1667, Dombok, Luggude häradsting, sid 1-54

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Dombok: Skånska generalguvernementskansliet DIIIea:35 (1667-1669) [1]

1667 sidan 16-17 Krapperup


Ett mål som rör en kvinna, Karen Mogensdotter, som tjänat på Krapperup. Hon pekar ut den förre ridefogden på Krapperup, Tommis Larssen, som är borgare i Helsingborg, som fadern till ett barn hon fött.

Tommis "er hendis rette barnefader"... Hon har varit och skriftat sig för Jacob Larssen, sockenprästen i Helsingborg, noteras det (16/7. Även sockenprästen i Brunnby nämns, dvs Maths Mougensen. Stora delar av målet saknas. Domboken är sönder här. Ett brev från Hendric Rantzau till Krapperup är bifogat. Han låter Claus Rasmussen i Köpenhamn vara ombud för honom och hans ridefogde Tommes Lassen. I brevet nämns Johan Olesen, kronofogde i Luggude härad, Mats Mougensen i Brunnby samt Nelaus degn.

"Actum Helsingborg d_ 21 Aug: Ao 1667: Claus Raßmundßen.
Jag Hendrich Randzou til Krapperup hans Kongl: höghedz Cammerherr
til dansk: kendis och hermed for alle Witterlig Giör, at iag fuldmacht giffr:
Erlig och wellacht Mand Claus Raßmußen Jndwaarer her udj Kiöbenhaffn
på min så wel som pa min Riderfougit Tommes Laß:n wegne til heersting och
Landsting och huor fornöden Giöris wed Lands Lou och Ret, huis Jering
som Jmellum min foget Tommes Larß och Welacht Johan Oelsen Crone
fougit i Luggudeherrit, så och H:r Mads Mougenßen i bröndby. Nelaus
degn ibm: och En Bonde i Smedstrup, Jmellum kand ware, Jtem at ???"

Ett brev från förmyndarregeringen den 13/5 1667, undertecknat av Hedvig Eleonora och några rådsherrar, är bifogat.

"Wij Carl med Guds Nådhe .................... och wendes komm............
-furste, storfurste til Finlandh..........åne, Estlandh, Liff ..........
Brehmen, Wehrden, Stettin, Pommeren, Laßuben och wnder f................
herre öfwer Ingermand Land och wißmar, så och Pfaltzgreffue.............
i Beÿern til Bulich, Elwer och bergen hertigh p Giöre wit...............
at så som hos os wett: hendrich Rantzous Tienere och Ridefogde .........
forratsen, haf:r uthj wnderdanigheet anholl???? hit, om wor.............
breff angaaende et Legersmåhl för huilchet han beschylles och...........
haffua warit medh fangelße behäfftat och mÿckit ondt måst...............
-manandes Like wel ther han sin Arest frj och Ledigh bliffuer ??? ......
för rätta måhl schola kunna förklara; alt så haffue Wij sådant ha.......
Wnderdanigs andhollande medh staader andset, och for then skul ??? .....
och i krafft af Thetta wårt ... bref Giffue och förunna honom R......
-fogden Tommis Lars: wor ??? leigde, uthur sin Arrest at bliffu........
löös Giffuer, och sin sack uthan någet drogsmåhl med thet första eft....
Lagh åth föra, så at han, huadh honom af wederböranden kand blif.......
tiltalt, suara iemwähl, thon hus må hafua macht och frijheet, a.........
lagligen Sökia wederböranden igien, som han sielf best kand och ........
Wij biude och befalla, för then skul, alle som Thetta angår och för Vår
skul vela och skolla Giöra och Leta, at the Talte sig til efter Rättelse-
stelle, oche Tilfogandes Bem:tt Tommis Larßen her emot något hinder
meen eller förfangh. Till ÿttermehra wiso ähr Thetta med vort
Kongl: secret och Vor högtährade Elschelig kiera fru S...ders sampt the
ander wore och wort Rijkes Respective förmÿndares och Regeringz-
underschrifft bekrefftadt Datum Stochholm d_13 maij: Anno 1667:

Hedvig Eleonora

Sevedh Bååth, L: S: D:r Linde, Gustaff Otto Stenkruk, J:R: drotzens stelle,
J: R: Mars stelle, h: k: Admirall, Steen Bielke, Claus Rålamb,
Uthj R: Cancel: Stelle, uthj R: Stattere Stelle, Paulus Olivcrantz"

Tommis har tydligen suttit fängslad på grund av anklagelsen om lägesmål och brevet från regeringen verkar (?) handla om hans rätt att få sin sak prövad på tinget.[1]

1667 Sidan 18


Ett skattemål som rör Silleberga, Bjuv, Brogård etc... Ett mål i annat ärende om Billesholm.

Taxtis formelling wareet pa andstederne och
....ste flid Grandchet och forfahret Billisholms Tilligindis Bönders
.... Bords huis bröstfeldigheed som findis paa Tömmer Tagh, Leer-
......winduer winduers Carme hengsler sampt piler och hömble-
........ det udj en Summa Penninger Taxerit som efter fölger,
....?? Sogn: Suend Polß: i Salleberge bröstfeldig_ 12 D:r 2 öre:, Tychenes wndantag
...mme Gårdh_ 5 D:r 2 öre: Thröls Niels: ibm: 34 D:r Poel Niels Gård 14 D:r
.....: Söffrens Gård i biuf_, 10 D:r 2 öre: ; Knud schoemagers Gård_ 51 D:r
Pille Gården smidit ingen homble _ 68 D:r Lourids Jenßen _ 25 D:r 2 öre:
Niels jenßen _ 7 D:r; Mouens Trÿlsen _ ..D:r; Oluff Thryels: _ 32 D:r
Giödmar Tröls: _ 10 d:r; Jens Schreder_ 16 D:r; Mons Giödmars
wndantag i samme Gård _ 20 D:r; Per Raßmußen i Tiberup Ingen homle
..20 D:r; Jens Raßmus: i brogård _ 6 D:r; Aage i brogård _ 28 d:r
Pol i brogården _ 17 D:r; Niels Trölsen _ 8 D:r; Kochegården i biuf 15 D:r
Malerehuset_ 2 D:r; Laurids i Lille Mörshög_ 3 D:r; Turs gård i Mörs-
-höÿ _ 8 D:r; Torbiörn_ 36 D:r; Hans Smedh _ 40 D:r; Niels Mons:
_ 30 D:r; Peder Oelßen _ 10 d:r; Niels Troeds Gård _ 15 D:r
Marchens _ 18 D:r; Anders Tueßen 4 D:r; Stierneholms huset _ 1½ d:r
Wellehuset _ ½ D:r; bögebiergs huset _ 4 d:r; Rorgårds hußet-
_ 10 D:r; Rorgården _ 22 D:r; Joerbierg _ 12 d:r; Östergaard
i Sönder Wramb _ 28 d:r; Per Börs _ 10 d:r; Otte Hansen _ 10 d:r
Jens Oelsen _ 1 d:r 2 öre; Anders Poelsen i Wramb 12 d:r; Poel
JBentßen _ 2 d:r; Niels Persen _ 12 D:r; Niels i Wegshus _ 5 d:r;
Jon Oelß i wramb _ 1 d:rM Niels Holt _ 16 d:r Bendt Nichlasen
_ 24 d:r; Sten Adzersen _ 16 d:r; Jens Mounsen _ 10 d:r; Suend Böchers
hus _ 1 d:r 2 öre Suend Bendtsen _ 40 d:r; Mårsehusit _ 3 D:r;
Suend Kodz _ 1 d:r 2 öre; Jens Smed _ 6 d:r Per GIönge _ 10 D:r;

sidan 18h

Anders Olßen _ 24 d:r Borge Waadt _ 16 D:r; aage po...................
80 d:r; Niels Mads Jngen homle eller piller _ 30 d:r; i ................
bertelstorp _ 30 d:r; ?????husedt _ 6 D:r;
Udj Ligemåder eftre Taxtens formelding haffr: Wj och Grandsche..........
Ege och bögestuber som oß ere förewist, at udj hans Ex: K:e ?? .........
-lens tid schulle ware hugen som efterfölger, nemblig:
_ 9 ; Eggestuber _ 62 ; Noch fantes som s???.................
haffr: ud Wist paa bögebier och i sillebere Lund Nembl. ................
_ 28 ; EggeStuber _ 1 ... ; .. Er detta Woris Otte men..................

Endnu framlagde bemt:t Bent Hillersen på sin egen och sine med..........
8t:r Mends Wegne deris skriffteig affsicht, så som de forleden..........
Maij; ere udmelde, at grandsche billißholms hofuid Gård s...............
-sche och Suar huor megen Jord der er udtagen af felleds mar............
biugs Sogn på _ 10 aars Tiid, effter der om deris Taxtis Wiide..........
att bem:tt doug A:o och Liuder da de 8:te Mends afsigt s................

Haffr: wij 8:te Mend efter Worris Taxtis formelling W?????..............
och med största flid Grandcshet och Offuerseet Billisholms hoffuid......
som oß bleff forrewist; som och så farde Gården, huus bröstfel..........
som findis på Tömmer Tag, Loff, döre, Stafler, henglser, Laaße Win......
och Windues Carme och det dj en Summa penninger Taxerit. Nembl..........
dend Nöre Lenge paa hoffuid Gaarden paa bielcher och Loff fieller _ 80..
förr, Laaser, hengsler och Stabler _ 70 d:r spieren med Tömmer tål......
och steen _ 100 d:r Öster Spire med alt som fattis _ 50 d:r
aaßider som staar nere i Gården paa samme Lenge _ 20 D:r;
Hielmig, Mårrig, och stafler som schal forferdiges på den Nöre Lenge _
_ 100 D:r, den Sönder Lenge med ald sin behörig bröstfeld _ 700 D:r
den Westre Lenge _ 120 d:r; Paa Larde Gaarden den
Nörre Lenge paa den Westre Ende som er _ 2 Loft Högt med ald sin
forferdnig, det Ware sig hörad Naffn det haffue Wand udj en Summa
pengr Taxerit _ 50 D:r, Noch på samme Lenge at forferde _ 40 D:r
den Östre Lenge på den Nöre Ende Somer _ 21 biudninger med aasider 48 ??
Noch , 1? biudinger pa samme Lenge _ 20 d:r den Söndre Lage Lenger
_ 20 D:r; Wdj Ligemaader haffr: wij och efter Taxtens
Lydelse offr:seet huus som af fälismarch er indtaget till biugs Sogn
på Thj aars Tid som oß Er bliffuen forrewist som eftrefölger
Nembl. Niels Tröls: och Jens Rasmus: i brogården j Lycke _ 2 sp: Jord

sidan 19v

............ i Tiberup en Lÿche som på _ 10 Års Tid er meget forbedrit
.........mus: i brogården paa Korkuld en Jntagedt en Lÿche _ 3 sp: Jord
........sen i Biufstorp _ 1 Kohl haffue _ 4 Lees Eng, Knud schoemager
......... indtagget paa Sÿndre feledt en Lÿche _ 30 schepper Jord
........ det ???? egen optaget Offuer _ 200 fagner ; Söffren i
.......... wed Gaarden en Lÿche 2 s:p Jord; Suend i Sillebeer
......... 2 ½ TunneJord; Turs Gård i Mörshöÿ en Lÿche _ 2-
..........; Er dette Woris 8:te Mends afsicht;[2]

1667 - Sidan 19 v Väsby


Jens Mogenssen på Höganäs och Hendrick Mogenssen i Tjörred ... har stämt Peder Mogensen på Höganäs till 1,2,3,4 tings till doms... Saken rör på något sätt skatt till prästen i Väsby Daniel Pedersson. Oklart exakt vad. Saken går vidare till 4.e ting.

"......cheltt Cronens befahlningsmand Welbettr: Johan Olßen
.....efftr med Kaldsmend Jens Mogenßen paa Höÿenes
......ndrich Mogenßen i Tÿred, som soer och wandt effter
....... at haffue steffndt Peder Mogenßen paa Höÿe-
..... till 1,2,3 och 4de tingh till Dombs; Sagen ehr till ha?-
........ten dagswerche, som hand paa 8te aars tiid iche
........let giör for sig och sin hustrue, till deris Sogne
.......... Rederlig och wellerde Mannd, H:r Daniell Peder-
sen udj Wesbÿe, huilchet dogh ???? Kirche ordinands fuld
kommelig tilbinder ha??: ; Peder Monßen motte och
Suarade, att hand gift parten Thrende aff sitt bough
som hand iche heller sielff kand mechte menar derforre
for dagwärch att wara frj, med widere suahr till
4de: tingh;" [3]

1667 - Sidan 19 v och h Krapperup


Förre ridefogden till Krapperup, Thomas Laurssen har stämts av Jens Simondsen i Mörarp med kaldsmend Jens Pederssen i Filborna och Jens Hanssen där. 1st ting til dombds.

"Wahr Schicheltt Jens Swendsen udj Mörerup, och beui-
ste med kaldsmend Jens Pederßen i föelbaarne och Jens
Hanßen ibm:, de hwimblade effter Louen, att haffue
Stefndt Welachtt Thomas Laursen forige Riederfouget
paa Krapperup, efter en schrifftlig Kaldzeddehl, Melden-
de, dett giffues hermed Thomas Laursen 8te dags
kald och warsell till 1 Thing till dombs ; Datum Mör
rerup den 28 Augusti A:o 1667;

Jens Simondsen
Och da udj rette Lagde bettr: Jens Simondsen en hans Naa
des welb: h:r Landshöffdingens domares domb, som udj
des sluttning ehr Lest och paaschriffuen, Meldente; Noch
udj rette lagde bettr: Jens Simondsen en richtig Opschrifft,
paa huiß som ehr anduendt aff h??: efter hans Thienistes
plicht, saawell paa wijser, som paa Process och dommer;

sidan 19h

paa dett Cronen sin intresse aff Thoma laursen ..............
bekohme; Lest och paaschriffuen Meldende; ..................
och herpaa Setter Jens Simondsen udj dette, och beg..........
efter h:r Landsdommares Sluttning, som begieres att .........
leesis och herudj indföhres, och er domb begierendis ........
aff dommaren thrende gange paaraabt, om Thoma................
eller nogen paa hans wegne wahr tillsteeder, ??? ............
Wandes welb: h:r Landsdommares domb rette Wili...............
mötte; Thj er hand till????? ????: hans .....................
H:r Landsdommares domb att efterkohme, och...................
ombkostning aff Jens Simondsen anduandt: saa som.............
opschriffues: att tastatr, och Dett inden 15 Dagr, el........
-forre lide Namb och werdering i hans boe och gods, huor ....
eftre Recessen; det till." [4]

1667 08, sidan 19 och 20 Jonstorps by


"Wahr Schicheltt Anders Nielsen udj Joenstorp, som paa
Sinne egen och sinne interreserende 8te Mend deris Wegne, beuiste
med kaldsmend Peder Lauridßen i Joenstorp, och Poffuell
Moenßen i giörslöff, som soer och wandt efter Louen att
haffue steffndt Menige Sognemend i Joenstorp Sogn
till 1 Thing till dombs; Sagen ehr till doms: for Loff
och Löffte som wj 8te: Mennd for dennem haffr igaard hoß
Welbttr Cronens befahlningsmand Johan Olsen, efter derom
en Schrifftlig Contract, som nu så Retten framblegges
Lest och paaschreffuen Melder; Widere till nedste
ting;

Wahr Schicheltt Suend Pedersen udj Töndebergh och beuiste
med Åtte: kaldsmend Peder laursen udj Joenstorp och Poffl
Moenßen i giörslöff, som soer och wandt eftre Lowen, att
haffue Steffndt Önd Moenßen i Smidstorp till 1 och 2dra
ting till dombs, Sagen ehr till hers: for witterlig gield
som till nedste ting schall endgiffues;"[5]

1667 08, sidan 19 och 20 Höganäs


"Wahr Schicheltt Suend Mogenßen paa Höyenes och beuiste
med kaldsmend Hanns Nielsen paa Wigen, och Lauridts Jenßen
paa Höÿenes for huilchen Bendt Jenßen i Knabelöche hwimblade kald, att haffue steffndt Mogens Suendsen

Sidan 20v

paa Höÿenes, och Johan Laßen ibm: till 1,2,3 och 4de
......tt höre paa widnes bÿrd och till dombs; widerer
.... dste tingh...[6]

1667 08, sidan 20 v Väsby o Farhult


Kronans befallingsman Johan Olson har med kaldsmend Suend Lauridtzen i ??? och Jens Suendsen vid Ingelsträde stämt alla Kungl. Majestäts bönder i Väsby socken, 1 ting till doms... Och med kaldsmend Gudmand Bendtsen i Gun och Bendt Nielsen i Viaköp har man stämt kongl majestäts bönder i Farhult 1 ting till doms. Farhults och Väsbys bönder har lagt in en skriftlig inlaga.

"...... Schicheltt Cronens Befahlningsmand Welbettr: Johan
...... beuist med kaldsmend, Suend Lauridsen udj
........d och Jens Suendsen udj Ingelstred, som hiemblade
.......??? att haffue steffned alle kongl: Maÿ bön-
..... wesbÿe Sogn till 1 thing till dombs.
.......uistes med kaldsmend, Gudmand Bendsen udj gun-
......., och Bendt Nielsen udj Wiekiöbff, som soer och wandt
...... Louen att haffue paa welbettr: h:r befallnings
.....nens Wegne, Steffned Kongl: Maÿ: bönder i farrholte
..... till _ 1 Thing till dombs;
...???? samptlig wesbÿe och farholte sognemend deris Wegne
blef i rettelagt lagt deris schriftlig Jndlegh, imod bettr: h:r
Befahlningsmandens Citation for Retten lest och paa-
schreffuen, som de begierer att motte observeris aff
dommaren imod befahlningsmandens saggifuande, naar
den giffues;"[7]

1667 08, sidan 20


Bårslöv, Barsebäcke mölla

"
Wahr Schichellt Jens Olßen udj Baarslöff, som paa Sin egen
och Sine medfolgene 8te: mends wegne, aflagde deris schriftlig
attsicht, saasom de forleden den 15 Maÿ eer udmelde att
grandsche Gaaßebechs Molle, efter derom deris Taxtes Wide-
re jndhold att bettr dough etc: Och liuder då de 8te
Mends affsicht som fölger; Efftersom wj efter:ne 8te:
mend, Jens Olßen med sine medfolgere, eer af Lugudeher-
rids Ting, Onsdag: den 15 Maÿ udmelde, att gransche
Gaaßebechs Mölle efter derom Wores Taxtes Jndhold
och Wores Taxt ehr os iche föränd den 7 Augusti leffuerit
saa hffr wj den 2 sept: paa aasteden warett forsamb-
let och med yderste flid wores Taxt eftre kohmed, och for:e
Mölles och hußenes bröstfeldighet udj alle maader öffr-
weget och granschet; Da befindes Möllens med Mölle
stuens bröstfald tillkommen for : 105 sldr de ander
hußens bröstfeldighed, befindes till samman bröstfeldigh
till _ 50 sl dr; att dette saaledis er worres gransch-
ning, och affsicht, wihl iag waara gestandig med worres,

Sidan 20h

Zigneter, waar begieres; Actum Baarslöff den ..................
Anno _1667. Jens Olßen med sine med...." [8]

1667 08 sidan 20 h


"Velfornumbstig Mand Peder Thygessen" i Ödåkra rapporterar om arbetet med det nya tingshus man bygger i Mörarp.

 1. Wahr Schichellt Welfornubstrig mand Peder Thÿg.................

Öager, som paa sin egen och sine medfölger _ 12 Mend...........
afflagde deris schrifftlig affsicht, saa som de forleden den ..
rer Wdmelde, att gransche och Tarere det nye Tinghu............
-kostnatt, efter derom Wores Taxtes Jndhold; att...............
och liuder da de _ 12 Mends affischt som fölger;
Anno_1667 den 28 Augustj haffuer iag Peder Thÿge...............
Öager med mine medfölgere _ 12 Mend waaret förß................
dett Nÿre Luggude herrids Thingshuus, och dett med nu..........
fliid grandschet och Tarerit, effter wores Welforßeÿl..........
-tes Jndhold, saabt den wahr oß grundelig att forst............
da haffr wj förrst med os udj raad taget, de hand nähr.........
som arbejdet paa for:ne tingshuus haffr giortt, och seden......
deris Saawel som alles Wores ???ligste betenchende andseet a...
Taxerit baade Materialierne saawel som huuß ???? ??............
pau för:ne Thinghuus anduardt och bestilt ehr, da haffuer w....
for dett förste andslaget huiß bekostning for Materialer.......
till for:ne Thinghuus att frambföhre, efter kongl: Maÿ: Wdgiff.
Ordre, sawel som arbids Lönen och dett alt samman udj en
summa andslaget Nemblig for pengr _ 452 D:r 2 Öre, för de
andett Wores Taxt os tillholder, att tage de forrige 12 Mends
Taxt udj acht, och till efterettelße, huilchent Wj och saa haffuer
giortt, och eftresom de forige _ 12 Mend i deris affsicht
haffuer Taxerit for:ne Thinghuus, och des tillhörige Cammere
for _ 8te weggemål, da befindes de nu att waara forbedet med
ett faldkohmen weggerumb kand derfore saawel som for war
iche den forige paalagde Contribution, samme huuses bekost-
ning wdstaar, Mens siunes att dertill will aff huar behol-
den heel gaard wdgiffues 3 ? Söffrm:tt halfue och fierdings
hemman efter proportionen, och aff huar beholdett huus,
som giffr tionde _ 5 ? dansche, och de ander huus huar 2 ?
som de forige - 12 Mends affsicht om formelder dog wj
_ 12 mend iche med denne woris affsicht, de forige 12 Mends
affischt i nogen maader Casserer; for dett thredie huad
Worres Text os tillholder, Contract att slutte, med huar
for:ne Thingshuus med magtt böhr att holde, hendwißer Wj

Sidan21v

........ och till de _ 21 herridsmend, som bliffr opmelt, efter
.... uberneurens ??gangne Ordres befahlning, som tilforen
.... Thinge Oplest och forkÿndt ehr ; att saa i ...ndhed
.... som foreschrefft staar, haffr wj wores Signater hos ret-
..... ??? deris forßeylning Wndertröcht; Actum ut supra;"[9]

1667 08 sidan 21


Suend Jenssen i Ramlösa om en gård i Filborna Peder Suendsen nu bebor. Stämmed Peder Suendsen. 12 mäns "medfölgare", nämligen Suend Jenssen i ramblösa, ???, Suend Nielsson, Niels Pedersson, Morten Nielsson, Suend Bendtsson, Laurs Andersson ibm [Ramlösa??]. Hans Andersson i Köpinge (Raus). Joen Pederssen, Olle Jensen, Rasmus Pedersen, Peder Nielsen alla i Köpinge.

".... Schichellt Suend Jenßen udj Ramblöße, som paa Sine
...... Sine medfolger _ 12 Mend Wegne afflagde deris schrifft-
.... sichtt, saa som den forleden den 7 Augustii war andmelde
.... grandsche den gaard i föelbaarne, Peder Suendsen nu paaboer
... er derom deris Taxtes widere indhold, att bettr dogh;
....???? da de 12 Mends affsicht som fölger; Eftersom
... 12 Mend Nemblig Suend Jensen udj Ramblöße, Willoms
... Bendsen, Suend Nielßen, Niels Pederßen, Morten hil-
...lersen, Suen Bendsen, Laurs Anderßen ibm; Hans Anders:
...udj Kiöbinge, Joen Pederßen, Olle Jensen, Rasmus Pederßen
... Peder Nielßen ibm: haffr Wared udaff Peder Suendsen udj
fölbaarne paa Lugude herrids tingh opk???? att gransche
den gaard nu hand paabor da haffr wj wareed paa aa-
steden, efter wores Taxtes Jndhold, och med störrste
flid dett ????, da befandtes ald gaarden att waar
bröstfeldigh till Thredsenstiffge och 8te Sletdr aff Ramb-
löse den 2 Sept A:o 1667 --- Suend Jenßen med sine medfölger"[10]

1667 08 sidan 21Krapperup


Fortsatt mål om Karna Monsdotter i Brunnby och Tomas Larsson, Ridefogde i Krapperup och borgare i Helsingborg.

A:o 1667 den _ 16 Julj haffuer iag Wnderteigned, eftre den hederlige
och wellerde mand H:r Mads Mougensen Sogne prest till bröndbÿe Sogn i
Kullen, hans begiering, Citere och kalde ladet en Quindes person, wed
naffn Karen Monsdatter nu Tiennende h:r Befallningsmanden Johan Ols:
i Bÿholt i Helsingborgs Sacristij at möde och Suare til Spörsmaall
anlangande Tommis Larßen Ridefougit till Krapperup i Kullen och borger
j Helßingborrig, wed strömmen boende, och hende Jmellum warit haffuer;
då bem:tt An:o A til udj welachte dannemands, Jeppe Pÿls och Albret
Tommesens, begge borgere och handelßmend her udj staden, och mine med-
hielpere deras nerwarelße, hafr: h:r Mads Monßen udj bröndbÿ tilspurt
forbe:e Karen Monsdatter, först om hun ehr war den samme Quindes
Pehrßon som for _ 3 aar siden tiente på Krapperup, och der aff Ride-
fogden Tommes blef besoffuen; huar til hun suarade Jae, och bekiende
sig af ingen barnafader at wide w-den Ridefogden på Krapperup

sidan 21 v

wed naffn Tommes, Borger udj Helsingborrig och Wed Strömmen ............
hans faders naffn widste hun sig icke Ret et winder. 2 Til .............
Mads honde, huor for hun Reiste bort fra Staden, efter at hun...........
och iche tilforn wed Obenbare schriftemaal och aflößning lod S..........
och meenigheeden forlige; huor til hun suarede at rid...................
schyndede hende der fra, bangendis först Lochen, och da detiche kun...
Trussell; förrendis hende Til Bemÿtte den straff hun war f...............
at lide paa sit Liff om hun Tilstode bleff, fordi at hun inden..........
med fogden Leÿersmåll beganget hafde; Och så som Tömm...................
derefter processer haffr: forregiffuit, bemel:te Karen Mons d...........
at warer kommen af sit bröd, wed rette fardag så det iche sch...........
det shrin, at Tömmes hende som af sig beßoffuen, nogen Steds sch........
forßendt for Straffetijden, da til spurde H:r Mads hende 3: ............
naar hun kom aff Thiensten huor til hun Suarade, at hun ................
Wngefehr _ 6 W-ger for Mickels daug, och Lod Tömmes hende age...........
med en af hans hoßbondes bönder drenger, til Helsingborrig, och be......
der fra Öffuerförtt till Helsingör, for pengr, som Tömmes hafde giff....
hende til den brug och anden hendis förnödenheed. 5. Tilspurde H:r
Mads hende, huor hun nå på _ tre aars tid sig opholdes hafde i ....
huilchet spörsmaal at suaret, Karen Mons datter framlagde ..............
hederlig Prestemend af Seland deris Richtige Attester huar med .........
beuiste sig af Tömmes Ridefogden paa Krapperup at ware fors.............
faren sted till en anden i Sieland, Jndtill hun Endel. resolve..........
sig till at Reiße hid offr till schaane Igien; End ÿdermehre
framwiste Karen Monsdatter it schriffteligt klagemaal till-
forn af sig i Kiöbenhaffn Conciperit offuer Tömmesis W-tilbörlige
farhold mod sig, Jnneholdende mange klage punckter, der ud paa dog
fornemeligen haaende, först at Tommes Ridefougden på Krapperup
och borger i helsingborrig er hendis Rette barneffader, til huilcket
at beuiste hun och mener dette att kunde tiener at Tommes selff
haffuer bekosted barneds begraffuelße 1: som afflet war: J holmens
kirche Gård i kiöbenhaffn. 2: beklager hun och ofuenbe:ne schrifft
at Tömmes med monge Smigrende Ord haffuer forßögt at Offuer-
talle hende til att Giörre bekiendelse iche på sig, men på en anden
och naar det iche haffr: kundet gelinge, da bougt adschillige Trusels ord
der-till

Sidan 22 v

......nåde H:r Mads Karen Moens datter ÿdermehr, Om det ähr
........de beuist, at Ridefogden på Krapperup Tommes, hafde Giort
.....nad kier j Kiöbenhaffn |: Komer Niels Christensens Schreders Suo-
...... i Helsingborrig :| wis paa at for:ne Niels Christensen Schreder
......??? hendis barnafader i huor til hun suarade Joe, at
..... war hende noch som beuist, eftersom baade manden sielf, Neml.
....... her, saa wel som och hans hustru hafde hende det beredt,
......te hun och saa, at hun sielff war den samme QUindes person
.....Tommeßis bekostning udj Offuanmelte Suend Snedickers hus
....effter Wnderholden på _ 4 W-gers Tiidh, och om huilchen Quindes-
...... Tuisted er i Endel. 6 och Sidste til spurde H:r Mads Karen
.......datter huor for hun sa Lenge Offuer i Sieland haffuer ladet
...holde, at hun iche Til fore haffuer forfögat sig hid Offuer til
...andet jgen til sine foraelder och wenner, huor på hun Suarede
at dit war schied endere at hun war indtagen af Tommeßs löffter
endeel forkrencktet wed hans Gaffuer, och endeel befrÿchted hun
sig for hans Trustler; Och saa som den hederlig
...nd H:r Mads Mougensen högeligen sig beklager, at Ridefogden
... Krapperup Tommes, honom paa sit gode Naffn och Rÿchte-
W-blåeligen schal haffue andgebet, j det, at hand honom paa
... Sogne Steffne, j menige Bröndbÿe-Sognemends nerwarelße,
..fentlig schal haffue sigtett for en Lögnere, fordj at hand hans
well Edle höggawerdigheed H:r Bischopen, effter sit Embedes plicht
Tommeßes förhold andmeldet haffuer, denne punckt streligen and-
langande, som er Läÿersmaalett med Karen Mons datter
begangett och hand formener denne hindis Giorde bekiendel-
se at schulle kunde Tienne til sit Naffns och Rÿchtes befrielße
haffuer hand aff mig waret begierendis, iag sagens NödWendig-
heed anseet Wdde Stede honom i pennen at faa forfattit
huad udj Sacristiet passerit er, huilchen hans begierrig så som
den pröffuis schiellig, fordi den er höÿNödig, Jag iche haffuer kundat
Wdslå, men med egen hand Underschreffuit, Widner fordferdeligen
så att werrt til spurt och suaret, som Offuer meldet er, och der
hos Ombeder de Tuende fornemme Mend Jeppe Pihl och Albret
Tommeßen begge mine medhielpere, som da Tilstede wart, Till


Sidan 22h

Tilsterligheed med mig at wnderschriffue, Thuende H:r ...............
egne Sognemend, kirchewergert och med hielper Naffedig ..............
i Lindeknäble och Per Suendsen i Stubberup, som och effter ?? .......
begiering ware Offuerwarende, haffuer i Lige maade til ..............
-heed deris Wanlige Signeter Wndertröcht Actum Helsingbo.............
-sti A:o A die ut Supra;

thill Wittreligheed - till witt...............
Jacob Lauridzön Egen hand, - Jeppe Pihl Eghdz: - Albret Thomme............
Per Suendsen" [11]

TJ sammanfattar: Barnet dog och begravdes i Holmens kyrkogård i Köpenhamn. Ridefogden betalade för begravningen.Det verkar som han kört Karen iväg till Köpenhamn och nu hotat henne när hon ville tillbaka. Hon hade blivit nidtagen och hade hållit sig borta ett tag. Kom tillbaka och bad att få prata med prästen i Brunnby först. (En Nils Christenssen Skredder är inblandad och hans fru samt en Suend Snediker.) Hr Mats frågade henne varför hon inte kommit tillbaka till Skåne förrän nu och inte återvänt till sina vänner och föräldrar. Hon svarade att hon trodde på Tomas löften och gåvor och på hans hot. Därför stannade hon.

Prästen i Brunnby anmälde detta till biskopsämbetet i Lund, enligt lagen, efter att Karna pratade med honom. Då angrep ridefogden prästen i Brunnby genom att kalla honom lögnare. Och detta på sockenstämman i Brunnby. Mats säger att Tomas angripit honom och hans goda namn och rykte genom att framför menigheten i Brunnby kalla honom lögnare, bara för att han utförde sina plikter. Om detta vittnade Albert Thommasson och Jeppe Pihl samt en Jacob Lauridtzen samt kyrkovärdarna Sönne Tholstrus i Lindeknäble och Per Suendssen i Stubbarp.

1667 sidan 22 och 23


Jeppe Lauridtzen, Walleberga Ekeby socken, sid 22 höger. Etc... 22 och 23 verkar vara en uppräkning av Ekeby gårdar med ägare. Bra för Ekeby intresserade.

"Wahr Schichelt Bendt Hillersen udj heslunde som på Sin egen o.......
medfölgene _ 8te Mends Wegne, aflagde deris schriftelig aff sicht...
forleden den _ 19 Junij waar admelde, at Grandsche ????????.........
tilligende bönder Gaarde och Goeds, effter der om deris Taxtis .....
Jndhold; att bem:tt doug, A:o Och Liuder da de_ 8te mends af.....
som fölger; Eftersom os _ 8te mend er Til hand....
kommet Er forstiglet Taxt Wdsted aff Luggudeherrids Ting d _ 1......
Junij sidst forleden, huor udj wij findis at ware til meldte att
siune och Grandsche well:e H:r Oberst Steen Holckis bönder Ga.......
och Goeds, så megit beligende er i Luggudeherrit, deris bröst.......
-heed udj pengr anslaar, disligeste huor megit en huar af dennom....
på deris Gårdar, af nÿe Tömmer hafr: bÿgt och forbedrit paa.........
aars Tiidh, med widere som worris Taxt om formelder, saa ...........
wij nu didst aff wigte den_ 17 Augusti samderstelig os paa åsteder-
ne begiffuit, woris Taxt i så maade at ???bÿrde, och des Leÿligheed
Offuerseet, och forrefundet, saa som her efterfölger; Egbÿe Sogen
Walleberre, Jeppe Lauridsens Gård findis bröstfelig til _ 5 D:r 2 öre
ÿmper, homle och piller findis; findis af Nÿ Tömmer opsat _ Tretten
weggerum hus; Mons Ols: och hindses gård ibm bröstfeldig til _ 6 Dr: 1 öre
findis nogle ÿmer homle och Piller, forbedret med Nÿefodtrae, Wnder
Sexten Weggerum med til hörig Leÿder, och it Nÿe Biudnighuus;
Adzer Hansen ibm: gård bröstfeldig er til _ 3 Dr: homlr ÿmper piller
findis Opsat af nÿe Sex weggerum hus, och sex och Tiuffue weggerum
forbedrit med Nÿefodtraer, och findis noget stÿr Tömmer som hand wil
haffue til hielp til it stöche huus; Lilla Westra Gård bröstfeldig till

Sidan 23v

.... findis toe honde kuller, ÿmper och piller, af nÿ Tömmer
.... ehr weggerum opsatt. fantis sex fodtrae, femten stolpar, och
..gder; Züderboen, bröstfeldig til _ 30 D:r ÿmper, Önder
..... i Ellestrup Gaard bröstfeldig till _ 5 D:r findis ÿmper-
....... ???, fantis Thre Nÿe Lengder at werre af honnom
.......Eschild Oelsen ibm: hans Gård bröstfeldig till _ 15 D:r
...npen, piller, findis, forbedrit af Nÿe, en biudnig wed porten
... ÿgder och dets behör, fandts Tömmer til thoe fodtell. Jens
...sens gård ibm: Bröstfeldig til _ 10 dr: ÿmper, piller findis,
..bedrit med 3 nÿe bielcher, en nÿ biudnig med Gauffe och Spor wech
....noch Ander Gårdstas forbederig, findis noget nÿe TÖmmer
....arit: Haagen Pedersen ibm: hans Gård bröstfeldig till _ 70 Dr:
..... piller findis, bÿgt af nÿe fem Weggerum huus, och noget
... fodtrae, forbedrit, fants nÿe tömmer til fire fodtraeer ;
Peder Pedersen ibm hans Gård bröstfeldig til _ 30 dr: ÿmper piller
findis; forbedrit en stor deel med fodtrae, och andet Gårdsens for-
nödenheed, fants Tömmer til Stue bollniger, och fodtrae, och en Store
deel andet weschaarit Tömmer; Margrete i Mullhuset bröst-
...ldig till - 1 dr: 2 öre; Poffuels hus i Egbÿe bröstfeldig til_ 8dr:
..bedret med Tho weggerum Nÿehuus, som huerchen findis Leer
eller Tog paa; Niels Trölsen i Måßholm, bröstfeldig for tho Vin-
duffuer _ 1 dr:, Niels Nielsen i Egbÿe hans huus bröstfeldig
?? _ 3 Dr:; Jens Ollufßen ibm: hans Gaard bröstfeldig
till _ 23 Dr: ÿmper, piller findis. forbedrit med fire weggerum
nÿe huus, och sat nÿefodtrae wnder en stor deel; Niels pers: ibm:
hans Gård bröstfeldig till _ 32 Dr: findis ÿmper, piller, Er-
forbedrit med fem Weggerum nÿehuus, och en dell forbedrit med
nÿe fodtrae, drine bolliget i Egbÿe bröstfeldig till _ 5 dr:
ÿmer, piller findis; Laurids poffuelßen ibm: Prestebonde
hans Grd: bröstfeldig til _ 4 dr: homle, ÿmper och piller findis
Niels Hansen ibm: hans Gaard bröstfeldig till _ 30 Dr: homle
ÿmper och piller findis, forbedrit på adtschillig steder med fodtrae
thoe lÿgder, och fire knobbe w-schaaren; Borgeshus ibm bröstfel-
dig till _ 6 dr:; Suend Suends huus ibm: bröstfeldig till _ 3 dr:
Peder Andersen ibm: Gaard bröstfeldig till _ 18 dr: ÿmer homler

Sidan 23h

och piller findis, af nÿe er dend Sÿnder och Wester lengd..........
och bÿgt widen thj aar. och dend Nöre Lengde med Stolper...........
wel som den Östre forbedret; Mursholmen bröstfeldig ...............
ÿmper, piller findis, den Östre Lengde er opbÿgt, en deel .........
Tömmer; fandtis it fodtrae; aage hillersen ibm hans ..............
-feldig till _ 10 dr: ÿmper, homble och piller findis, forbedrit...
deel af de tho Lengder med fodtraer; Anders Esberns: i ........
hans Gaard bröstfeldig till _ 6 dr:, ÿmper homle och pille.........
bÿgt fem weggerum hus af nÿe, så och forbedrit på adt..............
steder med fotdraer; Oluff diurs: i Lundum hans Ga..........
bröstfeldig till _ 5 dr: ÿmper, homle och piller findis, den.......
Lengde bÿgt af nÿe, och stuen af nÿe med stolper och ..............
och ellers paa huse forbedret andtrae, och anden förnode...........
Madsen i Thuinniegaarden bröstfeldig till _ 70 dr: ÿmper, homl.....
och piller findis. forbedret stuen med nÿe bollniger, och Offuer...
-ker, så och forbedret huse med nogen fodtrae, fands W-schaare.....
Tömmer til fire fodtraer; Gudmand Jensen i Lundum
hans Gård bröstfeldig till _ 6 dr: ÿmper homle, piller findis
Er bÿgt fiorten weggerum hus af nÿe. Sat ford ???? 20 W............
hus, fands adschilligt nÿt Tömmer til fodtraer och stolper;
Peder Nielsen ibm: hans Gård bröstfeldig till _ 8 Dr: ÿmper som
piller findis, bÿgt tj weggerum huus af nÿe TÖmmer, forbedrit
noget med foedtraer, fands adtschilligt Tömmer till fodtrae, st....
och andet smaa Tömmer; Oluff Andersen ibm: hans Gård
bröstfeldig till _ 50 Dr:, ÿmper homle piller findis, bÿgt af
nÿ tholff weggerum hus, fands fodtrae, stolpar och Leÿder Till
siuff weggerum huus; Anders Lass: och Suend Bentsens Gård
ibm: bröstfeldig till _ 15 dr: ÿmper, homle och piller findis,
bÿgt sexten weggerum hus af nÿe, och sat nÿ fod Wnder
sex och Tiuffue weggerum; Anders Tommesens boelig ibm:
bröstfeldig till _ 4 dr: forbedret med _ fire weggerum huus;
Mougens Bentsens bolig bröstfeldig til _ 30 dr: ÿmper piller
findis, den Söndre Lengde er for nogle aar af nÿe Tömmer opsat
fantis thj solper Sex fodtaer, noget till stÿgguer
Leÿder, och nogett w-schaaret Thömmer;

Sidan 24v

....es Nielsens Gaard ibm: bröstfeldig till _ 6 Dr: ÿmper piller
..... bÿgt den Sönder Lengde af nÿe, och fire weggerum på
.... Lengde; Suend Anderßens Gaard bröstfeldig till-
...., ÿmper homle fantis, bÿgt tuende nÿe Lengder, fantis
.... Tömmer till en half Lengde; Niels Suendsens huus
...feldig till _ 6 dr;, Niels Poffuelsen i Härgeslet hans
....ed bröstfeldig till _ 5 dr: ÿmper piller findis, af nÿe
... sex weggerum hus, och fobedret medit med fodrae
.... ndet Tömmer werck. Bonchehuset bröstfeldig till 13 dr
...gt _ 12 Weggerum huus af nÿe, och forbedret _ 8 weggerum
... med biudnig, fodtraer, offuer och spenne;"[12]

1667 Sidan 24 Röde Möllan


Michel Michelssen Dreyer i Helsingborg och Suend Trölssen på Röde Möllan. En arvssak som rör möllan. Johanna Axelsdotter hette hustrun till Michel och det var hennes moder, Anna Matsisdotter, Suends fru, som hade dött. Michel avsäger sig arvet på tinget till förmån för Suend och hans arvingar. (Skriftligt undertecknat 8/4 1667, presenterat för tinget i augusti 1667). Michels bror hette Aage Michelssen och bodde på Sandager (Sandåkra, Strövelstorp troligen /TJ).

".... Michel Michelsen borger udj helsingborrig, och for domb och Rett i
....... Suend Trölsen i Röede Mölle, och gaff honnom, hans Tilkommende
hustru Och begge deris arffuinger fuldkommen
affkald, for huis arffuegods honom på sin hustrus Johanne Axel datters
Wegne efter hindis Sl: moder, och fors:e Suend Trölßens Sl: hustru Anne Mathis
datter, arfueligen kunde warre tilfalden, efter der om en quit:s Wnder
jndhold. Må for Redden indlagt, meldende; Kiendis iag mig
....el Michelsen borger och Jndewaaner udj Helsingborig, och her med for alle
... terligt giör, at eftersom Gud aller:tt hafr heden kaldet min kiere
hustrus moeder, Anna Mathisdatter, som boede och döde i den Röde-
Mölle her for staden Helßingborg beliggende; alt så hafr: iag på min
hustrus Johanne Axelsdatter hindis Wegne, och med hindis Ja och minde
udj et folchis OffuerWarande Wenligen och Wel accorderit med Suend Töls:
om huis arffue part, som mig efter bem:tt hans Sl: hustru, och min hustrues
sl: moder kunde tilfalde, så iag Tacher honnom for Goed oprichtig och
Nöÿachtig betallning i alle maader; Och kindis mig her efter ingen
mehre Tiltahle eller fordring at haffue til bem:tt Suend Trölsen, eller no-
gen hans arffinger, fra nogen arff, som mig eftre min hustrues sl: moder
i nogen maader kunde tilfalde; heldst saa ßom bem:tt Suend Tröls:
mig der for som forschr:tt staar, nöÿachtig i alla madder haffuer
Contenterit. Loffuer der forre til des ÿdermehre forßichering at GIffue
honnom nöÿachtig afkald |: for bem:tt arf, som mig er fornöÿet :| her inden
Lugudeherrids Ting, naar begieris, så hand och hanß arffuinger scha
were uden schade i alle måder, det til witterlig, at dette såledis holdes
schal haffr iag dette egen hand undersch:tt och Wenligen ombedet min kiere brods:
aage michel:s i Sandagre, med mig til Witterlighed at underschriffue, Actum
Röde Mölle wed helsingborg d_ 8 Aprilis: 1667: Michel Michels, Eghands:: Aage Michels, Eghands::
till offr: warelse bekrefftningh Bent Pihl; Pedr: Jacobs;

sidan 24h

huor forre bem:tt Michel Michelsen kiendis sig ingen wider Til..........
haffue til bem:tt Suend Trölsen hans tilkommende hustru, ell............
arffuinger for for:e arffue part, saa som hand der fore i alle..........
bem:tt ehr, er förnöÿet och betalt; huor efter bem:tt Su..........
war Tingswinde begierendis;"[13]

1667 sidan 24 -25 v


Olluff Ingemandsson i Hässlunda, Peder Jensen ridefogde till Bosarp, Suend Pedersen och Suend Toorssen i Katslösa, etc... Frillestad...

"War schichelt Peder Jensen Ridefougidt till boestrup, och Beui..........
kaldsmend Oluf Ingemandsen och Thule Nielßen i heslunde, So.............
efter Loen at haffue steffnt eftersch:ne til _ 1 Ting til wag och dom...
2, 3, och 4de Ting, om behoff Giöris; Nembl: Jep Pederßen på ...........
Echild Sinedtsen i Kaslöeße, Suend Pedersen, Suend Thoorßen ibm.........
Poufelsen ibm: Anders Rasmusen, Knud...dersen, Niels Tien...............
pedersen i Kaslöeße, Suend Nielsen ibm: Niels Pedersen, Jens ...........
heslunde, Peder Schredder ibm: Raßmus Andersen, Karen pe.............
Peder Neglausen i bollerup, aage Neglausen ibm: Suend T.................
knud Mdsen i Bÿgdstorp, Laurds Bendtsen husmand i Siuffne Sue...........
i Store Hauffberg, Niels Bentsen och Bendt Nielsen ibm: Agge Niel....
i Lundum, Jens Nielsen Tier ibm:: Peder Olsen, och Gudmand Peder........
Thrued Gudmandsen i giörrup; Sagendis dennom udj almendeligh............
for smör Landgilde, for Restands och Gield, for w-Lÿdigheed, ...........
-feldig Wrichtig Tiude, Leÿersmåll och Slagsmaal, som siden Stödh W.....
schal bliffue angiffuit; Jtem serlig Saggifuis Cronens Lens-
mand Thue Nielsen i fiellestad for formanende åbilig besuer och
paaleg, på nogen boserupe bönder och Tienere, som siden andgiffuis
schall; Noch affhiembles af samme kaldsmend at
haffue steffnt Peder Schredder i Lundum, til sag, domb, och windesbird
om behoff Giöris;"[14]

1667 sidan 25 Väsby Socken


"Eftersom os wnderschr:e samptelige wesbÿe sogne mend till Tolles af Cronens
befallningsmand welbetro Johan Oelsen anlangende huus schade och afbrend
der offuer kund falde at iche horßehaffuen i dette aar blef Tappet
och Gierderna wed macht holden. En deel der af at betalle, da er her-
inno woris Corte Suar, och formeener eftresom os udj dem Regierings
tid er bliffue paalagt en så stor Terminschatt, och er imod en Tidh
samme Schat blef på Satt, da blef affTÿndet, att bonden som alle Echer
sampt affl: och arbeid aldelis at bliffue frijkallad, wider iche derfor
nogen schÿldigheed til saadant nÿe påleg och arbeid med minder os der
forre i worris Terminschatt bliffuer af Korted, til med iche heller nogen
Tiid til fore den Störste part af os haffr: lefdet eller Tappet nogen gierde

Sidan 25v

......ne horßehaffue formenis der forre efter saadanne Omstendig-
.... som h:r befallningsmandens Tilltahla i den sag bör at frijkiendis;
Meenige Wesbÿ sogne mend och aaboer;
............... os wnderschreffne samplige bönder och åboer udj Giörslöf
............mig til Tallis af Cronens befallningsmand welbetro: Johan Oelßen
...angende huis schade och aff brech er Offuer kunde falde at iche hor-
... haffuen i dette aar des Gierder omkring blef haffdet och Tept
....t betalle da er her imod worris korte suar och formeener
... som os udj denne Regerrings Tid er bleffuen paalagt, en Så stor
.... inschatt och der i..... Tid samme Schatt blef os paa Satt
... aff affkÿndet at under ??? alle Echer sampt, afl och arbeide
... elis at bliffue frij kallad, her efter siden iche heller os i nogen
....de haffuer warit sådant arbeide aff Tinget eller befierred
mens samme horßehaffue aff dends forpachtere haffr: werret
hof?tt och des Gierder Tapt, widers der forre iche Men end til fore
nogen schÿldigheed till saadant nÿe på Leg och arbeid, med Skrieder
os der forre i waris TerminSchatt bliffuer aff kortet eller efterlat
formeener der forre efter Sådane omstendigheeder os for H:r befal-
ningsmandens Til Talle i den sag bör at frij kiendis; Meeninge
Cronens bönder i Giörslöf Sluttning, at dette wort korte
suar mote Leßis och påschreffuis, och Jndföris i huis for Retten
passeris, Datum Giörslöf d_ 20 Augusti: A:o 1667:"[15]

1667 sidan 25 Hjortshög


"Jmod Axel Gudmandsen i Giörshöÿ hans til tahle til Anders
Polßen i Heslunde, kand paa denne Tid iche Anderledis suares,
wden formeener hand böörde fördt sine windesbiurd på Rette
Ting doug och Lougdaug, som hand sig til forschöd, heller på nÿe
i sagen at steffne, thj hand dog aldrig sandferdeligen Kand beuiße
at Anders Poffuelßens suoger Peder Aageßen sig efter Lod noget gods
mögit mindre et nogen Tilbör heller andt wordede honnom
nogit på sin söstre Söns wegne, som nu forregiffuis, mens war
paa sin person på de Tider En Lös Tienneste dreng, och Jnted hafde
weed at haffe, at hand efter Lön och Rett burde noget börnegods
at betroed, paa de thider fantis wederhafftige boeßiddende mend
paa fäderne siden, som burde at hafue hafft Jndßeende med Bods att,

Sidan 25h

Om der kunde ellers warret noget, huor om wiider ...........
suaret, til nest fölgende Ting, och begierris Tienstlig at .
må dis for uden deelen beschreffuen med deelis til efter ...
saa wel som dette mit suar paa hans wegne, med andet........
til hörrer, der udj indföris; borserup d_ 4 7bris: 1667;"[16]

1667 Sid 25 Höger Väsby Jonstorp Ryttare


Ett mål som rör koppskatten. Tydligen har ryttarnas hustrur inte betalat den. Det ger namnet på en del ryttare i Väsby socken och Jonstorp, tex Anders Liten som ännu 1710 finns med i mönstringsrullorna.

Wahr Schicheltt Cronens befahlningsmand well................
JOhan Olßen, och beuiste med kaldsmend Suend ???............
budschered[?], och Jens Suendsen udj Ingelstred som h.......
-lade efter Lowen att haffne steffndt efter:ne cron?..........
Rÿttere. Lensmandens Anders Pedersens sie? ..................
for deris hustruers kopsch ?? till 1 Thing till d...........
som de resterer med for A:o 1667 Nemblig ..................
Rÿtter i danholt _ 3 S Jonas Erichsen udj Ingel.............
3 S Alexander i Brandstorp _ 3 S Niels i Espered - .........
Suend i Langered _ 3 S Christoffr i Holteboe _ 3 S, Joh.....
i wesbÿe _ 3 s, Anders Litten ibmd: 3 S, Jens rÿtter........
udj Orneschier _ 3 S; Jonstorpe Sogn, Hanns Schabert........
i giörslöff _ 3 S; samptlig for deris hustruers Kopschatt......"[17]

1667 Sidan 25 h Viken o Döshult


"Jens Simondssen i Mörarp har fullmakt från Jens Pedersen i Helsingborg beu... med kaldsmend Börije Giordtsen i Döshult och Rasmus N.... i Döshult som hirmblede? effter Louen att hafue steffnt ... på Olle Anderssens och Jenns Pederssens wegne i helsingborg Christen Laursen paa Wiegen paa hans boepehl"... etc, etc...

En pant för en skuld ska "uppbringas" av Christen Laursen. ------- 26 augusti 1667. Bendt Pederssen och Jörrgen Drott? blev av Olle Anderssen och Jens Pederssen i helsingborg ombedda att värdera en del gods som Christen pantasatte för två år sen och inte löst in igen, trots att han lovade att göra det. Koppargryta värd 2 s. Järngryta. Kläde för 2s. Manströjor för 1 - 2 s. ett gammalt lärfstförkläde, gamla kvinnohuvor, några gamla liar, en gaffel, kläde, ett skrin, etc...

Domaren frågade om Christen var där, eller om någon annan stod upp för honom. Ingen gjorde det. Då dömde han att panten skulle tillfalla de som hade den nu och att Christen skulle betala resterande skuld och omkostnaderna för domen.

"wahr schichellt Jens Simondsen udj Mörerup, och efter
giffne fuldmagt aff Jens Pederßen i helßingborg, beuist
med kaldsmend, Börge giordsen i doßholt, och Raßmus .......
ibmd:, som hwimblade eftre lowen, att haffue steffnd.......
paa Olle Anderßens och Jens Pederßens wegne i Helsingborg
Christen Laursen paa Wiegen paa hans boepehl hannd fradrogh
och undwigte; till 1 Thing till pandtes opbuidelße och till
dombs. Och i rette lagde bettr: Jens Simondsen en
opschrifft paa samme gods som bettr: mend ehr pandt satt
och aff tuende mennd werderatt; saaledis meldende;
A:o 1667 den 26 Augusti wahr wj underschr: Nemblig
bendt pederßen och Jörgen ??ott udj Helßingborgh
aff Olle Anderßen och Jens pederßen ibmd: ombedett
att wurdere nogett gods som ehr dens: pandtsatt for
2 aar siden aff Christen Lagfougett paa Wiegen for 10
Sletdr; huilchett gods hannd loffuade att löße igien

[26v]
..... en maanid, och iche endnu ehr effter kohmed ; Nembl:
......kaaber grÿde for _ 2 s, en Jerngrÿde for en dr, no-
......gen gett kläde for 2 s, en gl: puede for _ 1 S, et
... affschaffes Schörrt for 24 s, ett gl: fildteschörrt for
... gl: Mande tröÿer for 1_ s S 8 öre, en gl: ????????
..... 2 s tou gl: quinde huor war _ 12 ? nogle gamble
... åde for _ 12 ? ett b??fohr for 1 s thoe gammell
...gen for 24?; en oplöd och gl: ????? forklede for
... nogle gammell ??? for _ 12 ? thoe klede börrster
.... 1 s, en gaffel _ 8 ?, ett schrin for 2 dr;
..... 8 sletdr;

.... Bendt Peders, Jörgen Brott, Signesr

Och Wahr be:tt Jens Simondsen her paa domb begieren
dis, om iche forschr:e pandt böhr forsch:ne mend alt
warra tilhörrig, efter de tuende Mends werderingh;
da bleef aff dommeren thrende gange paaroobt om
Christen Lagfouget eller nogen anden paa hans wegne
wahr tillsteede som rette eller suaher wille; och ingen
mötte, thj er forsch:e Olle Anderßen och Jens peder-
sen tillfunden deris pandt att niude i betahlning
efter de tuende mends wärderingh; och huiß dett
sig iche haffr kyndett tillstaahr, da att ???
Christen Lagfogets efterladte boe och gods for presten
och denne dombs ombkostning, huor dett fines
efter Recessen;"[18]

1667 sidan 26


12-män utses, på kronans och guvenörens befallning, att betjäna domaren. Peder Thygesson i Ödåkra, Thrued Suendsen i Gunnarlunda, Anders Bendtssen i Lönskog, Knud Bendtssen i Rous, Thyrje Lassesen i Katslösa, Mogens Joenssen i Hjortshög, Ansders ??? i Filborna, Jens Kruse? i Frillestad och Peder ??? i Rycketofta var bland dessa.

Och ett annat mål

Olle Gudmundsson i Fierrestad med kaldsmend Peder Erlandssen i Helsingborg och ??? Olsen i Fierrestad på docktor Christopher Rostius vägnar. Driva in resterande skatt. HJortshög: Axell Gudmundssen, Olle Suendssen, Peder Nielsen och Sönne Laursen samt Thröels Bendtssen

"Wahr Schicheltt Cronens befahlningsmand welbetroede
Johan Olßen, och efter hennes excell: Gen: Guberneurens
Naadige resolution, som her for retten tillforen
ehr forkÿndt; wahr begierendis, att herrids dom-
maren paa rettens Wegne, wilde Wdneffne _ 12 Mend
som retten att betiene, saa och att forette och i
agt tage, ald den tienste, som sadenne herridsmend
å ander steder her i Landett forretter och i agt tager
som kand Lende till Cronens och herredets tienster;

Sidan 26h

da ehr der till udmelt. Peder Thÿgeßen udj Öag................
Thruid Suendsen i Gundelunde, Peder Bendtsen i well...........
-ders bendtsen i Lougschoff, Suend Pederßen i Thöenebe........
Laursen udj Rous, Knud Bendtsen ubmd: Thÿrje Lass.............
Caslöße, Mogens Joenßen udj giörshöÿ, Anders .................
udj föelbaarne, Jens Krueße i frillested, och peder ..........
i röchetoffte;

4 Thing Loed Lißebeth h: h:r Jonses i Biörnschulle, forkÿnde...
huemb her J herredet boende haffde nogett efter hendes.........
att fordrar, da schulle de Möede udj bierneschulle preste......
paa Onsdag först kommendis som ehr den 11 sept:
Wahr Schucheltt Jens Simondsen udj Mörrerup, och fordrad.......
en Endelig domb offr Anders Pederßen i ?????, efftr ....
-ne orde dehle; dommaren optog sagen till dombs till .....
Tingh,

Wahr Schicheltt Olle Gudmundsen udj fierestad, och beuiste me...
kaldsmend Peder Erlandsen udj Helßingborg och Olse......
i fierestad som hwimblade effter Lowen, att haffue efter........
en medgiffuen Restands som nuu for retten frambleggis
steffndt efter:ne den höglerde Mennds Doctor Christowhr
Rostius; hans thiener i Lugude herrid; samme Restandh
Lest och paaschreffuen melder, Efter hoßbondens
den höglerde Mands Doct: Christ: Rostius etc: hanns ordre
och befahlning ??? tiltahle till efter:ne hans thiener udj
Lugude herrid for efter:ne hans Restands som fölger
Giörshöÿ Axell gudmandsen efter for _ 1666, buig_ 13 Schpr
?: 2 s er 7 dr arre: 1 ?? 6 S rough_ 1 schp: 2 ½ s twende
aars: 1 schp: 19 si?tt: ????? pgr: 12 ? Echepgr: 9 dr; Anders
och Olle Suendsen ibmd: rester efter Jordebogen och Eche
pgr: for _ 1666 pgr. 6 Dr 8 s 12 öre peder Nielßen rester
for samme aar iligemaader _ 4 Dr 2 s 12 öre Sönne Laursen
och Axell, rester for samme aar, for Thuende Rough, arre
och echepgr: _ 5 dr 1 s 6 öre Thröels bendtsen rester 12 öre;
och eftersom for:ne hoßhobdens bönder imod alwarßell

Sidan 27v

....offrhörig med for:ne Restands, da haffuer iag paa deris
.... ing acoorderit med Olle gudmandsen i fierestad
... att hand leÿer kaldsmend, som den kand steffne
... 8te: dags Warßell till doms; Jtem samme kalds-
.... att affhwimble kaldet, och Olle Gudmandsen der
.. efter att begiere domb, offr dem alle i en domb indsluted
... war till ???: hermed giffues fuldmagt. Lund den
4 Augustij 1667"[19]

Sidan 27, 1667.


1:a ting. Peder Wester på Viken med kaldsmend Olle Olsen och Rasmus Kieldsen på Viken (och Önder pedersen i Ingelsträde) har stämt Suänd Mogensen på Höganäs... Etc. Dessa kaldsmend ska också ha stämt Joan Larssen och Mogens Suendtssen på Höganäs. Mogens Suenddtsson och Suend Mogensen nämns. Förlikning har skett i ett fall, kanske mellan Joan Lassen och Peder Wester??? De tog varandra i hand. Vittnen på att de tog varandra i hand var Jens Söffrensen och Jens Clemmidssen, den sistnämnde i ornakärr.

"....hr schicheltt peder Wester paa wigen, och beuiste med
kaldsmend Olle Olßen paa wiegen, och Raßmus Nielßen
ibmd: for huilchen Önder pederßen i Jngelstreed hwemblade
...... j haffue steffndt Suend Mogenßen paa höÿenes
till _ 1 Thing att hörer paa widnesbÿrd, 2, 3 och 4de ting till
widnesbÿrd och till dombs. Bem:tt kaldsmend hwimblade
Jligemaader att haffne steffndt Johan Laßen paa höÿ
-enes och Mogens Suendtsen ibmd: till 1 Thing deris Sandhed
att bestaar da for retten framstoed Joen Laßen,
paa Höÿenes sour och wandt, att iag Wahr offruerendis
naar Suend Mogenßen och Mogens Suendtsen komb fra
Morge aff silde fischendet, och da bleff de Wenlig och Well
forligt om alt huiß dennem till den thiöd kunde ware
imellomb, och gaff de huar ander deris hender derpaa
och schiudes endnu till flere widnesbÿrd, nembligh
Jens Söffrenßen und Raa, och Jens Clemmidsen udj
Ornaschier;

da er aff Landstings Retten saaledis afsacht; wth aff de schiell
och förde windesbiurd m Actis finnas, nembl att Tömmis Larß:
wethandes och willandes haffr praejudicerat deth Kongl. Trÿchte
placatet: som befunnes en ??? tidh före end hand sig der emot
förgrep haffue wärrit practicerat och på Luggudeherris Ting
publicerat, han iche heller nu efter Lagl. Citation, Comparerar
sig i nogen måtte dher i fran purgera, Ehr Kienner Landetingz
Retten schilligt, hemtningz domare at Comfirmera och Tömmis Larß:
schÿldig al förorsaget Omkostning at refundera, det till wiß wnder
min egen hand och Zignet: Actum ut Supra;

Sidan 27h

wdj hans nådes H:r Landsdommarens frawara...........
des schiftel: ordre och befallning til hans hemkomst och w.......
-fication med egen hand och Zignete Wnderschriffr: och försigl....
/Suen Kråka"[20]

18/9 1667. Sid 27.


Ny dag för domstolen och dessa var 8:a männen "Giörmand Olßen i Bölßager, Olle Jense i kulbe....., Olle Giödmarsen ibmd, Anders Laursen i föelbaar...., Tore Pederßen ibmd:, Gudmand Pederßen ..., Anders Jepsen ibmd:, Nielß Pederßen i Rög........"

18/9 1667 Sid 27-28 Höganäs m.m


"Wahr Schicheltt Morten Nielßen udj Mörrerup, som paa s....
egen och sine medfölger, 8te Mends wegne afflagde der.....
schrifftlig affsicht, saasom de forleden den _ 19 JUnij war
udmelde att grandsche, och siune det giorde fra heslund...
och till ?????, som fierestad och borsloff sogne mend, med hes-
lunde, bollerup, giörstrup och boechetoffte, thuende gaarde udj
Lundum, med gießholmen och Eÿbÿe och Eÿlestrup bÿemend
haffr med huar andre att hagne, teppe for den freede ma......
och debt bröstfeldig specificere, Med Wider worres
Taxt tillholder; Och liuder da bettr: de 8te: Mends
affsicht ord fra ord som folger;

Wedere framblagde Morten Nielßen i Mörerup
paa sin egne och Sinne medfölgene _ 12 Mends Wegne, deris
Schrifftlig affsicht saasom de forleden den 19 Junij war
udmelde, att kiende och dömme, mellom efters:ne sogner
och bÿemend, nemblig baarslöff, fierestad sognemend
med des wiedere wester bÿes mend paa den ene och hes
-lunde _ 2 gaarde : Lundum Egbÿe, Eÿlestrup, och giels
holm paa den anden siede, anlangande nogle gierder
for de fellids freede Enge och March, fra dÿrchiers Sönder
Siede, och till Nörre waldagre beche, huarledis de schall

Sidan 28v

....es, och bliffue med lige holden, som dett sig böhr
....derom deris Taxtis wieder indhold; Och liuder
....samme de _ 12 Mends domb Lest och paaschreffuen
... folger;
..Laurs Jenßen udj fierestad mötte och imod denne
...._ 12 Mands domb och forettning i rette lagde Jt
...ndlagh aff Welachtt Erich Nielßen i Lund, och Willumb
..nderßen underschriffuer huarudj de forregiffr de
.... Mend att warre i Sagen willige, wid wiedere
... samme Jndleg, lest och paaschriffuen, Melder
.. welacht Christoffr bendixsen mötte och suared att
...ns suahr imod bett: Erich Nielßens och Willumb Anders-
..... protest schall komme wid for welb: h:r Landsdom-
mer;

Wahr Schicheltt Laurs Jenßen udj fierestad, och Jens
Olßen udj baarslöff, som paa deris egen och menige
deris Sognemends Wegne wahr begierendis att domme-
ren wilde effter welb: h:r Landsdommares beuilningh
steede des 8te Mand, efter forige der till giffuer
kald och warßell; Welachtt Christoffr bendixsen
suahrede och förmehner att dommaren ingen Mennd
steeder: saa maader förend de _ 12 Mennds aff-
sichtt och domb, bliffr aff welb: h:r Landsdommer
paakiendt; effter som hand samme deris forett-
ning, achter till nedste Landsting, att laade kohme
for welb: h:r Landsdommer; Dommeren giorde
sin kiendelße hur udj, och widste iche att kunde stee
- de lagwise 8 te Mend, förrend de _ 12 Mends for-
rettning, haffr giortt waarett for welb: h:r Landsdommer
siden schall dens: om sagen iche kommer till sin en
delighet; efter well h:r Landsdommers beuillning
standes, 8 de 12 eller fleede mennd, efter loulig
medfartt,

Sidan 28h

Wahr Schicheltt Welachtt Hans Raßmusen, som ........
retten i dough förkÿnde, leeße och paaschriffue
des welb: h:r Landshöffdingens befahlning, at
Thomas Larßen haffr sögtt och erlangett Kong.......
-nelße, da schall hans fuldmechtige hanns sager at....
dere i rette accepteris;

Wahr Scichelt Welachtt Madts froest, som paa d.......
dÿd??? Matrone, Maren Mogensdatter Sl: Lau...........
sens i gummerup lod forkÿnde, att der schall holdes ...
effter be:tt hendes sl: hoßbonde, Torsdagen den 3 oc...
och huemb som haffr nogen richtig tillkrafft, kand ....
i kummerup till for:ne tiid da schall des: scher udl...
i hans efterladte fornuffue, bewiltt det k.......
strache;

2 ting for Suend Mogenßen paa höÿenes, paa JOhan Laß...
ibmd: och Mogens Suendsen ibmd; Sagen till ???? Joh..
Laßen for _ 2 SletDr hueleÿe, Noch 3 ½ s for Öhl
hand haffr aff mig bekommed, noch 3 S for en saff
Sagen er till Mogens Suendsen, att saasom wj haffr b....
lörd samme, och der bleff forswindt med den till warge
18 Dr, da formener iag att iag tillkommer min and...
partt med has: deraff som er _ 18 s. noch _ 2 S for
en sleede ???, och 1 S 4 ? for en bench, och 12??
Dr pgr;

1 tingh for Clemmid Bondesen i ÿngeßede huus pa olle an-
dersen i Lundumb, sagen ehr till has: for _ 3 dr tien-
ste lön paa boell hans datters wegne, som tiendte
???: for _ 3 aar siden, kaldsmend att föhre till nedste
Thingh;

1 ting paa Jens Olßen i heslunde paa boell hans dat-
ters wegne; sagen ehr till ???: for 13 s: ??? Dr
pgr: och 1 schp: Rugh och korn som hannd bekomb i dett
dÿre aar der for _ 1 Dr; kaldsmend att föhre
till nedste tingh;"[21]

1667 Sid 29 18/9 Viken


[29v]
.... for peder wester paa Wiegen, paa Suend Mogen-
....bmd: sagen for _ 1/2?? Sild, hand bekom i ??????
.... peder wester paa wiegen, och hanns medfölger, huil-
....tt hannd sielff for retten widgaar; Noch er Sagen
... til ha...: for _ 2 1/2 s som ehr for et Kabbelt??? der
...aff bolet satt; och de andre som Wahr med att fore
... ohme dett, haffr saggt ud deris goota;[22]

1667 Sid 29 18/9


Förre ridefogden i på Krapperup Thomas Tomissen. tvist om pengar. Genom Thomas Larsson vill Karen Nilsdotter ha tjänstelön för 1/2 års arbete, 7 daler. En Inger Jacobsdotter vill också ha tjänstelön för 1/2 år, 5 daler och 1 par skor. Ävne Thor Gunderssen vill ha utestående lön, "ett aars tienisti lön" och 20 daler och 1 par skor. Kaldsmend Peder lassen i Weygenmölle, och Peder Bendtzen i Bräcke, för vilken Anders ??? i Filborna talar(?). En stämning mot Thomas Larsson har också lagts fram på ladufogden Niels Jonssons vägnar. Saken skjöts till nästa ting.

"Wahr Schicheltt Karen Nielsdaatter, Inger Jachobsdat
....er och Thore Gunderßen som hid indtill haffr tiendt toe-
...as Laursen forige forpachter paa krapperup, och beui-
ste med kaldsmend peder Laßen i wigeen alle hu???
...d, och peder bendtsen i breche, for huilchen Anderß
Throedsen i fielbaarne hwimblade kald, att haffue
steffndt for krapperup gaards partt, Thomas Laur-
sen forige Ridefouged der till gaarden; Och ehr sa-
gen till bettr: Thomas Larßen paa Karen Nielßdat-
ters wegne for 1/2 aars thienste Lön beregned till
Michellj nu först kommende, Nemblig _ 7 Dr; Sagen
till hers: for Inger Jachobs daatters Wegne for 1/2 aars
Thienste Lön och till Michelj först kommende, Nemb
ligen _ 5 Dr och 1 pahr Schor; Sagen ehr till Thomas Lar-
sen paa Thoe Gunderßens wegne for itt aars tieni-
ste lön, till Michelj nu först kommende, nemblig
_ 20 Sletdr och itt pahr Schor, Noch 1 dr som ??? reste
-rer for forige aar;

Bettr: kaldsmend hwemblade Jligemaader att haffue
steffnt Thomas Larßen paa Ladefougdens Nielß
Jenßens hanns wegne; Sagen till nedste Thing att
andgiffue"[23]

1667 Sid 29 18/9


"2 ting for Joen Christenßen i holte paa Thoren Niels heljes
i dannilt med sine Lauwerge; att hun effter förste
THings andgiffuende wißer sin hwmmel. 1 Thores
Niels Heljes Suarede, att hendes suahr schall komme
till 4de Tingh;"[24]

1667 sidan 29


Lite oklart mål. Prästen verkar vara stämd (Men kallas hederlig, som titel. Tala om att domstolen tagit ställning i förväg... /TJ) H: Anders Thoredssen i filborna. Med kaldsmend Rassmus jenssen i Filborna och ... Erichssen ibm för hwilcken Lauris Andersson ibm, at haffue steffendt den haederlig och ??? mannd Hr Jackob Laursen, sogneprest i helsingborg. Nåt mål som krävt 12 mans bekräftelse. De stämda är också Trued  ???? I Gunnarlunda, Thord Andersen i Filborna, Anders Laursen och Suend Bendtssen i Filborna... 12 män utsedda: Niels Suendsen i Väla, Peder Sönnessen och Bendt Andersen samt Anders Olsen där. Olle Gundersen och Bendt Andersen i Bräcka, Gunne Bendssen och Grubbe Nielsen i Bräcke, NIels Biörnssen och Jens Andersen i Bräcke, Aage och Peder Suendssen i Bräcke. Rör Anders Thorredssens och Thord Anderssens egendom. Anders kom till Filborna för 40 år sen och huset han bodde i blev förstört för 22 år sen av fienden.

"Sidan 29h

wahr Schicheltt Anders Thordsen i föelbaarne, och be.....
med kaldsmend, Raßmus Jenßen i föelbaarne och ...........
Erichsen ibmd: for huilchen Laurs Anderßen ibm.........
-de kald, att haffue steffndt, den hederlig och .......
Mannd, h:r Jachob Laursen sogneprest i helßingborg ....
14 dags kald och warsell att möede till Lugude he......
tingh, att hörre paa _ 12 Mends opkraffuelße; J.......
maader haffr de steffndt Cronens befallningsmand J....
Olßen att hörre paa _ 12 Mends opkraffuelse och.......
-bÿrd att paahörre, Noch haffr de steffndt Trui.....
i gundelunde, formand for de 8te Mend med sinne .....
fölger, Jligemaader ehr Thoerd Anderßen i föelba....
steffndt till samme _ 12 Mends opkreffuelse, och ....
widnesbyrd att paahöre; Jligemaader ehr Törrd........
sen steffndt, till rett rehn och merche, som d 12 ...
schall sette imellom Anders Toodßon och ha??? wied-
ehr Anders Laursen i föelbaarne och Suend Anderßen ..
steffndt till deris sandhed att bestaar, saauitt den
ehr beuist Och da framblagde Anders Thoerdsen
welb: h:r Landsdommares domb, som udj des ??tningh
er oplest och paaschreffuen; her imod och de 12 Mend
till efterettelße, framblagdes bettr: den heder-
lig Mannds h:r Jachob Laursens schrifftlig indlegh, lest
och paaschreffwen, som i de _ 12 Mens Taxt schall
indföhres; Da ehr aff dommeren dertill effters:ne
_ 12 Mend Wdmelt, Niels Suendsen i welle, peder Sönne
sen ibmd; Anders Olßen ibmd: bendt anderßen ibmd: Olle
gunderßen i birche, bendt anderßen ibmd: Gunne bend
-sen ibmd: Grubbe Nielßen ibmd: Niels biörnsen ibmd:
Jens anderßen ibmd: aage i birche, och peder Suendtsen
ibmd; forsch:ne mennd haffr att möede paa asteder
-ne denne deris Taxt att efterköhme, saa och att sette
-reen och merche imellomb anders thoerdsens och Thoerd
Andersens Eÿendomb huor dett aff des: begieres och
siden deris affsicht inden thinge att afsige och giffue

Sidan 30v

...reffuer, som de achter att med suahre;
...gierte alles anders Thoerdsen att hanns wider
...tte seedis i förhör, som kunde ware de _ 12 Mend
... ffterettelße; Da for retten frambstoed
...ders Laursen i föelbaarne, soer och wandt effter Louwen
...tt Wngefehr for en 40 aar siden iag komb till föelbor
... da stood der _ 7 weggerumb huuß uden for Anders
...erdsens gaard i föelbaarne; Samme huuse bleff
.. Krigstieden for en 22 aar siden, gandsche spolerit
aff fienderne, saa att Wilde falde ned, och paa dett
.... schulde falde neder och giöre schade, togh anders Thord
.... dett seelf neder, saa som dett iche kunde reddis
...rdrar stoed der att stegers i haffnen, wester for
gaarden, som och aff fienderne gandsche spolerit samme
Thiid aff fienderne, saa dett faldt neder; huad
schoffuen sig andgaar, da er dett mig sampt meenige
naborene nogßom witterlig att war dett gandsche
feldt laer her wed helsingborg, da giorde de stoer
Schade paa Schoffuen sauell for Anders Thoredsen som
for ander; Suend Bundeßen frambstoed, och wed sin
ed, winder lige de samme ord, sande att ware, som
Anders Larßen for hers: wundet haffr;"[25]

1667, Sid 30


"2 ting for Arffuid Thommeßen j Ingelstred, paa Joen Nielßen
i dÿremoße, efter föerste tingh Saggiffuende; Och
saasom Joen Nielßen i dÿremoße, stander her for ret
-ten tillspöre iag hers: om hand iche Thog dett scheppe
saed bortt, som iag haffde soed, hos Mogens Erichsen
i Klappe, Joen Nielsen suahrede, iag Thog indted wie
-der kom end som dannemend, wurderede mig till
fra Mogens Erichsen; och der som iag fich for meget
fra hers: da schall iag Suahre hers: der till suaar hand
paa klager, mens Arrfuid Thommesen, haffr iag indted
att suahre! Arffuid Thommesen schiuder sig till wider
till 4de Thing;."[26]

1667 Sid 30


Poffuel Nielssen i Sillebierg. Ett av Suend Poffuelssens svin har påträffats i Poffuel Nielssens hus... Andra Silleberga bor tex Peder Bendsssen visade att svinet eg. tillhörde Suend Pedersen i silleberga, etc, etc... Peder Rasmussen i Tibbarp (Bjuv), flera ortsbor i Södra Vramb som Niels Pedersen.

"Sian 30h

Wahr Schicheltt Hans Pederßen i Sönder Wramb, ........
-som handtz: her aff retten forleden den 4 sept: ehr....
att frambschaffe sig höÿe öffrigheds fuldmagtt, ........
i den sagh med poffuell Nielßen i Sillebierg .........
-re; da framblagde hand nu en fuldmagtt a..............
-ne petter straalmand, saasom fuldmechtig aff .........
höÿgreffl: excell: Gref Pontus; wedgiffuer; D...........
Billesholmb den 17 Sept: Ao 1667; for retten .........
och paaschreffuen; Samme fuldmagtt kiende d.....
??? for fulde Och saaßom Suend Poffuelsen ......
-bierg haffr giffuet Öffrigheden sagen, daa paa ........
Wegne, er milt _ 2 der ting till Poffuel Nielßen ...
-ebiergh, effter föerste tings andgiffuende, Nembl....
Jt aff Suend Poffuelsens suin, som fandtes i poffuel ...
sens huus, efter ad hand dett hafde bewachted .........
iche wahr der hos hers: Och begierer nu hans peder....
paa offrigheds Wegne, att hand naar föhre sine kaldsm...
som i den sagh hafr steffndt, dett dommaren eÿ ?????
-de; Da for retten frambkomb, kaldsmendene Ande...
Gunderßen udj AAnerup, och Thuer Anderßen ibmd: som
hwimblade efftre Lawen att haffue steffndt efter:ne
till _ 1 Thing deris Sandhed att bestaar, Nemblig pe-
der bendsen i Sillebierg, peder Jenßen ibmd: Nielß
pedersen i Sönder Wramb, Otte Hanßen ibmd: peder
Nielßen, bendt Willumsen ibmd: Jens Suendsen i biug
storp, Giödmehr Thröelsen ibmd: Söffren Raßmusen udj
biugh, peder Raßmusen udj Thibberup; och begierde
Hanns pederßen att dommaren wilde tage deße wid-
ne i forhöer; da for retten frambstoed peder
bendtsen i Sillebierg, soer och wandt, att dett suin suend
pederßen i Sillebierg tilhörrede, bliff indlaggt paa
stijen, forst i sommer naar der wahr saaed, och Wahr
paa Stijen indtill der wahr indhöested, och da bleef dett
indslepped paa Stubben; peder Jenßen ibmd: Jlige
-maader Thienendis Suend Pederßen i Sillebierg fram
-stoed, och wed siels ed, bekreffted de ord sande

Sidan 31v

....werer som peder bendtsen for hers: om samme
..... wurdett haffr; Hans pederßen tillspöer
..... wigne om dett wahr iche ett faet suind; huor till
.... dnen suahrede ioe; Nielß pederßen i Sönder
..amb, frambdstoed soer och wandt; att for nogen kort
...iid siden da wahr iag paa frugestuffuen paa billes
...lmb da hörde iag att poffuel nielsen i Sillebiergh
...gde till Corneten Straalmannd, att dett Siun
.. hand for Suend Poffuelßen haffde indtagett det
...hr igien udsluppen; Otte Hanßen i Sönder
wramb frambstoed soer och wandt, och wieder lige de
same Ord som Niels Pederßen for hers: wundett
....; Peder Nielsen i Sönder wramb, frambstoed
och ued Siels aed wnder de ord sande att ware som Niels
pedersen for hers: wundet haffr; Gödmehr Trölßen
i biugstrup frambstoed och ued Siels aed, ??gder de ord
sande att ware som Nielß pederßen for hers: wun-
dett haffr, de hand och weedstaar; Söffren Raßmu
sen i biugh frambstoed och iligemaader winder de
samme ord som Niels Pederßen i Sönder Wramb, for
hers: wundett haffr; peder Raßmusen i Tibbe
rup frambkohmb, och ued Siels aed, winder lige de samme
ord som Niels Pederßen i Sönder wramb for hers:
wundett haffr; ÿdermehr fuldmechtigen tillspör
peder Raßmusen i Tibberup, och Söffren Raßmusen
udj Biugh, om de iche poffuel Nielsens beachtelße
bleff iche aff Corneten petter Straaldmand henduist
till Poffuel Nielsen i Sillebierg, att see och erfahre
om samme SUin wahr udslept, ehler iche; bettr: de
tuende Mend Suahrede, att de bleff henduist aff
Corneten, att se om samme Suin, Wahr till Poffuel
Niels: eller deet wahr udslept, och da fandt wj
Suined inde udj Poffuel Nielsens, Mannes; och
bad wj poffuel Nielsens hustrue, att hun schulde tage
wahre paa samme Suin, indtill Sagsens wddragh;

Sidan 31h

bettr: Hans Pederßen wahr paa Öffrighedens Weg......
effter ..iße widners bekiendelße, Jtt Thingswi......
-wend..... Och schiuder Hans Pederßen sig till .....
wid....ÿrd effter louglig kald och warßell, ???.....
Nielsen i Sillebierg, hans pederßen ibmd: Raß.......
-sen ibmd; Peder Jenßen och Peder Bendtsen ibmd;"[27]

1667 Sid 31


Rör Bendts Poffuelsdotter i Hultabo som tydligen tjänat i Katslösa. Stora stycken saknas. Svårtolkat mål.

"W........tt Bendte Poffuels datter i holdteboe...
och ....... sigh saaßom hun aff Thröels Nielsen i Ca..
-........ ffndt sr sandhed att bestaar; Och.....
...... bettr: bendte poffuelsdaater, att...........
.......... ieg hos peder neilßen i Ströffuelstorp ....
-gaard suoer och wand. Da schötte ieg min Thienste,
-ude ??.... arbeijd, och de lööndte mig der forre saa...
hers: och hans hustrue alt gott, och wieder wed.....
offr de gott folch att wider; de war sagh.........."[28]

1667 sidan 31 o 32


Albrett Jacobsson i Lundumb har drabbats av brand. Lundumb är samma som orten Lundom i Hässlunda. Albrett jacobsson i Lundumb. Hustru och 7 barn. la fram sin fattigdom inför rätten. Drabbades av brand förra hösten. lever i största armod. Behöver medel för familjen.

1 ting for Thÿrje Larßen i Caslöße paa Niels ???.....
huus, kaldsmend att föhre och sag att giffue till neste ting

1 ting for bettr: Thÿrje Larßen i rye Caslöße, paa Raßmus
werbör, kaldsmend att föhre till nedste ting, men
saßom bettr: Rasmus webor stoed till wedermehre, och
begierende, att hers: motte saggifues; sagen bliffr
andgiffuett till nedste Thingh;

Wahr Shicheltt Albrett Jachobßen i Lundumb, och her
for retten klageligen gaff till kiende huorledis hannd
des wahr, forleden efterhöst, aff den Schadelige
giest Jldebrand ehr hiembsögtt, som om aftonen silde
ehr paakohmen; huoroffuer, och dett saa hastigh
att hans iboende huus och woning, med indhösted säd
och groede och anden hanns fornuffue, ehr meste parten
i asche hastelig nederlagtt; huor efftr den fattig
mand med hustru och 7 smaae börn udj störste armod
och aelendighed ehr geraaden, saa hannd haffr gandsche
wdsed till sin eller deris underholdning, mens
stödes till att sörge medledande Menischer om

[32v]
.... och a????ße i Jesu Naffn, denne hans ond-
.....de Sand ferdig att warre beuiste hand med
....de louwaste dannemend nemblig peder raß-
..... Reße Caslöße, och Niels Fursteßen i heslun
....... frambstoed och wed siels aed bekreffted denne
.... bret jachobßens andgiffuende des wah ........
.... att werde; huor effter ................
...... tingswidne begierendis
....hr Schicheltt Peder jachobßen udj .........
i doug effter Ryttarens Olle Nebs beg...........
...tte lagde en Nambs domb, som offr hers: her
..... ??? den 5 Julij 65 ehr indsteed, huilchen domb
.... Peder Jachobßen sager gierne att schall bliffue
?????? offrgiffuen, naar hand den förnöÿer;
Olle Olßen Neb beachter att hand till den Jnd
lagde domb aldrig haffr suartt faartt kald och warßell;

Wahr Schichellt Niels Poffuelßen udj Ormestorp
och beuiste med kaldsmend, poffuell Olßen udj Orme-
storp och diur Mathißen ibmd: som hwimblade effr
louen att haffue Steffndt poffuel thruedsen udj fie-
restad, till 1,2,3 och 3de ting till dombs, sagen till
honnom for noget börnegodts, som iag haffuer hiid ind-
till hafft under Wergemaall, som Jnger Jensdatter
och Kirstene Jensdatter ehr arffueligen tilfalden
effter derom ett SChiffte breefs Jndhold, som nu her
for retten framblegges; wieder Sagh till 4de thing;"[29]

1667 sidan 32


Peder Lassen i Filborna och kaldsmend Anders Jensen i Väsby samt Suend Moensen i Ingelsträde "for hwilcken Mogens Poffuelssen i Ornekier hiemblede kald at haffua stefnt Boell Sl: Peder Lauridts i Danholdt til 1,2,3,4de things til dombs. Sagende hende först for... thienste lön. Lauridts Pedersen i "Skouffgiemmerhuset suarede her imod...

"Wahr Schichelt Peder Laßen udj föelbaarne, och udj
doug till _ 1 thing beuiste med Kaldsmend Anders Jenßen
udj wesbÿe och Suend Moenßen i Ingelstred, for huilchen Mo-
gens poffuelsen i orneschier hwimblede kald, att haffue stefnt
boell sl: Peder Laurids i danholdt, till 1,2,3 och 4de Thingh
till dombs, sagende hende först for _ 3 Dr Laandte pgr
Noch for _ 11 S thienste Lön, Laurids Pederßen udj
Schoffgiemmerhuußed, swuarede her imod, och formeendte,"[30]

1667 sidan 33 -34


Poffuel Nielssen i Sillebierg målet igen om Suend Poffuelssens svin som påträffades i Poffuel Nielssens hus... Silleberga, Tibbarp, Södra Vramb. Länsman (!) Suend Poffuelsen i Silleberga.

Fallet med Morten Nielsson i Möerrup igen. Sockenmännen i Ekeby, Fjärrestad, Tollarp och Bårslöv....

Ett fall som rör Ödåkra.Ett mål som verkar handla om djur (4 ögh och 3 vörd?) som Olle Ericksson och Lauer Pederssom fött upp. Gunnier Bendtsson och Olle Gundersson i "Birche" (Björka?? Eller Bräcke??)

1667 sid 35: Krapperup


LarsRasmusson i Ingelsträde... Han har tydligen lett en 8 mäns undersökning som rör Krapperups "ollonskog" och Krapperups vång och användningen av den.

"Wahr Schichet Lars Rasmusen i Ingelstred som paa sin egen och sine medfölgere 8 st mends Wegne, afflagde deris schrifftlig affsicht saa som de forleeden den 4 sept: ehre udmelde att paa s---ge huor mange Suin der detta aar kand foedis paa Krapperup gaards tilliggende Oldenskoff (...) kunna i detta aar foedis 150 stöcker suin och 50 stycken Jude i Sielffue gaardtz wangh som kaldes Brembles Lycken."[31]

1667 sid 35 - 38: Filborna, Hässlunda, Gunnarstorp, etc


Dessa domar verkar höra samman...

Ett mål som rör Överste Steen Holck. Oklart exakt vad. Peter Rasmusson. Hässlunda, etc... (Christoffer Bonde?)

Ett annat? mål rör Anders Thordsson i Filborna, en gård som ska till 12 mäns "opkreffvelse", under Axel Pedersson tydligen. Anders bonde under Jacob Eggerts i helsingborg. Rörande hans rätt att vara med vid urval av 12 männen. Besiktiga stallet, etc...

Ridefogden till Gunnarstorp, under Margareta Rosenkrans. Ett mål som rör översten Steen Holck på Gedsholm [2]. Sal fadern Eijler Holck är skyldig pengar (8/7-1647) till Rosenkrans. Mads Frost var Margareta Roenkrans fullmäktige i målet.

1667 sid 37-39 Bårslöv, Hässlunda, Fierrestad, Ekeby, Ormestorp, Köpinge etc. Fortsättning om det som rör Gedsholm och annat, etc, med tingspapper från 1577, 1595, 1667... Namn, ålder etc... (Olle Christenssen i Fierrestad mindes 70 år, etc, etc...)

Från sidan 37, höger

"Eftersom wj effter:ne -12 mennd, nemblig Morten Nielssen
udj Mörererup, Olle Mortensen ibmd, Niels Andersen, Peder
Andersen ibmd, Jeppe Andersen udj Thollerup, Niels Carlsen ibmd:
Poffuel Bendtzen i Adzertorp, Bodell Olssen ibmd: item
Önder Poffuelsen udj Caslösse, Peder Jonssen, Joen Pedersen
och Mogens pedersen ibmd: ihre aff Lugude herrids Tingh
admeelt den - 19 Junij medlst affsuigte, att Kiende och dömme
mellem effter:ne Sogne och Byemend, nemblig Baarslöff,
Fiärestad sognemend, med des wiedere wester Byers mennd
paa den ene och Heslunde - 2 gaarde i Lundumb, Egebye, Eulestrup
och giskolmen paa den anden siede andlangende nogle giorder for de fellids freede Enge och March...[32]

1667 sid 40 vänster, ornakärr


Mogens Poffuelsson i Ornakärr med kaldsmend, Thuffue Clemmidsson i ornakärr, Olle Jonsson i ?????. Niels Pedersson i Rögle hiemblade kald ??? ??? Mogens Pedersson i Knapelycke, Gudmund Jeppsson i ???? samt Peder Johnsson ibm... Mogens Pedersson i Knapelycke har tydligen nån form av skuld, till Gudmund Jeppsson eventuellt. Peder Jensson har hyra att betala. Sen blir det oklart. Sönne Perssons börn i ornakärr... "Sönne högh for nogen jorrd samt rende. Salige Sönne Perssons barn utj Ornekier tillkomb utj Möllegaarden udj ???? hwilcken jorrds samme Corporal fra Schatte... Peder Joensson ehr samma börns formynderer."

/TJ

1667 sid 40 vänster


Nils Pedersson i Ramlösa, Nils Nilsson i ???röd, Brödde Poffuels huus.. Ett mål.

Ett annat mål... Jörgen Lauridtsson ridefogde i Knutstorp fullmäktig på Steen Jacobssons vägnar. Rör Kågeröd och Böketofta.

Höger, ett mål som rör Mörarp, Silleberga (-sid. 41).

1667 sid 40 Görslöv


Sönne Andersson i Lilla Görslöv stämmer till andra ting ryttarhustrun i Görslöv. Det frågades om hustrun var närvarande eller om någon var där som talade för henne. Det var det ingen. Ryttarena var närvarande och sa att hustrurna skulle betala inom 15 dagar.

1667 sid 40 Tunneberga


2:a ting för Suend Pedersson i Tunneberga. Önd Mogensson i samma socken har lånat pengar till Suend. Önd har inte fått dem. Suend svär inför tinget att han inte är skyldig Önd några pengar. Önd säger att han skall bevisa detta. Vidare till 3:e ting.

1667 sidan 41 Krapperup


Målet med Karen Mogensdotter fortsätter. Claus Rasmusson, Henrik rantzaus fullmäktige vid tinget. "Mens saasom denne hendis ???giffuande ehr uden louelig beuis, och Christ d IVs recess ???? 2, Cap 5: 4, seger at de personer som ??ueger Lösachtighed skall böde til deris herchab ehn ??hels person 12 Rdlr och en quindes person 6 Rdls ??+ed winder som bogstaffuen tillholder. Udj tillfinder ??er dette cquindfolck Karen Mogensdatter sine leyersmaals böeder till Welb: Hendrick Rantzau eller eller hands fullmechtig, effter bogstaffuen at erlegge och betahle."

1667 sid. 41 9/10


"8:a män 9/10-1667. Suend Pedersen i Glimminge, Suend Moensen ibid, Joen Andersen ibid, Mogens Sönnessen i Giörsflöff, Lauridts Truedsen ibid, Mogens joenssen ibid, Anders Laursen i Fielbourne och Poffuel pedersen i Holdte."

Ridefogden i Bosarps ärende...

Ett ärende som rör Helsingborg.

1667 sidan 41h -42h - Hulta o Danhult

Joen Christensson udj Hulta i ett mål. Tvist om en åker mellan Joen Christensson och "änkan" Torild Niels Hellies. 3.e ting. En dom från 24/1 1666 nämns, som involverar Gudmand Pederssens hustru som dömdes att betala 18 S och domarens omkostnader, som alternativ kunde hon också lämna ifrån sig denna omtvistade åker, tydligen. Jon lämnade in tvisten till 1:a ting i april 1667.

Målet fortsätter. Töre Nils Heljes i Danhult bevisade med kaldsmend Helje Nilsson i Danhult och Helje Olsson i Norra Danhult. Poffuel Pedersson i Hulta. Joen Christensson i Hulta stämd till 1,2,3,4 ting. Saken rör en åker han brukar, som kallas tistelsåkern och "är till Hulta skattehemman beliggande" men som Töre ansåg hon hade rätt till. Joen motbestred detta. Tören har skrivit till landshövdingen och framfört klagomål på skrivaren Jungh som tydligen Tören ansåg hade skrivit åkern på Joen istället för på Tören. "Thorre Nile Heljes" la fram en dom från den 19/3 1656 över Gudmund Persson i Hulta. Samt en inlaga från ryttaren Hans Bratt från mars 1667 om att Nils betalat skatt för det innevarande året för den del av Hulta skattegård han har att bruka. Det gick vidare till nästa ting.

"Wahr schichett Joen Christenssen udj Holdte, och nu udj daugh till 3dje Thingh udj retten lagde ett Indlegg aff Herrids schriffwaren welbe:ne Johan Jungh, schreffuen och underskreffuen, andgaaende den ager udj Holte schattegaard, kaldes Tistelsageren, som Enchken Torild Niels Heljes, och bemtte Joen Christensson omtuister; samme Indleg Lest och paaschreffen Melder; wiedere bleff, udj reten lagtt en Domb, som 4 befahlingsmand haffr ladett forkulrffue (?) effter Sl Gudmund Pedersens Hustru i Holte, den 24 januarij 1666; Huorudj Him ehr tillfunder att betahle H befahlningsmanden sin fordring Nemblig 18 --, med dommens omkostning, eller derförre liede indförsell udj dej Joerd och Eijendomb, som eudem skall werre wrört till be:tte schattegaard i Holte; och dett i en ager kaldes Thistelsageren; Med widere samme domb udj des Sluttning Lest och paa ???? Melder, paa samme Dombs findes [ud?} huorledis H: befallningsmanden samme ager [nembl] Tistelsageren till Herrids-schriffuoren Welb:n ... Jungh skall haffue soldt och affhiembt, huorforre ... hantz? den fri hiembler och tillstaar; Wiedere .... rete lagde Joen Christensson Itt Jordeignet Tings .... udstoed Lugude Herridsting den 17 Aprilis -67 ..... Herridsschriffueren Be:tte Johan Jungh frijhiembler .... Honnemb for:ne Tistels Ageren, tillige med .... Ejendomb udj Holdte Schattegaard, som Thingsuidnet .... for retten lest och saa schreffuen wiedere Uduiser... for Torild Niels Pedersens i Dauunuldt for Joen Christenssen udj Holdte, efter förste Tinghs Saggiffuende;

Wahr Schichet Töre Niels Heljes udj Danholdt och beuste med kaldsmend, helje Nielssen udj Dannuldt, och Helje Olssen udi Nörre Danholdt, for huilcken Poffuel Pedersen i Holte hiemblede Kald, att haffue stefffndt Joen Christensson udj Holdte till 1 ting till Dombs, 2,3 och 4de Ting til Dombs nu behoff giöres; sagen ehr till Hannomb for en ager Kaldes Thistels ageren som Hand bruger och ehr till Holdte Schattegaard beliggande som mig med richtig Domb och införsell ehr tillberettigett som nu for retten fremblegges; Huorforre, wij, nu fremb?pscher? Joen Christenssons hiemmell till samma Ager, Och udj rette lagde bette Töre Niels heljes en suplication till hans Naade wel: H Landshöffdingen huorudj han klager offuer Herridsschriffueren Johan Jungh som samme Ager Hende, som Hun forregiffuer schall haffue fratagett; paa samme hendes suplication haft; Hans Naades sig resolverit, att befallningsmanden schall maintinera hende Wed sin rett, med wiedere som samme suplication och derpaa erholdne resolution saaledis formeldte; lest och paaschrefuen och udj processen Ord fra Ord schall indföhres; wiedere udj retten lagde Thoren Niels Heljes en domb her aff rette den 19 Martij; 1656 offuer Gudmand Pedersen i Holdte udsted, som her for retten ehr Lest och paaschreffuen; wiedere bleff udj retten lagt en Indförssell eff... domb, eff Datto den 24Januarij 1666 ILigemaade Lest och paaschreffuen Melder; Endenn fremblagde Hun.... aff Rytteren hans Bratt udgiffuer aff datto den .... Martij 1667, huorudj rytteren sieger, att Niels .... haffr betalt Schatten for innewerende aar 67 ... partt hand udj Holdte Schattegaard, haffr att bem... lest och paaschreffuen Melder; Joen Christenssen udj Holdte Mötte och suahrede, att hans hiemmell ...ne Ager kaldes Tistels ageren, sampt anden Eijendomb som hand bruger i Holdte Schattegaard, ehr aff Ham Inlagde breffuer och tingsWidne att fornemde, och begierer dommerens Kiendelsse derudj; dommeren Wahr begierendis domb beschreffuen inden nedste Thing, och da parterne wed ..... att adschilje."[33]

(Se sidan 51 för fortsättningen: [3] )

1667, oktober, sidan 42-43 Väsby socken


Den "välförnäma" mannen Petter Kniphoff? i Helsingborg bevisade med kaldsmend Nils Sonnesson i Fleninge och Nils Simonsson i Helsingborg som framlade en stämning enligt lagen att de stämt Jeppe Andersson i Höganäs, Jens Kielsson? på Viken, Christen Staffensson i Viken, Mårten Jensson i Rågåkra och Mahren Sal Mons Madtsens i Brunnby med sin lauverge. Saken gällde skulder.

Petter Kniphoff? med kaldsmend Niels son ??? och Olle Pedersson i Fleninge har stämt Suend Capell i Fleninge för en skuld.

Alla dessa fall fördes vidare till nästa ting.

1667 sidan 43-45 Krapperup


Henrik Rantzaus fullmäktige Hans Rasmusson mellan Mads Moensson samt kronofogden Johan Olsson och förre ridefogden till Krapperup Thomas Laurssen. Efter rättegången 18/9: landshövdingen har godkänt Rantzaus ombud. 1664 har visst Thomas Laursson "absolverats" i Bårslövs kyrka. Målet rör "Kahren Mogensdatter" som pekat ut Thomas, f.d. fogde i Krapperup och nu borgare i HBG, som den rätta barnefadern. Thomas "listiga förförelse"... Själlendska prästens attest. Mads Mogensen klagar att den själlendska prästen tagit emot Karens skriftemål utan att först kommunicera med Mads. Tvärtemot Chr IV:s recess Lib 1 Cap 2: 20. Dessutom påstår Mads att bekännelsen varit lögnaktig, som att barnefaderns namn skrivits som Thomas Jenssen skräddare. karen har alltdå först pekat ut Thomas Jenssen skräddare och sen Thomas laurssen. Thomas Jenssen arbetade i Brunnby medan Karen tjänade på Krapperup. (Ett rörigt fall)

Nämns Jens Laurssen i BJÖRERÖD

1667 sidan 45 höger - 4


Niels Pedersen i RAMLÖSA 2:e ting.

Bendt Nielssen i LYDESTAD, kalsmend Niels Suendsen och Gunder Jenssen i LYDESTAD. Om ryttaren mathias Grönnewold i HÅKANTORP. Avgiften till Håkantorps gård som ryttaren ska betala (till Bendt Nielsen?).

Anders Poffuelssen i HÄSSLUNDA, Peder Mickelssen i FRILLESTAD, Peder Joenssen HÄSSLUNDA etc... ATt annat mål Anders Rasmussen i HÄSSLUNDA, Niels rasmussen HÄSSLUNDA och Anders Trulssen i ALLERUM, Axel Knutssen i HÄSSLUNDA stämt Niels Atzerssen i MÖRARP (familjeinformation om denna Niels finns i målet).

1667 sidan 46 höger - 47 Brunnby


Önd Monsen i Smedstorp med kalsmend Joen olsen i SMEDSTORP och Niels ???? ibm för vilken Niels Pedersen i Torp har stämt Suend Pedersen i TUNNEBERGA till 1:a ting. Stämt jep Nielsen i Skattekärr, Jens Pedersen i KRAPPARP. jep Nielsen i SkÄTTEKÄRR började och berättade: at ungefehr for 10 aar siden da (...) Önd Moensen ett nöed att föede for Suend Pedersens windteren oxe, som var koe stoett. Nötet drevs tillsammans med Önds djur under vintern sa vittnet Jep Nielsen. Jens Pedersen berättar att för ca 10 år sen hade Suend Pedersen i Tunneberga "ett nöt på foder hos Önd Moensen och det var ingen ko med ett ungnöt". Jep Nielsen säger att Gertrud Kristoffersdotter fick något (en dräktig ko?) för det nöt Suend Pedersen nu fordrar Önd Moensen för.

Sen ett mål i Silleberga, Södra Vramb

Sid 47 höger - 51. Brunnby.

Lägesmålet Karen Moensdatter. Karen har alltså i tre års tid sagt en sak, under ed och nu säger hon en annan och frågan är om hon ska skriftas eller hur man ska göra. Det sägs att kronofogden Johan oelsen tagit Karen Moensdotter "till sitt bröd"!! Det börjar bli klarare nu. Hon har sagt att barnet var en annans (skräddarens?). Det protesteras mot att kronofoden Johan oelsen inte håller kvinnan i arrest eftersom hon brutit mot eder hon svurit. Thomas Larssens försvarsskrift är lång och lyder som följer:

"imoed Cronefougden Johan Olsson och Hr Mads Moenssen ,med deris ad bezentes im??dnning giorde och opteckte? beschedninge? och pracktizerande Prozesssuäris som fölger:

Naar had och afund mod en fattig mand första haffuer taget offuer hand så pleger det sig att hans: for tillegis alle wdygder och laster; ja till allene giöris alle steffue til ??? saasom hedren sielffue kunde ware beladne med, mens uden noen mod Liedenshaab eller först steens? paa kastelse effter pfarisaishe ant?, afmales det meeninghe s?? wid Christum wed igien?örst, och formedelst det hellige Wandb??? i Ordet, kommen i packit med bud och sig der wed tröster; ??? wil som de Ligt som hand wnder en dieffueloch imod dennomb fördömbt at regne. Iag fattige mand

ÄR HÄR i AVSKRIFTEN: v184832.b35.s47

1667 sidan 51 Hulta och Danhult, forts

Sidan 51 v

".... ing förnummit haffuer at Joen Christensen udj Hulte er stembt och tiltalt af Tören Nils Heljes uthi Danholt, för någon andel Jord och Eigendomb uthi Hulte Gaard, som iag efft:r dommar och Tingsbewijs lagl indfört er, for en Eigare i synnerheet¨Uthj en åker som kallas Tistels ageren, huilcken Cronens befallningsmand Johan Olufsson för dette er tilbudit hoss Sal. Gudmand Pederssen i Hulta för någon Cronans spannemåhl, som honom uthi Mistwexte åhr, til uthsädhe lent är, hwilcken omtwistade åkär, nu mehra Cronans befallningsman Welbehode Johan Olsson, mig Richtigt såldt och hiemblat haffuer. Som des der om medfölgende dom och Hemmulsbref, wiidere her i retten leggis och framtees, hvorfor jag och en ... sedemehra effter åhr och dag samme Jord och nogre anden haffuer soldt afhendt bem:te Joen Christenssen, effter uthstedde Tings winde af Luggude herids Ting, som med det Öffrige her for retten Praesenteris, altsaa emedan iag her uthi ingen citation och Stembning Giffuen er i bem:te Tören Niels Heljes andgiffuende i Retten af Giöre upliusligt som for dette af henne Procederat er med odugelige skiel, dj formodar iag at ingen Sack emot benemte Jon Christenssons foretages, forend iag som hans rette Hemmuls man Lovil bliffuer kaldet och stembt, i denne sack at giöra förklaring ehuru wel iag ytterst formoedar at icke nogen dom går emot Tings witne, eller dom på dom med mindre det kan med Lagl, medfart handteras Indför offuerdommaren, detta Justitien til effter rettelse; Dat Krapperup d. 7 October 1667"[34]

1667, Sidan 52, vägbygge

Fotnoter

<references>

 1. Avskrift och referat Martin Brandt samt Torbjörn Jerlerup
 2. Avskrift Martin Brandt
 3. Avskrift Martin Brandt
 4. Avskrift Martin Brandt
 5. Martin Brandt, Torbjörn Jerlerup och Arlock
 6. Arlock och Martin Brandt
 7. Arlock och Martin Brandt
 8. Martin Brandt
 9. Martin Brandt
 10. Martin Brandt
 11. Martin Brandt med viss hjälp från Jerlerup och Arlock
 12. Martin Brandt
 13. Martin Brandt
 14. Martin Brandt
 15. Martin Brandt
 16. Martin Brandt
 17. Martin Brandt och Arlock
 18. Avskrift Martin Brandt, sammanfattning Torbjörn Jerlerup. Bör kollas med originalet.
 19. Martin Brandts avskrift
 20. Avskrift Martin Brandt och referat Torbjörn Jerlerup
 21. Martin Brandts avskrifter
 22. Martin Brandt
 23. Avskrft Martin Brandt, sammanfattning Torbjörn Jerlerup
 24. Martin Brandt
 25. martin Brandts avskrift, jerlerups sammanfattning
 26. Martin Brandts avskrift
 27. Martin Brandts avskrift, Jerlerups sammanfattning
 28. Avskrift av Martin Brandt och Jerlerup
 29. Martin Brandts avskrifter
 30. Martin Brandts avskrift, Jerlerups sammanfattning
 31. Jerlerup och Arlock
 32. Arlock
 33. Arlocks avskrifter (samt Jerlerup)
 34. Arlock