Väsby prästval 1723

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Väsby kyrka.

Prästval för Väsby socken 1723

Brev skrivet till biskopen i Lund av sockenmännen i Väsby socken den 6/6 1723 för att meddela att de vill ha Georgius Eingelow som sin nya präst.

Georgius Eingelow (1724—1732), son av en köpman i Hälsingborg, student 1709, prästvigdes 1715 till medhjälpare i Wäsby, blev 1719 andre stadskomminister och hospitalspräst i Lund. Prosten Ovenius rekommenderade kort före sin död Lars Morsing att succedera samt att konservera sin yngsta dotter, vilket förslag domkapitlet gunstigt upptog. Däremot ville församlingarna icke hava Morsing; en del av åboarne kallade Eingelow och en del Nils Rhydius, som var nådårspräst på stället.

Den 6 juni 1723 avsände Wäsby församlings åboar skrivelse till Biskopen och Konsistorium, som huvudsakligen innehåller följande. De begära till själasörjare vällärde Herr Göran Eingelow. Försanv lingen hade fattat kärlek till honom när han här var Capellan "för dess berömliga och härliga predikningar sam för dess skickeliga och för en prästman väl anständiga lefverne, som han då i halffemte års tid öfvade". En ung magister hade varit i Wäsby och gjort provpredikan, och Prosten Hr Kasper Schönbeck hade därpå kallat dem in i prästgården och tillsport dem vad dem syntes och om det ej skulle vara med deras samtycke, att denne unge magistern kunde bliva kyrkoherde här och på det sättet kunde Hr Prostens hus bliva konserverat och försynat igenom giftermål med bemälte Magistern och prostens dotter. Vartill de svarade, att om det hade varit något begynt och de låtit oss något därav förnimma uti Prostens livstid, så hade merendels alla tyckt det väl vara. Socknemännen hade ock under Prostens sjukdomstid sådant framhållit för honom, men därtill hade han svarat: "Gud lärer väl efter min död försörja mina, fastän det icke skulle blifva här". Vid samma tillfälle hade prostinnan ofta svarat: "Det är icke mycket att trå efter detta kallet, ty vi hafva mera tillsatt än vunnit här". Fördenskull hade de begärt och vocerat Hr Göran Eingelow, som de kände och mycket älskade samt voro förvissade att han hade lika sinne emot dem.

Skrivelsen, som slutar med en ödmjuk anhållan om att bekomma Hr Göran Eingelow till kyrkoherde, är undertecknad av Löjtnant J. Ekebom i Tågalycke, T. Kilman, Kronolänsman, Bräcke, Sven Persson och Nils Svensson, Hulta, Per Jönsson och Truls Nilsson, Ingelsträde, Troed Nilsson och Ola Nilsson, Buskeröd, Lars Trulsson, Långaröd, Gudmund Olsson, Brandstorp, Per Jönsson, Tjörröd, Jöns Kristensson, Wäsby, Anders Nilsson, Gössarp, Nils Pålsson, Anders Hansson och Gunnar Pålsson, Ornakärr, Per Larsson, Jöns Månsson och Troed Månsson å Heaboarnes vägnar.

Läs mer i Väsby Prästval del. 2.

Källa

KULLABYGD 1931, KYRKOHERDAR I VÄSBY PASTORAT, ANTECKNINGAR AV C. P. HOLM.

Mall:Template1