1578, Tycho Brahe Lyktbönder och Kullens fyr

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Kullens fyr 1619. (Av Anth Goeteris, http://www.fyr.org/Kullen.htm).

Förläningsbrev för Tycho Brahe 1578

1577 fick Tycho Brahe Kullagården i förläning.

Detta är förläningsbrevet där innehavarna till de olika "lykthemman", vars skatt och dagsverken skulle gå till att upprätthålla fyren på Kullaberg, står omnämnda.

"Wij Frederich etc.

Giöre alle witterligt att Wij aff Wor synderlig gunst och naade haffue unndt och forlennt och nu met thette wortt obne breff unde och forleene Oss elsk:e Thyge Brahe Ottis sönn, Wor mand och thiennere thisse effterschreffne Wore och Kronens gaarde wdj Helsinborg lehenn, wdj Wort lannd Schone liggandis, som er först en gaardt wdj Pottmyöiollt, Ellin Jensis paaboer, wdj Ornekier en gaardt, Anders Sonnessen paaboer, wdj Giersleff en gaardt, Poell Ebbessen iboer, wdj Jonstrup en gaardt, Aage Bendtzen paaboer, en gaardt wdj Suinebäck, Anders Jenssen wdj boer, wdj Rye en gaardt, Mogens Jenssen paaboer, en gaardt wdj Ingelstred, Lauritz Olssen paaboer, och wdj Skiettekierr fire gaarde, Thrued Nielssen, Suend Nielssen, Truedt Eschilssen, Bent Salemanssen, wdj boe, huilcke for:ne gaarde met ald therres renta och rette tilliggelse for:ne Thyge Brahe maa och schall haffue, niude, bruge och beholde quitt och frijwden alld affgifft och besueringe, til saalenge Wij anderledis therom tilsigendis worder, dog saa, att hand schall holde godtzitt wed god heffd och macht, och bönderna derpaa boendis ere wed loug, schiell och rett, och ingen aff thennom emod lougenn wforette eller med nougen nye infestninge eller anden wseduanlige paalegge besuere wdj nogre maade. Sammaledes schall hand icke forhugge eller forhugge lade nogon det schouffe, ther tilligger, thill wplicht wdj nogre maade.

Cum inhibitione solita. Actum Fredrichsborg 18 Maj 1578.

(Källa: Skaanske Register 1: 247, Archivo Regni danae.)

Förläningsbrevet till Tycho Brahe 1578
Lyktbönder och gårdar
POTTMJÖHULT
Ellin Jensis (kvinna)
ORNAKÄRR
Anders Sonnessen
GÖRSLÖV
Poell Ebbessen
JONSTORPS BY
Aage Bendtzen
SVANEBÄCK
Anders Jenssen
RY
Mogenns Jenssen
INGELSTRÄDE
Lauritz Olssen
SKÄTTEKÄRR
Thrued Nielssen
Suend Nielssen
Truedt Eschilssen
Bent Salamanssen