1589-1592, Brobygge i Stensbro

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Helsingborg år 1589.

Stensbron över Stensån, måste, med tanke på att landsvägen mellan Skåne och Halland vid denna tiden gick invid dagens motorväg, ha legat mellan Östra Karup och Skummeslövs kyrka.

http://kartor.eniro.se/m/I6mQQ

(se även denna 1700-talskarta: http://brandt.radient.org/w/images/1/1d/Skanenv.jpg)


18 juni 1589 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Miss. til Steen Brahe, Corvits Viffert og Anders Thoit, Embedsmaend paa Helsingborg, Malmö¸ og Laugholm Slotte. Da den Aa, hvorover Stensbro i Högs Herred i Halland gaar, tilstoppes af Sand, hvilket medförer, dels at Vandet ofte bortfarer eller ödelaegger Broen, saa vejfarende Folk ikke kunne komme derover, men maa drage en lang Omvej, dels at alle de, der have Paalöb paa Aaen, lide stor Skade paa deres Ejendom, hvilket vil blive endnu vaerre, jo mere Aaen tilstoppes, befales det dem med det förste at drage op til Aaen og Broen, tage nogle gode Gravere, der have Forstand paa Vandflod og Löb, med sig, undersöge Forholdene, siden overveje, hvorledes disse bedst kunne ordnes, enten ved at udgrave og rense den gamle, tilstoppede Aagang eller ved at före Aaen ud paa andre Steder, og hvis dette sidste vaelges, da bestemme, hvor dette skal ske.

Sk. T. 2, 39 b.

19 Juni 1589 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Aab. Brev til Bönderne i Sönderhalland, for hvem den paataenkte Istandsaettelse af Stensbro og Aaen er saerlig til Gavn, da de bo naermest ved og deres Vej falder mest over Broen, om efter naermere Tilsigelse af Anders Thott eller hans Fuldmaegtig enten selv at møde paa de Steder, det befales, eller sende god, för og staerk Hjaelp for i 3 Dage enten at grave elier paa anden Maade hjaelpe til med at skaffe Aaen Udlöb og istandsaette Stensbro. De, der ikke möde, ville blive tiltalte og straffede.

Sk. T. 2, 40.

19 Juni 1589 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Miss, til Anders Thott. Hoslagt sendes ham 2 Breve vedrörende Stensbro og Aaen med Ordre til at beramme en Tid med Steen Brahe og Corvits Viffert til Udförelse af Kongens Befaling og siden lade Broen og Aaen istandsaette, saaledes som de anse for bedst.

Sk. T. 2, 41.

30 Aug 1591 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Miss. til Sten Brahe til Knudstrup, Jörgen Bilde til Ellinge, Oluf Rosensparre til Skarholt og Anders Thott til Nes. Da den for nogen Tid siden til nogle gode Maend udgaaede Befaling om at begive sig op til Stensbro i Högs Herred norden under Hallandsaas og til den Aa, hvorover Stensbro gaar, da Aaen var stoppet med Sand og Broen som Fölge deraf var borttaget af stort Vandlöb, endnu ikke er bleven udfört, befales det dem med det allerförste, allersenest inden Mikkelsdag, at fastsaette en belejlig Tid, paa hvilken de alle skulle begive sig op til Broen og Aaen, ledsaget af nogle gode Gravere og nogle forstandige Dannemaend fra Egnen naermest Broen, der vide Besked med Aaen og Broen og have Forstand paa Vandflod, Löb og saa dant noget, for i Forening med dem at undersöge Forholdene, overveje, hvorledes disse bedst kunne forbedres, enten ved at rense og udgrave den gamle forstoppede Aagang eller ved at före Aaen ud paa andre Steder, og da hvilke, siden traeffe Bestemmelse om, hvorledes det bedst kan göres, saa den alfare Vej over Stensbro kan blive holdt ved Magt, og sende Regeringsraadet klar Besked derom under deres Haand og Segl, saa dette derefter kan forordne, hvad der kan vaere gavnligt.

Sk. T. 2, 129 b

1 feb 1592 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

— Aab. Brev til alle jordegne Bönder og Faestebönder i Bierre Herred, hvem de end tjene eller tilhere.

Da mange af dem med deres Ejendom have Paalöb paa den Aa, hvorover Stensbro gaar, og derfor lide og end mere i Fremtiden ville komme til at lide stor Skade paa deres Ejendom, hvis Tilstopningen af Aaen ikke i Tide standses, og da de altid fra Arilds Tid have hjulpet til med at holde Aaen og Broen i Stand, har Kongen, for at Arbejdet med Aaens Udgravning og Saettelsen af nye Sandgaerder kan gaa rigtigere og hurtigere for sig, bestemt, at der af hver jordegen Gaard i Herredet skal gives 6 Mk, af hver Faelstegaard 4 Mk og af hver halve Faestegaard 2 Mk til dette Arbejdes Udförelse.

Naar de blive tilsagte af Steen Brahe, Embedsmand paa Helsingborg, eller hans Fuldmaegtige, skulle de uden al Undskyldning betale disse Penge, den ene Halvpart til Paaske og den anden Halvpart til Pinsedag i det allerseneste, og levere dem til Steen Brahe eller hans Fuldmaegtige, saa han inden den bestemte Tid kan levere dem fra sig. Viser nogen sig forsommelig heri, vil han blive tiltalt og straffet for Ulydighed og yderligere komme til at staa til Rette, da Sagen er meget magtpaaliggende baade for dem selv og andre. Sk. T. 2, 155 b.1

1 feb 1592 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Miss. til Steen Brahe. Det aabne Brev til Böndene i Bierre Herred om Udredelsen af en Hjaelp til Istandseettelsen af Steens Bro og Aa sendes ham med Ordre til at lade det forkynde paa Tinge og tilholde Bönderne til at betale Pengene til de 2 Terminer.

Der er skrevet til Pouel Hvilfeldt, Befalingsmand i Halmstad Herred, og Anders Thott, Embedsmand paa Laugholm, at de skulle levere ham de Penge, som de faa i Herrederne i deres Len til Aaens og Broens Istandsaettelse.

Han skal kvittere for Pengene og siden deraf betale Graveren den akkorderede Sum, eftersom han kan se Arbejdet skrider frem. Han skal gere seerligt Regnskab for Hjaelpen og indlevere det tilligemed Mandtallet af Bierre Herred. Sk. T. 2, 156 b.

1 feb 1592 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Miss. til Anders Thott og Pouel Hvitfeldt. Det aabne Brev til Bönderne i N Herreder om Udredelsen af en Hjaelp til Istandssettelsen af Steens Bro og Aa sendes dem med Ordre til at lade det forkynde paa Tinge og tilholde Benderne til at be- tale Pengene til de 2 Terminer. De skulle indkraeve Pengene og levere dem til Steen Brahe paa Helsingborg, der skal give dem Kvittans derfor. De skulle desforuden indlevere Mandtallet af Herrederne til Renteriet. Sk. T. 2, 155.

1 feb 1592 (Kbhvn)

Kancelliets Brevböger 1588-1592

Miss. til Bönderne i Karuppe, Skommetslöf, Oisby, Knerit og Laugholms Sogne, hvem de end tjene og tilhöre.

De Raader og gode Maend, der tidligere have faaet Befaling til at undersöge Forholdene med den af Sandflod tilstoppede Aa, hvor over Stensbro norden ved Hallandsaas gaar, og med den af det derved foraarsagede store Vandlöb borttagne Stensbro og overveje, hvorledes der bedst kan raades Bod herpaa, have indberettet, at de anse det for bedst, at Aaen bliver udgravet i det gamle Aalöb, og at de Sandgaerder, der tidligere have vaeret, ogsaa herefter blive holdte i Stand, og at de have forhandlet med en Graver, der har paataget sig at udföre Arbejdet.

Da mange af Bönderne have Paalöb paa Aaen med deres Ejendom og derfor lide og end mere i Fremtiden ville komme til at lide Skade paa deres Ejendom, hvis Aaens Tilstopning ikke i Tide bliver standset, og da de altid fra Arilds Tid have holdt Sandgaerderne ved Aaen og Broen i Stand, befales det dem strengelig efter naermere Tilsigelse af Anders Thott eller hans Fuldmaegtige at lave nye Sandgaerder og siden holde dem i Stand, saafremt de ikke ville tiltales og straffes for Ulydighed og yderligere staa til Rette for deres Forsömmelighed, da Sagen er af stor Betydning baade for dem selv og andre.

Sk. T. 2, 154.

3. Marts 1592 (—)

Kancelliets Brevböger 1588-92

Aab. Brev om, at Bonderne i Bierre Herred — der i Anledning af det aabne Brev til dem og Bonderne i nogle andre omliggende Herreder om at yde nogen Hjaelp til Udgravningen og Istandsaettelsen af Steensaa og Steensbro have berettet, at de ikke fra Arilds Tid have vaeret forpligtede til at holde Broen i Stand, da de selv ere besvaerede med at holde mange Broer i Stand, men have erklaeret sig villige til at yde Hjaelpen for denne Gang, saafremt de ikke siden skulle besvaeres dermed og det ikke skal regnes dem for nogen Pligt — for Fremtiden maa vaere fri for at yde Hjaelp til Steensbro og Steensaa.

Sk. R. 2, 97.


.