldenstund the war uthplundrade af danske partier och snaphanner". Kyrkovärdarna beviljas "extract uthur protocollet".


16


Före detta kyrkovärdarna Niels Chrestierson i Råus på sin och Niels Nielsons ib vägnar instämmer Knudt Bengtson i Raus och Rasmus Hanson i Wähla angående kyrkotionde för krigsåren 1676-79.

De svarande lämnar identiska svar som de som gavs i föregående ärende. Nils Christierson beviljas "extract" ur protokollet.


"ANNO 1683 d. 4 Octobris Continuerade herrid höste tinget."


17


Inspektor Anders Nielson på Krapperup läser upp ett brev dat. Stockholm 4/8 1683 från grevinnan Maria Sopia [sic!] Dela Gardie, vari hon protesterar mot det uppbud på hennes gods som skedde vid senaste sommarting. Inspektorn beviljas "extract" ur protokollet och Generalguvernören "notificeras".


18


Bonden Sönne Gunnarson i Tånge har för två år sedan mellan Michaeli och Martini haft en brun häst tillhörig Pehr Ollufson Ståhle i Helsingborg stående hos sig, men släppt den på gräsgång och återfunnit den i Alrums Miöhult först efter att ha sökt i 11 socknar. Sönne vill betyga med ed att det är samma häst som Ståhle lämnat till honom.

Gårdsfogden på Höyhult, Daniell Nielson, på Ståhles vägnar, uppvisar en skriftlig fullmakt dat. 28/8 1683 från inspektor Anders Nielson på Krapperup och begär ersättning för "expenser och bekostnader" på 12 daler 15 öre i samband med att ärendet varit uppe i Helsingborgs kämnärsrätt den 9/8 1683.

Rätten uppmanar parterna till förlikning, vilket också sker genom att Sönne lovar att senast kommande nyårsdag ge till Daniell Nielson 6 daler silvermynt kontant eller i varor.


19


Tre skabbiga löshästar, varav ett sto, har tagits omhand i trakten kring Ramblösa och levererats till befallningsman Petter Stranneberg.

Hans Sörenson på Sören Jörenssons i Helsingborg vägnar hävdar äganderätt till hästarna enligt skrift dat. 3/10 och med attester dat. 8/9 och 20/9 från Helsingborgs kämnärsrätt med vittnesmål från Sören Jörensons drängar Niels Nielson och Niels Hindrickson, borgaren Lasse Person och Påhl Jacobson.

Fullmäktige Hans Sörenson kallar också som vittnen Per Adtzerson i Alrum, Måns Person ib och Bengt Månson ib, där dock de två sistnämnda efter befallningsmannens protester inte kan vittna. Bengt Månson kan inte vittna "för det Rycktet som ähr om honom, huru han sig i krigztijden Comporterat haffwar, hwar före han först bör sig der ifrån lagl. Purgera [fria]." Inte heller Måns Person kan som avundsman vittna. Måns har blivit skild från länsmansämbetet av befallningsmannen och "söckt på allahanda sätt at förtretta honom".

Pehr Adtzerson berättar sig ha sett hästarna i befallningsmannens hage och även hur denne brukat dem. Befallningsmannens dräng [som inte nämns vid namn] berättar att hästarna levererades 14 dagar efter skärtorsdag av för honom som ny i tjänsten okända män som "woro magra och sågo illa uth". Befallningsmannen lät "oniera" hästarna mot skabben. Drängen kan inte minnas vilket datum befallningsmannen började att bruka hästarna.

Befallningsmannen inlämnar en sedel som nu i Malmöe varande kronolänsmannen Anders Lundh skrivit dat. 25/4 1683 till underlänsmannen Niels Gudmundson, med innehållet "at i Helsingborigs socken och omkring Ramblösa skulle wara två stycken dreffhäster och en hoppa, huilke han skulle låta fasttaga och af några godha män i Ramlösa besees om dhe äro dreffehäster, och dhå föras till befalningzmannen på konungens wägnar". Vidare inlämnas attest dat. Alrum 19/9 från Swen Jönson i Wester Ramblösa, Måns Niels: ib, Åcke Sönneson ib och Lars Jönson ib, som alla också är närvarande vid tinget.

Befallningsmannen uppmanar Sören Jörenson att lagligen bevisa sin äganderätt till hästarna, och, om så är fallet, protesterar han emot att Jörenson låtit dessa skabbiga hästar "gå på fäladen, hwar igenom icke ringa skada på andra Creatur kunde förorsakas". Vidare begär befallningsmannen kompensation för sina utgifter i denna sak.

Till nästa ting kommer fullmäktige Hans Sörenson att inkalla som vittnen Niels Sönneson i Fleninge och hans son Pehr Nielson, Rasmus Juthe i Helsingborig, Måns Person ib och Bonde Åckeson ib för "at "skaffa fullkommel. skiähl och bewijs till himmill [hemul, rätt] på desse hästar." [1684vt nr 23]


20


Adam Jöranson på Pehr Jöransons vägnar vill höra två vittnesmål i tvisten mellan skomakaren Jacob Bresells och skräddaren Pehr Jöransons hustrur. Dessas namn och vad saken gäller framgår inte av protokollet. Hustru Sidsela Olluffs i Backare Mölla och hustru Kirstin Jöns Pehrsons i Rödemölla vittnar om en händelse i Helsingborgs kyrka på 3:e bönedagen, då Johanne Mickell Dreijers stod på knä och läste i sin bok och Jacob Bredsols hustru reste sig upp och stod under hela predikan. (om denna tvist, se Helsingborgs historia VI:I s. 164)


21


Jöns Hanson i Hellerödh är fortfarande "absens" i saken mot klockaren Christen Nielson i Farhult, och kronolänsmannen skall utreda om han har laga förfall, annars bötar han 3 daler. [1684vt nr 14]


22


Uppbjudes 2:a gången skatterättigheten [i Per Turesgården i Allerum] som kvartermästare Johan Smit köpt. Bonden Niels Person i Fleninge Annexegård är nu närvarande och vidstår köpebrevet.


23


Bonden Niels Asserson i Mörerup får rättens attest efter vittnesmål av dannemännen Niels Person i Mörerup och Bengt Knutson ib att hans gård den 15 juli 1682 "oförmodel. af en hettsig wådeldh blef upbrändt" liksom hans lösöre, säd och kyrkans tionde för år 1681.


Undertecknat av Christopher MöllerMall:Template1